مبانی ۳

مبانی تغذیه اسلام امام خمینی(۳)

بهداشت وغذاوبهداشت روان :

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم اول خطاب به امام معصوم دوم:جوّد المَضغ ، غذا رانيكو بجو

امام معصوم ششم : اطيلواالجلوس علی الموائد فانها ساعة لاتحسب من اعماركم

غذا خوردن را طولانی كنيد (خوب بجويد) زيرا لحظات آن ازعمرهای شما به حساب نمی آيد 82

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

 امام معصوم هشتم : ومن اراد ان لايوذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماء حتی يفرغ ومن فعل ذلك رطب بدنه وضعف معدته ولم يأخذ العروق قوة طعامه 129

هركس مايل است معده اش اوراآزار واذيتی نرساند بايستی بين غذا يش اب نياشامد تا آنكه ازغذا فارغ شود كسی كه بين غذا آب بياشامد بدنش مرطوب ومعده اش ضعيف ورگها نيرو وانرژی غذا را جذب نمی كنند .

امام معصوم ششم : شرب الماء من قيام بالنهار اقوی واصح للبدن، روزايستاده آب نوشيدن سبب سالم تروقوی تر شدن بدن می گردد.

امام معصوم ششم : شرب الماء باليل من قيام يورث  الماء الاصفر( شب ايستاده اب خوردن توليد صفرا می كند[عمل كيسه صفرا را درپی دارد]

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم اول :به خوردن ماهی ادامه ندهيد(مستمرماهی نخوريد) كه بدن رالاغر می كند

لاتدمنوا اكل السمك فانه يذيب الجسد

امام معصوم ششم : اگرمن پيش شما (عراق) بودم هرروزدرآب فرات آبتنی می كردم 125

امام معصوم سوم : كان اميرالمومنين يأمرنا ، اذا تخللنا ان لا تشرب الماء حتی نمضمض ثلاثا

اميرالمومنين پدرما به ما دستور می داد بعد خلال دندانها سه مرتبه آب را دردهان بگردانيم وبريزيم (مضمضه نمائيم ) سپس آب بياشاميم.

پيغمبرصل الله عليه وآله: ان من حق الضيف ان يعدله خلالا

قطعا ازحقوق ميهمان اين است كه چوب خلال برای او‌ آماده كنند91

امام معصوم هشتم : بهترين چوب خلال چوب درخت اراك[كه حاجی ها ازمكـــــــــــــــــــه می آورند]است...

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم هشتم :من اراد ان لا يفسد اسنانه فلايأكل الحلوا الابعد كسرة خبز

هركس مايل است كه دندانهايش خراب نشود شيرينی را بعد ازخوردن كمی نان بخورد. 97

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

پيغمبرصل الله عليه وآله: لحم القطاة لليرقان ولحم الحباری للبواسير و وجع الظهر ولحم الدراج لتسكين الغم والكرب

قطاه مرغی است بزرگترازمرغ خانگی كه گردنی بلند وبالهائی زرد دارد. گوشتش درمان يرقان است

حباری ، مرغی است بزرگتر ازكبوتر كه به آن سنگ خواره می گويند گوشتش درمان بواسيراست

دراج پرنده ای شبيه به كبك است گوشتش درمان غم واندوه وافسردگی واضطراب وتوهم زشتی وتوهم بيماری ودلشوره است . 109

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم : به تب دارانتان سيب درختی بدهيد (اطعموا محموميكم التفاح...) زيراچيزی بهترازآن نيست 183

سيب مايه ترشح معده است (التفاح نضوخ المعده)

امام معصوم هفتم درپاسخ ابويوسف كه خواستار درمان وبا بود: كل التفاح (سيب بخور)

 امام معصوم ششم درپاسخ شخصی كه داروبرای درمان خون دماغ خواست : اسقوه سويق التفاح (آردسيب با آب بياشامد)

امام معصوم ششم : من برای فرد مسموم دوائی بهتر از آرد سيب نمی شناسم .

امام معصوم ششم : لو يعلم الناس ما فی التفاح  ما داووا مرضاهم الا به

اگر مردم می دانستند آنچه را درسيب  است بيماران خودرا با آن درمان می كردند .

[كلمه پوماد از پوم بمعنی سيب مشتق شده است " كوبيده درآب خودش پخته می شود" – حاوی‌ باز و پتاسيم دار است (گرم وخشك) برای درد گوش سيب پخته به آن می مالند دم كرده شكوفه آن سرفه را درمان می كند]

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم اول : غسل الرأس بالختمی يذهب باالدرن وينفی الاقذار( چرك وكثافت را ازبين می برد)

امام معصوم هشتم : ... ويحسن الشعر والبشر  وهوامان من الصداع

(شستن سر روزجمعه با ختمی سنت پيغمبرصل الله عليه وآله است و...

ختمی موها وصورت را زيبا می كند واز سردرد جلوگيری می كند286)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم : اطعموا المبطون خبزالاُرُز...

امام معصوم هشتم : بهترازنان برنجی چيزی برای شخص مسلول نيست

امام معصوم اول:  الحزن يهدم الجسد ( اندوه وافسردگی‌ جسم را نابود می كند)

امام معصوم اول:  الهم نصف الهرم  ( اندوه وافسردگی نيمی از پيری است )

امام معصوم اول:   لا يری الجاهل الا مفرط اومفرّط ( انسان نادان هميشه درحال افراط وتفريط است .)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم: ان الخل ليشد العقل(سركه عقل راقرص و محكم  می كند)[هوش را افزايش می دهد وسبب كاهش ترشح هورمون كرتيزول وتنش ودرمان اضطراب وافسردگی و برطرف شدن افت تحصيلی است 4000000دانش آموز سال 85 مردود شده اند] /  س

امام معصوم اول: اكل السفرجل (بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بخوريد) قوة للقلب ضعيف (دل ضعيف را نيرومی بخشد)

ويطيب المعده  ( وخوش بو كننده معده است)

ويذكی الفؤاد(و قلب را پاك می كند)

ويشجع الجبان ( وترسو را شجاع می سازد)

امام معصوم ششم : السفرجل يضرج المعده ويشد الفـــــؤاد ( به معده را نيكو وقلب را محكم می كند) وما بعث الله النبی"  قط الا اكل السفرجل.

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم هشتم :عليك بالسلق (چغندر)، فانه ينبت علی شاطی الفردوس وفيه شفاء من الادواء وهويغلظ العظم ( نيرومند كننده استخوان) وينبت اللّحم . (وروياننده گوشت است) 

3- اطعموا مرضاكم السلق يعنی ورقه  فان فيه شفاء ولاداء معه ولا غائلة ويهدیُ  نوم المريض

به بيماران خود برگ چغند ربدهيد پس قطعا شفاء درآن است و درد ومرضی با آن نيست ودرخواب مريض آرامش ايجاد می‌كند.

[ روبيديوم ( خاصيت راديواكتيويته ای برای هضم) دارد – برگ عصرچين شيرين است ولی  برگ صبح چين شيرين نيست برای ديابت خوب است پخته آن رعشه رابرطرف می كند " رعشه وتپش قلب ناشی ازكمبود ويتامين ب است" آب پخته آن هم خوب است ] 

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم هشتم :من اراد ان لا تفسد اسنانه ، فلاياكل حلواء الابعد كسر الخبز(هركس می خواهد دندانهايش خراب نشود قبل از خوردن شيرينی مقداری نان بجود.)49/صحت

امام معصوم هشتم :آب سردخوردن بلافاصله بعد از چيز گرم يا شيرين دندان راازبين می برد(شرب الماء البارد عقيب الشی ء الحاراو حلاوة يذهب بالاسنان)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم هشتم : واحذران تجمع بين البيض والسمك فی المعده فی وقت الواحد ، فانهما متی اجتمعا فی جوف الانسان ولّد عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الاضراس ( از خوردن مخلوط تخم مرغ وماهی يا آندو دريك وعده غذائی پرهيزنمائيد زيرا توليد نقرس ، قولنج ، بواسير ودرد دندان می نمايد )

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم هشتم : الحمّص جيّد لوجع الظهر(نخود برای كمردرد خوب است )وكان يدعوا  به قبل الطعام وبعده ( وامر می كرد می آوردند قبل ازغذا وبعد از آن ميل می نمود)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

/ 0 نظر / 5 بازدید