الگوهای من

زندگی با پارادايم ها يا الگوها (2)

تقديم به سيد مجتبی واحدی سرمقاله نويس يكه نويس كشور

زندگی با پارادايم ها والگوها به انسان آرامش مناسب می دهد(درمان اضطراب وافسردگی است) حركت كردن فرد بدون الگو درمسائل اجتماعی وسياسی مانند راننده ای ‌می ماند كه يك مسير طولانی را با دنـــــده دو بپيمايد زود هم خودش خسته می شود هم ماشينش ازكارمی افتد وپژمرده به گوشه ای می خزدودچار گرفتگی عروق وسكته می گردد دقيقا انسان فاقد الگو  درهر زمينه ای چنين است .

 موعد انتخابات مجلس ورياست جمهوری وبخصوص شوراها كه تعداد نامزدها بيش ازحد است ورای دهنده تمايل به حزب خاص ندارد تا به نامزدهای حزبی رآی دهد بايد الگوهائی داشته باشد تا آهنگ حركت خود را با آنها تنظيم نمايد گاهی هم  با آ‌هنگ حزب حركت می كند ولی برخی نامزدهای انرا  رد وازهمفكر الگوها جايگزين می كند مثلا درانتخابات خبــــــــــرگان گذشته  از تهران آقای مشكينی از ليست اعتماد ملی را كنارگذاشته  وتوسلی راجايگزين نموده است يا بالعكس ضرباهنگ حزب ديگر را پذيرفته وچنين كرده است

الگوهای فكری من برای چنين مواقعی افراد زيرهستند كه انها راحواری رهبری وتابع اسلام امام خمينی میدانم اينها 14نفرند كه هستند جايگرين رفته ها را مشخص نموده ام هميشه عدد ثابت است

سيد عبد الكريم موسوی اردبيلی

سيد موسی شبيری زنجانی

سيدمحمد خاتمی

سيد محمد موسوی بجنوردی

سيد حسن خمينی

سيد هادی خامنه ای

سيد جلال الدين طاهری

سيد يوسف طباطبائی

سيد محمد موسوی خوئينی 

سيد رضا اكرمی

سيد محسن خرازی

سيد علی اكبر محتشمی

سيد طه هاشمی

 سيد   كاظم نورمفيدی    

اگر تفاوت نظری بين آنها بود نظر انها را می پذيرم كه دراكثريت هستند . چنانچه 7به7 بودآنها كه به امام خمينی وامام موسی صدر ازهرلحاظ نزديكترهستند .

اگرچه انها ازچپ وراست هستند اما اهنك حركتشان ازفاصله گرفتن با تحجر معيار است .به تعبير شهيد شريعتی كه اميد به يك حركت اجتماعی وتداوم ان را درروحانيت بيش از دانشگاهی  می دانست . اميد من به سادات روحانی وغير روحانی برای تداوم وحفظ اسلام امام خمينی (اصلاحات ) است حركت های يك صد ساله اخير ازسيد جمال الدين اسد ابادی تا سيد حسن مدرس وسيد ابوالقاسم كاشانی ومتفكرين همفكر انها وامام وهمفكرانش مثل شهيد سيد محمد حسينی بهشتی – سيد محمود طالقانی – سيد روح الله خاتمی– سيد موسی صدر – سيد محمد باقر صدر – شهيد بلخی -  عارف حسينی وسيد عباس موسوی وسيد حسن نصرالله وسيد محمد باقر حكيم وسييد محسن حكيم و سيد رضا بهاء الدينی وسيد عبداللحسين دستغيب وسيد اسدالله مدنی وقاضی طباطبائی و...همين را نشان داده است .

 درسلسله بعد عالمان قران پژوه  وفقيه نواور كه تأثيرقران بررفتارانها مشهود است مثل يوسف صانعی – محمدفاضل - عبدالله جوادی آملی – اكبرهاشمی رفسنجانی – محسن قرائتی ومهدی كروبی ومحمدی گيلانی و .... به ميزان فاصله گرفتن انها ازمتحجرين وتقرب انها به اسلام امام خمينی وجمهوريت وكرامت انسانی وعزت خواهی برای محرومين با معيارهای امام وشهيد بهشتی .

