نینوای عشق

نینــــوای عشق

 

در جهان گـل کرد از نو ، شور عاشورای تو

نی ، نوای عشق می خواند زسوز نـــــای تو

از خجالت آب شد وقتی فرات از شــــرم دید

آقیانوسی که می جوشید از لبهــــــــــــــای تو

رمز عاشورائیت تصویر فریــــــــاد خداست

صور اسرافیـــــــــــــــل دارد وسعت آوای تو

خون تو گلواژه ی فرهنگ سرخ عاشقی ست

از شقایق مـــــــــــوج ها دارد دل دریــای تو

خون پاکت رویش صدهــــا بهار تـــازه است

نقش مـــی بندد گلستـــانها زنقش پــــــــــای تو

شام حسرت بود شام و واژگون شد کــاخ ظلم

بـــــا پیام آتشیــــن  زینب کــــــبرای تـــــــــو

چیست بالاتر از این اعجــــاز در تاریخ خاک

می شود سرسبزتر هـــــر سال عـــاشورای تو

هاشمی زاده خورموجی

ازلینک سیدمحمدرضاهاشمی زاده

/ 0 نظر / 23 بازدید