آيکای من

من وآيكا

آيکا شنبه 10/9/1386 - 0:30 بیا ببین چه آمده بر سرشان ! goharevojod.blogfa.com/  يه برره ای  میمیره ، شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن  .... ۶۰ تاشون حالیش می کردن  - سلام برخواهرعزیزترازجونم آيكا.خیلی تلاش میکنم پیام نوشته هاتونو به قلبم برسونم اما مثل زاغک میمونه تا صدای جرینگ جرینگ و...میشنوه دوست داره قارقارکنه ... فرشته روحم .خواهرخوبم برام دعا کن .

1- بابام گفت : عشق کشکه ! خواهرم جواب داد: زندگي هم آشه ؛ بدون کشک بي مزه ميشه!!!

زنان بيشتربه ديسك كمر وناراحتی های جسمی ناشی ازمجردی يا عدم ارضاء غريزه جنسی به سبب كم خونی واختلال عصبی سردمزاجی (كاهش كشش جنسی)مبتلاميشن.توپست ويتامين ب خونديد كشك بالاترين كلسيم را دارد كه برا ی پيشگيری ازپوكی استخوان مفيده،طبع آن هم سرد (اسيدی) است برای‌ طبع گرمدارها خوبه . آش جو بهترازهمه آشهاست هم جوآن سبوس داره كه ازچاقی پيشگيری ميكنه هم طبع جو سرد است .پيغمبران وائمه هم كه نانشو استفاده ميكردند الان هم نانش بهترين نان است آب ميزنند تو دستمال پارچه ميذارند جالب ميشه .چون نان هاي سفيد ديابت مياره.

2كاش دوستي ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتي دستت زخم مي شه چشمت گريه ميكنه و وقتي چشمت گريه مي كنه دستت اشكتو پاك مي كنه!!!

3مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست داره... چون در هر بهار برایت گل می فرسته!هر روز صبح آفتاب را به تو هدیه می کنه! پروردگار هستی با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کنه!!!

4یارو میره بهداری میگه: آقا به داری؟!!!

اگربه مبانی تغذيه مراجعه نمائيد و حديث پيغمبر درمورد به را بشنويد مطمئنم همانطوركه نوشته های شمابردل من مينشينه .سخن پيغمبر چون شمشير به قلب شما فروخواهد رفت وشما را رنگی خواهد كرد صبغة الله ومن احسن من الله صبغه/138بقره ...چه رنگی ازرنگ خدا ، صفا ، خلوص ، بهتر. درنتيجه هر روز صبح يك به رنده خواهيد كرد وبا نان يا...خواهيد خورد .چون مربا ولبنيات صبح ضررداره .

خواهرخوبم آيكا دنيا ،دنيا سلام برشما، بايد يه مژدگونی بدی!؟ اونهم اينكه اگه تمايل داشتی پست ماقبل ويتامين ب را كه 6ماهه بارورشده ! بخونی فقط آن قسمتهائی‌كه توقاپ اند را بخون ومابقی‌اش را بذارمال اهلش ، اعتماد كن تا روحيه ات را شاداب ببينم. دنيا را برايت شاد، شاد ميخواهم وشادی را برايت دنيا ، دنيا می طلبم .كاش ميشد اين پست را نگذارم كه فقط تو نخونی‌! افسوس! ناچاريم با فسا د مبارزه كنيم چون ان الله لايحب الفساد خدا خون ريزی ظالمانه را كه عين فساد است دوست ندارد .

....

