استرس

استرس

شبی مجنون به ليلی گفت : كه ای محبوب بی همتا، كمی من استرس دارم .

وليلی درجوابش گفت : من هم همچنين هستم كمی قلبم تپش دارد.

 كمی كم خون وبيحالم ، كمی قندم پائين است وخسته ام .

 كمی سوزش سر معده ، كمی هم ميگرن دارم .

گهی نسيان گر، گاهی پرخواب وگه  بدخواب می گردم من، گهی من با توهم ، گاه هذيان ، گاه رؤيايم وگاهی آرتروز دارم  كمی وزنم اضافه است وچاقم من وبعضی وقتها هم دست ُ پايم مورمور يا گزگز می گردد كمی درد مفاصل دارم ای دلدار ، گمانم پوكی استخوان دارم  و دوره ام سخت بی نظم است .

 مدام هم با آلرژی سخت می زييم . زهرچه مرد هست من تنقر دارم ای مجنون . وخيلی از موهايم ريخته مجنون ،كمی مانده كچل گردم .

 اگر لجباز هستم من دليلش استرس می باشد ای جانم . بيا باهم رويم دادگاه ، دادخواست طلاقم را از پيش (مانند كارخانه داران كه اول متن استعفاء كارگران قراردادی را می گيرند) امضاء كن .دلم بگرفته از دنيا .تمام  هستی ام را برتو می بخشم  بيا ازپيش طلاقم ده ، طلاقم ده ، طلاقم ده.

وخيلی پرتوقع گشته ام مجنون ، خوراكم گريه گرديده ، يقينا استرس دارم

گهی بی اشتها هستم وگه پراشتهايم من .

وخيلی سوء ظن دارم وبدبين وعجولم من ، نمی دانم چرا من اين چنين هستم

زكم روئی وتنهائی وعزلت گيری ای جانم، می دانی كه مو اندرتنم سيخ است ، گمانم استرس دارم

ومی ترسم

زارث مادرپيرم كه قندش بود بالا ودوچشمش كور گرديد وپايش قطع ، زكليه اش نپرس دلداده ودلجوی تنهايم كه گفتند استرس سرمنشأ آن بوده است جانم .

اگر  وسواس دارم من ، مپندای كه بيماريم  يقين دارم كه مثل تو كمی من استرس دارم .

پدر جدم سكته كرد وگفتند استرس بوده و می ترسم كه من هم مثل او گردم

زمانه زشت گرداندم پراز جوش وكك ومك گشته ام جانا، عقيق لب ندارم من زكم خونی وكم حالی ز بس پر استرس هستم . لبم خشك ودهانم زخم  وچشمانم پف كرده ، يقين دارم كمی من استرس دارم .

كمی كم عاطفه گشتم گمانم كودك آينده ما سخت بی تكيه گاه امن می باشد.

گهی درخواب می گردم ودر كابوس ازبالا می افتم اگر گير می دهم اينقدر يقين دان استرس  دارم

توصیف لیلی ازاسترس تا صبح دم طول كشيد و

صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت            نازكم كن كه دراين باغ (سردی خوری) بسی چون تو شكفت

چرتشان برد ومنادی به آنها ندا داد ويتامين ب كم داريد بحث را بس كنيد كه دراين باغ زيتون و پياز زياد است برخاستند ومجنون گفت يك ليوان شربت عسل بايك قاشق روغن زيتون درست كردم بخوريم تا جاودان شويم.

چون انديشه با انديشه پاسخ داده ميشه ، نه دشنه ونه تيشه . آنها مثل امروزی ها ازدشنه وتيشه وطلاق استفاده نكردند وقهرومشاجره ننمودند انديشه را با انديشه پاسخ زيبا دادند وبين خودشان تحكيم دموكراسی نمودند.

zatun

 

/ 0 نظر / 5 بازدید