درمان سردمزاجی /ناباروری/

درمان سردمزاجی وزودانزالی وعقيمی وطلاق وافسردگی ودلشوره   

ازهر۶نفردردنیا یک نفربه دنبال درمان ناباروری است ودر4 سال اول زندگی 25% ازدواج ها منجر به طلاق می شود 250 در1000ازدواج .

امام معصوم هشتم : كل الرمان (اناربخوريد) يزيد فی ماء الرجل ويحسن الولد 175

امام معصوم ششم : پنير كشش جنسی (قوه باه) را زياد می كند 146[شام باگردو]

پيغمبرصل الله عليه وآله: واللحم بالبيض يزيد فی الباه( گوشت با تخم مرغ شهوت را زياد می كند)

امام معصوم هشتم درپاسخ مردی كه ازنيمه باروری ناليد : تخم مرغ با پياز بخور( كل البيض بالبصل)  151

امام معصوم اول :هيچ چيز مانند عسل شفای بيمار نخواهد بود 117

لم يستشف مريض بمثل شربة عسل

 پيغمبرصل الله عليه وآله: درخرمای شما نه خاصيت است ... ويقوی الظهر ويزيد فی المجامعه ( خرما سبب تقويت  كمروستون فقرات "سلول های بنيادی" [فلينظرالانسان مم خلق /خلق من ماء دافق /يخرج من بين الصلب والترائب/ طارق 7-5] وازديا د درمقاربت است

مويزوخوردن انگور با هسته اش سبب درمان گرفتگی عروق  ونارسائی تنفسی هستند يكی از عوارض جانبی گرفتگی عروق كاهش كشش جنسی واختلال نعوظ درمردان وسردمزاجی بانوان است كه بالطبع درمان می گردد.

امام معصوم ششم : اذا ضعف المسلم فلياكل اللحم واللبن فان الله تعالی جعل القوة فيهما

هروقت شخصی ازنظرقوای جسمی ضعيف شد گوشت وشير[ گوشت شترياگوسفند نروعلف خواروشيرگاوعلف خوار، نه شير مضرپاستوريزه] بخورد چون قطعا خدای تعالی نيرو (انرژی) را درآن دو قرار داده است

امام معصوم ششم : عليكم بالهندباء (برشما با د خوردن سبزی كاسنی )

فانه يزيد فی الماء  ( پس قطعا شهوت را افزايش می دهد [ درمان سردمزاجی وزودانزالی وبيماری‌عدم نعوظ  واختلافت زناشوئی‌وطلاق را می كند])

ويحسن  الولد( وسبزی كاسنی زيبا می گرداند فرزند را)

  وهو حار لين يزيد فی الولد الذكور ( سبب پسرزائی‌ می شود )

تصفيه كننده خون است [وخون پاك = زيبائی است ]

پيـــــــــــــــاز

پيغمبرصل الله عليه وآله:... پياز شهوت رازياد می كند... (....ويزيد فی ماء الصلب) وپاها را قوت می بخشد( ويزيد فی الخُـطا) وكدری رنگ چهره را می برد[ معمولا درجامعه صنعتی "ايران نيز صنعتی است"  افراد به دليل خوردن غذاهای شكرداروغذاهائی كه مواد نگهدارنده دارند مثل سوسيس وكالباس ، كنسروها ی ماهی و... وشيرينی وساندويج وپيتزا كه بركبد فشار مضاعف وارد می نمايند رنگ چهره اشان كدراست وبراق نيست ودخترخانم ها بيشتر دچار توهم زشتی «چيزی كه نيست وهست فرض می كنند» می گردند ودرپی جراحی زيبائی می روند] (ويذهب بالحماء ، وهوالسوادفی الوجه) وهمچنين خستگی رابرطرف می كند ( والاعياء ايضا) [امروزه مرد م به دليل كمبود ويتامين ب واسترس دائم الخسته هستند  وبه تعبير خانم يكتا فراهانی درآفتاب يزد خسته از خستگی می باشند وخستگی يكی ازعلائم كمبود ويتامين ب ا ست كه در پياز فراوان است] سالها پيش دريك كشتی كه تمام سربازان وكاركنان مريض شدند وقتی بررسی شد ناشی از كمبود ويتامين ب بود كه ظرف چند ماه دركشتی به آنها برنج داده بودند بعد بيماری پياز را اضافه كردند ديگر كسی آنگونه مريض نشد]