سلامی به بلندای آفتاب برخواهرعزيزم گفتم كاش ميشد، كاش ميشد ، كاش ميشد اين پست پيش زمينه ويتامين ب رانگذارم كه تو نخوانی ،نخوانی ، نخوانی .عزيزترازجونم به زلالی اشگم به تپندگی قلبم ! اگرمژدگونی گرفتم كه فقط مطالب داخل كادرو بخونی تا به تجربه های اجتماعی ات افزوده بشه انشاءالله ،به همين دليل بود.وليكن خواهرخوبم .هرچی خوندی!!! خير دراون است كه اتفاق افتاده ،الخيروماوقع. بيا باهم نجوا كنيم دست دردست هم«مثنی وفردی»به پديده های فساد انگيزانگ زنيم وچنگ زنيم درهركجا وهرزمان.گواهی من اين است كه نوشته های شماچنين است .حال اگردختری را درمحلمان ديديم كه افسرده است وسردرلاك خويش دارد برايش مادری وبرادری كنيم واگرپسری را درشهرمان ديديم كه افيونی است همه فاميلش را واداريم كه برسر او داد بكشند «مثنی وفردی» چون يدالله مع الجماعه ، توكل كنيم .سوره واقعه را درشب وسوره يس وملك وناس وفلق را درصبح بخوانيم تا خدا به كلام ما بركت دهد درحدی كه با رفتارشناسی آشنائی دارم وتجربه كرده ام اين روش موفق بوده . با انجمن های مربوط درصورت لزوم مثل انجمن معتادان گمنام دربهزيستی (ان – ای)برای معرفی افراد محلمان همكاری كنيم دوستان خوب‍ی درآنجا يافت ميشوند ومی آيند با ما همكاری ميكنند وتوجه ميكنند كه محل ما ازاينها پاك شود . ودرپس تلاش فردی وگروهی مان محل امنی انشاءالله داشته باشيم .من فعاليت اجتماعی را چون نهری ازعسل به كام شما می بينم واگرگفتم برای فخرالسادات كامنت بگذاربه همين دليل بود كه شهد شيرين فعاليت اجتماعی را به كام شما بچكانم وبازهم اگرحرف برادرتان را نمی پسنديد وتلخ ميدانيد. بدانيد كه به تعبيرشهيد دستغيب چيزهای خوب ازميان چيزهای ناپسند بدست می آيد چناچه «شيرازبين خون حيض حاصل ميشود وحريرازكثافت كرم ابريشم وكودك زيبا ازكثافت كاری نكاح ومشك ازكثافت ناف آهو وعسل اززنبورو...»اين حس را دارم كه شما چون هاله ای ازنور احاطه ام كرده ايد وچون گياه عشقه به ذهنم پيچيده ايد دوست دارم هستی ام را فدای شما كنم وبه اون خدائی كه به قلم امثال شما قسم  خورده «ن والقلم وما يسترون» كه با اشگ با شما حرف ميزنم. يادته تو پست ويتامين ب خدا به انجيروزيتون كه خون سازهستند قسم خورده بود دراينجا هم به قلم كه شهيد سازاست .مداد العلماء افضل من دماء الشهدا» من نميگم شما شمسيد يا رابعه عصرابوسعيد !همينقدرميدونم يه خواهرمعنوی هستيد كه قلمش زنده كننده واحياكننده اون خوبی هائی است كه می طلبم .بازهم وصله (لينك)فخرالسادات محتشمی يادت نره.سعی كن صله داشته باشی . صله رحم اينترنتی.درهرصورت سعي كن هرروزازشربت عسل وخرماوزيادازكشك برای تأمين كلسيم وويتامين ب استفاده كني.چون ما درشرايطی هستيم كه ويتامين ب جذب نميشه بايد بيشتراستفاده كنيم تا نيفتيم .پريرخ خانم دادستان ميگه توعصرتنيدگی(strrss)هستيم.پستشو بخون (آرشيو شهريور)بدونی چه كوفتيه!!!عزيز. ..

نه ، نه ، آيكای‌ عزيزم ، هديه آسمانی‌ من،‌ آن به خاطر حس زيبائی‌ بود كه درصداقت تو ديدم ومرا به ياد اين سخن مولی انداخت كه به صداقت وادای امانت افراد بنگريد نه ركوع وسجود طولانی آنها...هرچند ايمان داشتم كه بزرگوارترازآنيد كه ازراهكارای «ان تقوموالله مثنی وفردی...»ازبرادرتان برنجيد آن را گفتم كه باوركنيد واطمينان قلبی برایتان حاصل شود «...ولكن ليطمئن قلبی»من الان هم شجره طيبه صداقت شما با اشك تحسين ميكنم.من حرارت محبت شمارو حس ميكنم وميسوزم .فقط سعی ميكنم باسوختنم ، نوری به مسير شما تابيده شود نورآيه های نورانی واحاديث هم رتبه با آنها. خيلی به خواهرم غبطه ميخورم خدا را به جگرپاره پاره ابامحمد فرزند فاطمه قسم ميدهم تازنده ای همينطورنفست مسيحائی باشد .من يك بسيجيم وشب هائی ازعمرم را درجبهه خمينی فاطمه چشم به ستاره های زيبای‌ آسمان داشته ام به خاطرمقام مادری تان ميگويم كاش آن هنگام كه توپ دركنارم منفجرشد وسنگربرسرم خراب،لايق آن ميشدم كه الان خاك كف پای آيكای عزيزم باشم يعنی شايسته اين را مي بينم .من به دنبال خدا دربيابان ميگشتم اما مي بينم كه او درقلب شما ست وقلب شما بهشت آرامشی كه درسايكولوژی‌ وسايكوآناليزدنبالش ميگشتم اما در وب چون كبوترخونين بال به كفم آمد.خدای‌ من ترا شكر كه چنين فرشته ای نشانم دادی‌ تا ادبم كني كه پروئی نكنم .خدا هركجاهست بسلامت دارش به عزت ومقام محمد وآل محمد.وبرآنها درود فرست .

/ 0 نظر / 8 بازدید