محبت درمان اضطراب

محبت درمانی

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ...( 21 روم )‌

 علی الظاهر محبت زن وشوهرتكوينی وچون الماس وطلا درمعدن ونفت دردل زمين است همانگونه كه اينها نيازبه تلاش برای استخراج وپردازش وپالايش دارند محبت نيزنياز به  تلاش برای ابرازدارد  يكی ازراه های پردازش وابرازمحبت انجام دادن صحيح نقش درزندگی است زندگی چون فيلم بلند است كه هركس براساس تكليف واستيفاء حق ايفاء نقش می نمايد تا موردتاييدالهی‌وپيغمبروامام عصر(عج)وتاييد اجتماعی قرارگيرد چنانچه براثراضطراب (كم روئی وخجالت ) انزوا پيشه نمايد وازنقش خود كناره گيری نمايد ازمتن فيلم به حاشيه خواهد رفت چنين است كه درمورد سكانس زنـــاشوئی‌، پيغمير فرموده اند: زن همانگونه كه ازلباس برهنه می شود ازحيا نيز برهنه شود وهمه مراجع ،حركات موزون و رقــــــص همسران را مجاز دانسته اند . مثال نقش چنين است كه وقتی خانمی كه طبعش اسيدی(سرد) است براثرخوردن غذاها ی اسيدی‌ سيستم لنفش(اعصاب) ضعيف می شود ودرنتيجه توان دفاع دربرابر بوق.(باکتری - ویروس - قارچ) راازدست می‌ دهد وقارچی می شود برای‌ معاينه توسط پزشك مرد می رود نقش وهويت اصلی خـــــــــــــــود را كنارمی گذاردتاازحيا درجا سكته نكند ونقش بيمارمی پذيرد تابه كمك پرستار (گواه) معــــــــــــــــــــــاينه شود وسپس به هويت اصلی برمی گرددوآرامشش تأمين می شود.ورفتارشناسی امروزبه اين نتيجه رسيده كه« زن بايد هرروزش ازهم(با نمايش زيورآلاتش ورنگ ونوع لباس داخل منزلش وهنرش) متفاوت باشد تا دچار افسردگی واضطراب مزمن نشود /پیام نما سیما ۸/۷/۸۴» 

نحوه ابراز محبت :      بيانی ،علمه البيان ( 5رحمن )دوستت دارم

عملی ، بهترين صدقه (ابراز محبت ) اين  است كه صبح كه مردازخانـه بيرون  می رود همسرش را ببوسد وظهركه وارد می‌ شود همسرش   اورا ببوسد .                                   

تصويری، فيهن قاصرت الطرف... 56 (... زيباوباحيا)  كانهن الياقوت والمرجان 58 فيهن خيرات حسان 70متكئين علي رفرف وعبقری حسان (76رحمن )

                                             [به بند 36و35و19جدول جريانی سوگرفتن به سوی‌ سلامتی رجوع نمائيد ]

                                              ان الله يبغض الوسخ والشعث " پاكنژاد ـ  ص 22 " ... زن بايد زيباترين لباس ها را بپوشد (ص26)

·     محبت مردبالمس همسرش به قلب همسرمی رود 

·     محبت زن ازچشم شوهرش به قلب شوهرمی رود

ازمحبت خوارها گل می شود

ازمحبت تلخ ها شيرين شود                               وزمحبت مس ها زريــن شود

"        دردها صافی شود                                 "            دُردها شافی شود

"        خارها گل می شود                              "              سركه ها  مـــل  می شود

"        دارتختی می شود                                "              باربختی می شود

"        سجن گلشن می شود                        بی محبت روضه گلخن  می شود

"        نارنوری‌ می شود                           وزمحبت ديو حـــــوری می شود

"        سنگ روغن می شود                       بی محبت موم آهــــــــن می شود

"        حزن شادی می شود                        وزمحبت غـــــول هادی می شود

"        نيش نوشی می شود                            "     شــــــــيرموشی می شود

"        سقم صحت می شود                           "     قهــــــــررحمت می شود

"        مرده زنده می شود                              "     شاه بنــــــــــــده می شود

اين محبت هم نتيجه دانش است * كی گزافه برچنين تختی نشست

  1. اگر محبت نتيجه دانش است كه هست ؟ پس چرا درصد بی محبتی وطلاق بين دانشجويان بيشتر ازافراد فاقد تحصيلات دانشگاهی است ؟!!!

منظورمولانا درايت عقلی ‌بوده  نه دانش نقلی مثل  آقای  رجائی كه امام فرمود «عقلش ازعلمش بيشتر بود » يا درمورد مديريت كه برخی گفته اند ده جزء است ونه جزء آن عقل است ويك جزء علم می باشد واداره زندگی‌ نيازبه هنر مديريت دارد كه برخی‌ دانش دارند ولی درايت يا آدميت ندارند .«عالم شدن چه سخت است   ،  آدم شدن محال است ».

وازطرفی منظورمولانا انسان سالم كه محورتوسعه می باشد بوده نه انسان بيمار، به نگاره نيازمندی بدن به غذا نظركنيد وبه آماروبدا. درمورد آن نگاره بنگريد 58000000 نفر كمبود كلسيم وويتامين اعصاب (ب)و46000000 نفركم خونی " آنومی " دارند(سونامی آنومی يادتان بيد) يعنی يك پايشان دربيمارستان است ويك پايشان درمنزل، مدام مشاجره ودلخوری دارند. دل خوش ندارند تا به محبت بينديشند . پائی برای ارتقاء مهارتهای اجتماعی نمانده تا درمسير پر پيچ وخم روابط اجتماعی وروابط پيچيده ترزناشوئی صرف نمايند وبكاوند تاگنج محبت رادروجود خود كشف كنند وبروزدهند وابرازنمايند وخارخستگی را ازتن خودبزدايند. شايد خوانده باشيد كه كوچكترين دلخوری حتی ازهمسايه سبب قربانی شدن روابط خاص زناشوئی می شود وكام ها را تلخ می نمايد وبهانه ها آغازمی شود و90% اين نوع اختلافات را رقم می زند .