امام معصوم ششم : البصل يذهب بالنصب ( پياز خستگی را می برد ) ويشد العصب ( واعصاب را قوی می كند ) ويزيد فی الخطاء ( باعث افزايش نيروی پــــاها می شود) ويزيد فی ماء ( سبب درمان بيماری سرد مزاجی وزود انزالی است  ) ويذهب بالحمی (تب بر است )

[فسفرآن  مال كارفكريه ، سيليس هم دارد مال تشكيل ونگهداری استخوانه ]

...يطيب النكهه (دهان را خوش بو می كند )

ويشد اللثه ( لثه ها رامحكم می كند)[يعنی ويتامين ث دارد]

ويزيد فی الماء والجماع (وكشش جنسی وتمايل به مقاربت را افزايش می دهد)[ سبب درمان سردمزاجی وزودانزالی وناتوانی جنسی ( عدم نعوظ است ) ودر نتيجه باعث پيشگيری از بيماری طلاق(طلاق افسردگی)  می گردد]

 

شلغم

امام معصوم هفتم به علی ابن مسيب : عليك باللّفت يعنی شلجم فكله (برشما باد خورد ن شلغم )

فانه ليس من احد الا وبه عرق من الجذام وانما يذيبه الكل اللّفت (زيرا درهركسی ريشه ای از مرض جذام است شلغم آنرا ازبين می برد (چه پخته چه خام )

امام معصوم ششم :درهركس رگی ازجذام موجود است درفصل شلغم آنرا بخوريد شلغم جذام را دور می كند.252

[روبيدم وارسنيك دارد – ويتامين ب هم دارد – تقويت تخمدانها وآمادگی‌ باروری ودرمان عقيمی وسردمزاجی وزودانزالی وناتوانی جنسی است ]

1.             استفاده ازماكروفر= ناباروی = اضطراب

            مصرف سويا = ناباروری = اضطراب

پوشيدن كفش ولباس تيره = سردمزاجی = اضطراب

امام معصوم ششم خطاب به سدير: مالك ولبس النعل السوداء (چراكفش سياه پوشيده ای ؟) اما عملت انّ فيها ثلث خصال؟ (آيا نمی داني كه درآن سه خصلت است ؟)... تضعف البصر( چشم را ضعيف می كند) [ امروزه 14000000نفر مشكل كم بينائی دارند كه ناشی ازهمين نوع كفش پوشيدن وكمبود ويتامين ب  ناشی ازبرنج خوری می باشد] وترخی الذكر( سبب اختلال نعوذ "ناتوانی جنسی " می گردد) [ ومعمولا مشاجرات زناشوئی وطلاق را درپی دارد ودرمحل ما دونفرخانم ظرف چند ماه گذشته به همين دليل با همسر ونامزدشان مشاجره داشتند بطوريكه يكی ازآنها درانتهای شب طوری مشاجره داشتند كه همسايه ها متوجه می شدند« خودش علت راتعريف كرده بود»ومنجربه طلاق فرد نامزد دارشد «وبازعلت طلاق را خودش تعريف كرده بود » وديگری درصدد طلاق بود كه چند مرتبه بزرگان فاميلشان مصالحه داده بودند وبازهم ناسازگاری داشتند ]وتورث الهم ( وسبب غم است ) [طبق اعلام سيما 40% افسردگی دارند غم مفرط ودرخودفرورفتگی كه برخی اوقات منجر به خودكشی می شود وطبق بررسی وزارت كشوردرسال 83 نرخ افسردگی دربين جوانان 8/52% است وباتوجه به ميانگين آمار  نصف جمعيت ايران راشامل می شود علت اينكه ناشی از برنج باماست وترشی خوری وكفش سياه است اين است كه دراستان خوش آب وهواي كهكلويه وبويراحمد كه معمولا خيلی صنعتی هم نيست ومردم ازغذاهای حيوانات علف خواروشير وماست سالم استفاده می كنند درتحقيقات احمد علی نوربالا بالاترين نرخ افسردگی ، حدود 40% را دارد ويزد كه كويری است كمترين نرخ افسردگی‌ را دارد. دركوير افتاب رطوبت ناشی ازبرنج خوری دربدن را می كشد ولی در اينجا هوای خنك آنرا افزايش می دهد وبا افزايش عفونت بدن سيستم لنف "اعصاب" بيشتر ضعيف می شود وافسردگی رخ ميدهد] وهی مع ذلك من لبس الجبابره .

