فارسی

ازلینک میثم کربلائی

آیا می‌دانستید که ما بسیاری ازواژه‌های فارسی‌مان را به عربی و یا به فرنگی واگویی (تلفظ) می‌کنیم؟ این واژه‌هایفارسی را یا اعراب از ما گرفته و عربی (معرب) کرده‌اند و دوباره به ما پس داده‌اندو یا از زبان‌های فرنگی، که این واژها را به طریقی از خود ما گرفته‌اند، دوباره بهما داده‌اند و از آن زمره‌اند:
از عربی:
فارسی (که پارسی بوده است)، خندق (که کندکبوده است)، دهقان (دهگان)، سُماق (سماک)، صندل (چندل)، فیل (پیل)، شطرنج (شتررنگ)،غربال (گربال)، یاقوت (یاکند)، طاس (تاس)، طراز (تراز)، نارنجی (نارنگی)، سفید (سپید)، قلعه (کلات)، خنجر (خون گر)، صلیب (چلیپا) و بسیاری از واژه‌های دیگر.
از روسی:
استکان: این واژه در اصل همان «دوستگانی» فارسی است که در فارسیقدیم به معنای جام شراب بزرگ و یا نوشیدن شراب از یک جام به افتخار دوست بوده استکه از سده ١۶ میلادی از راه زبان‌ ترکی وارد زبان روسی شده و به شکل استکان درآمدهاست و اکنون در واژه‌نامه‌های فارسی آن را وام‌واژه‌ای روسی می‌دانند.
سارافون: این واژه در اصل «سراپا» ی فارسی بوده است که از راه زبان ترکی وارد زبان روسی شدهو واگویی آن عوض شده است. اکنون سارافون به نوعی جامه ملی زنانه روسی گفته می‌شودکه بلند و بدون آستین است.
پیژامه: همان « پای‌جامه» فارسی است که اکنون درزبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و روسی pyjama نوشته شده و به کار می‌رود وآن‌ها مدعی وام دادن آن به ما هستند.
واژه‌های فراوانی در زبان‌های عربی، ترکی،روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نیز فارسی است و بسیاری از فارسی زبانان آن رانمی‌دانند. از آن جمله‌اند:
کیوسک که از کوشک فارسی به معنی ساختمان بلند گرفتهشده است و در تقریباً همه زبان‌های اروپایی هست.
شغال که در روسی shakal، درفرانسوی chakal، در انگلیسی jackal و در آلمانیSchakal نوشته می‌شود.
کاروان کهدر روسی karavan، در فرانسوی caravane، در انگلیسی caravan و در آلمانی Karawane نوشته می‌شود.
کاروانسرا که در روسی karvansarai، در فرانسوی caravanserail، درانگلیسی caravanserai و در آلمانیkarawanserei نوشته می‌شود.
پردیس به معنیبهشت که در فرانسوی paradis، در انگلیسی paradise و در آلمانی Paradies نوشتهمی‌شود.
مشک که در فرانسوی musc، در انگلیسی musk و در آلمانی Moschus نوشتهمی‌شود.
شربت که در فرانسوی sorbet، در انگلیسی sherbet و در آلمانی Sorbet نوشته می‌شود.
بخشش که در انگلیسی baksheesh و در آلمانی Bakschisch نوشتهمی‌شود و در این زبان‌ها معنی رشوه هم می‌دهد.
لشکر که در فرانسوی و انگلیسی lascar نوشته می‌شود و در این زبان‌ها به معنی ملوان هندی نیز هست.
خاکی بهمعنی رنگ خاکی که در زبان‌های انگلیسی و آلمانی khaki نوشته می‌شود.
کیمیا بهمعنی علم شیمی که در فرانسوی، در انگلیسی و در آلمانی نوشته می‌شود.
ستاره کهدر فرانسوی astre در انگلیسی star و در آلمانی Stern نوشته می‌شود. Esther نیز کهنام زن در این کشورهاست به همان معنی ستاره است.
برخی دیگر از نام‌های زنان دراین کشور‌ها نیز فارسی است، مانند:
Roxane
که از واژه فارسی رخشان به معنیدرخشنده است و در فارسی نیز به همین معنی برای نام زنان روشنک وجود دارد.
Jasmine
که از واژه فارسی یاسمن و نام گلی است.
Lila
که از واژه فارسیلِیلاک به معنی یاس بنفش رنگ است.
Ava
که از واژه فارسی آوا به معنی صدا یا آباست. مانند آوا گاردنر.

/ 1 نظر / 13 بازدید
نگار

ســـــــــــــــلام به داداش کچل خودم خوبی؟؟ خوشی؟؟؟ خوب دیگه چه خبر؟؟ نه بابا کدوم درس خوندن!! ماو درس خوندن!! زیادی نگران نباش!! داداشی به جون خودم امتحانام رو خوندم ولی گند زدم!!!! [قهر][قهر][قهر][سبز][سبز][سبز][سبز][گریه][گریه] خوب چب کار میکنی؟؟ خوش میگذره!!! به خانوم سلام برسون[نیشخند][نیشخند][نیشخند] قربانت بای[گل][گل][گل]