  1. دانش كانی‌است ومحبت گنجی است چون الماس خيره كننده و برنده دردرون اين معدن ، «نابرده رنج گنج ميسرنمی شود مزدآن گرفت ، جان برادر، كه كاركرد» . به وقت هم بايد كاركرد ، «چه تدبيری ؟ چووقت كارشد دير» 
  2. محبت به مردم ايمان راكاملتر می كند ( امام معصوم هشتم ) و محبت به مردم ،اولين فرمان عقل بعد از ايمان است (امام معصوم هشتم)پاداش خوشروئی‌ دربرابر مؤمن بهشت است(حضرت زهرا«سلام الله عليها»[از تابلوهای حرم امام هشتم]
  3. بيماران خود را باابرازمحبت مداوا كنيد ( امام معصوم ششم)
  4. اطفالی كه والدين خودرا درحوادث طبيعی‌ از دست می‌ دهند چنانچه زخم يا عفونتی داشته باشند به سختی خوب می شوند .
  5. محبت همسران به هم باعث بهبود سريع زخم ها وعفونتها می گردد.همچنين محبت والدين سبب سريعتر خوب شدن زخم های‌ كودكان می گردد.

بچه درتخت بيمارستان بستری بود وبدليل آمپول زدن گريه می كرد ، همراهان موفق به آرام كردن اونشدند تا اينكه پدرش به ملاقاتش آمد واو را بغل كرد آرام شد كانه عقده داشت تا بگويد اينها آمپول زدند ومادرم جلوگيری نكرد.

 رابطۀ به واضطراب؟ به < اضطراب(كلواالسفرجل ...فانه يجل البصر ويثبت المودة فی القلب..."پيغمبر")

7.  دستورايموتو(محقق ژاپنی)  ، به آب :انجام ده = زشت شدن چهره آب . دستوردوم : بيا باهم انجام بدهيم = زيبا شدن چهره آب(نرم افزار تكنيكهای موفقيت) امام خمينی به كسی امرنمی كردتا كاری برايش انجام دهند !!!؟

خانمی براساس تحقيقات ايموتو، درتهران يك نارنگی را دونيم كرد و داخل2شيشه قرارداد روی يك شيشه  نوشت دوستت دارم تا روزها بعد تره وتازه ماند .اما روی شيشه ديگرنوشت دوستت ندارم آن نيمه  چون زغال سياه شد(نرم افزار تكنيكهای موفقيت ـ فرهنگ)وتحقيقات حميده بيطرف كه قرآن وموسيقی مسيحی و... برای آب پخش كرد وحين پخش قرآن آب  درزيرميكرسكوپ قشنگ ترين شكل را به خود گرفت {درسال 80 اين طرح برنده اول جشنواره خوارزمی شد  (سايت وی شهادت آب)}2كريستال آب مثل اثرانگشت مشابه نيستند

  1. درگروهی كه آدم های‌ نا اهل درگروه ايموتوگنجانده شدند تا برای آب دعا كنند تا آزمايش نمايد تا دعا كردند چهره آب زشت شد. دردعای باران حضرت موسی گناهكاری بود كه 70 روز دعا مستجاب نشد وحی شد برودبيرون . موسی گفت اين فردبرود بيرون . گناهكارتوبه كردتا آبرويش نرود وباران آمد.موسی فرمود كسی بيرون نرفت چطورشد باران آمد خدا فرمود باران را برای توبه اوفرستادم .همه به عيسی می گفتند برای ما دعا كن ، عيسی‌ فرمود من هم دوست دارم به كسی‌ بگويم برای من دعاكند . خدا فرمود به يك گناهكاركه توبه كرده باشد اعلان كن  دعا كند  . عيسی فرمود : معرفی نما . خدا فرمود آنوقت كه توبه نكرده بود اورا به كسی معرفی نكردم . حالا كه توبه كرده است . ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .              
  2.   خدا با چه كسی است ؟ و چه كسی را دوست دارد؟ وچه كسی رادوست ندارد؟

ان الله مع الصابرین ( 153بقره ـ 46 انفال ) وعلموا ان الله مع المتقین (194 بقره)  والله مع الصابــــــرین ( آل عمران 32 ـ انفال 66) وان الله مع المؤمنین ( انفال 19 )  ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ( نحل 128 آخر) وان الله لمع المحسنین ( عنكبوت 69 آخر)

ان الله یحب ؟

المحسنین ‌  ـ  التوابین (بقره 252) ــ المطهرین  ـ المتقین  ـ الصابرین  ـ  المتوكلین ـ  المقسطین  ـ الذین  یقاتلون فی سبیله صفا  كانهم بنیان مرصوص ـ الذین صبروا وعلی ربهم یتوكلون (عنكبوت 59).

ان الله لا یحب ؟

المعتدین ـ الكافرین ـ الظالمین ـ المفسدین ـ المسرفین ـ  الفساد ـ من كان مختالا فخورا ـ من كان خوانا اثیما ـ  الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ( نساء 148) ـ  ... المستكبرین  ـ كل خوان  كفور ـ  ... الفرحین .

/ 1 نظر / 5 بازدید
علی رضا

سلام متشکر از اظهار نظرت بازم به من سر بزن و ايندفعه که اومدی حتما نظر هم بده شما هم وبلاگ قشنک و بامحتوایی داری يا حق