درخواست اعلام نظراز مراجع معظم تقليد درباره غذاهای تنيدگی زا

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مكرم مراجع معظم تقليد

موضوع : درخواست اعلام نظر پيرامون غذا های تنيدگی زا(STRESSOR)

با سلام وتحيت ، به استحضار می رساند ، اكنون كه كشورهای اسلامی‌ درشرف پيشرفت وصنعتی شدن هستند وزندگی صنعتی،تراز تنيدگی وغذاهای صنعتی منشأ اختلالات عصبی[فهرست پيوست] هستند وآمار وبدآ حاكی‌ است 46000000نفرتا 58000000نفردرايران مبتلا به كمبود يُن آهن وكمبود ويتامين «ب» وكمبود آهك (كلسيم ) كه ريشه اختلالات عصبی می باشند هستند وطبق اخبار آمار خودكشی وفرزند كشی وكودك آزاری وهمسركشی وقتل های خانودگی قابل توجه ومشاجرات وطلاق درزوج های جوان بالاست وآسيب ديدگان توهم زشتی وجراحی زيبائی ومبتلايان افسردگی و  ام – اس  وآلزايمروفراموشی قابل توجه  ومراجعه جوانان برای تست اكو زياد وناراحتی های قلبی – عروقی فراوان وبيماران قندی‌ ازمرز7000000نفر گذشته كه حسب نوشته روان شناس برجسته مسلمان سركارخانم پريرخ  دادستان هريك ازاين بيماران بيش از50% خودشان و43% اطرافيانشان دچار تنيدگی می شوند كه ضربدر5 نفرميانگين نفرات خانواده آنها آمار گسترده ای‌ است . درحالی كه پيشگيری‌ ازاين امراض فقط وفقط با غذا كه درروايات معصومين عليهم السلام آمده قابل كنترل است وهيچ نياز به دارو ودرمان ندارد.ومصرف دارودرمركزانقلاب ،قم، بيش ازساير نقاط گزارش شده درصورتيكه اصطلاح سرماخوردگی وآلرژی وحساسيت كه اين همه داروبرای‌ آن صرف می‌شود خرافاتی بيش نيست وبا توازن اسيد وبازبدن توسط غذا وعدم مصرف ميوه درغيرفصلش مثل خياردرزمستان وعدم مصرف شير پاستوريزه وعدم مصرف سايرغذاهای اسيدی (سرد)، هيج نيازی به مصرف دارو ندارد.

شايسته توجه می باشد تا با اعلام نظر پيرامون غذاهای مضره مثل شيرپاستوريزه وموز وقند وشكر وموادغذائی شكردار ومواد غذائی حاوی مواد نگهدارنده و... كه سبب اختلالات عصبی وامراض مذكورمی باشند از اپيدمی اختلالات عصبی پيشگيری شود.

اول با كنترل دولت ازواردات شكروموز كه عامل كم خونی وتوهم زشتی و... هستند جلوگيری شود وازتوزيع شيرپاستوريزه ومواد كنسروشده و...كه نقش شراب درتخديروفراموشی - ام/اس – آلزايمر- ايدز وحالت های تشنجی و...را دارند ممانعت شود وسوبسيد به خرما برنی (زاهدی) وزيتون ونخود كه حاوی قندطبيعی وويتامين «ب» هستند تعلق گيرد وازطبخ غذا با گوشت گاوهمراه برنج درمراكزعمومی ودولتی كه اغلب جوانان را روانه مطب روان پزشگان كرده جلوگيری شود . الك آرد تحريم شده يا مجوزايجاد نانوائی با مصرف آرد بدون سبوس ممنوع گردد.

درثانی با اعلام نظر پيرامون مواد غذائی تنش زا وعامل اختلالات عصبی از مصرف آنها پيشگيری شود ورسانه ها هدايت شوند ودبيران دوحزب عمده كشور(مؤتلفه واعتماد ملی) فراخوان شده وگريبان آنها برای ارائه  برنامه وبه روزكردن آن وكادرسازی دراين زمينه گرفته شود . دربرخی كشورها به منظور پيشگيری از خودكشی داروهای‌ ضد افسردگی نوع جذب كننده مجدد سروتونين  برای جوانان ممنوع شده درحاليكه درايران به وفور برای جوانان تجويز می شود كه اينگونه اموراهتمام لازم را می طلبد وعبارت يشد العصب درمتن حديث های  زيتون – پياز- مويز آمده كه تجربه هم شده اند وبهترازداروهای  عصبی درمان كننده اند. درمجموع سرنوشت علم الابدان وعلم غذا رامانند علم قضا نبايد خارج ازحيطه فقه دانست كه اين كارمثل جمود و جدا دانستن دين از سياست می ماند ونتيجه اش اين همه بيماراست .دركدام خانه ای است كه امروزازخردوكلان مبتلا به برخی اختلالات فهرست پيوست نباشند يا پزشگی جزء نگر دنيای امروز بتواند آنها رادرمان نمايد ..[همجواری مقام ومكان مقدس ونمازدار دكةالقضاء ودكة التشت درمسجد مقدس كوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشان ازچيست ؟! آيا نمازداربودن دكة التشت  نمی رساند كه علم الابدان مقدس است . باصرف اكتفا به نظر قابله چه اتفاقی می افتاد؟ همجواری مقام معراج با آن دو چه نشانه ای است ؟!]

ايها الناس به حضرت عباس (صلوات الله عليه) من بيش ازچهل سال دارو سرماخوردگی وضد حساسيت مصرف و تزريق كردم درمان نشدم اما با رعايت برخی احاديث تغذيه بخصوص حديث زيتون از امام معصوم هشتم (عليه وعلی آبائه افضل الصلوات المصلين) وعدم مصرف قند وشكرو شيرمضره پاستوريزه و مواد غذائی شكردار درمان شدم .

با آرزوی تندرستی برای تك تك امت تابع معصومين عليهم السلام

                                                      نويســنده وب نوشت زيتــــــــــــون

                                                                     هاشم فردوئی – 12/1/86

www.zatun.persianblog.ir

                          

  

/ 0 نظر / 5 بازدید