غريب

ميهمان غريب

سلام عليكم ،... سلام !بفرمائيد!من غريبم! مامان ، مامان ، مهمون اومده ! ميگد من غريبم .مامان :ازكجا؟ ... ميگن ازمدينه! ساكن خراسون. مامان: بگو بفرمايند ! مامان كاردارن ! كارشونو بفرمايند!! سلامتی ماهارو ميخوان.السلام عليك يا علي ابن موسی الرضا !!! آقا ممنون ! امروز مردم خيلی گرفتارند، اختلالات جنسی رتبه اول بيماری كشور است!كه نتيجه اش طلاق گسترده ومشكل كودكان طلاق وشلوغی دادگاه خانواده و مشاجرات وناراضايتی اكثر همسران ازهم است 7ميليون نفر مرض قند دارن(ديابت) ، 5/6ميليون نفر گواتر دارن ، 2ميليون نفر درمعرض ناراحتی كبد(هيپاتيت) هستند. عده ای مبتلا به سندرم نقص ايمنی اكتسابی /ايدز/هستند ، 4/1ميليون نفر به علت كمبود ويتامين ب مشكل بينائی دارند ، 58ميليون نفر كمبود آهك /كلسيوم /دارند وكمبود ويتامين ب ، و46ميليون نفر به ام الامراض يا مادربيماری ها آنومی /كم خونی/گرفتارند كه عاطفه رو كم ميكنه ومدام سرنی نی كوچولوهاشون جيغ ميكشن ،40% دچارافسردگی وتمايل به خودكشی و25% ناراحتی های قلبی دارن و...ما چطور سالم بشيم ؟ البته ما زيارت شما می آئيم ولی... شرمنده ايم آقا. ببخشيد . با سبك مصرف غذاهائی‌كه شما فرموديد آشنائی نداريم آقا. بازهم ببخشيد!

امام معصوم هشتم: 

1- «كل الرمان (اناربخوريد) يزيد فی ماء الرجل ويحسن الولد( اختلالات جنسی رو درمان ميكند وفرزندو قشنگ».175

2- «هركس مايل باشد درمدت زمستان گرفتارزكام نشود هرروزسه لقمه عسل با موم بخورد»119 

3- «اميرالمؤمنين عليه السلام نان را با انگور می خورد»[امام صادق فرموده لبنيات صبح درد بی درمون است] - امام معصوم هشتم از پدرانش وآنها ازامام معصوم چهارم: شيئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه  الجبن والقديد[لحم اليابس] دوچيز وقتی وارد معده گردند سبب فساد آن می شوند  پنيروگوشت مانده خشكيده.

4- «كان دواء اميرالمؤمنين الصعتر (تنها داروی اميرالمؤمنين آويشن بود) يقوی المعده ( معده را تقويت می كند)ويقطع البلغم( وعفونت را قطع می كند) وهو امان من اللقوه(وازلقوه درامان است[ كج شدن لب ودهان وفك  بواسطه مرض])»

5-  من اراد الماست ولايضره فليُصَب عليها الهاضوم"النانخواه"( هركه می خواهد  ماست  بخورد زنيــــــــــــــــــــــــان (رزماری)  درآن بريزد ضرر به او نمی زند)"بيمارنشود"140

6- ان فی الهندباء‌ شفاء من الف داء ما من داء‌ فی جوف الانسان الا قمعه الهندباء (قطعا در سبزی  كاسنی درمان هزار درد است هيچ بيماری دردرون انسان نيست كه سبزی كاسنی قلع وقمعش نكند )229[ بيماری های داخلی ، كبد – معده – روده – ريه – كيسه صفرا ...]

7-  «كاسنی تب بر است وسردرد را ازبين می برد...»

8- «ان السلق(چغندرقند) يقمع عرق(رگ) الجذام وما دخل الجوف المبرسم(التهاب پرده بين كبد وقلب= ذات الجنب) مثل ورق(برگ) السلق. 2- عليك بالسلق ، فانه ينبت علی شاطی الفردوس وفيه شفاء من الادواء وهويغلظ العظم ( نيرومند كننده استخوان) وينبت اللّحم . (وروياننده گوشت است)  3- اطعموا مرضاكم السلق يعنی ورقه  فان فيه شفاء ولاداء معه ولا غائلة ويهدیُ  نوم المريض( به بيماران خود برگ چغند ربدهيد پس قطعا شفاء درآن است و درد ومرضی با آن نيست ودرخواب مريض آرامش ايجاد می‌كند».  [ روبيديوم ( خاصيت راديواكتيويته ای برای هضم) دارد – برگ عصرچين شيرين است ولی  برگ صبح چين شيرين نيست برای ديابت خوب است پخته آن رعشه رابرطرف می كند " رعشه وتپش قلب ناشی ازكمبود ويتامين ب است" آب پخته آن هم خوب است ]

*- «هركس مايل است معده اش اوراآزار واذيتی نرساند بايستی بين غذا يش آب نياشامد تا آنكه ازغذا فارغ شود كسی كه بين غذا آب بياشامد بدنش مرطوب ومعده اش ضعيف ورگها نيرو وانرژی غذا را جذب نمی كنند» .

9- «من اراد ان لا يفسد اسنانه فلايأكل الحلوا الابعد كسرة خبز( هركس مايل است كه دندانهايش خراب نشود شيرينی را بعد ازخوردن كمی نان بخورد)». 97

10- «بهترازنان برنجی چيزی برای شخص مسلول نيست»

11- «واحذران تجمع بين البيض والسمك فی المعده فی وقت الواحد ، فانهما متی اجتمعا فی جوف الانسان ولّد عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الاضراس ( از خوردن مخلوط تخم مرغ وماهی يا آندو دريك وعده غذائی پرهيزنمائيد زيرا توليد نقرس ، قولنج ، بواسير ودرد دندان می نمايد )»

12- الحمّص جيّد لوجع الظهر(نخود برای كمردرد خوب است )وكان يدعوا  به قبل الطعام وبعده ( وامر می كرد می آوردند قبل ازغذا وبعد از آن ميل می نمود)

13- «الاغتسال بالماء البارد  بعد اكل السمك يورث الفالج ( دوش آب ســـــرد بعد از پلو ماهی فلج كننده است )»

14-« باقلا خوردن ساق پاها را پرمغزكرده (يمخخ الساقين)وتوليد خون تازه می كند(ويولد الدم الطری)» [ چون مغز استخوان خون ساز است وقتی قوی شود درمان كم خونی با غـــــــــــــذا انجام  می گردد46000000نفر درحال حاضر كم خونی دارند]

15- نعم الطعام الزيت = روغن زيتو ن خوب غذائی است  يطيب النكهه = دهان راخوش بو می كند . ويذهب بالغم = غم ( افسردگی) را می زدايد  ويصفی اللـــــــــون =  ورنگ را زيبا می كند [غذا كبد است وآنراسالم می كند كبد كه سالم شد تيرگی  چهره برطرف می شود  وجوش وآكنه وزبری پوست مثل جن ازبسم الله دور می شوند وپوست نرم ولطيف می شود ونياز به استفاده ازنرم كننده نيست ، تجربه شده است  .شما هم تجربه كنيد روزی يك قاشق ميل كنيد بهتر است صبحانه با نان آنرا بخوريد يا شربت عسل درست كنيد بعدش بخوريد  روغن های زيتون بی بو خاصيت ندارند ومواد شيميائی مخلوط دارند كه برای پوست مضرند ضمنا درطول روز چيزی كه به كبد  فشار وارد می كند مثل قند وشكر وهرچه درآن شكر به كار رفته  يا ماكارونی زياد يا كنسرو نخوريد يا آب يخ ننوشيد آب خنك بنوشيد يا نان سفيد نخورد مطمئن باشيد ظرف مدت كوتاهی چهره وپوست شما زيبائی خود را به دست می آورد وبه مرور براق می گردد. طبق فرموده امام صادق يك روز" نهار يا شام "گوشت بخوريد يك روزشيريك روزشير" نهار يا شام " ويك روز غذای ديگر"برنج"تا زيباترشويد ] ويشد العصب =  واعصاب راقوی می كند ويذهب بالوصف =  درد را می برد [ نياز به پراپرانلول برای بالانرفتن فشارخون نيست ] ويطفی الغضب = وعصبانيت را خاموش می كند .[  مانع بالارفتن علائم حياتی می شود ودرنتيجه ترشح هورمون كرتيزول تنظيم می شود واسترس كاهش می يابد]

توضيح: 1-  طبع خود را طبق گل دوم گلستان كامنت (لاله)‌بشناسيد 2- سوخت مغز قند طبيعی " خرما وعسل..." وسوخت قلب روغن30%بدن "روغن زيتون وگياهی بهتره" وسوخت عضلات پروتئين 20-15% بدن می باشد وقتی سوخت مغزنيازداريد سوخت عضله نخوريد يا بالعكس.3- روش ها وغذاهای مذكور بخصوص روغن زيتون خوب جواب ميده من بطور ميانگين ماهی يك مرتبه به پزشگ به علت آلرژی ، سوزش معده ، ميگرن ، جوش وناراحتی پوستی ،‌ دردهای عضلانی ، كمردرد ،‌ ... مراجعه ميكردم .اماحالاچی؟ هيچ. سندش؟ دفترچه بيمه ام . 4- دوستانی كه پست های مبانی تغذيه را خوانده اند اين پست تكراری ولی تفكيكی است.5- نظرشما نسبت به سبك بالای متن چيه ؟

نسرين دوشنبه 21/8/1386 - 21:19 سلام . خيلی مطلب جالب و مفيدی بود.رساله " طب النبی " حاوی احادیثی است از رسول اکرم (ص) در بهداشت تن و حکمت زندگانی، این احادیث در جلد چهاردهم بحارالانوار ( السماء و العالم ) ضبط شده است. رسول الله چنین فرموده:بهترین نوشیدنی ها در دنیا و آخرت آب است.شیر مایعی مفید است که استخوان ها را قوی و مغز را کامل و ذهن را روشن خواهد ساخت و عارضۀ فراموشی را از ضمیر انسان بدر خواهد برد.سخنان امام صادق (ع) در خواص فـوايـد ميـوه‌هـابرگرفته از كتاب طب الصادق (ع): بر شما باد كاهو كه خون را صاف مي‌كند.پزشكان گفته‌اند: كاهو انواع ويتامين‌ها را دارد و در آن بسياری از املاح معدني وجود دارد, مشروط بر اين كه آن قسمتی را كه بيشتر آفتاب ديده بخورند.دانشمند شيمی‌دان «نيومان» مي‌گويد: كاهو از نظر داشتن آهن بسيار غنی است و گلبول‌های قرمز خون را زياد مي‌كند و لذا صورت و لب‌ها را سرخ مي‌نمايد و اعصاب را آرامش می‌بخشد و خواب آور است و چشم را شفاف می‌كند و به رنگ مو مي‌افزايد.كه همه اين‌ها از اثرات تصفيه خون است.مي‌گويند: در كاهو ويتامين‌هاي اي- ب- ث مي‌باشد و در آن يد وكلسيم و مواد قندی و چربی نيز وجود دارد و اگر خوب جويده شود به هضم غذا كمك می‌كند. موفق و شاد باشيدpurochistaazad.blogfa.com/  سلام عزيز.مرسی ازلطفتون، حالا كه زحمت كشيدی‌ به خاطر سپاس ازشما يه توضيحی بدم ، آب خنكش خوبه ، يخش بده ،‌فشاربه كليه وكبد مياره ، يه كتاب داشتم مضرات آب بعد وبين غذا رو نوشته بود چند سال قبل دادم به كسی گفتم مجدد ميخرم ديگه گيرم نيومد خلاصه ،آب اگه نيم ساعت قبل ازغذا و 5/2 ساعت بعد ازغذا نوشيده بشه ضرری ندارد خود رسول الله بعد غذای چرب زياد آب نمی نوشيد- شيرمحلی گاو يا گوسفند علف خوارخوبه ، درعهد رسول الله هم همينطور بوده . اما شيرپاستوريزه مضره و تو تلوزيون هم يكی‌ توضيح ميداد اين شيرها توليد سرطان كبد ميكنه، شير برای طبع سرد خوب نيست چون باز آن كم است الان هم كه فصل سرماست هوای سرد اسيدش زياده وشيرهم همينطوركه قوزبالاقوز ميشه وبدن پرازعفونت و اصلا خوب هم نميشه يه به اصطلاح سرما خوردگی 20 روز طول ميكشه بازهم آثارش هست پس طبع بايد شناخته شود مطابقش غذا ميل بشه شيربرای طبع گرم دارها عاليه . ضمنا آهك (كلسيوم) شير 2/2 % است ولی بادام 5/23% يعنی‌ 11برابرشير.اگه فرد دارای‌ طبع سرد شير بخوره نه تنها فراموشيش كم نخواهد شد بلكه زياد هم ميشه وخود مغزچون ذاتش(طبعش)سرده دچار آب ريزش مغز(بينی)‌ميشيم ودرسن بالا آلزايمرورعشه " پاركينسون" به دنبال داره وبه علت سست شدن رگها وگشادشدن آنها احتمال غش يا درد گرفتن سمت چپ قفسه سينه هست كه ناشی از تورم سلولهای عصبی است كه فشار به قلب وارد ميكنه واحتمال سكته مغزی ياقلبی بسياربالاست . ضمنا اين سردی خوردن مستمر ، كمردرد ورماتيسم وآرتروز ها وبلاهای ديگری به دنبال دارد .فراموشی درحال حاضر شيوع فراوانی دارد كه يكی‌ازعلائم روان تنی اضطراب است .اما كاهو همينطور كه گفتيد ودرحديث آمده هست ولی ذاتش سرد است توزمستون فصلش نيست وگلخانه ای‌است كه طبق فرموده رسول الله هر ميوه ای‌ درغير فصلش ادبار وبيماری‌درپی دارد . دركلاس امدادگری‌ بحث كاهو وسبزیجات برای‌خون سازی‌ مطرح شد استاد گفتند نسبت به گوشت وساير غذاهای‌ خون ساز آهنش كمتراست لذا تنها كفايت نميكنه . امروزه مسجل شد ه رتبه اول خون سازی و ويتامين ب را گوشت كباب شده گوسفند نر يا شتر دارد سپس پسته وشما كه به علت دوره ماهانه، طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی الزاما بايد  بعد ازدوره غذا خون سازمصرف كنيد برای اينكه مطمئن باشيد گوشت گوسفندنراست بايد حتما خودتان گوشت را كباب كنيد چون غذای بيرون قابل اطمينان نيست.  

 

حوری قايق کاغذی چهارشنبه 23/8/1386 - 0:29 آخ گفتين عسل تو همه چيز معجزه ميکنه

www.hormattt.blogfa.com 

آيکا چهارشنبه 23/8/1386 - 1:51 سلام. چقدر خوب بود اين مطالب ،دست شما درد نکنه

بابت خوردن يخ چه چيزی تجويز شده ؟؟؟؟؟ يا علت چيست ؟؟؟؟ چند ماهی ميشه وحشتناک يخ می خورم   goharevojod.blogfa.com

خوردن يخ علامت طبع گرم است.برای اينكه مطمئن بشی بگو ببينم سرشما بطوری شوره ميزنه كه بريزه رو لباساتون ؟ آيا سفيده چشم شما زرد است؟ دهانتون زياد تلخ ميشه؟ اينارو كه بگی‌ مطمئن ميشم طبع شما گرم هست يا نيست.بعد ميدونی چی بخوری كه مطابق طبعت باشه!عزيز

سعيده چهارشنبه 23/8/1386 - 0:29 سلام ...