... برتوباد پوشيدن كفش زرد( عليك بلُبس  النعل الاصفر) ... بينائی را تقويت می كند(...تحد البصر) واختلال نعوذ را برطرف می كند( وتَشُـدُ الذكر)[ مشكل 10% جمعيت ايران كه درهمايش بررسی مشكلات جنسی در دانشگاه شاهد مطرح شد]  واندوه وافسردگی را زايل می سازد(وتُـنفی الهم )[ مشكل بچه های جامعه صنعتی وقرن پانزدهم هجری/21ميلادی] وبرخلاف كفش سياه كه پوشش جبابره است كفش زرد پوشش پيغمبران است (وهی مع ذلك من لبس الانبياء)

پيغمبرصل الله عليه وآله: حنا بستن خضاب اسلام است (الحناء خضاب الاسلام ) ...  ودرمان سردمزاجی وزودانزالی واختلال نعوذ ومشاجرات زناشوئ وطلاق افسردگی است (...ويزيد الجماع )

امام معصوم ششم : مرزه با نمك خوردن  سبب سفت شدن آلت رجوليت مرداست [درمان سردمزاجی وزود انزالی واختلال نعوذ " سستی آلت رجوليت مرد"است] (والسعتر والملح  ... ويحرقان البلغم "عفونت بدن را می‌ سوزانند"  ... ويصلبان الذكر) ص 28/صحت، سعادت

امام معصوم ششم : اكثروا من البادنجان عند جزار النخل فانه شفاء من كل داء ويزيد بهاء الوجه ويلين العروق ويزيد فی ماء الصلب ( درموقع  چيدن خرما "رسيدن" بادنجان بسياربخوريد پس قطعا آن درمان هردردی است وچهره را زيبا می كند  ورگها را نرم می نمايد وشهوت را افزايش می‌دهد.)[ "گرم وخشك = باز+ پتاسيم" چون حاوی اين موارد است اسيد وباز بدن رامتوازن می‌ سازد وتمام كسانی كه اسيد وباز بدنشان رامتوازن نگه می دارند معمولا چهره هائی زيبا دارند وخوش اخلاق هستند وتوهم زشتی نمی گيرند واز اين جهت نياز به جراحی زيبائی پيدا نمی نمايند.]

امام معصوم هفتم :... آكل الجَزَرُ يُسَخّن الكليتين ، ويقيم الذكر ( خوردن هويج ، كليه ها را گرم وزود انزالی وسردمزاجی واختلال نعوذ را درمان می كند)

امام معصوم ششم : الجزر امان من القولنج والبواسير ويعين فی الجماع.

پيغمبرصل الله عليه وآله: ان ريح الطيبه تشد القلب  وتزيد فی الجماع ( قطعا عطر دل را خوش وميل جنسی را افزايش می دهد)[معادله دل خوش زن ومرد = تمايل به مقاربت ، يا دلخوری ازهم = قربانی شدن روابط جنسی همسران ، درتحليل روان شناسی يوسف غلامی دركتاب نشاط جنسی بانوان بحث شد ه به آن رجوع نمائيد]

امام معصوم ششم :كلوا البطّيخ  فان فيه عشرخصال مجتمعه ...ويزيد فی الباه ويغسل المثانه(خربزه بخوريد ... نيرو جنسی را زياد می‌كند  و بول دان را می شويد ...)

 امام معصوم هشتم : هركس ناشتا بــــــــــــــه بخورد منی او(اسپرم - اوول ) پاكيزه وصورتش زيبا می شود ( من اكل السفرجــل علی الريق طاب مائه وحسن وجهه)

امام معصوم هشتم : هركس بخواهد كه سنگ مثانه  پيدا نكند(لايجد الحصاة ) وشاش بند نشود (وحصرالبول)[پس روش "ماسترز "را انجام ندهد] وازانزال حين مقاربت جلوگيری نكند ومقاربت را طول ندهد( ولا يحبس المنی عند نزول الشهوة ولا يطل المكث علی النساء)

