فرزند زمان خويشتن باش

فرزند زمان خويشتن باش

 دعای مطالعه ! اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم واكرمنی‌ بنورالفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشرعلينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين .

1.   همـــــــه افراد براین باورند كه در عصــــــــــــــــــــــــــــــــــر تنیـــــــــــــــــــــــــــــدگی زندگی می كنند    وحرفه  خود را  تنیدگی زا ترین  حرفه می دانند ( دكتر پریرخ دادستان ـ روان شناس برجسته جهان واستاد دانشگاه تهران ـ تنیدگی stress ص.15)

2.     امروز مسائل عصبی به صورت گسترده وخزنده در ایران گسترش یافته است (16/2/85 ـ هفته نامه سلامت ـ و.اسبق بدآ ورئیس فرهنگستان علوم پزشكی وجراح برجسته جهانی ـ ایرج فاضل)

3.    قرن 20 میلادی را [در كشورهای صنعتی] قرن تنیدگی ( فشار عصبی) نام نهاده اند 0 (حسین دهنوی ـ روان شناس ـ نسیم مهر(1) ص 24) وبالطبع برای ایرانیـان  در حال گذار از جامعه سنتی وپیشرفت  به صنعتی شدن  قرن 15 هجری قرن تنیدگی می باشد . البته با هوشبهر بالا ورتبه سوم جهان واعتقاد به قرآن ومعصومین " اشاره به حدیث زیتون از امام معصوم هشتم" كه ایرانی ها دارند این  ام الامراض (كم خونی وتنیدگی) را زود رفع خواهند نمود. 

4.     .100% ایرانی ها در معرض تنیدگی هستند و50% مراجعان به كلینیك ها ومطب ها مشكل غیرجسمی دارند (رئیس انستیتو روان پزشگی ومركزتحقیقات روان  وبدآ ـ جعفر بوالهری ـ 28/3/84 ـ آ .)

5.        بیش از 25% ایرانی دچــار اختلالات عصبی هستند(21/5/83ـ  م.ر. اسكندری ـ  عضو  فد راسیون بهداشت روان جهانی ) 

6.  درمطالعه 1378درقالب طرح سلامت وبيماری توسط احمدعلی نوربالا(ر.)21%افراد دچاراخ.ع.می باشند كه استان چهارمحال9/38%ويزد 7/11%وگلستان 3/37%(آخرين مطالعه اخ.ع.درافراد، مطلّقه3/22%(دوبرابرمتأهل ها) – بيوه16/20 – متاهل34/11 بيكار - خانه دار- بازنشسته )  روزنامه اعتمادملی7/11/85 

7.      ۵۲/۸٪ جوانان ایرانی « آرزوی مــــرگ » می كنند [ افسرده اند ] ( پژوهش دفتراجتماعی وزارت كشورـ سید هادی مرجابی 24 /4/83 و ق. ا).). براساس آمار بند قبل چنین است كه از جوانان هر 2نفر یكی وبزرگان هر 8نفر یكی ومیانگین هر 4نفر یكی ناراحتی عصبی دارند

/ 0 نظر / 9 بازدید