زيبائی

زيبائی باغذا(زيبائی درمانی اضطراب )

.  اللهم اغننی بالعلم  وزيّنی بالحلم"زينت بخش بوسيله بردباری" واكرمنی‌ بالتّقوی وجمّلنی بالعافيه"زيبائی ده باتندرستی "(پيغمبر)

1.    عسل ، متخصصان زيبائی اندام وپوست می گويند عسل مانع از چروكيدن پوست وچاقی وريزش مو می شود . برای‌ رشد استخوان ودندان هم عسل بخوريد ازملتهب شدن غدد سينه بعد زايمان جلوگيری می‌كند .برای كاهش بی خوابی وسردرد مفيد است . (2/8/84ـ آفتاب يزد.)[7 ويتامين دارد ومولتی‌ ويتامين است كه سبب درمان اضطراب می شود "العسل يسر"]

3.  ...رنگ ثابت موموجب سرطان مثانه می شود پروكسيد هيدروژن دارد توسط پوست جذب وازطريق ادرار دفع می شوند اگراين ماده شكسته نشود ووارد مثانه شود سلولهای‌ آنراخراب كرده وسرطان بروزمیكند.ولی رنگهای موقتی ونيمــــه ماند گارندارد وخطرهم ندارد( كارگزاران ـ دكتر فرد كاواليه 21/10/85)

4.     پرهيزازپرخوری ، درايران 40% مردم عادت به بد خوری  وپرخوری دارند

ـ فشارخون 3/13%مردم بالای 12 سال بالا است ـ

 %35افراد 15 سال به بالابيماری چاقی دارند

 ـ درافراد 30 به بالا 3/7 مرض قند(ديابت) ـ‌

 درمردان 15 به بالا 24% ناراحتی قلبی وعروقی (دودی) وجود دارد(رئيس اداره سلامت قلب وعروق وبدا)

[ نبايد بيد ، حالا كه بيد ، غذا فيبردار مثل نخوداب بخورند معمولا اين بيماری ها عوارض وبيماری های ديگری چون استرس (تنيدگی) وسردمزاجی وزود انزالی وافزايش ترشح هورمون كرتيزول وتيش قلب واضطراب وآلرژی وجوش وآكنه وبيماری های پوستی ووسواس وافسردگی و طلاق وافزايش دردهای دوران قاعدگی ونازائی وعقيمی وافت تحصيلی و... را درپی دارند می توان گفت بيماری ها چون يك چرخه به هم پيوسته اند وبه هم كلاف می باشند . با عمل به حديث راهبردی زير كه دوپيغمبر اولی العزم ويك امام معصوم مجری ونقل كننده آن بوده اند ازتمام امراض مذكور پيشگيری نمائيم .]

 امام معصوم اول از پيغمبراسلام : ( خلاصه ومضون حديث)

«حضرت عيسی عليه السلام زن وشوهری را ديد مشغول مجادله اند . علت را مرد چنين گفت : همسرم جوان است ولی پوست صورتش لطافت ندارد لذا قصد طلاق او را دارم .

          عيسي به زن فرمود : پرخوری نكن . زن چنين كرد وسالم شد وآنها به زندگی ادامه دادند» (سيد علي تبريزی ـ صحت وسعادت  ـ ص 39) [الا تطغوا في الميزان ]

            پرخوری ، يك اختلال عصبی است كه موجب افزايش الكــل بدن ويبوست شده وفشار بر كبد وارد می كند كه تيرگی پوست وجوش زدن وزبر شدن پوست را در پی دارد .

پرخوری  به دو شكل نيم بند خوری يا زياد خوری انجـــام مي گيرد      در نيم بند خوری كسانيكه به آشپزخانه ترد د می نمايند مدام كمی غذا می خورند تا موقع  غذای اصلی برسد. المعدة  راس كل داء والهمیه راس كل دواء(پيغمبر)

كلوامن طيبات ما رزقناكم ولاتطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي (طه ـ 81)

يادمان باشد غذای خوب خوردن متفاوت از غذای مورد نياز بدن در عرف می باشد  مصرف غذای موردنيازاست  كه سبب درمان كم خونی ودرمان اضطراب ودرمان افسردگی ودرمان وسواس ودرمان رماتيسم ودردهای مفصلی ودرمان هورمون كرتيزول ،گواترو درمان بيماری كمبود پتاسيم  ودرمان ديابت[برنامه غذائی كه انجمن پزشگی انگليس  دركتاب راهنمای خانواده  برای ديابتی ها توصيه كرده ،ازجمله نان سبوس دار- نخود – چربی گياهی – سبزی  -

است كه اين موارد اغلب حاوی بازبيشتر و ويتامين های ب وث هستند كه برای درمان همه نوع اضطراب‍ی مفيدند] درمان كلسترول بد وسبب موفقيت تحصيلی ودرمان زودانزالی ودرمان سردمزاجی میشود . اگركسی ظهرچلومرغ  وشب چلوكباب خورده باشدوخرما يا عسل دركنارآن نخورده باشد  چنين شخصی گرسنه است چون خــــــــــرما يا عسل نخورده تا قند خونش تامين شود . سوخت مغزقند طبيعی است نه پروتئين . گفته شده سن ام /اس درايران به زير9 سال رسيده كه ناشی از بد غذاخوری می باشد(ناشی ازدرطول روز خرما نخوردن می باشد وناشی ازطبع سرد داشتن وغذای اسيدی "سرد" خوردن است)

