زمزم سیاست 52خاتمی:

   

‌منظور ما از نجات کشور، نجاتی است کـــه ملـــت ایـــران ظـــرف 150 ســال بــه آن می‌اندیشیده است؛ انقلاب اسلامی هم برای آن تحقق پیدا کرده و اتفاقا نجات در تحقق جمهوری اسلامی است.« ‌ ‌به گزارش ایسنا، سیدمحمد خاتمی در دیدار با اعضای هسته مرکزی »پویش دعوت از خاتمی«با بیان این مطلب افزود:» من بیش از آنکه به این فکر کنم که در انتخابات آینده چه خواهد شد، به چگونه حفظ کردن و بسط دادن حرکتی که عده‌ای جوان تحصیلکرده، دلسوز و پرانرژی آمده‌اند و با خردمندی، اعتدال و واقع‌بینی و در عین حال بـا تـکیه بر یکسری آرمان‌هایی که ارزشمند است، فارغ از اینکه برای خاتمی یا کس دیگری است، دور هم جمع شده‌اند و با خلاقیت و جـذابـیـت موجی ایجاد کرده‌اند و سرانجام هزاران نفر به مجمع مجازی آنها دل بسته‌اند، می‌اندیشم.« ‌ ‌وی در ادامه گفت: »هدف ما این است که پایه‌های انقلاب اسلامی مستحکم شوند و اصلاحات هم در واقع به معنای تلاش برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ چه اصلاحات در ساختار و چه در رفتار.« ‌‌رئیس بنیاد باران گفت: »قانون اساسی، اساس نظم جامعه است و مردم به آن رای داده‌انـد و ما هم به عنوان معتقدان به اندیشه اصلاحی از آن عدول نمی‌کنیم.« ‌ ‌وی تـصریح کرد: »ولی می‌دانیم اولا این میثاق جمعی وحی‌منزل نیست و ثانیا در خود قانون اساسی هم راه‌هایی برای ایجاد تغییر و ترمیم در آن پیش‌بینی شده است.« ‌ ‌خاتمی ابراز عقیده کرد: »من نیز همچون شما معتقدم در حال حاضر بخش اعظم جامعه بر این باور است که روش‌ها و رویه‌های چند سال اخیر درست نیست و باید تغییر کند و چه بهتر که متصدیان امـر خـود پیشگام آن باشند؛ البته انتخابات هم فـرصـتـی اسـت بـرای ملـت که بتواند نظرو خــواســت خـود را اظـهـار و تـأمـیـن کـنـد.« ‌ ‌رئیـس‌جمهـور سـابـق کشورمان تاکید کرد: »اینکه چه شخصی بیاید مهم نیست. بنده به هیچ‌وجه خواستار آمدن در قدرت نیستم ولی اگر لازم باشد از زیر بار مسئولیت شانه خالی نخواهم کرد. حتی اگر حنظل و تلخ هم باشد از آن گریزی ندارم.« ‌ ‌وی تصریح کرد:» منظور ما از نجات کشور، نجاتی است که ملت ایران ظرف 150 سال به آن می‌اندیشیده است. انقلاب اسلامی هم برای آن تحقق پیدا کرده است. اتفاقا نجات در تحقق جمهوری اسلامی است و راه را برای این که ما به اهدافی که داریم بـرسـیم، آسـان می‌کند.«‌خاتمی یادآور شد:»بـنـده مـعـتـقـدم هنوز به آرمان‌های انقلاب نــرسـیــده‌ایـم. اگـر رسـیـده‌ایم دیـگـر "سـنـد چشـم‌انداز 20 ساله" معنا ندارد، ضمن آنکه اهداف چشم‌انداز که ارزشمند است، پایین‌تر از آرمان نهایی است که ما در انقلاب می‌خواستیم و آن الگوشدن در دنیا بود.« ‌ ‌وی در ادامه با طرح این پرسش که »آیا می‌توانیم مدلی را عرضه کنیم که تمام مزایای زندگی امروز از جمله آزادی، حقـوق بشـر، حـرمت انسان، علم و تکنولوژی را داشته باشد، در عین حال اخلاق و معیارهای دینی و معنوی کارساز که به انسان جهت می‌دهد را داشته باشد؟« خاطرنشان کرد: »آرمان ما این است و برای رسیدن به آن نیاز به زمان داریم. بنابراین جنبش به سوی آرمـان وجود دارد و برای رفتن به سوی آن آرمـان‌هـا مـی‌خـواهیـم پـایـه‌هـای جمهـوری اسلامی مستحکم‌تر شود.« ‌ ‌رئیس موسسه بـیـن‌الـمللـی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها گـفـت: »قـدرت سـامـاندهی "موج سوم" در مـاه‌هـای گـذشـتـه نشان داده است که این "پویش" می‌تواند یکی از گروه‌هایی باشد که دست به ساماندهی در این جامعه‌ بزند.« ‌ ‌وی اضافه کرد: »فعالیت‌های مؤثر و متنوع موج سوم در نظر من بسیار ارزشمند است و باید بسط و گسترش یابد.« ‌ ‌رئیس‌جمهور سابق کـشـورمـان تـصـریح کرد:» اما کاش نام این کمپین به نام من گره نخورده بود و این گروه در جهت تبیین و بیان اهداف و ارزش‌ها و هدایت در جامعه فعالیت می‌کرد که البته تحقق این مــهـم مــســتلـزم بـرنـامـه‌ریـزی و هـدف‌سـازی بلـندمدت است، برای این کار باید با تغذیه فکری، سـاز و کـار حضور اجتماعی در جامعه، نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف و شناسایی نیروهای خلاق از بین اعضا برای آینده کشور استفاده کرد.« ‌ ‌خاتمی در بخش دیگری از این دیدار در پاسخ به این پرسش که »آیا صدای جامعه و خرد جمعی نخبگان به گوش شما رســیــده اســت« گـفـت: »مـن صـدای طـیـف وسیعی از نخبگان را از جمله از طریق موج سوم شنیده‌ام و حتی صدای جامعه و توده‌های مردم نیز در خلال پاره‌ای از فعالیت‌های متنوع که در متن جامعه دارم به من رسیده است. بدانید این دعوت‌ مردم را جدی گرفته‌ام، چه بیایم و چه نیایم.« ‌ ‌خاتمی همچنین هنگامی‌که حاضران از او خواستند تا درباره نامزدی خود خبری به مـخـاطبان سایت آنها و کسانی که تا کنون طومارهای دعوت از او را امضا کرده‌اند بدهد، گـفـت: »آنـچـه مسلم است اینکه به خاطر مصلحت نظام و ایرانیان خواستار تحول و تغییر سبک مدیریتی کنونی هستیم و در این راه هر کاری از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد؛ البته ایـن نـه بـدان معنـی اسـت کـه شخص من بالضروره باید بیایم.« ‌ ‌خاتمی تصریح کرد:»برای انتخابات باید آگاهی جامعه را بالا ببریم و با یک جریان مستمر بتوانیم اثرگذار باشیم نه اینکه فقط به ایجاد موج در جامعه که طبعا معطوف به شخص خاصی و گره خورده به احساسات است اکتفا کنیم، چون اگر در آینده آن فرد بنا به دلایلی نخواهد یا تتواند بیاید کار مشکل خــواهــد شـد.«‌وی در پـایـان خـاطـرنشـان کرد:»جریان اصلاحات نه تنها در ایران بلکه در دنیای اسلام می‌تواند اثرگذار باشد، زیرا آنها تشنه الگویی هستند که هم بر دین تکیه دارد و هم بر پیشرفت و آزادی؛ الگویی که بتواند به آنها فکر بدهد و برایشان منشا حرکت باشد.

/ 0 نظر / 18 بازدید