زن درنامه باستان

پژوهنده نـــــــــــــــامه باستان ، حكيم ابوالقاسم فردوسی، كه  از پهلوانان زند داستان ، درتوصيف زن چنين سروده است:

دختران جمشيد كه بدست ضحاك اسير شدند:

دوپاكيزه ازخانـــــــــه جمشيد                        برون آوريدند لرزان چو بيد

كه جمشيد را هردو دختر بُدند                        سربانوان را چـو افسر بدند

زپوشيده رويان يكی شهرنــاز                       دگر پاكدامن بنام ارنــــــواز

                                           ***

وقتی ضحاك جادوپرست خواب سقوط خود راديد :

به خورشيد رويان جهان دار گفت                   كه چونان شگفتی بشايد نهفت

چنين گفت با نامور مـــــــاه روی                   كه مگذاراين را ره چاره جوی

پس ازفتح كاخ ضحاك توسط فريدون :

برون آوريد از شبستـــــــان اوی                    بتان سيه موی وخورشيد روی

بفـــرمود شستن سرانشان نخست                    روانشان از آن تيرگيها بشست

ره داور پــــــــــــــاك بنمودشان                     زآلودگی پس بپــــــــــالودشان

پس آن دختران جهاندارجـــــــــم                      بنرگس گل سرخ را داده نـــــم

وقتی دختران محل اختفای‌ ضحاك را افشا كردند:

برو خوب رويان گشادنــــــد راز                    مگر كاژدها را سرآيد بگــــــاز

وقتی كندرو(شهريارشهر) به ديدار فريدون رفت :

بكاخ اندر آمد دوان كنــــــــــدرو                     درايوان يكی تاجور ديد نــــــــو

نشسته به آرام درپيشگـــــــــــــاه                    چوسرو بلند ازبرش گـــــرد ماه

زيك دست سرو سهی شهرنــــــاز                  بدست دگر ماه روی ارنـــــــــواز

وقتی كندرو از نزد فريدون به پناگاه ضحاك رفت وگزارش داد ولی باورنكرد به ضحاك گفت :

بيك دست گيرد رخ شهرنـــــــــاز                   بديگر عقيق لب ارنــــــــــــــــواز

شب تيره گون خود بترزين كند                      بزير سر ازمشك بالين كند

چومشك آن دو گيسوی دوماه تو                     كه بودند همواره دلخواه تو

وقتی ضحاك برای‌ گرفتن كاخ برگشت :

بديد آن سيه نرگس شهــــــــرناز                     پراز جادوئی با فريدون براز

دو رخساره روز دوزلفش چوشب                  گشاده بنفرين ضحاك لب

بدست اندرش آبگون دشنه بود                       به خون پری چهره گان تشنه بود

وقتی فريدون صاحب سه پسراز آن دو شد وبه خواستگاری سه دختر كه خواهربودند رفتند:

از اين سه دوپاكيزه از شهرناز                      يكی كهتر ازخوب چهر ارنواز

سه خواهر زيك مادر ويك پدر                      پری چهره وپاك خسرو گهر

ببالا وديــــــــــــدار هرسه يكی                       كه اين را ندانند از آن اندكی

                                          ******

سه خورشيد رخ را چو باغ بهشت                  كه موبد چو ايشان صنوبر نكشت

ابا تاج باگنج ناديده رنـــــــــــــــــــج                 مگر زلفشان ديده رنج شكنج

بياورد هر سه بديشان سپـــــــــــــ‍رد                كه سه ماه نو بود وسه شاه گرد

يبوست واستفراغ کودکان

اسهال واستفراغ ويبوست كودكان 

معمولا كودكان ازشير مادر واستثئناء از شيرخشك تغذيه می شوند پس در نتيجه بيماری آنها ناشی از سوء تغذيه مادر می باشد يا آنهاكه شيرخشكی هستند شير خشكشان مشكل دارد .

چرا كودكان اسهال واستفراغ يا يبوست می گيرند؟

چناچه مادر طبعش سرد باشد وغذای با طبع سرد ميل نمايد مثل برنج زياد يا سوپ وشير و... شير او روی كودكش تأثير سوء گذاشته ودرنتيجه كودك دچار تهوع وسرماخوردگی و درصورتيكه سردی خوری‌ مادر بيش از حد باشد به يبوست مبتلا می گردد.

دركودكانی كه غذاخور شده اند معمولا ماست خوردن زياد آنها ويا ميوه با طبع سرد خوردن مثل خيار ونارنگی و... سبب يبوست آنها يا استفراغ وبی حالی می گردد . گاها موز به دليل پائين آوردن فشار خون آنها سبب بی حالی ويبوست در آنها می شود .

مصرف آب يخ توسط مادر روی كودك شيرخوارش اثر سوء دارد وسرماخوردگی كودك را درپی دارد .

شكر وآب قند ومواد غذائی شكرداروچای شيرين به كودك دادن نيز سبب يبوست وی می گردد .

