اسید= سرد

نافلزات + اکسیژن + آب = اسید ( اکسید نافلزی +  آب = اسید)

طبع سرد= طبع اسیدی

اسید بدن بیشتراز بازاست غلبه بلغم وسودا بر صفرا و خون

بلغم درسیستم لنف (تمام بدن) پخش است مرکزسودا ، طحال – مرکز صفرا درکیسه صفرا - مرکزخون ، کبد

لنف = سرد -  طحال =  سرد -  کیسه صفرا =  گرم    کبد = گرم

برای پیشگیری  کبد ازبیماری بایدچیزسرد خورد مثل پرتقال ، برای پیشگیری لنف ازاختلالات عصبی بایدچیزگرم خوردمثل خرما ومویزوانجیر ونان سبوس دار،...

نافلزات : کربنc -  سیلسیم Si   نیتروژن N -  اکسیژن O -  گوگرد  S-  فلوئورF – کلرCl -  برم Br -  ید I -  فسفر p

عناصراربعه:

آب = سرد

خاک= سرد

هوا= گرم

آتش = گرم

104عنصردرطبیعت

آب دریا93عنصردارد بهترین درمانگراست.

 

/ 0 نظر / 76 بازدید