مناطق حساس و لذتبخش بدن

اقتباس از مقاله

 the art of love making

مناطق لذتبخش بدن قسمتهایی از بدن ماست که تحریک آنهانقش مهمی در تحریک جنسی و لذت بیشتر دارد.در بیشتر مردها و زنها توجه همسر به قسمتهای دیگری از بدن غیر از اندام های جنسی موجب برانگیختن شهوت و میل جنسی میشود.تحریک خوب و مناسب این نقاط در مرحله عشق بازی میتواند لذت نزدیکی را چند برابر کند.باید توجه داشت که مناطق لذت بخش بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و شما باید بتدریج و حین عشق بازی و ماساژ مناطق حساس بدن خود و شریک جنسیتان را کشف کنید.ادامه رادرآدرس زیربخوانیم

http://persianworld.info/fun/post_10.html

/ 0 نظر / 18 بازدید