استرس مادر چون قند او را پائين می آورد وسبب عدم جذب ويتامين ب می گردد در يبوست او وطفلش مؤثر است .

طبع كودكتان وخودتان را بشناسيد وسپس مطابق طبعتان غذا ميل نمائيد.

قواعد مذكور در مورد بزرگسالان نيز صادق است .

مراقب باشيد؟! 

1-   دو نفر خانم كه از بستگان وآشنايان ما هستند جراحی آپانديس داشته اند به اشتباه قسمتی از لوله رحم آنها حين جراحی برداشته شده  كه نازا گرديد ه اند همسر يكی از آنها ازدواج مجدد نموده است . 

2-   دونفر ازبستگان ما ظرف امسال وسال گذشته به علت بيماری ديابت(مرض قند) دربيمارستان بستری بوده اند كه هردو هنگام شب از تخت افتاده اند وآسيب جدی به آنها وارد شده است كه يكی از آنها فوت نمود وحال ديگری خوب نيست . 

3-   يكی از بستگان ما جراحی ديسك كمر انجام داد كه موفقيت آميز نبود و4سال است كه درمنزل افتاده است . گفته می شود ديسك در كشورهای پيشرفته جراحی نمی شود وبا پرهيز و غذاهای ژله دار وآهك دار درمان می گردد مثل بادام وپاچه گوسفند وخرما و... 

4-     سردرد وسرماخوردگی دارو ندارد مسكنی كه مصرف می كنيد سبب كم خونی ودرنتيجه اختلال عصبی می گردد

5-   يكی از آشنايان ما كه جوان هم بود به علت تزريق آمپول كه به آن حساسيت داشت دچار شوك آنافيلاكسی شد كه ظرف 20 دقيقه بايد ضد آنرا تزريق می كردند مراقب نبودند تزريق نكردند ايشان فوت كردند وبچه اش روزگار سختی دارد . 

6-   امروزساعت 17-16(22/6/86 يا 30 شعبان) در صف نانوائی سنگك ايستاده بودم كه بيش ازيك ساعت طول كشيد تا نوبت به من برسد وجوان 20 ساله ای ايستاده بود نيم ساعت بعد صدائی از پشت سرآمد نگاه كردم صدای سراو بود كه به سنگ فرش كف نانوائی خورد افراد پشت سر او هم حال آن را نداشتند كه سريع از پشت سر او را مواظبت كنند تا اينگونه سيخ به زمين نخورد يا چنان سريع غش كرد كه فرصت نشد او را نگه دارند بعد آن بحث شد به نظرم علت آن سردی خوردن بود افطا رشيرپاستورريزه ونان پنيروخياروگوجه وسحر برنج رسم است كه اسيدی (سرد)هستند وبدون شك انسان را از پا درمی آورند. مادران درمثل نسبت به فرزندان چون مورچه اند كه سخت دوست دارند انواع واقسام خوراكی‌ ها را جمع آوری نمايند تا شكم فرزندانشان را سير كنند اما بدون مطالعه اين كار را انجام می دهند وبدست خودشان فرزندانشان را دچار اينگونه بلاها می سازند معمولا درجامعه سلامتی اصل(قاعده) است وبيماری استثناء اماامروزه قاعده برعكس است وبه جای سلامتی ، بيماری قاعده است وسلامتی استثناء.

بلای سردی خوری  

مادر گفت : كف پايم داغ است .

گفتم : ناشی از سردی خوری است .

گفت : بله . ديشب برنج خوردم وهمان لحظه كه خوردم پشت سرم به سوختن افتاد.

نتيجه . اگر طبع شما سرد است زياد سردی نخوريد .

بلای جوش شيرين 

در بين نان ها تنها نان  سنگك بدليل داشتن سبوس سالم بود كه در دولت نهم به علت عدم توانائی روی كنترل آرد آسيابها آنهم خراب گرديده كه  نانش خراب(سوخته ياخمير) می شود درنتيجه برخی نانوائی ها به خمير قرص جوشان جوش شيرين اضافه می كنند تا شكل نان سالم باشد ولی بعد يك ساعت غير قابل مصرف می شود وتازه اش هم چون جوش شيرين دارد مشابه ساير نانهاست اغلب نان ها از آرد سفيد بدون سبوس هستند كه عامل اختلالات عصبی وامراض قلبی وديابت وناراحتی های گوارشی و... می گردند.

در حال حاضر سالم ترين نان در ايران نان جو است .

نان جو به علت سالم وسبوس داربودن آن خوراك پيغمبر وامامان معصوم بوده است كه برخی منبری ها به غلط آن را به زهد آنها ربط می دهند .

نان های بدون سبوس يا جوش شيرين دار برای بدن مضر هستند كه طبق فتوی امام خمينی خوردن چيزی كه برای انسان مضر است خوردن آن حرام می باشد وافراد با فشارخون بالا – ديابتی – ناراحتی قلبی صد درصد بايد از نانهای سفيد  ونان های جوش شيرين دار پرهيزنمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید