شناخت طبع =درمان امراض بدن

امام صادق علیه السلام:ماسردی رابه گرمی وگرمی رابه سردی وتری رابه خشکی وخشکی رابه تری درمان می کنیم وکاررایکسره به خداواگذارمی کنیم (توکل)وآنچه پیغمبرفرموده انجام میدهیم.

سعدی :چهارطبع مخالف سرکش،چندروزی بوندباهم خوش

چون یکی ازاین چهارشدغالب،جان شیرین برآیدازقالب.

استخوان سردوتر(زمستانی)است رقیقی آب بینی نیزمختص طبع سردوتراست.آرتروز،کمردرد،دردپا،دردستون فقرات،رابایدباتابستانی خوردن غذاها(یعنی گرم وخشگ)درمان کرد.طبق مسئله 2630رساله امام خمینی ،خوردن چیزی که برای انسان مضراست حرام است شیرپاستوریزه وسوپ وآش سردوترهستندبرای انسانهای زکام وعفونتی وکسانیکه آرتروزوکمردردوپادردیادردپادارندحرام میباشند

خوردن چیزی که برای انسان مضراست حرام است

شیربرای دردپامضراست پس شیرحرام است.گوشت شترومویزوخرمابرای این امراض خوب است.

باتوجه به اینکه باهرناراحتی وبیماری ما53%استرس می گیریم وپرخاشگرمیشویم غذاهای گرم وخشک برای افرادبلغمی سبب درمان اضطراب است واختلالات روان تنی ازجمله زیبائی پوست ودرمان ریزش مووبراقی چهره می باشد.غددرافعال ومشکل ناباروری رارفع ودردرمان سردمزاجی ودرمان زودانزالی وپیشیگری ازمشاجره وطلاق مؤثراست انشاالله

منبع حدیث لوح فشرده 25/9/87حسین روازاده

/ 0 نظر / 62 بازدید