سن عشق

مُراجع عزيز!مطالب اين وب نوشت خانوادگی است آنرا در درايو d: save asنمائيد تا چنانچه  وب نوشت فيلتر يا هك شد حسرت از دست دادن مطالب را نخوريد

سن عشق 

تقديم به پروين paarvin.persianblog.ir وتمام  پروين ها و... های طرفدار اسلام امام خمينی

...عشقم ميگه: كاش اون روزيكه 16سالم بود اومده بودی عشقم ميشدی .افسوس كه اين چند سالو بدون لذت بردن ازدست دادم . خيلي چيزا متوجه شديم كه ای كاش زودتر ...[ازداستان معاشقه علمی] 

سن لذت بردن اززندگی همين است واگر فرصت به انسان دست داد نبايد بدون بررسی فرصت را بسوزاند چون سن بعد ازليسانس گرفتن سن عشق نيست زمانی است كه آنها از يكنواختی زندگی‌خسته شده اند وبدنبال سرپناه ديگری برای لم دادن ووادادگی هستند والا اين آمار كثيف طلاق وكودكان طلاق نبود كه نبود.يكی ازهمسايه ها كه شوهرش بيماری ناتوانی جنسی داشت شبها دعوا داشتند دختران همسايه ازايشان می پرسند چرا تحمل نمی كنی وسروصدا ميكنید، ميگويد اگرطعم لذت معاشقه راميدانستيد هيچ وقت ازمن توقع سكوت نداشتيد.

 پروين عزيز! (وقتی ميگم عزيزيعنی عزيزدل فاطمه زهرا وپيغمبر،چون مسلمون فرزند معنوی آنهاست) ...وبعنوان خواهر معنوی خودم برات دعا ميكنم ، دوست دارم نظرتو نسبت به پست تنوع = زيبائی داشته باشم چون نظرافراد گوناگون بحث را پخته ترمی نمايد بخصوص درمورد سن عشق كه درداستان معاشقه علمی 16سال گفته شده . فاطمه زهرا مددكارت .

پروين

پنجشنبه 26/7/1386 - 18:0

فکر می کنم پيشنهاد خوبی نداديد آخه من هنوز سنم واسه اين چيزا مناسب نيست ولی يه مدتی ( راهنمايی و دبيرستان ) خيلی کنجکاو بودم اين چيزا رو بدونم، حالا هم که گفتی دوبار از اول تا آخرش خوندم  وبايد بگم که مثل هميشه عالی بود

paarvin.persianblog.ir 

بازهم سپاس وسلام ، پست مذكور مطالب متنوعی دارد اگر زن احساساتش غليان نكند آيا ميتواند به زيبائی خود درمنزل اقدام نمايد؟ اگرزن با احساسات زياد باشد براساس فطرتش حركت كرده لذا قابل تقديراست وخلاف آن جای تأمل دارد .

آيا روزهائی كه شما ازتنوع غذائی برخورداريد شادابی بيشتری نداريد؟آيا درتعطيلات پايان هفته اگر درمنزل بمانيد روحيه شما شادابه يا وقتی به گردش يا ديد وبازديد ميرويد؟آيا احساس كرده ای وقتی پس ازيك مطالعه سخت مادربرای شما مثلا كباب درست ميكنه چشمای‌شما بازميشه وانرژی‌ ميگيری ؟ تنها سوال سن معاشقه را با توجه به اينكه سنم قانونی‌نيست می توان رد شد اما طبق تحقيقات جامعه شناس مشهوركشور علی قائمی ، دختران تواين زمونه بدليل خوردن غذاهای هورمون دار  درسن 13 سالگی زن كامل هستند كه نيازهای جنسی آنها شكوفا ميشود وحتی آمادگی مادرشدن را دارند . درست است كه درسن تقويمی‌اين شرايط را دارند ولی دراين سن درسن رشد يا سن عقلی نيستند ولی‌ درسن قانونی‌ درسن عقلی ورشد هم هستند چون سن قانونی ازدواج برای خانم ها همين است ويك دانش آموز كه دبيرستان را گذرانده با شد درهمين سن است  نميدونم فيلم ديشب باباتو ديدم آيدا را ديده ای‌ يا خير. لازم نيست حتما ازدواج كرده باشی تا مطالب قابل استفاده ات باشند به فرض محال شايد كسی بخواهد اصلا ازدواج نكند چرا با اينكه درسن قانونی است نبايد دراينگونه مسايل كه حتی‌ مربوط به سرنوشت خودش است مجتهد ومجتهده وخبره باشند  برخی افراد آنقدر اطلاعاتشون كم است كه حتی دراين سن شبها دركنار مادرانشون ميخوابند وبا هزار توصيه واشاره كه بلند شو زودتربرو اون اتاق بخواب هم دورياليشون نمی افتد ومعمولا پدرومادر اينگونه افراد هميشه با هم جروبحث دارند وقتی  امثال شما اين اطلاعات رو داشته باشید فضای منزل را حتی با راهنمائی كردن مناسب وگردش بردن و... كوچكترها برای پدرومادر، چنان آماده ميكنيد كه به نشاط وشادابی تمام اعضاء خانواده منجرشود نه اينكه مادرصبح تا شب زحمت بكشد وآخر شب به خاطر ندونم كاری‌بچه ها دست مزدش حداقل اگر جروبحث نباشد ،اخم ببيند وخدای نكرده نتواند آنطوركه ميخواد تو خونه باشد ودرنتيجه جونا مانند آيدا دو مادره بشن(مادرايدا خيلی زحمت می كشيدولي اين نكات را رعايت نمی كرد پدرش ازدواج مجدد نمود ومادرش هوودارشد). معمولا لباس كامل پوشيدن زن درمنزل وكناررفتن ازجلوچشم شوهر هووی مرد محسوب ميشود و معمولا مادران به اينگونه مطالعات دسترسی ندارند  وهدف برای امثال شما همين است كه درموقع ازدواج دراين گونه مسائل مجتهده باشيد و دانش آنرا داشته باشيد نه اينكه دو- سه سال اول زندگی‌ را با ناواردی ازدست بدهی وهزاران درد سر داشته باشی.چرا 25% ازدواج ها پس از 3-2سال اول زندگی خزان ميشه وبه طلاق منجرميشه بخصوص ازدواج های دانشجوئی؟ آيا دوربرت خانواده های جوان را ديده ای كه مدام اختلاف دارند ؟ تصورميكنی چرا؟ ان يريد اصلاحا...اگراراده اصلاح داشتی ...اگر خواستی جائی برای دوستان يا فاميل داوری كنی چطور؟شما ميتوانيد مشاهدات خود را بامثال آوردن آنها منتقل نمائيد نمی دونم  فضای ذهنی شمارا تو اين پست چی  اشغال كرد كه با اين كه سنتون قانونی است نتوانستيد كمكم كنيد.

پروين

جمعه 27/7/1386 - 21:32

ببینید شما واقعا عالی می نویسید چیزی که من همیشه آرزوی داشتنش رو می کنم . چه خوب که حداقل شما منو بزرگ حساب می کنید و می گید به سن قانونی رسیدم !!!
خانواده ی من موقع بحث در این جور مسائل منو آدم حساب نمی کنند یا مثلا می گن بچه نشسته ها !
شاید به خاطر همینه که ترجیح می دم تو این جور بحث ها وارد نشم .

راستی مگر پيغمبر نفرموده در7ساله سوم به عنوان مشاور به فرزند بنگريد؟!!!!

پس چرا ما رفتارمون با بچه هامون اينطوراست ؟

« پدر ، مادر ما متهميم!/نام كتابی از شهيد شريعتی»

حداقل اگر بچه های ما مثل خورشيد مشرق ، سيد جمال الدين اسد آبادی نمی شوند لااقل خودمان جلواستعداد آنها را نگيريم .

به تعبير دانشمند معظم، محمد رضا حكيمی ،نويسنده بزرك كتاب های مذهبی كشورمون:« بيدارگر اقاليم قبله» جناب سيد جمال الدين اسد آبادی 16سال سن داشت كه به درجه اجتهاد رسيد وبهترين مفسر قرآن عصرخويش بود چه بسا امثال شما عزيز، به شهادت مطالب آخرين پستت كه خيلی عالی است، بتوانيد به نكته ای اشاره كنيد كه گره از زندگی خيلی ها بگشايد بارباربا آنجليس وهمسرش جان گری نويسنده كتاب مردان مريخی وزنان ونوسی كه كتابهای هردو پرطرفدارترين كتاب های همسران است هم در 4-3 سال اول زندگی به دليل ندانم كاری ازهم جداشدند چه رسد به افراد عادی لذا اينگونه بحث ها كه مربوط به روابط اجتماعی بخصوص روابط همسران است بسيارسنگين وپيچيده است واگر ما بتوانيم اندازه مورچه ای كه آب برآتش ريخت كمك كنيم خدا هم درمسير بزرگ مثبت انديشی به ما كمك می كند انشاء الله.خيلی آدم دلش ميسوزد درجامعه ای كه ادعای پيروی ازحضرت زهرا را دارد آمار طلاق بالائی داشته باشد.بخصوص كه طبق نوشته روزنامه ها امسال درروستاها هم طلاق افزايش قابل توجه داشته[دردوره حاكميت اسلام امام خمينی (عصرخاتمی وماقبلش) عالمان متهتك وجاهلان متنسك ، مسخره می كردند كه آمارطلاق افزايش داشته آنروز كه دوره شروع اپيدمی اختلالات عصبی بود فقط شهرهای بزرگ آمارش كمی بالا می رفت درحال حاضر كه طرفداران مصباح يزدی حاكمند علاوه برشهرها روستاها هم دچار اين معضل شده است وهيچ كنترلی نتوانسته اند انجام دهند كه افزايش نيابد]

Sodijon . persianblog.ir

                               مطالب وب نوشت شما بيشتر در رابطه با عشق وازدواج است وقابل توجه است چون ازدواج بهشت آرامش انسان را درپی دارد (به قرآن /آيه21 سوره روم رجوع شود) ضمنا سؤالی كه يكی ازخواستگارهای دوستتان در رابطه با كشش جنسی وی كرده شرعی است چون درسخنان پيغمبر وائمه معصوم ما به اين موارد سخت تأكيد شده است به كتاب نشاط جنسی بانوان (يوسف غلامی ) يا لينك خانواده درمانی(لينك دوستان) كه كتاب مذكورروی آن است رجوع نمائيد.

وبلاگ ياهوبلاگفاكام، دررابطه با ازدواج با دختر عمويت اگر چنين پيشنهادی شده در واقع بهشت به سوی شما آمده حتما از دعای مادرت در حقت بوده چون دخترعموپاره تن آدم است با پسرعمو می تواند خوشبخت تر ازهركس ديگری باشد انشاءالله اما پس از مشاوره ژنتيك اين كار خيلی عاليه .

فريده آيناز بلاگفا/فريده تو پاره ای از بهشتی وبهشت هميشه هست نياز به اين نيست كه بنويسی كه هستی توروشن تر از خورشيد طبيعت می درخشی مهم اين كه خورشيد وجودتو باوركنی . هنوز فصل بهار زندگی توست نمی دانم از چه نالانی به فرض  با شكست يك تجربه دنيا به آخر نمی رسد انسان های موفق بزرگ حركت مورچگان را كه شايد تا 300بار هم برای بالابردن يك دانه از ديوار شكست خورده اند را ديده اند وسرمشق قرار داده اند از رنگ وب نوشتت ومطالبش می توانم حدس بزنم كه افسرده ای . افسردگی مساوی آرزوی مرگ است. انتخاب رنگ تيره وكلمات كدرتوسط جوانی به سن وسال تو باعث تاسف است . برای تندرستی ات مطالب وبم را به شما هديه می كنم انشاء الله دفعه بعد كه سر می زنم  وبت  به رنگ حوريان بهشتی باشد كانهن الياقوت والمرجان (سوره رحمن) ياقوت زرد است كه وقتی به آن نور می تابد به سه رنگ قرمز وارغوانی و... درمی ايد ومرجان سفيد .

شيرين  اگر كتاب نشاط جنسی بانوان گيرت اومد بخون اگر نيومد عمده اش در وب نوشت خانواه درماني اومده  درلينك دوستانم بخون . نويسنده ان به روان شناسی امور جنسی وارد بوده وبهترين كتاب دربازار است من خيلي كتاب خوندم ازاين وازدواج شهيد پاكنژاد كتاب روابط زناشوئي بهتر تو بازار پيدا نمی شه مطلب محبت درماني در وبم هم خوب است.

- سيب ساب   سلام عليكم . همه بايد بخواهيم كه عدالت اجرابشه. چطور وقتي كه همه با هم خواستيم استقلال – آزادي – جمهوري اسلامي  همه اش تحقق يافت ومخالفين آن كه آنروز تحريم چراغاني 15شعبان 57 را به نفع شاه شكستند هيچ غلطي نتوانستند بكنند ولي امروز كه ما پراكنده ايم همان پفيوزها آمده اند آزادي را براي ما لااباليگري تعريف می كنند وشب نامه وكارناوال عاشورا وسي دي ساختگي و... غيره عليه انقلابيون پخش مي كنند آنهم با پول بيت المال .

