لجبازی ما- بددفاع کردن دیگران

نقدکامنت آرش کماندارلجباز؛کماندار،احمدی نژادراچماق کرده وباگرفتارشدن درگردان خطای هاله ای وسیاه وسفیددیدن جهان وانسان همه راباچماق احمدی نژادکوبیده وکافر پنداشته است. نقد زیتون رابارنگ مشکی مرورنمائیم:

http://www.kamandar.blogfa.com/نویسنده؛آرش کماندار:شما چرت و پرت زیادی می نویسید هاشمی رفسنجانی روزی در پیشگاه تاریخ محاکمه خواهد شد او بدعتهای فراوانی در این انقلاب گذاشت[رفسنجانی روشهای اقتصادی اش غلط بودکه لایحه به مجلس برداصلاح کنداما طیف باهنر(حامی احمدی نژاد)بمدت 6ماه ازدستورخارج کردند تابرموج گرانی ها وتجارت شکرو...مانندالان ومجلس هفتم که سوارند،سوارباشند ومانند احمدی نژاد ازفساد چک پنچ میلیون تومانی به نمایندگان بعنوان رشوه برای انصراف ازاستیضاح کردان نداشت واز جرثومه فسادی چون کردان حمایت نکرد و ماننداحمدی نژاد با مجلس باقلدری حرف نزد واحمدتوکلی بااینکه رقیبش درانتخابات ششم ریاست جمهوری بود اما او را مستبد نخواند درصورتیکه توکلی، احمدی نژاد را مستبد نامیده است . هاشمی وزیر میلیاردر و مخالف شهیدباکری مانند محصولی نداشت و وزارت کشور را به گند نکشید هرچنداحمدی نژاد ازمدیران بشارتی وزیرکشورتحمیلی به رفسنجانی ، توسط باند باهنر درمجلس پنجم، بود حتی بحث تحمیل خودباهنربه رفسنجانی نیزبودکه قبول نکرد]او فساد اقتصادی را در این کشور نهادینه کرد او تکبر و خودپرستی را نوعی مدیریت نامید[ولی ماننداحمدی نژاد از روی نخوت وخودپرستی نگفت هاله نوربه دورکله ام پیچیده وباامام زمان ارتباط دارم وعالمانی چون جوادی آملی هم مخالفش نبودندکه مخالف احمدی نژادبه دلیل بی کفایتی سیاسی اش هستند]او و خاندانش مانند فرزندان و مرعشی به مردم به دید رعیت خویش نگاه می کنند باند هاشمی تمام تلاشش را کرد تا با ضربه های اقتصادی به دولت که نتیجه اش گریبانگیر مردم بی گناه کشور شد احمدی نژاد را سرنگونکنند[ماهمانندزمان بنی صدرکه اشتباه کردیم رای به اودادیم درزمان احمدی نژادهم اشتباه بزرگتری کردیم که رای به اودادیم ، نبایدبی لیاقتی های احمدی نژاد درعدم استفاده ازدانشمندان کشور وتزریق نقدینگی ،عامل تورم را ، پای دیگران نوشت ، هاشمی بانفت چنددلاری کشوررا اداره کرد وماننداحمدی نژاد مردم رابه اوج ذلت وفقر وفحشاء نکشاند و بانفت بشکه ای 140دلار وپخش آن برای رای اوردن مجدد استفاده نکرد هاشمی ها مثل آدم ،حزب تشکیل دادند ومانند محمدباقرذوالقدر که نظامی ماندوازبسیج سواستفاده کردوبه امام خیانت کرد،نکردند وازبسیج بعنوان حزب استفاده نکردند واحمدی نژاد را از داخل صندوق درنیاورندند کاش ذوالقدرهم به امام گوش میکرد ومیرفت حزب تشکیل میداد وبه خون شهداخیانت نمی کرد واینگونه خدااورابه خاک مذلت نمی نشاند اینهاتکیه کلامشان مخالفت باحزب است برای سواستفاده ازبسیج ]جاسبی دیوانه و عاشق قدرت دیگریست که او نیز مورد حمایت هاشمیست کرباسچی و هزاران متهم دیگر مورد حمایت هاشمی هستند .[ لابد فقط احمدی نژاد که مریدمصباح یزدی است که اعتصاب چراغانی 15شعبان 1357رادرموسسه درراه حق(باطل) به نفع شاه شکست وبه امام وخون شهداخیانت کرد،طرفدارعدالت است  مابقی مردم کوچه وبازارمخالف عدالتند به قول مجیدانصاری امام زمان هم که بیاید این فرقه میگویند باید پیرو ما باشد .آقای آرش کماندار!آقای هاشمی مفسرقرآن است وهرچه باشندپشم خایه اش  به تمام اعضاءفرقه مصباحیه وانجمن حجتیه ارزش داردکه شماازآنهاحمایت می کنیدفاطمه زهراوهمسروفرزندانش تاامام معصوم یازدهم به دست فرقه مصباحیه زمان خودشان شهیدشدند امام خمینی می فرماید«درودبرعلی ابن ابیطالب صلواة الله علیه که بادژخیمان بصورت مسلمان ومقدس نماهای بدترازکفارجنگید وازهیچ چیزنهراسید» وشهیدمطهری میفرماید«علی علیه السلام دوطبقه رادفع کرده منافقین زیرک وزاهدان احمق» که دوتیغه یک قیچی هستندهمواره فرزندان رسول الله مانند شهدای سرزمین فخ (سادات) ودیگرشهدای سادات بدست فرقه مصباحیه زمان خودشان کشته شده اند.متأسفم که عده ای چون شماسرنوشت خودرابه دست انجمن حجتیه ای هاسپرده ایدپناه برخداازشرساده لوحان تأثیرپذیرازانجمن حجتیه،پناه!اگراحمدی نژادخط امامی است چرا درمقابل امام ایستاد واز تسخیرلانه جاسوسی حمایت نکرد بلکه برای لوس کردن اشغال الانه جاسوسی میخواستندسفارت شوروی رااشغال نمایندامام جلوآنهاراگرفت و الان هم بخاطر تلاشی که برای رابطه باآمریکا واسرائیل میکند مورد تشویق بوش است وبوش میداند اگرازاحمدی نژاد مستقیم حمایت کند چونطبق نظرروان شناسان بین المللی یک ویژگی ایرانیان لجبازی استبا بوش مخالفت خواهند کرد اما بوش بطورعمد ازخط امام حمایت میکند تا براساس نظرجامعه شناسان با بددفاع کردن ، خوب خط خط امام را بکوبد.حاشا وکلابرشما!فرزندان فاطمه زهرا همواره بدست اینگونه فرقه هاکشته شده اند ولی مطمئن باشید ملت ابراهیمی ایران به تبعیت ازپروردگارخمینی وخامنه ای وخاتمی ،این بار نخواهندگذاشت فرقه مصباحیه کربلای دیگری رارقم بزند وانشاالله این آرزو را آن فرقه به گورخواهد برد . یاالله، یاالله، یاالله، یاالله، یاالله، یاالله، یاالله، یاالله، یاالله، یاالله،از تو در راه حفظ اسلام امام خمینی از شر فرقه مصباحیه وصهیونیزم بین الملل استعانت میجوئیم و به تو پناه می بریم ما را دریاب واز شر آنها الساعه نجات ده یاارحم الراحمین ویاغایة آمال العارفین ویارب المستضفین ویارب الشهداء والصدیقین.

/ 1 نظر / 19 بازدید
حسين مظلوم

اللهم العن خميني