کتاب شناسی اهل جمود

كتاب شناسی شناخت اهل جمود :

 [درصفحه پايانی كتاب جاذبه ودافعه علی (ع)توسط شهيدمطهری نوشته شده : علی (ع) دوطبقه را سخت دفع كرده است 1. زاهدان احمق 2. منافقين زيرك]

عنوان                                         نويسنده                                       ناشر

 

1- در شناخت حزب قاعدين             عمادالدين باقی(ع. باقی)      دانش اسلامی 1362

اين كتاب در باره انجمن حجتيه وخباثتها وخيانتهای آنها به نهضت اسلامی ملت ايران و تفسير فرمايشات امام خمينی درتاريخ 10/4/۶۰می باشد نامه شاه به خويی وتشكر از وی‌ به خاطر ارسال انگشتر برای سلامتی شاه دراين كتاب آمده است امام در فرازی ازاين سخنرانی می فرمايند وقتی جوانان ما درخيابان ها بدست رژيم ستمگر شاه درخون خود می غلطيدند يكی از سران اينها فرح را به حضور پذيرفته وبرای سلامتی محمد رضا انگشتر فرستاده است .نكته مهم دراين سخنرانی اين است كه درزمان شهادت شهيد بهشتی بيان شده با اينكه او ويارانش بدشت منافقين به شهادت رسيدند. الله اكبر.واين می رساند كه خطر دژخيمان بصورت مسلمان ومقدس نماهای بدتر ازكفار بيشتر از منافقين ومعاويه صفتان است وچه به موقع امام اين خطر را گوشزد فرموده اند .

2- آثار امام خمينی (بخصوص سخنرانی 10/4/60و پيام 3/12/67(لوح فشرده جستجو درواژه مقدس نما)

3- خاطرات آيت الله خاتم يزدی         سيد عباس خاتم يزدی

اين كتاب تفسير سخنان امام است وبه نقش رژيم بعث عراق درترويج مرجعيت خوئی برای مقابله با اسلام امام خمينی می پردازد خاتم مورد وثوق امام بوده بطوريكه سالها ئی كه در تركيه ونجف تشرف داشته اند مهر امام نزد وی به امانت بوده است .

4-  خاطرات آيت الله خلخالی             مرحوم صادق خلخالی        سايه

اين كتاب به جريان های مختلف اهل جمود اشاره دارد كه درمقابل امام بوده اند 

5- تفكر وتعقل پاسخگوی بيداد خرافات /واعظ زاده بهسودی         مؤلف/قم/1372

6- خمود وجمود                            محمد اسفند ياری               نشر  باز

7- نقدی براخباری گری                  سيد ميرآقا محسنی با تقريظ مرحوم آيت الله فاضل لنكرانی/دارالنشر/قم

8- علل گرايش به ماديگری              شهيد مرتضی‌ مطهری        صدرا

9-  بيم موج                                 سيد محمد خاتمی                سيمای جوان / تهران

در يكی از فصول اين كتاب به تفسير نامه 3/12/67امام پرداخته شده است .

10- علل شكل گيری خوارج            شكرالله خاكرند                 سازمان تبليغات اسلامی

11- دكتر شريعتی جستجوگری درمسير شدن / شهيد بهشتی         نشر آثارشهيد بهشتی 

12- سخنرانی های خاتمی ومحتشمی   روزنامه اعتماد ملی          شنبه 10- 6-86

دراين دو سخنرانی به تفسير نامه 3/12/67امام پرداخته شده است .

13- مصاحبه سيد  محمد علی  سيد نژاد ازمؤسسين دفتر تحكيم وحدت – روزنامه اعتماد ملی سه شنبه 20/6/86

اين مصاحبه به گرايش انجمن اسلامی دانشگاه علم وصنعت كه مخالف تسخير لانه جاسوسی وانقلاب فرهنگی بوده اند واخيرا گرايش به انجمن حجتيه دارند اشاره دارد .

14- سخنرانی علی اكبرناطق نوری 19رمضان مرقدامام / تلوزيون مستقيم(9/7/86)

اين سخنرانی عليه خرافات درجامعه است وحديث عقل كه خدا هيچ نعمتي بهتر ازعقل نيافريده وعلماءشيعه هيچك ازاين كارهائی را كه خرافاتی ها انجام ميدهند انجام نمی داده اند از قول يك نفر از كشور آذربايجان نقل كردند كه درزمان شوروی سابق دولت شوروی مساجد وحسينيه ها را وتجمعات وجشن های مذهبی را تعطيل كرده بود اما قمه زنی را آزاد گذاشته بود تا شيعه را خرافاتی معرفي كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید