آرامش

درمان اضطراب با غذا /مادی – معنوی (سالم ، ناسالم )

آرامش (غذا معنوی سالم )

 

شهيد والا مقام مرتضی مطهری‌  از لحاظ اجتماعی فرموده اند« آنچه را عـــــــــــــدل است اسلام   می‌گويد نه

بالعكس»  اين عبارت را از لحاظ رفتاری اينگونه می توان بازسازی‌ نمود كه هـــــر چه را آرامش است اسلام

می گويد نه بالعكس ...الابذكرالله تطمئن القلوب. نماز ، روزه (# پرخوری "بيماری"، صوموا تصحوا "صحت

 = آرامش")،  حـــــــــج ،  جهاد،‌خمس ، زكات ، امربه معروف ونهی ازمنكر، تولی وتبری ، به انسان

يا جامعه آرامش می دهند مشروط براينكه با ياد خدا باشد.

آنچه آرامش انسان را به هم می زند از آن به عنوان شيطان ياد شد ه كه گاه اين شيطان ميكرب است وگاه آلـــود گی‌ صوتی  وسروصدا است غالبا بزرگترها به بچه ها می گويند شيطان نمازم نشو. چون وقتی سروصدا باشد تمركزذهنی به هم  می ريزد. گاه اين شيطان انس است مثل مكتب شيطانی صهيونيست كه طرفدارانش با زور وحمله به كشورها وآواره كردن وغارت كردن اموال آنها اعم از عمومی (مثل نقت ومعادن) وخصوصی،  يا با آزمايش بمب اتمی  آرامش بشريت را به هم می زنند وموجب اضطراب مردم جهان می شوند ونسل اندرنسل مردم عالم را مشوش می سازند وگاه اين شيطان جنی است كه بايد ازهمه آنها به خدا پناه برد قل اعوذ برب الناس /... / من شرالوسواس الخناس /الذی يوسوس فی صدورالناس /من الجنة والناس.

هر رفتار ناشايستی ازهر كس رفتاری شيطانی است گاه اين رفتار آرامش يك فرد را به هم می زند گاه آرامش يك جمع يا جامعه ای را وگاه آرامش جامعه بشری را به هم می زند . شيطان صفت است كه به رفتار برمی گردد و از شر وسوسه آنها بايد به خدا پناه برد .

رفتار برآيند ديد انسان است . هركس براساس آنچه می بيند (برداشت دارد) تصميم می گيرد ورفتار می نمايد اگررفتارش تابع الگو نباشد رفتارش نامناسب می گردد. مثلادانشمند حوزوی  آقای خزعلی با توجه به حفظ قرآن بايد يك دانشمند الگو باشد اما چون ايشان رفتارش براساس  برداشت خودش است وفاقد الگو می باشد  رفتارش اضطراب آور وحمايت ازشياطين حجتيه ای است ومعتقد است امام درمورد حجتيه ای ها اشتباه كرده است كه اين رفتار ناشايست  موجب سلب آرامش ازخودش وجامعه می شود و اگر ايشان امام خمينی را الگوی خود می دانست تبديل به يك دانشمند الگو می شد .

برداشت های غلط كه ناشی از نداشتن معيار برای انتخاب الگواست امروز جامعه بشری را به خاك سياه نشانده است حتی خيلی از كارها را انسان انجام می دهد كه آرامش دهنده باشند ولی شرآنها بيش ازخيرشان است مثلا دولت وام ميدهد تا مردم خانه دارشوند ولی نقدينگی وتورمی كه ايجاد می نمايد آرامش را ازهمه سلب می نمايد چون دولت فاقد الگوی رفتاری است وبراساس برداشت خودش اين كار رامی كند سبب شر به جای خير می شود . يا نام گذاری چند خيابان توسط شهرداری به يك نام  باعث سردرگمی مردم وسلب آرامش آنها می شود مثلا چند خيابان درتهران وقم به نام شهيد مفتح است حال اگر به يك جوان دانشجو شهرستانی بگويند تو برای جلسه اداری به دانشگاه تربيت معلم درخيابان شهيد مفتح تهران بيا ، وچون تهران طرح ترافيك دارد با خودروشخصی نمی تواند با مترو می رود ايشان درمترو ايستگاه شهيد مفتح را انتخاب می نمايد پياده می شود به اومی گويند اينجا مفتح غربی است .چهار ايستگاه قبل بايد پياده می شديد تا به آدرس مورد نظر برسيد آيا آرامش به اين فرد دست می دهد ؟ بالطبع او اين نام گذاری را نشانه جمود اهالی شهرداری خواهد دانست واگر دچار خطای هاله ای شود همه رفتارشهرداری را خطا خواهد دانست ورای ونظر او برخواهد گشت وشكاف دولت – ملت با همين بی سليقگی ها عميقتر می شود . وموجب سلب آرامش از دولت وملت می گردد.همه دچار استرس واضطراب خواهند شد وبه صد درد بی درمان مثل ديابت / آسم/آلرژی/افت فشارخون /افت قند خون/افسردگی /سردرد وميگرن / ... مبتلاخواهدشد وهمه اينها به صورت اپيدمی جامعه را فراخواهد گرفت . هيچ كس ازهيچ خدمتی راضی نيست ومدام گرفتار تغييررای است تا افراد ديگری را برای ايجاد آرامش درجامعه بيابد ولی چون براساس الگو اين رای را به صندوق نمی ريزد نتيجه دلخواهی هم نمی گيرد و گرفتار دورباطل است .

گاهی برخی  مكان ها وزمانها موجب سلب آرامش می شوند پيش از موعد كاری ان را انجام دهی مورد اضطراب می شود وسقط می گردد. يا مسجد ضرار

نكته اينكه  وقتی امر به معروف نباشد يا باشد تابع الگو يا قانون نباشد رفتارها تنيدگی زا واضطراب ايجاد می نمايد ومردم يك منطقه مثل قم كه به دليل مركزانقلاب بودن بايد الگو باشند رفتارشان اضطراب آور می گردد دربرخی خيابان های قم اصلا تاكسی تردد نمی نمايد برخی اوقا ت كه مردم را درمسير سوار می كنم گله هائی را دارند كه ناشی از رفتار نامناسب  برخی افراد است اما همه به يك چوب رانده می شوند درتاريخ 12/3/86 يك طلبه مسن كه محاسنش تا حدودی سفيد بود را سوار كردم گفت درتهران ساكن است ونسبت به رفتاراهل قم گله داشت می گفت ما درتهران همسايه داريم كه حجاب را رعايت نمی كند اما جوانمرد است درحاليكه درقم مردم رفتارشان طوری است كه انگار ارث پدرشان را از ادم می خواهند . سال قبل يك خانم را سوار كرد م می گفت 17 سال است شب های چهارشنبه از تهران به مسجد جمكران می آيم گفتم می امدی ساكن قم می شد ی فرمود اگر بگم ناراحت نمی شوی گفتم خير گفت مردم قم خيلی موزی هستند ورفتارشان طوری است كه انسان رغبت نمی كند . چند ماه قبل هم يك نفر اهل بوشهر را سوار كردم گفت دو ماه است درقم است ولی قمی ها در رانند گی  همه زرنگ بازی می كنند هيچ كدام راه به هم نمی دهند گفتم هوشت خوب است خيلی زود ما راشناخته ای . چهار سال قبل زرنگ بازی يك راننده تاكسی كه بدون توقف ازفرعی به اصلی می امد وقانون را رعايت نكرد يعنی امام را الگوی خو د نمی دانند تا قانون را رعايت كنند  سبب شد جمجه يك جوان اهل محل ما خرد شود ودرمنزل بيفتد . درتاريخ 16/3/86 يك راننده درخيابان شهيد فاطمی قصد چنين غلطی را داشت با سرعت وبدون توقف ازكوچه وارد خيابان شد جلو او راسد كردم وجلو من هم ماشين درحال گردش به راست بود خيابان رابستم هرچه قلدری كرد عقب نكشيدم تا ماشين های پشت سرم شروع به بوق زدن كردند گفت اگر زن وبچه همراهم نبود چكارمی كردم گفتم معلوم است اگر قانون را رعايت می كردی نياز به سروصدا نبود  با لاخره مجبور به عقب روی اش كردم دست روی قلبم گذاشتم اصلا تپش نداشت وآرامش داشتم امر به معروف كه تابع قانون انجام شود هميشه سبب آرامش خود وجامعه می گردد.

گاهی خود قانون تابع شرايط خاص تنظيم می شود كه موجب سلب آرامش ازجامعه می گردد مثل قانون وضع شورای نگهبان برای تطبيق قوانين مجلس با مسائل شرعی  كه اصل شورای نگهبان تابع شرايط مشروطه وضع شده وبا وجود ولی فقيه در راس ، اين شورا هميشه استخوانی درگلوی رهبر وموجب پمپاژ اضطراب به جامعه بوده است كه نمونه اخيرش تعيين 24 اسفند برای انتخابات مجلس است كه نه دولت ازآن راضی است ونه هيچ ايرانی جوانمردی مگر افراد خاص ، قشرخاص كه راه  دور زدن مردم و انقلابيون را بلدند .

درمان اضطراب با صحيح قانون گذاری وصحيح اجرا كردن كه موجب آرامش جامعه است  صورت می گيرد .

/ 0 نظر / 7 بازدید