عقل

عقل خاتمی– عقل طبسی

از بدو پيروزی انقلاب اسلامی تاكنون مرتب حرم مطهر امام معصوم هشتم توسعه داشته است وصحن های زيادی به حرم اضافه شده است كه فقط پياده روی افراد برای ورود به حرم را اضافه كرده است ولی آرامشی برای زائرين ايجاد نكرده است وسرپناهی برای آنها از سرما وگرما ايجاد نشده است اينكه نمازگزاران جمعه جلو توالتهای بست شيخ بهائی بنشينند افتخاری به اين همه خدمت وگسترش كه انجام شده نيست .اينكه مردم زير آفتاب برای نمازجماعت ظهر بنشينند وبه تعبير امام معصوم اول : بدنشان بو بگيرد ولباسشان مندرس شود وچهره هايشان سياه شود ودردهای پنهانشان ظاهر شود « وتظهر الداء الدفين » افتخاری به اين همه گسترش صحن ها نيست . اين درحاليست كه آقای خاتمی رياست جمهور وقت حرم مطهر حضرت معصومه را گسترش داد وشبستان امام خمينی را ايجاد نمود كه هم ايمن از سرما وگرما است وهم آرامشی برای زائرين می باشد . شايسته است اماكن اطراف ضريح مطهر امام معصوم هشتم تخريب وبا  استفاده از الگوی خاتمی درتوسعه حرم خواهرامام معصوم هشتم با سقف های سرپوشيد ه باسازی گردد.

مكتب امام خمينی ضد مكتب بلندگوئيسم

مكتب بلندگوئيسم تلاش دارد با زوربلند گو وايجاد سروصدای بی مورد فقط حرف بزند صدای بلندگو بازباشد، می خواهد كسی به منبری يا مداحی كه صحبت می كنند گوش دهد يا ندهد اصلا كسی پای منبر باشد يا نباشد يا دربيرون كسی اصلا صدای سخنران را گوش ندهد ولی بايد روشن باشد وگاهی غوغا می كند مثلا در صحن مطهر الغدير حرم مطهر امام معصوم هشتم تعداد زيادی از نمازگزاران هنوز امام جماعت نماز را نبسته بود كه به اشتباه با صدای بلندگوی صحن مجاور نماز را بستند در حاليكه نمازشان باطل بود گاه دقت می كردم سخنرانان در شبستان های حرم مشغول صحبت هستند ولی غالب حاضرين مشغول زيارتنامه ودعا يا نماز هستند وتوجهی به بلندگو ندارند وصدای سخنران فقط مزاحم نيايشان می شد . درحاليكه بايد كلاسهای احكام در حجره های اطراف بدون بلند گو برگزار شود وبرای كلاس ها تبليغ مناسب صورت گيرد . پروژه پركردن كه درماه چند سخنران برنامه ريزی كرديم وبرقرار كرديم رفع تكليف نمی نمايد نتيجه مهم است . در روستاها اين فرهنگ بيشتر حاكم است وطلاب توجهی به تفكر امام ورهبری دراين زمينه ندارند اگر برخی مداحان در گروه های عزاداری در ايام محرم رعايت حال مردم را نمی نمايند حرجی برآنها نيست ولی از طلاب وفضلا پذيرفته نيست وجوانان ومردم را دلزده می نمايد مانند ماشين های بلندگودار كه ميوه و...می فروشند بعلت سروصداكه ايجاد می نمايند اهالی محل بطورعمد از آنها چيزی نمی خرند درامور مذهبی هم همينطور است مردم لج می نمايند بخصوص كه صفت غالب ايرانيان را رفتارشناسان دنيا لج بازی میدانند.

پليس شهرهای بين المللی 

در حاليكه پليس راهنمائی ورانندگی دراطراف اماكن مذهبی قم ومشهد كه دو شهر بين المللی جهان اسلام هستند در روزهای خاص زيارتی كه ازدحام برای زيارت زياد است درگوشه ای ايستاده وخوب كه خيابان پر از پارك در هردوطرف خيابان شد از ابتداء خيابان شروع به جريمه می نمايد ودفترچه اش را ظرف ايكی ثانيه تمام می نمايد(وهيچ توجهی به سوء آموزش اين روش روی اطفال ندارد كه برای چه آمده اند وجريمه شده اند) اما به مشكل ترافيك اين شهرها توجه لازم را ندارد ترافيك خيابان های اطراف اماكن با دوربرگردان قابل كنترل است و به حد كافی مورد توجه قرارنگرفته است به كنترل اتوبوس ها كه جان40نفر درخطراست توجه كاف‍ی ندارد لاستيك اتوبوس درمسير مشهد آتش گرفت متوجه شديم يكی از صندوقها پر از مواد قابل اشتعال است وحاوی الكل می باشد كه سريع مسافرين تخليه وبار اتوبوس نيز تخليه گرديد بيل نداشت تا با آن خاك روی آتش ريخته شود وسيلندر پودر گاز هم نياورد تا خاموش كند آنقدر با مشت شن ريخته بوديم كه دستانمان زخمی شده بود فقط آب زياد داشت كه جای شكرداشت واين درحالی بود كه قدم به قدم كنترل سرعت صورت می گرفت علاوه بر پاسگاه ها بين مسير مزاحم وقت مردم می شدند . ودرايام جشن های شعبان  در چند شهر منتهی به مشهد برای هر پاسگاه بيشتر از 15 دقيقه وقت صرف می شد تا ساعت بزند اينكه فرمانده محترم پليس وناجا چشمشان را به هم بگذارند وفقط سرعت را ببينند وضجه اطفال ومشكل مسن ها وغيره  را نبينند هنر نيست هر خدمتی استاندارد دارد مانند دارواست اگر بيش ازحد بخوری مسموم می گردی انشاء الله موفق باشند

استاندارد سازی رفتارها درشهرهای بين المللی مذهبی

 امام جمعه محترم مشهد توجه نداشت كه زير آفتاب گرم ودرهوای گرم داخل مسجد گوهرشاد كسی به صحبتهای وی توجه كافی ندارد فقط 50 دقيقه حرف زدند اطفال خيلی از زوار نمازگزار هم همراهشان بود كه رعايت حال آنها نمی شد دردو پنج دقيقه می توانستند پيام عرايض خود را برسانند ونتيجه بهتری بگيرند . يكی ازآفات ادبيات خراسانی، مترادف آوردن زياد درصحبت است كه خطبه نماز جای اينگونه خطابه ها نيست وجوان ها  را جذب نماز نمی نمايد.

درايام خاص زيارتی كرايه مسافرخانه ها  و خانه ها در اين شهرها سرسام آور می شود وكنترل قانونی هم فاقد نتيجه  است فرهنگ سازی لازم برای انصاف ، وجدان وانسانيت صورت نمی گيرد امام جمعه به جای اينكه احاديث اين چنينی را برای همشهريان خود بخواند خطبه عربی برای كشورهای عربی وقليل شركت كنند های عرب زبان می خواند وكلی در رابطه با آمريكا صحبت كرد كانه همه خطبا وسخنوران سياسی دست به دست هم داده داد از آمريكا می زنند وبه هزاران مشكل كه  اگر آنها اشاره كنند بطور قطع اثرگذار است توجه ندارند دولت نهم هم كه گرانی وتورم را قبول ندارد تا اين اواخر گرانی را شايعه روزنامه ها می دانست واخيرا از ترس اينكه متهم به مخالفت با رهبری دراين زمينه نشوند كمتر روزنامه ها را متهم می كند .

/ 0 نظر / 6 بازدید