آیاحوادث نعمت اند؟

سرمای سنگین سال1367علت شدتادولت به جای درختان بی ثمرکاج واکالیپتوس ،دستورالعمل صادرکندتا درشوره زارها وبیابانها وبوستانها درخت پسته وزیتون و...کاشته شود.ازاین حادثه نتیجه می گیریم که برخی حوادث سبب رشدعلمی جوامع بشری هستندوخودشان رادرورای آگاهی به عقل مردم دیکته میکنند وبه تعبیرفروید«بدون تحریک خودآگاهی واردپیچیده ترین وعقلانی ترین روند(فرایندهای)فکری مامی شوند/تفسیرخواب،ترجمه شیوارویگریان – ص647» آقای حسین روازاده درمدرسه حجتیه طلبه های خارجی فارسی زبان درقم درتاریخ 25/9/87مدعی است چون من به دولت گفتم کاج ازآمریکاواردشده آنرانکارید دستورالعمل کرده انداما قطعانظرآقای روازاده درتصمیم دولت اثرنداشته است بلکه خشک شدن درختان مذکوردرسرمای سال86بودکه دست اندرکاران اموررابسیج کردتا ازچنین سوراخی دوباره گزیده نشویم پس جماعت مدیران دولتی ما کاری به آگاهی این وآن ندارند حوادث برآنهاعارض میشودوتصمیم می گیرند.یسبح لله مافی السموات والارض،حوادث نیزپدیده اند.حین رخ دادن آنها بایدیادخدابود.

/ 0 نظر / 24 بازدید