سخنی با سيد ابن روح الله

بسم الله الرحمن الرحيم

سخنی با سيد بن روح الله

سلام برشما ، ازلحظه ای‌كه سيد محمود (‌مالك اشتروابوذرامام ) سربرقلب ما نهاد وسيد احمد (يادگارامام) فرمود : اگر سيد محمد (سيد بن روح الله ، فرزند فاضل ومتعهد امام )درتهران بماند جای سيد محمود راپر می كند همواره چشممان به قامت وچشم شما وگوشمان به دهان شما فرزند سلطانی بزرگ بوده است .

هميشه درذهنمان بوده كه شما ازسنخ سيد موسی (عزت شيعه وپرورش يافته امام )‌وسيد محمد باقر(ذوب شده درامام )وبهشتی ( آرامش دهند ه قلب امام ) بوده ايد وبه تعبيرجامعه شناس شهيد مظلوم، پــــرورش يــــــــــــــافته مكتب خمينی كبيربوده ايد كه شناخت پرورش يافتگان مكتب يكی ازراه های شناخت مكتب است . ياد آورندای قرآنی‌سيد جمال وصدای رسای سيد مدرس و عصای سيد كاشانی‌ ، فرزند خالق پيام هنرمندانه وجاويد سوم اسفند 1367

ای‌آنكه هستی اش چون هستی امام امت (اصل 5قانون اساسی) فعلی‌ است، آنگاه كه بيرق مكتب خمينی‌رادر47درارشاد پرآوازه ساختند وآنها شنيد ند آنچه را شنيدند وخالق پيام 3/12/67درفرازی‌ازآن فرمود: «...عده ای از...به...تهمت وهابيت وبدترازوهابيت زدند ».

آفتاب يزدوخورشيد شرق

 امروزكه كمبود آهك calsyum))درياران مكتب به گفته بهداشتی ها (صفوی،مد.ت.وبدا) به 58000000نفررسيده وبايد درپرتوآفتاب تأمين نمايند وبدترازآن كمبودويتامين "ب"وكم خونی‌(آنومی)كه ريشه اختلالات عصبی‌ هستند می باشدكه سونامی‌ تدريجی می نمايند و حادثه پشت حادثه ايجاد می كنند، بدون شك چشمان اطفال آنان وهمه، به پدری است كه باچند دهه تجربه اجرای بطن اجتماعی اسلام امام خمينی ، بتواند لايه تغذيه ای اين بطن را با راهبردی باران گونه وبسيجی وارپيش ببرد. تا نيازنباشد طرحی‌ برای پيشگيری ازخودكشی افسردگان به مجلس برود و كسی بگويد 60% دانشجويان نيز بركاكل اين كمبودها سوارند وره افسردگی وتوهم می پيمايند وج.ا.27/9/84تيترنمايد روزانه يكی ازآنها خودكشی می كند يا دخترجوانی‌ براساس اين  توهم (30/11/85 ) بستری شود وبه هوش نيايد وفوت كند.

انتظارمی رفت برادرتان ، صدرالمجاهدين كه با مقدمه برمكتوب «بعد اجتماعی اسلام» وتأسيس تشكيلات اجتماعی وصحيفه اعتماد ملی گام برداشته اين لايه را جلی دهند

درتاريخ 19/دی/85 نيزطی نمابری ، درخواست شد تاپيرامون دكترين اجتماعی "انسان سالم محورتوسعه" ازايشان دست ياری طلبيم . اما نشد وحكمت چنين شد كه بركريمه (ان الله الصطفی آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران علی العالمين32/3)نظرنموده و دست ياری ازشما طلب نمائيم . درپايان تعدادی ازاخبارسونامی آنومی كه اغلب مربوط به اين اواخراست درج می گردد.

هاشم فردوئی 10/11/85

بای ذنب قتلت؟

ان الله لا يحب الفساد

زمينه آنومی

زمينه كمبود ويتامين ب

1.     مادری 14/6/85 درتهران فرزند پنج روزه اش را كشت *

*آنومی‌ سونامی می كند ؟مادری 14/6/85 درتهران فرزند پنج روزه اش را باچاقوتكه تكه كرد وكشت [افت فشارخون و افسردگی وعدم مصرف غذای مناسب باعث عواقب وخيم می گردد]سرنوشت اين دختر28 ساله گرسنه وبی كس را درمقاله هدی عميد ـ  ر.اعتماد ملی 11/11/85 بخوانيد.«تعجب می كنم ازآدمی كه گرسنه است ولی فرياد نمی زند (ابوذرغفاری)»علت عمده گرسنگی امروز افراد بلد نبودن چه نوع غذائی را خوردن است مثلا پيغمبرصل الله عليه وآله وسلم فرموده «درخانه ای كه خرما نباشد اهل آن گرسنه اند»وگرنه مشكل اصلی امروز بشريت پرخوری است نه گرسنگی ، اگراين خانم روزی چند خرما يا يك شربت عسل می خورد آيا اين تنيدگی رخ می داد تا اين حادثه رغم بخورد معمولادرمراكزعمومی غذا برنج است وگوشت گاو با آن درخورش استفاده می شود واين نوع غذا برای هرانسانی‌مضراست وبرای  تازه زايمان ها كرده ها  مضرتراست مدتی قبل يكی از هم محلی ها گفت فرزند يكی‌از... خودكشی كرده است گفتم احتمالا كمبود ويتامين ب داشته است والا مشكل اعتقادی‌كه نداشته است . وی گفت استادی‌ كه به آنها درس می‌داده نظرش همينطوربوده است . اما امروز هيچ كس حريف افراد نمی‌شود تا برنامه غذائی خود را تغيير دهند وبراساس نيازبدن به مواد غذائی ، غذا مصرف نمايند . ورسانه های جمعی نيزمطالبشان جزء جزء است هيچ كس نمی تواند ازآنها برنامه غذائی مناسب برای خود تنظيم نمايد اغلب   به يك فــــائده مواد غذائی كه در تحقيق های ‌دانشمندان بدست آمده اشاره می نمايند واشاره به صد ضرر آن ندارند مثل اين است كه كسی‌ قسمت اول آيه ای كه درمورد ضررونفع شراب است رها كرده وبه قسمت دوم بچسبد وتند تند بگويد ومنافع للناس ومنافع للناس ومنافع للناس .وهيچ وقت نگويد «واثمهما اكبرمن نفعهما» طبيعی است اينطور تبليغ های رسانه ای ره به كژراه است .واين فرهنگ مخرب تر از فرهنگ غلطی كه اين خانم به دليل رهائی از ازدواج تحميلی‌ گرفتار آن شده است . 

( غذاهای كنسرو شده و سایر مواد  غذائی كه مواد نگهدارنده  دارند عامل كم خونی می شوند وكودكان ونوجوانان وجوانان به سبب رشد و خانم ها تا سن یائسگی (48سال  ش . 50 ق) ملزم به خوردن غــذاهای خون ساز{ انجیر – پسته  - گوشت بریان گوسفند نر – خرما ـ باقلا تازه ـ و...} می باشند و خانم ها طبق نظر  س. بهداشت جهانی هرماه تا سن مذكور باید به تعداد روزهائی كه خون ریزی داشته اند يُن آهن مصرف نمایند . شربت هائی كه حاوی ويتامين 12ب  هستندعلاوه بر رفع كم خونی دردرمان اختلالات اضطرابی ازجمله شب ادراری كودكان و...مؤثر هستند وافرادی بوده اند كه پس از مصرف آن درمان شده و داروهای اعصاب خود را كنار گذاشته اند 

2.  نوزاد سه ماه براثرضربات برسرش وشكستگی كهنه دردنده هايش توسط پدرش دركلينيك طبی كودكان تهران بستری شد با نظارت پليس وانجمن حمايت ازكودكان نوزاد به بهزيستی سپرده خواهدشد وپدرش بازداشت گرديد.مرد از همسر قبلی خود كودك 4 ساله داشته كه اين زن راضی به نگهداری اونشده واين اتفاق در زمان عدم حضور مادر رخ می داده است (اعتماد ملی ـ 21/9/85)

3.  مادری كه با همسرش اختلاف داشته ورها شده با خوراندن 40 قرص به فرزند 6ساله اش قصد كشتن اورا داشت كه با رساندن اوبه بيمارستان نجات يافت وتحويل بهزيستی میشود(اعتماد ملی ـ 21/9/85)

4.    پسر35 ساله تهرانی كه قبلامادروخواهرخودراكشته بود اين مرتبه دختر مورد خواستگاری اش رابه قتل رساند26/11/85 ام

5.  مردی‌ كه در خلخال همسر21ساله اش را درمنزل پدرخود به قتل رسانده بود به اتفاق مادر وپدرش دستگير شدند24/11/85 ـ آ

6.     زنی كه درمياندوآب همسر خود را به قتل رسانده بود دستگير شد24/11/85 ـ آ

7.  مردی درشيرازكودك 4ماهه خودرا به علت گريه كردن به ديواركوبيده وسپس به بيرون پرتاب كرده ومی كشد(مادركودك درآن لحظه درحمام بوده است )24/11/85ـ آ

8.     زن 26ساله كه 26/2/84مادرش رابا چاقوكشته بود قصاص می شود (15/11/85ام)

9.     زنی كه 23/3/85درتهران همسرش را به قتل رسانده ودرشهرياربه آتش زده بود اعتراف كرد

10.      پرونده مرد  40 ساله كه متهم به كشتن 2كودك 2 ماهه وجنين 8ماهه اش ومجروح كردن كودك ديگرخود در14/10/85 است از تهران به ورامين فرستاده شد

11.     دختر 24 ساله ای كه به دليل افسردگی‌ناشی ازافت فشاروقند خون درتاريخ 7/11/85 از بالای پل كالج تهران سقوط كرده بود بستری شده است *

12.     محاكمه قاضی دادگستری سلماس به اتهام قتل همسر17 ساله اش با اسلحه(7/11/85 ـ

13.            در13/2/ 85 مادری درتهران باريختن بنزين به خود وطفل 2ساله اش خودواوراكشت

14.            پسر19 ساله پس از7ماه درشهركرد به قتل خواهر16 ساله اش به دليل مشاجره  اعتراف كرد*

15.     مرد همسركش 10/7/84 درتهران كه پس از15ماه به قتلگاه برگشته بود علت راعصبانيت و مشاجره  با همسر39ساله ناسازگازش دانست(30/10/85ـ ام)

16.            زن 20 ساله درياسوج به دليل اختلاف خانوادگی خودسوزی كرد

17.            مرد28ساله در استان هرمزگان سرهمسرش را با انگيزه نامشخص بريد

18.            زن 25 ساله درتهران 2روزپس ازفوت شوهرش خودكشی كردافسردگی(ر. به نگاره عامل اضطراب)*

19.            مردی42 ساله  به علت سوء ظن دردزفول سرفرزند 2و7ساله وهمسرش رابريد(28/10/85 ـ ام

20.     مردی كه 27سال قبل 20سالگی دراصفهان 14/4/58 فرزند 5/3 ساله برادرخودواووهمسرش را درخواب با بنزين به آتش كشيده وكشته بود قصاص شد (")*

21.            پدری 28/11/84 در رشت فرزند5/3 ساله خود را كشت

22.            پدری 14/9/84 درتهران فرزند 5/1 ساله اش راكشت

23.            پدر 17 ساله ای در بجنورد (چناران )فرزند 8 ماهه خود را كشت 8/6/85

24.            مردی دراراك به دليل اختلاف با همسرش فرزند 25 روزه اش راكشت .* 

25.            دختر جوانی‌در تهران پدر 55 ساله اش را با چاقو كشت 12/7/

26.     مادری به اتهام شكنجه كودك 5 ساله اش كه  سمت چپ  بدنش  فلج  شده بازداشت شد .29/8/85 ( اين كودك ناپدری داشته است )

27.            دختر 2 ساله د رسيرجان به علت شكنجه با سيگار ودندانگرفتگی دربيمارستان بستری شد "

/ 0 نظر / 7 بازدید