مبانی۲

مبانی تغذيه اسلام امام خمينی (2)

قسمت دوم

نهار+ شام (درعصرمعصومين  نهاربه شكل امروزی رسم نبوده ، بعدها مد شده است )

پيغمبرصل الله عليه وآله: از خوردن غذا های گوناگون برسر يك سفره بپرهيزيد زيرا اين نوع خوراك نامبارك است .

امام معصوم ششم : اصل خراب البدن ترك العشاء(شام نخوردن اساس خرابی بدن است )

امام معصوم ششم :لا تدعوا العشاء ولو بثلاث لقم بالملح  ومن ترك العشاء ليلة مات عرق فی جسده لايحيی ابـــــدا( شام خوردن را ترك نكنيد ولو به سه لقمه نان نمك باشد وكسی كه شام خوردن را حتی يك شب  ترك  كند رگی از رگهای بدنش می ميرد كه هرگز زنده نمی شود) 

پيغمبرصل الله عليه وآله: معده سرچشمه بيماری وپرهيزسرآمد داروها می باشد .

 پيغمبرصل الله عليه وآله خطاب به امام معصوم اول: افتح بالملح واختم به(يا علی غذايت را با نمك شروع كن وبانمك به پايان بر)

فانه من افتح بالملح واختم به  عوفی من اثنين وسبعين نوعا من انواع البلاء منها الجنون  والجذام والبرص(سفينه545/2)155

پيغمبرصل الله عليه وآله:آنانكه پيش ازغذا اندكی نمك می چشند از330 بلا درامان خواهند بود.

پيغمبرصل الله عليه وآله: ان الله اوحی الی( خدا وحی كرد به) موسی عليه السلام ابدا بالملح واختم بالملح( غذايت را با نمك شروع كن  و با نمك پايان بر) فان فی‌الملح دواء من سبعين داء (پس قطعا درنمك درمان 70 درد است ) اهونها(آسانترين مرضی كه درمان می كند ) الجنون (اسكيزوفرنی )والجذام والبرص ووجع الحلق (درد گلو) و وجع الاضراص (دندان درد ) و وجع البطن(درد شكم) است .

پيغمبرصل الله عليه وآله: ثلث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن ادم اثنين وسبعين نوعا من البلاء (سه لقمه ابتدا ی غذا بانمک ۷۲ بلا را دفع می کند ) منه الجنون (از جمله اسكيزوفرنی را؛ناراحتی عصبی که ارتباط با واقعیت قطع است ومعمولا اینگونه افراد در آسایشگاه ها نگهداری می شوند ) والجذام والبرص.

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

[ما چه كارمی‌ كنيم ؟ هرروز پشت سرهم برنج می‌ خوريم وبعضی اوقات دو وعده نهاروشام پشت سرهم. درصورتيكه هر سه روز يكبار بايد برنج بخوريم  ، صبحش هم شير پاستوريزه می خوريم درنتيجه سندرم ( درد بی درمان وبی دارو) می گيريم مثل سندرم نقص ايمنی اكتسابی"ايدز" وسندرم ماقبل قاعدگی وسندرم دان بچه  بعد اززايمان و...) غذا کودکان ۲ساله تاپیری اگر به این شکل که امام معصوم فرموده اند رعایت شود کلکسیون بیماری های امروزی را نخواهیم گرفت مثل دیابت - افسردگی - ناباروری - خواب رفتن پا ودست ومورمور شدن مداوم - زودانزالی وسردمزاجی - کم خونی ولاغری یا پف کردگی و ناراحتی قلبی عروقی - کم خونی ولجبازی - کم خونی افسردگی - افت فشارخون ومیگرن - رعشه و افزایش هورمون کرتیزول وتپش قلب - ...

امام معصوم ششم : اذا ضعف المسلم فلياكل اللحم واللبن فان الله تعالی جعل القوة فيهما

هروقت شخصی ازنظرقوای جسمی ضعيف شد گوشت وشير[ گوشت شترياگوسفند نروعلف خواروشيرگاوعلف خوار، نه شير مضرپاستوريزه] بخورد چون قطعا خدای تعالی نيرو (انرژی) را درآن دو قرار داده است 102

امام معصوم يازدهم خطاب به ابی هاشم جعفری:  اذا اردت القوة فكل اللحم(هروقت  اراده كردی نيرومند باشی‌ گوشت ميل كن)

امام معصوم ششم : سه چيزاست كه بدن را درهم می شكنند وگاهی می كشند گوشت كهنه يكی ازآن سه چيزاست107

آيت الله صادق خلخالی : امام خمينی روزانه به اندازه مصرف همان روز گوشت می خريدند

امام معصوم ششم : لحم البقر داء  و اسمانها شفاء  و البانها دواء

گوشت گاو سبب بيماری است روغن گاوشفاء است وشيرگاو[علف خوارنه آشغال كشتارگاه خوار] دواء است109

  امام معصوم ششم :انی اجد الضعف فی بدنی فقال له عليك باللبن فانه ينبت الحم ويشد العظم ...شير بياشام ، شير ترا ازلاغـــــــــری مفرط نجات می دهــــــــد وبه استخوانهايت استحكام می بخشد111[يادت نره بحث شام است نه صبحانه]

پيغمبرصل الله عليه وآله: ليس يجزی مكان الطعام والشراب غيرلبن

ازخوردنی ها وآشاميدنی ها هيچ چيزجايگزين شير نمی شود

اسقوا نسائكم الحوامل الالبان ، فانها تزيد فی عقل الصبیِِّ

به زنان حامله شيرداده شود پس قطعا شير هوشبهركودك را افزايش می دهد 112

[ درروان شناس‍ی هوشبهــــــــر تا 16 سالگی(ژان پياژه) سنجيده واندازه گيری  می شود وسن عقلی وسن تقويمی محاسبه ميگردند وتا بيشتر ازاين سن هم، كودك محسوب می شوند]

شخصی فرمود شيرخورد م مريض شدم. پيغمبرصل الله عليه وآله فرمود:لاوالله  ما ضر شی قط ولكنك اكلته مع غيره ...

نه چنين نيست توبا شيرغذای ديگری خورده ای كه سازگارنبوده اند وآن ترا مريض كرده است

ذانك الاطيبان ، التمرواللبن

دوچيز گواراوطيب هستند خرما با شير114[تعادل اسيد وباز= درمان اضطراب وناراحتی گوارشی وحساسيتهای پوستی وآلرژی و...]

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

  امام معصوم هشتم : من اراد الماست ولايضره فليُصَب عليها الهاضوم(النانخواه)

هركه می خواهد  ماست  بخورد زنيــــــــــــــــــــــــان (رزماری)  درآن بريزد ضرر به او نمی زند(بيمارنشود)140

امام خمينی ، مسئله 2630:  « خوردن چيزی كه برای‌ انسان ضرر دارد حرام است » 

شهيد سيد رضا پاك نژاد "اولين دانشگاه وآخرين پيامبر": «ماست برای افراد با طبع سرد خوب نيست ، رطوبت رازياد می كند»

[باكتری های نامرئی كه درروده سبب عفونت آن می شوند نمی توانند درقره قروت (اسيد لاكتيك) ماست زنده بمانند ].

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

پنير

پيغمبرصل الله عليه وآله: الجبن داء والجوز داء فاذاجتمعا معا صارا دواء

[پنيرآهك (كه خواب آوراست) وگردو فسفر دارد باهم كه خورده شود هيجكدام همديگر را دفع نمی كنند وبهتر هضم می شوند وچون خواب آوراست شام ميل شود بهتراست  درصورت نبود گردو با صعتر(آويشن) يا زيتون يا سبزی خوردن يا فلفل دلمه يا خرما يا انگور ميل شود اسيدوباز بدن رامتوازن می نمايد]

امام معصوم هشتم از پدرانش وآنها ازامام معصوم چهارم: شيئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه  الجبن والقديد[لحم اليابس]

دوچيز وقتی وارد معده گردند سبب فساد آن می شوند  پنيروگوشت مانده خشكيده.

امام معصوم ششم : صبح خوردن پنير پسنديده نيست شام خوب است ...

امام معصوم ششم : ذُ كرعند ابی عبدالله البيض (تخم مرغ) فقال اما انه خفيف ، يذهب بقرم (هوس) اللحم وليست له غا ئله اللحم"تخم مرغ هوس گوشت خوردن را می برد[جايگزين گوشت است]  عوارض گوشت راندارد".(مح (زرده) البيض خفيف(سبك) والبياض ثقيل)

امام معصوم ششم : پنير [شام خوردن]كشش جنسی (قوه باه) را زياد می كند 146

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

تخم مرغ [علف خوار] غذائی است (زرده اش سبك وهضم آن آسان سفيده اش سنگين وديرهضم) وجانشين گوشت است ولی زيان گوشت راندارد سفيده توليد بلغم می كند ولی با روغن زيتون خوب است 150(152)

امام معصوم هشتم درپاسخ مردی كه ازنيمه باروری ناليد : تخم مرغ با پياز بخور 151

كل البيض بالبصل

[ميوه ها معمولا به عنوان دسر بعد ازغذای بدون گوشت ها  استفاده می شوند وبا غذا ی گوشتی 3 ساعت بعد غذا مصرف می شوند تا هضم غذا آسان باشد ودچار سوء هاضمه نشوند]

امام معصوم ششم : كلوا الكمثری  فانه يجلی القلب ويسكن اوجاع الجوف باذن الله

گلابی بخوريد پس قطعا قلب را روشن می كند  ودرمان ناراحتی های داخلی  به اذن خدا است

الكمثری  يدبغ المعده ويقويها  وهو والسفرجل (به)  سواء وهوعلی الشبع انفع منه علی الريق ومن اصابه الطخاء فليأ كله يعنی علی الطعام .

گلابی مانند به معده را دباغی وتقويت می كند وبعد ازغذا بهتر از قبل آ‌ن است

كسی كه  اندوهگين است گلابی بخورد.220

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)غذا کودک ۲ساله تاپایان عمر

پيغمبرصل الله عليه وآله:زينوا موائدكم بالبقل (سفره هاتان را با سبزی بيارائيد)

فانها مطردة للشياطين مع التسميه (پس قطعا به اذن الله اختلالات عصبی وبيماری ها را می زدايد وپيشگيری می كند .[به علائم اضطراب رجوع نمائيد]

    پيغمبرصل الله عليه وآله: من اكل الهندباء ونام عليه ( كسی كه سبزی كاسنی بخورد وبخوابد ) لم يحرك فيه سم ولاسحر (سم وسحر دراو تحريك نمی شود) ولم يقربه شی من دواب حية ولاعقرب ( وهيچ چيزی ازجانوران از ماروعقرب به او نزديك نمی شود)

[گفتيم ازهرچه به انسان ضررزند شيطان نامبرده شده است. و« خوردن چيزی كه برای‌ انسان ضرر دارد حرام است » سبزی  خورد ن به جز گشنيز آن ، حاوی باز است وچناچه غذا اسيدی‌ باشد آنرا متوازن می سازد وتعادل در انسان برقرار می‌ شود  همچنين حاوی ويتامين  ب وث است كه دربدن ذخيره نمی شوند وبا يد هرروز  غذا حاوی آنها مصرف شود درضمن اگر غذا سرد (اسيدی) زيا د مصرف شود قند خون وفشارخون می افتد ودرنتيجه ويتامين ب  وآهك جذب نمی شود وما دچار افسردگی وسوء ظن (پارانويا) شده وانواع وتمام علائم اضطراب ما را احاطه خواهند كرد كه ارزش اعجازی اين احا ديث ومفهوم شيطان وحرام بودن مواد غذائی‌ استرس زا وضرردار مشخص میگردد.]

امام معصوم ششم :...هر وقت برای اميرالمومنين سفره ای می اوردند همراه سبزی بود...

برای امام كاطم سفره  انداختند دران سبزی نبود نخورد ... تا سبزی اوردند

/ 0 نظر / 5 بازدید