فاضل

دانشمند الگو

تابستان روستای فردو خورشيد خوش سيما و خوش نام ديگری دركنارخورشيد طبيعت داشت  بنام محمد فاضل هم نام محمد صل الله عليه وآله كه طلوع  آن خورشيد خاموش امروز ، درانتهای هر خرداد خاطره خوشی برای اهالی خانه های  آنجا داشت او همچون امام وطالقانی كه درجوار شهدا آرميده اند به عشق شهدای آنجا آن مكان را انتخاب كرده بود آنجا كه  مردمش در 15 خرداد 42همچون مردم ورامين حركت كردند  ولی موفق به طی انتهای مسيرنشدند وتا نيمه راه آمدند تا جزء قافله  شهدای 15 خـــــرداد باشند اما طويل بودن مسيرپياده  فرصت به آنها نداد«به نقل ازپدرم» وازبدو اوج گيری انقلاب اسلامی تاكنون 106شهيد  قربانی انقلاب كرده اند ويكی از11روستای نمونه كشور كه درزمان دولت ميرحسين موسوی ازآنها تجليل شد بوده اند. دانشمند الگو، فاضل كه از جريان خون رنگ 15 خرداد بود چون خرداديان درخرداد به سوی آنها رجعت نمود  اگر شهيد گرامی 29خرداد، شريعتی ، واژه تشيع علوی واسلام محمدی را ابداء كرد وامام خمينی آنرا تكميل نمود وازكثرت به وحدت رساند واسلام ناب محمدی را تشريع نمود  فرزند فاضل وهوشيارامام ،فاضل نيز بعداز پدر معنوی خود عنوان  اسلام امام خمينی را ابداء نمود وازاهل جمود تبری جست وچون نور روشنی بخش محفل قافله هابيليان خردادی بود تاكسی كه می خواهد وارد شهر اسلام ناب محمدی گردد ازاين درب وارد شود وسرگردان وحيران نشود گويا عناوين شرح حديث انا مدينه العلم وعلی بابها باشند . فاضل ، آرامش بخش و معيار آرامش بود صرف وجودش اضطراب را از جامعه می برد و دلشوره ونگـــرانی رخت برمی بست. ازصديقين بود ... خدا مارا به راه او رهنمون نمايد  اهدناالصراط المستقيم /صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين /  راه شهدا ، راه صديقين ، راه انبياء.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید