‌4‌دروغ از 40 هزار تا !‌‌ سرمقاله 7دی آفتاب یزد درردفرقه مصباحیه

 

احمدی‌نژاددر جمع گروهی از طلاب درقم کهبرای تبلیغات دو ماهه محرم و صفر آماده عزیمت به اقصی نقاط کشور هستند اظهار داشت: »در طول سه سال گذشته، چهل هزار دروغ و تهمت علیه دولت رواداشته‌اند«‌.

سیدمجتبی واحدی:اگرچه آمارارائه شده توسط رئیس جمهور، کمی عجیب به نظر می‌رسد اما به هر حال رسانه‌ها موظفنددر این خصوص روشنگری کنند. نگارنده در فرصت چند ساعته پس از سخنرانی رئیس جمهور، با مددگیری از حافظه وآرشیو روزنامه‌ها، حداقل4 مورد را یافت کهمسئولان دولتی به صراحت بر دروغ‌بودن آنها تاکید کرده‌اند. نخستین بار که رسانه‌ها توسط مسئولان دولت نهمبه دروغ پراکنیمتهم شدند روز چهارم اردیبهشت 85 بود. در آن روز هنگامی که احمدینژاد با این پرسش مواجه شد که »برای تحققشعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم چه کرده‌اید؟« پاسخ داد: »من چنینشعاری نداده‌بودم. روزنامه شرق از قول مننوشت، من هم تکذیب نکردم.«‌‌

پس از ایناظهارات ،رسانه‌های مختلف تصاویری از یک تراکت تبلیغاتی با تصویر احمدی‌نژاد رامنتشر کردند که در دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 84 در نقاط مختلف کشور توزیع شد و همین شعار بر روی آن خودنماییمی‌کرد. یکروزنامه ماجراجوی اصلاح‌طلب هم تصویری از صفحه اول روزنامه کیهان - تاریخ 31 خرداد 84 - را منتشر نمود تا ثابتکند اگر دروغی به رئیس جمهور نسبت داده شده باشد، این دروغ‌گوییارتباطی با اصلاح‌طلبان و مخالفان دولتندارد. کمتر از دو ماه بعد احمدی‌نژاد درجمع مردم همدان اظهار داشت: »برخیرسانه‌ها با تحریک و تولید اخبار دروغ، به دنبال دامن زدن به موج ‌گرانی غیرواقعیهستند«. قاعدتاً ده‌ها و صدها مورد ازدروغ‌های 40 هزارگانه، اخبار متعددی است که از تریبونهای گوناگون در خصوص گرانی ها منتشرشد و مسئولان دولتی آن را »دروغ« می‌پنداشتند. اما به هر حال امروز برای بسیاری از مردم - و حتی دولتمردان - تشخیص اینکه رسانه‌ها مرتکب دروغ پردازی شده‌بودند و یامظلومانه مورد تهمت قرار گرفتند کار سختی نیست.

پس از مدتیهنگامی که مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی از اقتصاددانان اصولگرا، از تورم 20 درصدی کشور خبر دادند و رسانه‌های اصلاح طلب آن را منعکس کردندرئیس جمهور در نیمه دوم اردیبهشت 86 در یکسخنرانی و یک گفتگوی تلویزیونی اینگونه آمارها را خلاف واقع و دروغنامید. در این مورد هم برای تشخیص اینکه »آیا مدعیان تورم20 درصدی مرتکب دروغ گوییشدند یا آنکه به خاطر انعکاس یک هشدار دلسوزانه، اتهامدروغ‌گوییبه آنها وارد شد؟« نیز زمان زیادی لازم نبود.

چهارمین اتهامدروغ‌گوییرسانه‌ها مربوط به اوایل سال جاری بود. در آن زمان برخلاف انتظار مسئولان دولتی، خبر برکناریوزیر اقتصاد زودتر از زمان مقرر به گوش بعضی از نامحرمان رسید و آنها هم کهگوییدلشان برای »اتهام دروغ گویی « تنگ شده بود همین موضوع را از یار بسیارنزدیک رئیس جمهور سوال کردند. او نیز چنینخبری را دروغ‌13 نامید. لابد انتشار همین دروغ 13در رسانه‌های گوناگون هم تشکیل دهنده تعداد قابلتوجهی از 40 هزار دروغ علیه دولتبود. در این نوبت برای آشکار شدن اینکهآیا واقعاً رسانه‌ها مرتکب دروغ‌گوییعلیهدولت شده‌اند یا نه، تنها چند ساعت وقت لازم بود! چهار سوژه فوق، نمونه‌هاییاست کهرسانه‌ها به صراحت ،متهم به دروغ گوییشدند و اکنون تکلیف آنها برای اکثریت قریب به اتفاق مردم آشکار است. اما نمونه‌های دیگری نیز هست که احتمالاً در لیست 40 هزار گانه رئیس جمهور وجود دارد؛ درحالی که نه رسماً تکذیب شده و نه مسئولان دولتی حاضر به پذیرش رسمی آنهاهستند.

زیان 300 میلیاردی ناشی از عدم تغییر ساعت، ادعاییبود که توسط برخینهادهای وابسته به مجلس و قوه قضائیه علیه دولت مطرح شد. مسئولان دولتی در پاسخ به این ادعاها، تنها به کلیگویی‌های مبهم اکتفا کردند، اما تاکنونمشخص نکرده‌اند که اگر این ادعاها دروغ بوده است، هزینه ناشی از بی اعتمادی مردم بهدولت را چه کسی خواهد پرداخت و در صورت صحت این ادعاها چه کسانی پاسخگوی 600 میلیارد

/ 1 نظر / 21 بازدید
mojtabah

سلام، بر مبنای گزارش بانک مرکزی ۸۷ درصد دستمزد کارمندان و کارگران خرج هزینه‌های خوراکی میشود. سال گذشته این ۴۷ درصد بود. خدا‌را شکر انتخاب آقای احمدی‌نژاد واقعا وضع ما را تغییر داده.آقا محمود دکتر ،بسیجیها و پاسدارها انتخابات را با گلوله برای شما خریدند آیا این برو بچهای شما میتونند تورّم و اقتصاد هرج مرج و گرسنگی را هم با یک گلوله از بین ببرند؟ آیا گلوله‌های اینها میتونه اجاره من رو هم بده،برای خانواده من لباس بخره، خرج تحصیل بچه‌های من بشه؟ لعنت بر من و تمام کارگر‌هایی دیگری که به تو رای دادیم.خدا خودش رحم کند.