افرادی كه از فهرست 14 نفره رفته اند وكسان ديگر جايگزين شده اند سيد عباس خاتم – سلطانی طباطبائی بروجردی 

اينگونه حركت كردن درانتخابات نه نياز به وقت تلف كردن پای تلوزيون برای شنيدن صحبت های نامزدها دارد نه انسان سرخورده می شود نه درزمان انتخابات دچار التهاب می شود تا تعادلش به ريزد ودچار افسردگی گرددوهورمون كرتيزول بدنش فوران نمايد وبعدها دچار استرس وديابت وحملات قلبی وافت فشارخون يا فشارخون بالاشود و ويتامين ب دربدنش جذب نگرددوجام نمايد .

شايان توجه است چون هدف ما از شركت درفعاليت اجتماعی اعم از امربه معروفی مثل شركت درانتخابات وعضويت درحزب وانجمن و... ودفاعی مثل جبهه رفتن وآزادسازی خرمشهر فقط وفقط تحقق اسلام امام خمينی بوده هميشه صد درصد موفق وبا نشاط وگوارا زندگی كرده ايم .

دردوم خرداد76 كه درانتخابات شركت كرديم وبا احترام عزيزان ديگر به سيد ابن روح الله رأی داديم به همين خاطربود ودرسوم خــــرداد 60 هم كه درازادسازی خرمشهر حضورداشتيم ولحظه لحظه شكست يزيديان را ازنزديك مشاهده می كرديم هم همين احساس را داشتيم دران شبهای جنگ كه انگار دشمن شكست خود را پيش بينی كرده بود وهرچه  گلوله داشت شليك می كرد يا ازقبل  راهای احتمالی مارا ثبتی گرفته بود وهمه اتش هايش متمركز بود وزمين ازاتش توپ های دشمن ازشب تا به صبح چون كاترپيلار می لرزيد ما همين ارامشی را داشتيم كه دردوم خرداد 76 وساير انتخابات ها داشتيم  هم به تكليف خود عمل كرديم هم درصدد استيفاء حق خود بوديم .

غاسقان وقب وانجمن حجتيه ای های پليد ، نكبت ، زشت ، بد قيافه ، ب‍ی ناموس سياسی ، بی شرف ، بدتر ازرضا خان ، احمق ترازخوارج .متعفن تر ازيزيد وساده لوحان تأثير پذير ازانها به هم نبافند كه دوم خرداد چه بود وچه بود وسوم خرداد چه بود وچه بود هردو مقام معراج ما بسيجيان بود ودرهر دو اسلام امام خمينی صددرصد موفق شد وپيشرفت كرد .[ ايت الله خامنه ای : ارزش های انقلاب ناموس ملت ماست ]

هرچند كه انجمن حجتيه ای ها ديكتاتورانی هستند بد تر ازاستالين وهيتلروخود رای ودنبال رو قاتلان  ائمه اطهار وحرف زدن با انها بی نتيجه است . اما همه بايد بدانند ديدگاه ما كه دردوم وسوم خرداد حضورحماسی داشتيم چنين است ونبايد دلمان از اراجيف آنها بلرزد وارامشمان مخدوش شود امروز بسيجيان خمينی درهر لباس وهرمكان بر افرينش حماسه های خود می بالند ونورافشانی می كنند

مه فشاند نور وسگ عوعو كند                         هركسی بر طينت خود می تند

امروز بسيجی كسی است كه حرف ها ورفتارهای افراد را با توجه به شرايط زمانی ومكانی با صحيفه نور تطبيق نموده درصورت تطابق با حرف امام می پذيرد والا حرف ها ی انها را كه تطابق نــــــدارد به ديوار می كوبد وبا رای خود خودشان را به ديوار می كوبد چنانچه به تعبير صانعی چنين بوده است ونتيچه انتخايات گذشته نفی تحجر بوده است .

zatun

/ 0 نظر / 6 بازدید