مويز

مويز درمان كننده  اضطراب

حضرت حجة الاسلام والمسلمين  مير جعفری ، پدر دو شهيد بزرگوار ، كه درسه را ه بازار قم - كوچه آب انبار سيد عرب  - نرسيده به نانوائی  - مغازه مواد غذائی ارگانيك دارد اظهار داشت يك نفر نوبت عمل قلب داشته  كه تا رسيدن نوبت عمل قلبش به يك پزشك گياهی در يكی ازكشورهای حوزه خليـــــج فارس مــــــــــراجعه می كند پزشك به او يك شربت هسته انگور می دهد مصرف می كند موقع نوبت عمل قلب به پزشگ خود مراجعه می نمايد تصوير رنگی می گيرد و می گويند مشكل كاملا برطرف شده ونياز به عمل قلب نداريد .

آقای مير جعفری معتقد بود مويز را اگر با هسته اش مصرف نمائی همان خاصيت را دارد ومانند شربت هسته انگور عمل می نمايد .

قبلا نوشتيم كه پيغمبردرمورد مويز فرمودند : « ... ويشد العصب ... مويــــــــز اعصاب را قوی می كند»

وهمچنين از قول ادوارد سوارز ازدانشگاه هاروارد  درقصه نخوداب نوشتيم كه عمده گرفتگی عـــــــــــــــــروق(حملات قلبی )ناشی از تنيدگی ( stress) وافسردگی  است .22-2-86 

  zatun. Persianblog .com.

پيغمبرصل الله عليه وآله: عليكم بالزبيب (برشما باد خوردن كشمش ومويز [آفتابی نه تيزابی])

فانه يكشف المره (پس قطعا صفرا را مكشوف ونابود می كند)

ويذهب بالبلغم(وعفونت بدن را ازبين می برد)

ويشد العصب  ( واعصاب "سيستم مصون كننده ، لنف‌"  را محكم می كند) [ ويتامين ب دارد]

ويذهب بالاعياء ( وخستگی را می زدايد ) [ خستگی مزمن علامت كمبود ويتامين ب می باشد امروزه افراد خسته ازخستگی  يا استرس يا افسردگی هستند]

ويحسن الخلق ( وخلق را نيكو می گرداند ) اسيد وباز بدن رامتوازن می سازد درنتيجه خلق نيكو می شود وعصبانيت برطرف می شود.

ويطيب النفس (ونفس راپاكيزه می كند) يكی‌ ازعلائم كمبود ويتامين ب دربدن سوء ظن وپارانويا می‌ باشد كه با تأمين ويتامين ب وتعادل اسيد وبازآن درمان می شود.

ويذهب بالغم ( وغم را می زدايد)

... ويصح الجسم (وبدن راسالم می‌ سازد)

ويذهب بالوصف ( ولاغری بدن يا درد را ازبين می برد) معمولا افرادی كه اسيد بدنشان بالاست دچارانواع دردها مثل آرتروز- ديسك – روما تسيم وگرفتگی مفاصل و...هستند كشمش اسيد و باز بدن را متوازن می سازد ودرد از بين می رود.

[هركيلوانگورمعادل 2كيلوگوشت حرارت  دارد ين آهن دارد سبب درمان كم خونی با غذا است وباخوردن تخمه اش درمان گرفتگی عروق وپيشگيری ازسكته میباشد 

امام معصوم اول : من اكل احدی وعشرين زبيبة حمراء علی ريق ، لم يجد فی جسده شيئا يكرهه

« هركس 21 دانه مويزقرمزرنگ را ناشتا بخورد دربدنش ناراحتی وبيماری احساس نخواهد كرد » مويز درمان كننده  اضطراب است 

/ 0 نظر / 6 بازدید