            يا ممكن است بدن به ميوه وغذای حاوی باز نياز داشته باشد و ما معكوس مصرف نمائيم .مثلا زمان به اصطلا ح سرماخوردگی سيب حاوی بـــــــاز را رها كرده  به مركبات حاوی اسيد می چسبيم . يا سوپ وآش اسيدی والكل زا ميل می كنيم  .

/>/>/>/>

5.     پيــــــــــــازخوردن [پيغمبر:(اذا دخلتم بلدة‌ وبيئا فخفتم وباها فعليكم ببصلها فانه  يجلی البصر(رنگ رخسار را جلی می دهد) وينقی الشعر«...ومورا براق وزيبا می كند...»  ويزيد فی ماء الصلب(وبيماری زود انزالی وسردمزاجی "كاهش كشش جنسی" را درمان می كند)  ويزيد فی الخُطا ويذهب بالحماء(تيرگی چهره را می زدايد ) وهوالسواد فی الوجه والاعياء ايضا)] از گروه غذائی حاوی باز وپتاسيم است كه برای درمان تمام اختلالات  اضطرابی مفيد است وسبب كاهش ال دی ال "كلسترول بد"می شود  .

6.     پرهيزازخوردن مواد غذائی‌شكرداروقند وشكر كه سبب افزايش الكل بدن وعدم توليد ويتامين ب دربدن می شود وپزهيز ازمصرف غذا های اسيد ی (سرد) چنانچه طبع شما سرد است كه سبب فشار بركبد وتيرگی پوست می گردد.

7.     پرهيز ازآلودگی‌ صوتی (سروصدای زياد مثل صدای تلوزيون – سوارنشدن به مينی بوس – دوری اززندگی كناربزرگراه ها وكارگاه ها ی پرسروصدا ...)[به آيكن آلودگی صوتی عامل اضطراب رجوع شود )

8.     يك دختر20ساله كه برای جراحی‌زيبائی‌بينی دربيمارستانی درتهران بستری‌ شده بود پس ازبيهوشی‌ به هوش نيامد وفوت كرد( 30-11-85 اعتماد ملی )

9.     پرهيزازشستن صورت باآب داغ درهوای سرد+شستن صورت با آب خنك = تجمع خون دررگهای صورت = زيبائی

10.            مصرف نان سبوس دار= زيبائی

11.            مصرف جوانه گندم = زيبائی

12.            مصرف نخود وجوانه نخود = زيبائی

13.             مصرف روغن گياهی = زيبائی

14.            خواب كفی = زيبائی

15.             مصرف انگور= زيبائی

16.            مصرف كشمش ومويز= زيبائی

17.            كدوحلوائی = زيبائی، كلوا اليقتين ،فانه من اكلها حسن خلقه ونضر وجهه وهی طعامی وطعام انبياء قبلی‌(پيغمبر)

18.            مصرف روغن زيتون = زيبائی

19.            تره = زيبائی‌( كسی كه بيمار است ورنگ پريده دارد )

20.            انار= زيبائی«الرمان ...ويحسن الولد ( اما م معصوم هشتم )»

21.            كاسنی‌ = زيبائی«... ويحسن الولد ( امام معصوم ششم)»

22.            سياه دانه با گردو= زيبائی« ...ويحسنان الّلون (امام معصوم ششم )»

23.            آفتاب به مخش خورده ، ديونه شده ، عقلش پاسنگ می بره .وا؟چه كند ؟

24.      پرهيزازجلوآفتاب داغ نشستن بخصوص درتابستان= زيبائی «لاتستقبلوا الشمس،فانها مبخّره(بدبوكننده بدن است )  تشحب اللّون(چهره راتيره میكند) وتبلی الثوب وتظهرالدّاء الدفين " درد پنهان را نمايان می كند "(امام معصوم اول)»

25.            سبزی ، ميوه به فصلش؛هويج ، شلغم ، خربزه ، كلم ؛‌ قيسی ، طالبی= زيبائی[همه حاوی بازهستند واسيد ی نيستند ]

26.     نكته : تمام مواد غذائی بالا گرم (بازدار"قليا") يا خون سازهستند كه بلا استثناء برای افراد طبع سرد لازم اند ودرتقويت اعصاب مؤثرند ودردهای بدنی رانيزكاهش می دهند وسبب تفكرمثبت درافراد می گردند وازشك وترديد دورمی‌ سازند وسبب تقويت عواطف مثبت می شوند وكاهش تنش وكرتيزول رادرپی دارند آنچه مهم است به تناسب پيوسته مصرف شوند نه اينكه  سالی يكبارمصرف گردند .

/ 0 نظر / 6 بازدید