شميم  هرچي هستي ، زيتونو بخون مثل من ميشی ! شاد ، بانشاط ، اميد وار ، البته مراقب فشارخونت هم باش چون طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني خانم ها بايد از پايان دوره تا  يك هفته غذا خون ساز ميل كنن . زندگي صنعتي هم منشا استرس است خوردن روغن زيتون خام حاوي ويتامين ب است مرتب با شربت عسل يا خرما بخوري تنظيمت می كنه . شاداب می شی . يه باغ بهشت ميشي.(تعبيراز فردوسي دروصف عروس های فريدون:سه خورشيد رخ را چوباغ بهشت     كه موبد چو ايشان صنوبر نكشت . به آيه 21 سوره روم رجوع كني بدنيست بهشت آرامش ذكر شده ای.

خاله ريزه (") سلام خاله ريزه ، اگر بتوني سوره يس وملك روزهاوسوره واقعه رو شبها مرتب بخوني انشاء الله مشكلت حل ميشه ضمنا مطلب نخوداب وخواستگاري رو هم تو نوشته هام (آرشيو اسفند 85وفروردين 86بخونی تجربه هايت صد چندون ميشه . منم اين شبها ي قدر دعا ميكنم هرچه زودتر به خواسته ات (عشقت)برسي وزودتر از تو خواهرت به خواسته اش برسد ..طبق نظر خانم دادستان ازدواج يك تغيير است كه تا 50% استرس آوراست پس حال شما طبيعی است البته مطلب استرس در وبم كمكت ميكنه.

گلدونه عاشق (") سلام . با گلچين مطالب وب نوشتم كه مورد علاقه ات است به تجربه های زندگي ات بيفزاي وسعي كن با روش مناسب هرروز متفاوت باشي (محبت درمانی – تنوع – نخوداب – ازدواج – زيبائي درماني – نسل برنج خور بيمار- كم خوني – ريشه اختلاف همسران و...)شايد 30تا كتاب درروابط زناشوئي را درجدول خود درماني وسوگرفتن به سوي سلامتي خلاصه كرده ام. فرزند زمان خويشتن باش .

مليكا ومحمد رضا-  امروز كتاب نظام جقوق زن ازشهيدمطهري رامرور ميكردم ازقول يك روان شناس بنام پرفسور ريك نوشته بود بهترين جمله ای كه يك مرد می تواند به همسرش بگويد اين است كه بگويد عزيزم دوست دارم. وخوشبختی برای زن بدست آوردن قلب مرد است . (ص73)البته درسخنان امامان ماهم هست كه بايد گفته شود دوست دارم . منظور اينكه خواستم بگم شما تمام روان شناسی محبت را يكجا آورده ای . جمله اول محبت گفتاری است دوم محبت نوشتاری ، سوم محبت تصويری وچهارم محبت عملی است . به مطلب محبت درمانی دروب نوشتم رجوع كن (آرشيو فروردين) تا مبانی جملاتت  را بيابی .موفق باشيد .

نياز= خواهرمعنوی خودم نياز .سلام . روحياتت را خوندم  حساس . اول اينو تشريح كنم . اينكه حساسی اينكه با مامان قهرميكنی اينكه گريه ميكنی اينكه غذا نميخوري همه اش شرح آن حساسيت است . دختر دانشگاهی واين حالات ! عزيزم اينو بدون كه احتمالا طبعت سرده وزياد غذاهای با طبع سرد مثل برنج وسيب زمينی و... مصرف ميكنی . سعی كن اصلا عدس پلو مصرف نكنی اگر مجبور شدي با گردو وپياز مصرف كن براي تشخيص طبعت به گلستان كامنت وب نوشتم گل دوم «لاله» رجوع كن. يك عزيزبه سن شما نياز به ارضاء غريزه جنسی دارد چون درصورت عدم ارضاء غريزه، زن پرخاشگر ومردعصبانی می شود اگر عزيزت مناسبت هست يه جورائی سعی كن ازدواج كنيد مطلب خواستگاري تو وب نوشتم رابخون وقصه نخوداب براي درمان روحيه ات خوب است آرشيو اسفند وفروردين .  مطالبم تغذيه اعصاب وروان شناسی است. مسلمان فرزند معنوی پيغمبر است وفرزندان يك نفر خواهروبرادرند اميدوارم با ادبياتم مانوس شوي . حتما هرروزكه ميرسی خونه مامانت را ببوس وبراش فقط لبخند بزن بعد از ايمان به خدا هيچ چيز بهتر از بدست اوردن رضايت مادروپدرنيست لبخند يك احسان است . چون عزيزت تو ويژگيهات گفته مذهبی اينو ازت خواستم نه اينكه توصيه كرده باشم . هر وقت بد خلقی هم وضو بگير .اعصابت اينورژن میشه وشاد ميشی.

