صداقت

صداقت درمان اضطراب

يكی از علائم تأثير قرآن بررفتار انسان صداقت است  كه موجب دوری ازشيطان[ آنچه موجب سلب آرامش می گردد اعم از وسوسه خناس ازجن وانس وحسود و مصرف مواد غذائی ناسازگار با طبع وغير بهداشتی كه موجب استرس واضطراب وافسردگی وفراموشی وغفلت اند]  ورسيدن به آرامش ( ... الابذكرالله تطمئن القلوب)  ورسيدن به نفـــــس مطمئنه (فارجعی الی ربك راضية مرضيه / فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ) می گردد وسبب تسبيح گويی می شود( يسبح لله مافی السموات وما فی الارض). چون تمام مولكول ها ی  مواد كه عناصر اربعه "آب وخاك وهوا وآتش" تشكيل دهنده آنهاست  شعور دارند رفتار انسان را درك می نمايند واين موضوع درخصوص آب درتحقيقات جناب ايموتو اثبات گرديده است . برهمين منوال مردگان نيز خيرات ودعا وقرآن خواندن ما را درك می كنند ويك سنت خوب كه موجب آرامش است سير درقبرستان وسير درزمين است كه موجب عبرت وآرامش می گردد ويك سنت سياسی هم هست كه درمان اضطراب سياسی است وآنرااكاهش ميدهد مثلا وقتی يك فرد سياسی مثل فخرالدين خمينی به رحمت خدا می رود افراد سياسی به تشييع جنازه او ومراسم ختم او می روند يا دراطلاعيه ای تسليت می گويند .  كه علاوه بر آرامش روح آن مرحوم موجب آرامش خود اشخاص شركت كننده هم هست برخلاف آن كسی كه به دنبال تسبيح نيست سبب آزردگی خودش وبی فايد ه برای فرد سفر كرده است .نقل است يك روز يكی از مديران كشور با سرعت برای شركت درمراسم ختمی درحركت بود بين راه به  يكی از دوستانش  برخورد كرد ، اوپرسيد كجا با اين شتاب ؟ گفت به عزای پدر فلانی می روم ، دوستش به اوگفت پدرش نمرده بلكه خودش مرده است ، او ازهمان جا برگشت . اين حركت چاپلوسانه ، نه آرامشی برای خودش درپی داشت ونه برای دوستش كه از دنيا رفته بو د 

گاهی هم  بستگان مديران كشور كه به رحمت خدا می روند آگهی تسليت  زياد صادر می شود ودرقسمت آگهی جرايد جا می گيرد مثل آگهی تسليتی كه حدود 200نفراز مديران كشوری (اعم از مديران سياسی واجتماعی ) برای دكتر مصطفی معين به علت درگذشت مرحوم مادر بزرگوارش  صادر كردند  اما برای درگذشت مرحوم فخرالدين خمينی چون خودش به رحمت خــــــدا رفته بود چنين اطلاعيه ای صادرنشد با اينكه هردو يك خط وهمفكر وهمنوا درمسائل اجتماعی وسياسی بودند كه بی سليقگی افرادرا می رساند يا ضعف ستادی آنها را می رساند كه نتوانسته اند همشكل عمل كنند وچون اين روش  تداعی گر  وآموزش دهنده اين نكته است كه اين مديران ضعف ستادی دارند چناچه در راس امــــور هم قرار بگيرند همين ضعف ها را خواهند داشت همينطور كه الان پاسخ دهند ه نيازمندی روحی شرايط فعلی ما نبوده اند درآتيه هم همه اموررا ناهماهنگ پيش خواهند برد ، نخواهند  توانست پاسخگوی نيازهای ما باشند لذا شايسته دقت بيشتر بود اميد كه همه ازصديقين باشيم  وخيرخواه همه بندگان خدا باشيم وهمواره خود وگذشتگانمان را به با دعا وقرآن ورفتارخوب خود به آرامش برسانيم ان شاء الله.

/ 0 نظر / 5 بازدید