من اصلا از زيتون خوشم نمياد ..تلخه آخه ... ! ميشه به حال من چاره اي انديشيد؟!

manodeltangiam.persianblog.ir

وقتی آماربيماری هارو بخونی ، ميبنی ، چقد تلخ تراززيتونه ،اونوقت زيتون ميشه پيش اونها شيرين. آيا ميخوای اصلا سردرد كله گنجشگی هم نگيری؟ شورت كات كن، ميان بربزن،روغن خاممو بخورعزيز، يه خرما ، شربت عسل ، كمی پنير، خلاصه هرخوردنی كه دم دستته بعدش بخور تلخيش ميره عادت كه شد صبح به صبح ناشتا يه قاشق بخوربا شربت عسل كه سوخت مغزته وبش نيازداری برای درس خوندن ، كبدت سالم ميشه ، پوستت كه آئينه كبد است زيباميشه نميخوای خوشگل ، خوش سيما ،خوش تيپ ،خوش قلب وبدون سوءظن، خوش رفتارو خوش گفتار، خوش چهره ، خوش برخورد ، خوش خوراك ،خوش وخرم وسبزوبانشاط وبا اعتمادبه نفس بالا و...باشی . سند؟ آخه محققين گفتند ويتامين ب اون سبب رفتاردرمانيه ، بچه ها و پيران كه رفتارشون نابهنجاره علتش كمبود ويتامين ب بدنشونه زيتون نماد ويتامين ب است همونيكه طبق گفته وزارت بهداشت يه چندتائی ازما ايرونی ها     به تعدادناقابل 58000000ميليون نفركمبود اونو داريم اون بقيه هم كه جزء اين چند نفرنيستند اگه برن روان پيزشگی زشته بشون ميگن ديوونه!!! وقتی تو با يه  قاشق روغن من سالم ميشی واصلا سردرد نميگيری كه بخوای بری دكتر،راحت تره تا كلی وقت تلف كنی بری چندتا قرص استامينفون بگيری كه به كم خونيت كه مادرتمام بيماری هاست افزوده ميشه ؟ كدوم بهتره ؟ تلخی من يا تلخی اين همه وقت تلف كردن و...؟؟؟؟؟؟

       

/ 18 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آيکا

سلام چقدر خوب بود اين مطالب دست شما درد نکنه من بايد همه را بخورم فکر کنم بابت خوردن يخ چه چيزی تجويز شده ؟؟؟؟؟ يا علت چيست ؟؟؟؟ چند ماهی ميشه وحشتناک يخ می خورم

اکسترن

سلام ممنون که به وبلاگمون اومدين عجب کامنت عجيبی گذاشتين !!

اکسترن

من مطالبتون رو ميخونم واقعیت جامعه است حرفهایی که یادمون رفته ولی راستش نميدونم چی باید بگم...

تارا

سلام ممنون به من سر زدی و منو دلدارس دادی به راحتی نميشه با خودم اميد بدم خيلی مشکلاتی هست که نمی تونم بگم و می دونم به هيچ نتيجه ای نخواهم رسيد اگه بخوام مفصل توضيح بدم زمان ميبره به هر حال ممنون راستی اين سوره رو که گفتی فرقی نداره يکی رو بخونم هان ....فلق يس ملک و شب سوره واقعه باشه حتما ميخونم ببينم چی پیش مياد .... راستی وبلاکت خيلی شلوغه که سر در نميارم از نوشته هات ...نميتونم بخونمشون

آيکا

تا آب شدم ، سراب ديدم خود را دريا گشتم ، حباب ديدم خود را آگاه شدم ، غفلت خود را ديدم بيدار شدم به خواب ديدم خود را

آيکا

سلام خب بله شوره ميزنه سرم البته گاهی روی لباسم ميريزه دهانم هم کمی تلخ ميشه که فکر کنم مربوط به سيگار باشه آخه سيگار زياد ميکشم ولی چند ماهی ميشه که به يخ خوردن افتادم و .......

انبارلويی

سلام. اجرتان با خدا. وبلاگ عالی داريد. موفق باشيد و خدانگهدار

آيکا

و در ضمن نمی توانم برای خانم محتشمی کامنت بزارم دائم ارور ميده نمی دانم حکمتش را