 ن

كته مهم :نعمت سلامت ورعايت بهداشت غذا كه مطابق طبع باشد يك اصل بوده است كانه معصومين پيش بينی امروز بشر را كه 60 % زنان دچار سردمزاجی ومتنفر ازشوهر و50% مردان دچار زود انزالی  هستند ‌كرده اند وتمام مواد غذائی ذكرشده كه پيشگيری از بيماری ودرمان  سردمزاجی وزود انزالی است حاوی بازيعنی گرم هستندوبطورغالب خشك يعنی پتاسيم دارمی باشند[مثل برنامه نويس های تلوزيون ازخياروگوجه فرنگی وهندوانه ونارنگی وبرنج وآش وعدس و...كه سبب افت قندخون وپوكی استخون وزودانزالی مردون وسردمزاجی بانوون وافت تحصيلی دانش اموزون وهزار درد بی درمون هستند خبری دربين روايات نيست]  وبرخی خون ساز می باشند برخی مثل پنير وشير كلسيم دارند كه سبب تقويت استخوانها است كه كارخانه خون سازی بدن می باشند كه امروز 58000000نفر دچار اين عارضه هستند وتراكم استخوانها شان كم است( مورمورشدن)  كه از قرص آهك (كلسيم) استفاده می‌كنند خيلی عجيب است اين همه روايت در رابطه با موضوع سردمزاجی وزود انزالی ، موضوعی كه شايد تصور شود هيچ جايگاهی درزندگی ندارد اين همه روايت اهتمام به پايداری خانواده است چون اين بيماری ها اساس ازهم پاشيدگی خانواده می گردد. با اين همه خانواده ها براثر فرهنگ غلط حاضرند زند گيشان منجر به طلاق شود ولی درباره موضوع سردمزاجی وزود انزالی با كسی مشورت نكنند نقل است يكی ازعلماء كه مرجع اعلم بود ازلبنان به ايران آمد وبه نشر احكام توسط روحانيون حساس وحساب كش بود ازجمله به ازدواج موقت اهميت می داد واگرزنان درايران با اين مسئله آشنا نبودند علماء ايران توبيخ می شدند لذا قبل از سفر ايشان ، علماء يكی ازمناطق ايران با چند خانم  صحبت كردند هيچ كدام حاضر به ازدواج موقت با ان عالم نشدند يكی ازخانم ها گفت من همينطوری  درخدمت او می مانم ولی ازدواج موقت نمی بندم كه اين فرهنگ سر دراز دارد وحكايت امروز جامعه ما است كه حاضر به تحمل پديده كثيف فقربعد از طلاق وقربانی شدن فرزندان طلاق هستند ولی حاضربه مطالعه درباره مشكل خود نيستند . هستند؟ نه نيستند! زشته!زشته ازاينگونه مطالب مطالعه كنند ممكن است كسی كتاب را دست آنها ببيند وآبروشان برود كه برود .نه چون از اين بيماری‌ ناراحتند دچار استرس وعدم جذب ويتامين ب می شوند واعصابشان  خراب است حوصله مطالعه ومشورت ندارند قرص آن را (طلاق) می خورند . اينها كه ازفرط تنيدگی  خسته ازخستگی هستند و نمی دانند چكارمی كنند ولی بزرگترهاشان انتقام بدبختی دختر يا پسرش را ازهم گرفته دلشان خنك می شود [ درصورتيكه همه اش از نادانی پسريا دختر يا فرهنگ جامعه است كه به آنها تحميل شده وبه كژراهه می روند ] علی رغم شعار جامعه  دانائی محور توسط احزاب اين دانائی به فرمول های بی خاصيت كتاب های درسی چه درآموزش وپرورش چه دردانشگاه خلاصه می شود زندگی يادگرفتن ازاين كتابها غيرممكن است درعلوم انسانی كه اغلب ترجمه اند. درتغذيه كه گاری ها ووانت بارها هرروز هوارهوارشان برای گوجه فرنگی به هواست وتلوزيون هم مانند آنها به سبك شيك ازخواص ضد سرطانی آن كه پروفسورهای خارجی به آن رسيده اند رجزها می خواند. ولی ما درروايات و توصيه های درمانی هيچ اثری ازآن يافته نكرداهيم . كلوا واشربوا را توخوب گوش كن. كلوا گوجه فرنگوا (نماد غذاهای اسيدی "سرد") را فراموش كن . البته اُ رُ ز(برنج) كه اسيدی است خوب است مشروط براينكه خورش آن مثل گوشت ونخود وسبزی وپيازوفسنجان وكرفس گرم (حاوی باز) باشد چون امعاء را گشاد وبواسيررا برطرف می كند.
/ 0 نظر / 20 بازدید