زمزم سیاست 40

علت کاهش رای اصلاح طلبانآن بود که مردم مطمئن شدند به آنها اجازه اجرای وعده‌هایشان داده نخواهد شد اما بااطمینان می‌گویم حتی یک رای از طرفداران اصلا‌ح طلبان به سبد اصولگرایان واریز نشدهونمی شود

برخلاف ما که شبمی‌خوابیم و صبح تصمیم می‌گیریم کشورهای مستکبر تصمیمات پنجاه و شصت سالهمی‌گیرند

امام فرمود <ملتی کهقدرت داشت انقلاب را راه بیندازد قطعا قدرت تشخیص کاندیدای صالح را هم دارد> آیاآنهایی که اکنون ازنظارت استصوابی با قرائت سخت‌گیرانه حمایت می‌کنند دچار انحرافاز خط امام نیستند؟

واحدی:

 سید مجتبی واحدی فعال سیاسی و سردبیر روزنامه آفتاب یزد -  در گفتگوی تفصیلی با فارس

‌‌خبرگزاریفارس:آقای واحدی! شما آفتاب یزد هستید؛ چرا از آفتاب لرستان [صدرالمجاهدین ،کروبی]حمایتمی‌کنید؟ معمولا انتظار می‌رود که یزدی‌ها به سمت [سیدبن روح الله]آقای خاتمی گرایش داشته باشند ؟ ‌‌

‌واحدی:سوال شما دواشکال داشت‌؛ اینطوری نیست که همه یزدی‌ها از آقای خاتمی حمایت کنند. اتفاقاجدی‌ترین منتقدان آقای خاتمی، یزدی هستند مثل آقای نقدی و اشکالدوم این است که ما به ویژه در این مقطع سعی می‌کنیم که خیلی بی‌طرف باشیم و درروزنامه آفتاب یزد فـعلا و به طور رسمی از کسی حمایت نکنیم. ‌‌قصه حمایت مااز آقای کروبی به انتخابات ریاست جمهوری سال 84 برمی‌گردد. در سال 84، برداشت خودمن این بود که در بین کاندیداهای موجود،‌آقای کروبی می‌تواند از همه بهتر باشد.

 ‌آیا باز هم از آقای کروبیحمایت می‌کنید؟

‌حمایت دوبارهما از آقای کروبی منوط به شرایطی است که پیش خواهد آمد و قطعا خود آقای کروبی هماین حق را برای ما محفوظ می‌داند. بر همین اساس، درحال حاضر، موضع آفتاب یزد حمایتاز هیچ‌کس نیست. ما همان قدر افکار آقای خاتمی را پوشش می‌دهیم که اندیشه‌های آقایکروبی و آقای روحانی را پوشش می‌دهیم

گفتید حمایت شما ازکاندیداهای ریاست جمهوری به شرایط و اتفاقاتی که می‌افتد بستگی دارد. برحسب شرایطآیا این امکان هست که آفتاب یزد در انتخابات پیش‌رو از آقای احمدی‌نژاد حمایت کند؟ ‌‌

 قطعا آفتابیزد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نخواهد کرد؛ این قطعی است. اما حمایت ما از دیگرگزینه‌ها منوط به شرایط است. حتی اگر حضور آقای کروبی در انتخابات هم قطعی شود بازهم آفتاب یزد این حق را برای خود محفوظ می‌داند که تـمـام گـزیـنـه‌هـا بـه غیر ازآقای احمدی‌نژاد را مورد بررسی و تامل قرار دهد. من حدود 26 سال است که آقای کروبیرا می‌شناسم و با ایشان ارتباط دارم، 5 سال رئیس دفتر ایشان در بنیاد شهید و 4 سالمشاور ایشان در مجلس ششم بودم و الان هم جزء ارادتمندان آقای کروبی هستم. اما ایشاناین آزادمنشی را دارند که توقع نداشته باشند همه چشم بسته از ایشان حمایت کنند. اقتضاییک انتخابات باشکوه و آزاد این است که تصمیم‌گیری درشرایطی انجام شود که همه کاندیداها مشخص شده باشند و شرایط روشن باشد. ‌‌

 آقای واحدی! شما اصولگرا هستید یا اصلاح‌طلب؟ به عبارت دیگر، می‌خواهمتعریفتان را از اصولگراییو اصلآح‌طلبیبرای ما بگویید. ‌‌

من دنبالکلمه‌ای[اسلام امام خمینی]می‌گردم که نه اصولگرا باشد نه اصلاح‌طلب؛ زیرا هرچقدر هم که من تلاش کنمتعریفی از اصولگراییو اصلاح‌طلبی ارائه کنم به دلیلاینکه این واژه‌ها در ذهن مردم با تعاریف مشخصی حک شده، حاضر نیستم این نام‌ها رابر خودم بگذارم. ‌‌

بهآنها که خودشان را اصولگرای اصلاح‌طلب می‌نامند چطور؟ شباهتی دارید؟

اصلااصولگراهای اصلاح‌طلب را نمی‌شناسم. مدتها پیش مقام رهبری فرمایشاتی داشتند کهعده‌‌ای از متن سخنان ایشان، اصطلاح "اصولگرای اصلاح‌طلب" را استخراج کردند. اماکسانی که یک شبه تصمیم می‌گیرند اصولگرای اصلاح‌طلب باشند خیلی قابل اعتماد نیستند. من‌ "طرفداراسلام امام خمینی" هستم؛ این خط مشی که اگر سرمقاله‌های سال 79 ما را در کنارسرمقاله‌های امروز بگذارید از نظر مبانی تغییر چندانی در آن نخواهید دید

اگربخواهیم ریشه‌ای بحث کنیم، موضوعاتی همچون عدالت، دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین،استکبار ستیزی و مسائلی از این دست جزء اصول انکارناپذیر انقلاب اسلامی ایران و ازدغدغه‌های نظام هستند. با این وضع و با وجود اصول مسلمی مثل اصولی که ذکر کردم مانمی‌توانیم پیروی از اصول یا همان اصولگرایی را نفی کنیم. بر این اساس، شما کجاهاخودتان را اصولگرا و پیرو اصول می‌دانید؟ از دیگر سو، اصلاح‌طلبی هم یکی از بال‌هایانقلاب است و حتی قیام امام حسین (ع) یک قیام مبتنی بر "اصلاح‌طلبی" بود. با ایناوصاف، شما کجاها خودتان را اصلاح‌طلب می‌دانید؟

آقایاحمدی‌نژاد بابی را باز کرده و آن این است که به بیشتر سوالات را با سوال جوابمی‌دهد. من هم این سوال شما را با سوال جواب می‌دهم؛ شما کسی را سراغ دارید کهوابسته به یکی از جناح‌های سیاسی کشور باشد و بگوید استکبارستیزی را قبول ندارد؟ یابگوید حقوق مردم و عدالت برایش مهم نیست؟ همانطور که شما گفتید موضوعاتی مثل عدالت،استکبارستیزی و دفاع از حقوق محرومین جزء اصول مسلم انقلاب اسلامی هستند. بنابراینکمتر کسی هست که این اصول را تکذیب کند و یا آنها را شایسته اولویت نداند. من بااین مخالفم که عده‌ای بگویند شرایط بحرانی است باید فلان کار را انجام دهیم، یابگویند خطر استکبار در این مقطع بیشتر شده؛ زیرا معتقدم کشورهای مستکبر برخلاف ماکه شب می‌خوابیم و صبح تصمیم می‌گیریم، تصمیمات پنجاه و شصت ساله می‌گیرند. مستکبران رد انقلاب را گرفته‌اند و از سال‌های بسیار دور برای تفکرات انقلاب و کشورما برنامه‌ریزی کرده‌اند و چیزی برای آنها عوض نشده که ما بگوییم در این مقطعاستکبارستیزتر شده‌ایم. معتقدم هیچ "مقطع خاصی" برای کشور وجود ندارد که ما بگوییمامروز اصولگرایی ارجح است یا بگوییم الان اصلاح‌طلبی اولویت دارد. ما اگر واقعادنبال موفقیت هستیم باید برای بلند مدت برنامه‌ریزی داشته باشیم. حکایت ما نبایدمثل این ماجرا باشد که مردی در حال کتک زدن شخص دیگری بود؛ پرسیدند چرا می‌زنی؟ گفتدو سال است از او طلب دارم پس نمی‌دهد. به مرد بدهکار گفتند چرا بدهی‌ات را پسنمی‌دهی؟ گفت بابا الان دو سال است به این آقا التماس می‌کنم 3 ماه به من فرصت بدهداما نمی‌دهد! ما هم می‌آییم و می‌گوییم شرایط بحرانی است باید فلان کار را انجامبدهیم. به هشت سال پیش اگر برگردیم می‌بینیم چه اولویت‌هایی که آقایان تعیین کردهبودند که مورد رسیدگی قرار دهند اما هیچگاه رسیدگی نکرده‌اند. ما باید حکومت را جدیبگیریم اما متاسفانه هیچکدام از احزاب سیاسی کشور و دولتمردان ما حکومت را جدینگرفته‌اند. وقتی حرف‌های آقایان را می‌شنویم کاملا معلوم است که باور نکرده‌اندحاکم هستند؛ چپ و راست در این قصه هم‌داستانند. کسی که حکومت را جدی بگیرد هیچ وقتنمی‌گوید فلان دولت، ضعیف است و من اگر بیایم دوساله بیکاری را برطرف می‌کنم. چنینشخصی معلوم است که نه حکومت را جدی گرفته و نه حکومت کردن را می‌فهمد. به نظر من ازآنجا که ایران یک کشور مطرح است و ما با انقلاب اسلامی یک پیام بزرگ را در دنیامطرح کردیم، دشمنان از سال‌ها پیش برای ما برنامه‌ریزی کرده‌اند و اگر ما در مقابلهبا آنها ضعف داشته‌ایم به این خاطر بوده که برنامه‌ریزی نکرده‌ایم و حتی نمی‌دانیمچکار باید کنیم!

باتوجه به اینکه روزنامه آفتاب یزد در همان ساختمان روزنامه سلام مستقر است. سوال مناین است که آیا بین آفتاب یزد و سلام ارتباط و قرابتی وجود دارد؟ با توجه به اینکهشما سعی کرده‌اید در بعضی بخش‌های آفتاب یزد مثل ستون " الوسلام" از روزنامه سلام

/ 3 نظر / 14 بازدید
نسترن

سلامممم چقدر مطالب نخستینی که گذاشته بودین جالب واسم اومد که از استامینوفن استفده نکنیم[عینک]

فريبا

خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری شوق پرواز مجازی، بالهای استعاری لحظه های کاغذی را،روز و شب تکرار کردن خاطرات بایگانی ، زندگی های اداری با نگاهی سرشکسته ، چشمهایی پینه بسته خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری صندلی های خمیده ، میزهای صف کشیده خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم : شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری ... قیصر امین پور