گروه درمانی اضطراب

اعصاب عادت پذیرند ؟ به ؟  لباس ـ رنگ لباس ـ غذا ـ‌ دارو  ـ‌ انگشترـ‌ ساعت  و...   امام معصوم اول: « به ركو‌ع وسجود طولانی فرد منگراينها شايد ازروی عادت‌ باشد كه اگر ترك كند می ترسد اما به راستگوئی واداء امانت او بنگر»...ولكن انظروا الي صدق واداء الامانه 

 فردی كه عصبی است چسبيده ؟ به چی ؟      رختخواب (زياد می خوابند)  ـ تلوزيون(پيوسته نگاه می كنند ) ـ مواد مخدر ـ‌ سيگار ـ رفيق ناباب ـ لباس تيره يا آبی"منفعل" ـ پزشك(مدام ازاين مطب به آن مطب می رود ) ـ دارو ـ ماشين ـ‌ كارـ‌ آب (رفتاربی اختيار)‌ فكر"وسواس" ـ  بچه به اطرافيان . اينها را همه فاميل بايد بشناسند وبا آنها مرتبط باشند تا حاشيه امن پيدا نكنند وبه آنچه می خواهند بچسبند وقتی همه به او تذكر دهند ودر مواقع لزوم تشر زنند چون ابر بهاری برای آنان سبب رحمت میشود و موقعيت برای آنها ناامن می گردد وبه تصحيح رفتار آنها منجر می شود ولی وقتی تذكر ندهند اوچون كبك كه سرش رازير برف كرده باشد به كار خودش ادامه می دهد.همه فاميل كه تذكر دهند میشود گروه درمانی. درهمه موارد مذكور تجربه شده است وبه ترك اعتياد نيز منجر شده است .درجنك جهانی دوم مصرف سرانه گوشت درآمريكا زياد بود تمام رسانه های رسمی ومتصديان كشورشان نصيحت می كردند مردم كمتر گوشت مصرف كنند نتيجه ای نداشت تااينكه روان شناس معروف جناب كورت لوين باپويائی گروه توانست توفيق حاصل نمايد ومصرف گوشت را كاهش دهد اوبا دعوت ازمردم وتوضيح دادن موضوع آنها راگروه بندی نمود وهرگروه دربين فاميل ومحله خودشان موضوع را مطرح ومشكل را رفع نمودند امروزه ترك اعتياد والكل با شركت درچنين گروه هائی‌ كه مشهوربه(ان ـ ای) و(ای ـ ای) و...هستندوزيرنظربهزيستی می باشند موفق ترازروش های ديگر بوده است بويژه درايران كه يكی از سه ويژگی آن را لجبازی ذكر كرده اند اين روش ها كه دمكراتيك است واعضاء همه مشاركت دارند مؤثرتراست . سالها است كه ائمه جمعه ازمردم  می خواهند مردم مهريه ها راسبك تر بگيرند هنوزكه هنوزاست نشده است ودرتاريخ 19/3/83 روزنامه جمهوری اسلامی تيترنموده بود ولی هنوز موفقيتی حاصل نشده است 22/11/85

 

/ 0 نظر / 5 بازدید