ديدوبازديد های نوروز۸۶ درمان اضطراب

ديدوبازديدهای نوروز86 واختلالات عصبی

دراين ديدوبازديدها نيز مانند سالهای قبل بحث ازجنگ وسياست بود اما نه جنگ درآفاق وحمله شيطان بزرگ وصهيونيست كه چند سال بود مطرح می شد ونه جهاد های‌ديگر كه گفته شده :« ای خدا كشتيم ما خصم برون مانده خصمی زان بتر دراندرون » ، بحث جنگ درابدان  بود ، ازحمله بوق (باكتری – ويروس – قارچ ) به سيستم لنف وسيستم گردش خون كه جبهه سلول های‌دفاعی تضعيف شده وبه زيادشدن بيمارهای اعصاب كه ازهم پاچيدگی اجتماعی را در پی دارد منجرگرديده است .

اختلال عصبی  ديابت سنش پائين آمده وبه زوج های جوانی كه هنوز بارور نشده اند سرايت كرده است ، اختلال های عصبی تپش قلب وناراحتی های قلبی – عروقی زياد شده وجوانان كم سن وسال را روانه برای‌ تست اكـــــــــو نموده است واختلال عصبی نقص ايمنی اكتسابی (ايدز) ره خود را همراه ماشينی شدن زندگی وغذاهای صنعتی درمی نوردد.

روزاول (نوروز)پس ازاولين ديداردرمسيرمان به ره قاضی (سيدعلی) رفتيم به مزاردوتن ازديابتی‌ها كه نوروز85 به ديدارشان رفته بوديم وامسال درميان ما نبودند ، اشرف وحسن، رفتيم، وبرای آن شيخه وشيخ فاتحه قرائت كرديم وبه تعبير محققانی چون ايموتو وحميده بيطرف با خواندن قرآن مولكول های با شعور قبرشان رابه زيباترين وجه آراستيم .دست درخاك باشعورقبرشان نهاديم وپيوند محبت تجديد نموديم . بعد ازظهر نيزمانند صبح يك ديدارضربدری ديگر داشتيم كه دراين دوديدار بانيمی‌ازبستگان ، 30خانواده ابرازمحبت نموديم درجمع ما يك شيخ پزشگ ، فرزند حسن كه به مزارش رفته بوديم بود كه برای علی ، جوان ديابتی ، بحث پزشگی می نمود ، عزيزخانه ساعت 17 نوبت پزشكی داشت چشم پزشگ اوراسالم تشخيص داده بود ونزد متخصص اعصاب می رفت . قرص ويتامين «ب 300» برای اوتجويز كرد. ياد چند روزقبل افتادم كه يك مادر80 ساله را درمسير سواركردم ياد جوانی‌كرد گفتم شما از جوانها سالم تر هستيد چون زمان شما برنج كمتر مصرف می شد گفت بله ، همسايه ام پا درد داشت به اوگفتم يك تكه گوشت گوسفند نر با كمی نخود(منبع ويتامين «ب») بپز بخور، بعد چند روز آمد گفت اين كار را كردم دردپايم خوب شد وخيلی دعا كرد. كمتركسی است كه امروز ازدردپا ننالد . بعد نمازمغرب وعشاء دوديدارداشتيم كه دخترومادرومادربزرك توهم بيماری دارند تكيه كلام آنها اين است كه مريضم ، سرم درد میكند .يكی ازخانواده ها دومرتبه ازدواج كرده وبه علت ناراحتی عصبی نتوانسته زندگی‌كند ، جدا شده است

دور رفت وبرگشت ديدارها تا دوازدهم ادامه داشت ، دربرخی ازديدارها ازطب سوزنی‌ برای رفع دردپا صحبت می كردند كه نتيجه ای نداشته است وبرخی از زالوانداختن می گفتند كه برای آن مفيد بوده است . مشكل زالو انداختن خونريزی شديد بعد ازآن است كه با پنبه سوخته بند می آورند يا با عسل پانسمان می كنند .

درپس يكی‌ از ديدارها كه بحث بيوه ها مطرح بود ومعمولا با افسردگی بالا وسختی فراوان زندگی می كنند تعداد زيادی‌  بخصوص از خانم ها مطرح شدند كه علی رغم هم كفو بودن به دليل فرهنگ نانوشته غلط جرأت درخواست ازدواج ازهم ندارند وجهنم  مجــردی را به بهشت متأهلی ترجيح می دهند .كلكسيون ناراحتی های‌ عصبی راكه قبلا فهرست كرده بوديم اغلبش را دراين ديدارها ديديم ، نابارور ونيمه بارور- افراد جوان كه ازاختلال عصبی ناراحتی پوستی می ناليدند وعلت آن را به اصطلاح خودشان گرمی‌ خورد ن می دانستند ولی برعكس عامل آن سردی خوردن زياد مثل برنج درميهمانی های پيوسته بامرغ هورمونی و سالادكاهو وشيربرای درمان جوش ها مصرف كردن  يا سوپ وبدترازآن پرخوری وشيرينــی خوری می‌ باشد . وسواسی ها كه معمولا ارتباط آنها كوتاه وبيشتر ازجمع فراری‌ هستند بدترين خبری كه دراين ديدارها شنيديم قطع پای يك خانم جوان ديابتی بود كه درمحل قبلی با آنها رفت وآمد داشتيم وآن زمان دچاروسواس بود بعدهادچار ديابت می شود. پدربزرگ كودك ۹ماه كه والدينش قهراند می گفت شبها زياد غلط می زند وباتعميم تحقيقات ايموتو ازآب به عناصر اربعه می توان گفت سلول های‌ كودك هشيا رند واواين دوری را متوجه است وبه صورت اضطراب بروز می دهد . قبلا ايجاد يك بيمارستان خصوصی كه زخم ها را با آب عسل شتشو می دهد درتهران شنيده بودم اما شنيدم كه يك مركز ايجاد شده كه انواع آرتروزها را با دستگاه وكشش عضلانی درمان میكند . كودك 5 ساله ای را ديدم كه تمام دندانهای‌ او پوسيده وشكسته بود .

نكته جالب اين بود آنها كه بيمارند وآنها كه رفته اند هركدام به تنهائی توان چند نفرراداشتند وخيلی پرتلاش ورشيد بودند .عجيب اين بود كه همه ازمطالعه متنفرند واگر مطلبی قبلا به آنها معرفی يا دراختيار آنها قرارگرفته بود آنرا مطالعه نكرده بودند وخانـــــــم ها بلا استثناء می گفتند وقت نكرده اند مطالعه نمايند معمولادرجامعه صنعتی شب وروزوارونه اند علی رغم اينكه سلول های بدن درشب به نورواكنش دارند وحتی لامپ شب خواب نفی شده ودرصد سرطان خون بين پرستارهابه علت نورمهتابی بيشتر گزارش شده   اما اغلب ساعت اصلی خواب را رها كرده وروزبيشتر می خوابند وعجيب ترين نكته اينكه احزاب اعتماد ملی ومؤتلفه ومحافل اقماری آنها كه به دنبال كسب آراء مردم وخدمت به آنها هستند درنشرياتشان به خصوص ويژنامه پايان سال، كانه هيچ يك ازاين مشكلات وجود ندارد راستی آنها چه برنامه ای برای رفع اين مشكلات دارند؟ وقتی متخصصی ندارند تا دراين خصوص برنامه ای مطرح نمايد با چـــه چيزمی خواهند آراء ما را بدست آورند؟ آيا آنها تصوركرده اند با چند ساعت حرف زدن از رسانه ها می توانند آراء معنی دار كه سرنوشت انتخابات را رقم می زند را به دست آورند ؟!آنها نمی دانند كه اگرمطلب موردنيازی درنشريه بود آنرا كه خواندند به مطالب ديگر هم نگاه خواهند كردوگرنه خانواده ها رغبت نگاه به كل آنرا نخواهند داشت . يك نشريه نبايد قرضی منتشر شود يعنی‌ فقط ساير نشريه نويسان بخوانند ونقد نمايند واينها پاسخ آنها را نقد كنند يا نكنند ودردورباطل بچرخند . يا چند مطلب كليشه شده تكراری  ازترجمه های‌ خارجی‌ درج نمايندولوكس بازی نمايند مطالب نشريه ها بيشتر بايد روی خانواده ها تأثير داشته باشد  مثل طرح جالب همیارپليس(پلیس همراه)  كه درنوروزخيلی جالب بود .درانتخابات رياست جمهوری نهم من يك لحظه وقت برای شناخت نامزدها درپای برنامه های تلوزيونی آنهاتلف نكردم وبه قيافه آنها ننگريستم  ورأیم ازاول پيروزی تاكنون مشخص بوده وبرای دوره های بعد هم مشخص است وهيچ دلهره واضطرابی ندارم وبرخداتوكل می كنم وبا آرامش خاطر رأی می دهم وپس ازآن هم اطمينان قلبی دارم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید