استراتژی اصلی نظام جمهوری اسلامي ايران

درمان اضطراب باغذا( روزی معنوی)

راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی ايران از ديد امام خمينی سلام الله عليه مبارزه با مقدس نمايان احمــق می باشد بدست آوردن هر نوع روزی چه مادی چه معنوی يك نعمت و توفيـــــــــــق است كه نصيب انسان می گردد.يكی ازعواملی كه باعث نزول نعمت به دامن ما می شود قرائت سوره يس وملك درصبح وواقعه درشب است وقرائت سوره ناس وفلق . بدون اين فاكتورها توفيق بی وفق مراد است وبخصوص دركسب روزی معنوی‌ ناممكن است وانجام توفيق سبب درمان اضطراب وايجاد آرامش است كانه گذرنامه فادخلی فی عبادی درپيش رو می باشد مبارزه با مقدس نماها سخت است عبور ازتاريكی های ظلمانی  وسياه چال هائی است كه اينها درطول تاريخ ازبلعم باعورا وقارون تا ناكثين وقاسطين ومارقين وابن ملجم وعمرسعد وشمر خوارجی واشعثها ومرجئه وقرون وسطائی ها ودريك صد ساله اخير اخباريين و متحجرين وولايتی های بی ديانت زمان ستم شاهی وحجتيه ای ها وخلق مسلمانی ها وباند مهدی هاشمی قهدريجانی‌ و عياران و باند مهدويت وسعيد اسلامی و...چون غاسق وقب وپرده ای ضخيم مقابل چشمان حق گرايان كشيده اند و آرامش را ازجامعه بشری سلب كرده اند شيطان اند شيطان/خزان كننده آرامش انسان  . هرقدم مبارزه با آنها رخ بركشيدن افسردگی‌ ازجامعه بشری است درمان اضطراب ودلشوره است  حركت به سوی نور است  مبارزه ای الهی است ... يخرجهم من الظلمات الی النور ...

اميد كه ما هم با تمسك به مكتب خمينی جزء بسيجيان اوقرارگيريم وتوفيق مبارزه دراين را ه را بيابيم وافتخارما ن اين باشد كه نحن ابناء الخمينی واننا لا اری الموت بيد انجمن حجتيه الا السعاده .

واينك سير می كنيم درصحيفه نور نامردی مقدس نمايان را از ديد امام می نگريم :

1-  آنقدر كه اسلام ازاين مقدسين روحانی نما ضربه خورده است ازهيچ قشر ديگر نخورده است نمونه بارز آن مظلوميت وغربت اميرالمؤمنين عليه السلام كه درتاريخ روشن است.

2-     درود بی پايان برعلی ابن ابيطالب عليه السلام كه با دژخيمان بصورت مسلمان ومقدس نماهای بدتر ازكفار جنگيد.

3-  حضرت امير سلام الله عليه درجنك با معاويه شكست خورد ، يعنی شكست از لشكر خودش ، ازآن اشخاص نادان مقدس مآب شكست خورد.

4-  ديروز مقدس نماهای بی شعورمی گفتند دين ازسياست جداست ومبارزه با شاه حرام است ... مشروب فروشی وفساد وفحشاء وفسق وحكومت ظالمان برای ظهورامام زمان (ارواحنا فداه) رامفيد وراهگشا می دانستند                                                                                             امروز ازاين كه درگوشه ای‌خلاف شرعی كه هرگز خواست مسولين نيست رخ  می دهد فرياد وااسلاما سر می دهند.

5-    خون دلی كه پدرپيرتان ازاين دسته متحجرخورده است هرگز ازفشارها وسختی های ديگران نخورده است .

6-  دسته ديگرازروحانی نماهايی‌ كه قبل ازانقلاب دين را ازسياست جدا می‌ دانستند وسربه آستانه دربار می سائيدند يك مرتبه متدين شده وبه روحانيون عزيز وشريفی كه برای اسلام آن همه زجر وآوارگی وزندان وتبعيد كشيد ند تهمت وهابيت وبدتر ازوهابيت ‌می زدند .[بخشی ازلجن پراكنی شيخ قاسم اسلامی وعباسعلی اسلامی ومرتضی عسگری و...درسال 1348 چنين است : برخی گمان می كنند كه يزيديه اضلال (حسينيه ارشاد) فقط درصدد ترويج وهابيت وسنيگری وحمله به تشيع واحيانا نشربرخی مفاسد عملی ...است وشايد با اصل دين وتدين به اسلام سروكاری ندارد ولی ... اساسا درصددند لزوم يك دين حنيف آسمانی راكه بايد همه از او تبعيت كنند ازميان بردارند.../هفته نامه پيام هاجر(سيده اعظم طالقانی) 17/1/78]

7-  ديروز حجتيه ای ها مبارزه راحرام كرده بودند ودربحبوحه مبارزات تمام تلاش خود رانمودند تا اعتصاب چراغانی نيمه شعبا ن [13۵7] را به نفع شاه بشكنند امروز انقلابی تر ازانقلابيون شده اند. [وسوال اين است كه اعضاء گروه انصارتهران  وعبد الكريم سروش كه نقش ضد هم دارند برسرگور محمودخان حلبی سركرده حجتيه ای ها ، چه غلطی می كرده اند / رجوع شودبه هفته نامه ارزشها (ارگان جمعيت دفاع ازارزشها/محمد محمدی نيك ری شهری 9/9/ 77ضمنا شماره قبل ازانتخابات دوم خرداد 76لجن نامه لثارات عليه مجمع روحانيون ، مرور شود تا مدعيان دفاع ازانقلاب كه نام خود را انصارحزب الله گذاشته اند شناخته شوند تصور می كنند امروز هم  ديروز است آنها بسيجی های خمينی  را با بسيجی های ذوالقدری كه شتر نر را از ماده تشخيص نمی دهند اشتباه گرفته اند / خدا آنها را هدايت كند]

8-  خطاب به شورای نگهبان : حواستان راجمع كنيد نكند يك مرتبه متوجه شويد كه انجمن حجتيه ای ها  همه چيزتان را نابود كرده اند.[ دست خط امام دركتاب چند صدائی درجامعه روحانيت /ص 329]

9-  امروز عده ای با ژست  مقدس مآبی  چنان تيشه به ريشه دين وانقلاب ونظام می زنند كه گوئی وظيفه ای غير ازاين ندارند خطر تحجرگرايان ومقدس نمايان احمق درحوزه های‌علميه كم نيست ، طلاب عزيز لحظه ای از فكر اين مارهای خوش خط وخال كوتاهی نكنند اينها مروج اسلام آمريكائی ودشمن رسوالله اند .

10-          آمريكا واستكبار درتمامی زمينه ها افرادی را برای شكست انقلاب اسلامی درآستين دارند درحوزه ها ودانشگاه ها مقدس نماها را كه خطر آنها را بارها وبارها گوشزد كرده ام .اينان با تزويرشان از درون محتوای انقلاب واسلام  را نابود می كنند ، اينها با قيافه های حق به جانب وطرفدار دين وولايت ، همه را بی دين معرفی می كنند بايد از شر اينها به خدا پناه ببريم .

منبع :______________________________________________________

لوح فشرده صحيفه امام – جستجو واژه مقدس نما

/ 0 نظر / 5 بازدید