مهسا ان الله مع الصابرين  انشا ء الله موفق بوده باشي* مطالب هيچ وب نوشتی را به دقت وب نوشت شما نخوندم اما خيلی عشقولانه نوشتی هيچ سر درنياوردم ولی پسنديدم چون سفره دل نبايد آشكارا بازشود وقتی عادت شود همه جا همانطوري مسائل زندگي فاش ميشه.

نيكوسلام . انشاء الله موفق باشی . موفق به رنگ خدائی .صبغة الله ومن احسن من الله صبغه (بقره)

زهرا سلام، راز اينكه ميگن مرد بايد بره خاستگاري نه زن همينه كه اگر نه شنيد خرد نشه (استرس نكشدش) عشق حركت است درجاده دو طرفه مهارت می خواد تا باروبروئی شاخ به شاخ نشی كه پرت شی كف دره وهزارتا معلق بزنی . دل شيشه ای عزيز ، همه دانش رفتارشناسی همينه كه زن قلب مرد می خواد . وهمه هنر  مرد اينه كه به معشوقش بگد دوست دارم وبهترازاين خدا عبارتی در رفتارشناسی خلق نكرده است الحق والانصاف نوشته هايت زيباس

آهو/سلام ، سلام.صدتا سلام. يكيش مال ورودم ، بقيش مال عيدت . چرا حالت بده ؟ مگر زيتون  مرده؟ كه تو حالت بد باشد.اونم شب عيدی. ماه رمضوني يادداشت هاي جالي سهيل محمودي در اعتماد ملي مينوشت جالب بودند./ رنگ هاي روشن در زمينه روشن مناسب نيستند وچشم را براي خواندن اذيت ميكنند  بعلاوه اينكه همه رنگ متن ها آبی است كه نشانه انفعال گفته اند دختر بايد ب

/ 40 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه زهرا کوچولو

سلام عمو......خوبين؟؟؟عمو تا ما بيايم از نوع نوشتنتون سر در بياريم مدتی طول ميکشهولی مامانی ميگه خيلی جالبه...ممنونيم...عمو اسم من هنوز فاطی کوچولو هه ها راستی من فمر کردم شما از من نوشتين تو پستتونذوقيده بودم..بر طرف شد

آلبالو خانوم

ايلده ما کا بيلميريم تو مسائل عشقی.. فقط يه بار داشتيم با بچه هم مهدکودکيمون دنبال بازی ميکرديم تو محوطه که چون ما کلاس چهارم بوديم و اون پنجم ناظم مدرسه که اتفاقا همون بلوک بود فرداش مذاکراتی با مامانم داشت!‌ ببينم تو کتاب دينی های ما هی می نويسن صبر پيشه کنيد خداوند با صابرين است استغفرالله کارای بدبد نوکينيد

آسمان

سلام. نميدونم چقدر حرفم درسته ولی به اعتقاد من عشق سن وسال نداره. حاج آقا فتوحی رو يادتون هست........ميوه ممنوعه

آسمان

سلام.با حرفتون کاملا مخالفم. غريزه نقطه مخالفه فطرته.استعداد هایی است که در انسان و حیوان مشترکندو عشق از فطرت سرچشمه ميگيره البته اگر هوس نباشه که اگر این طور باشد بحث غریزه به میان میادو دیگر عشق نیست(هرچند خیلی اوقات به اشتباه بهش عشق میگن). عشق ورزی از فطرت انسانی بر میخیزد.استعدادی که خداوند تنها برای انسان به ودیعه گذارده .حیوانات عاشق نمیشوند ولی غریزه جنسی دارند. تعریف سن عشق بر اساس غریزه امری کاملا اشتباه است.چون همون طور که گفتم عشق امری فطری است پس انسان در تمام طول عمرش میتونه بهش مبتلا بشه. خواهش میکنم عشق را به غریزه نسبت ندید.فکر میکنم بیشتر باید در این زمینه مطالعه کنید.با تعریف شما بالاترین مرتبه ی عشق ورزی (عشق الهی وعشق به خدا) را نمیتوان توجیه کرد. سرنشتر عشق بر رگ روح زدند يک قطره از آن چکيده و نامش دل شد..........

زينب

سلام ممنونم از اپ زيباتون مثل دفعه پيش پر محتوا بود موفق و پيروز باشيد در پناه حق

مجيد

سلام دوست خوبم................به وبلاگم دعوتت می کنم...............

نسرين

سلام قشنگ بود ممنون که خبرم کرديد موفق باشيد

نارسيسا

مرررررررسی که جواب سوال اون پستمو دادی فک کنم سن ازدواج ۱ چيز مشخص برای همه نباشه و هر کسی با توجه به امکانات و شرايط خودش می تونه تعيين کنه که چه وقت آمادگيشو داره مرررررررررررررسی گلم