رياضی غذا

رياضـــــــــــــــــی غــــــــــــــــــــــذا

58000000   ايرونی  كمبود كلسيون  و   ويتامين ب   دارند

بازی پله ای كلسيون با ويتامين ب =3به3

ويتامين ب : آقا كلسيم پاهام  خواب می ره ( مورمور شدن)؟ منو بخور

كلسيم : خانم ويتامين ب ، موهام می ريزه وهزاردرد دارم ؟ تو  هم  منو بخور ..كجائی؟ داخل پياز+ زيتون + نخود + كباب برگ گوشت شتر+...

منم تو بادام وپنيرونخود و...

العلم علمان ، علم الابدان(بدن ها) وعلم الاديان

1<0       0=0              كاهش(1-) > افزايش(0)

(نمره هرچه اضطراب راكاهش دهد)۰< ۱(نمره اضطراب،افسردگی ونمره هرچه اضطراب راايجاد يا زيادكند)

چون اغلب افراد طبع اسيدی (سرد) دارند يعنی سفيده چشمشان زرد نيست وزبانشان تلخ نيست وسرشان زياد شوره  نمی زند وعلاقه به يخ خوردن ندارند عمده گزينه های مواد غذائی مربوط به آنها ست  

درمان اضطراب با غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب(اعم ازدلشوره ، افزايش ترشح هورمون كرتيزول وتپش قلب ، بی خوابی ،استرس ، ديابت ، سرطان ، ايدز، افسردگی وافت تحصیلی و...) 

 خواندن قرآن(1) < اضطراب(0) 

كباب برگ گوشت شترياگوسفندنر<اضطراب

كلسيم(1-) > اضطراب(0)

دوش آفتاب ومصرف غذا كلسيم دار(آهك دار) < اضطراب 

فقر يُن آهن(0) = كم شدن عاطفه مادر(0)=اضطراب(0) 

مصرف نان لواش = اضطراب 

مصرف زيتون با غذا< اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب(1) <اضطراب(0)

مقايسه فرزندان باهم = اضطراب> درنظرگرفتن  تفاوتهای فردی 

بيان احساسات< افسردگی> ورزش 

مصرف پيازخام با غذا< اضطراب(اذا دخلتم بلدة‌ وبيئا فخفتم وباها فعليكم ببصلها فانه  يجلی البصر وينقی الشعر ويزيد فی ماء الصلب ويزيد فی الخُطا ويذهب بالحماء وهوالسواد فی الوجه والاعياء ايضا) 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

ابرازمحبت < اضطراب = توهين

حمايت اجتماعی (صله رحم) < اضطراب 

مصرف مويزوكشمش آفتابی وانگور< اضطراب وغم 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

فساد وخونريزى = اضطراب 

مصرف نمك دريا  < اضطراب 

مصرف نمك يد دار= اضطراب(رجوع شود به نظرات حسين روازاده) 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

مصرف غذا حاوی باز< اضطراب 

مصرف عسل موم دار و آب عسل< اضطراب 

مصرف غذا خون ساز< اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

مصرف شربت وقرص(مولكول) آهن = اضطراب

سرزنش ونصيحت زياد=اضطراب 

بيش از8ساعت كاردرروز= اضطراب

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

نواختن موسيقی وقابلمه درمراسمات< اضطراب 

مصرف افشرده گل سرخ < افسردگی

عدم علاقه به كاروادامه دادن آن = اضطراب

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

انتظارنقش بيجا = اضطراب 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید