ارزش آسمانی بوسه

ازارزش آسمانی رتبه خون وخون بازی (خون سازی)درتحيّـربودم كه ناگهان درمراسم چهلم قاسم چُـپون(چوپان)[1]ازآن تحيّربه اين تصوررسيدم كه ارزش آسمانی رتبه بوسه بعد ازآن است .  

بعد ازارزش آسمانی خون وخون بازی ارزش آسمانی هيچ چيزبه اندازه ارزش آسمانی‌ بوسيدن نيست . ارزش خون وغذاهای خون ساز را درپست های قبلی گفته ام اول غذاهائی كه كلسيم و ويتامين ب دارند وهردو خون سازوتقويت كننده اعصاب هستند به آنها قسم خورده شده است وهمچنين به قلم كه شهيد سازاست قسم خورده شده است« ن والقلم ومايسترون»و«قلم دانشمندان برترازخون شهداذكرشده/مدادالعلماء افضل من دماءالشهداء»اينم مثل زيتون وانجير كه ويتامين وكلسيم دارند قسم بش خورده شده هردوخون سازهستند اين خون دل ميسازد واون خون شهيد «والتين والزيتون»قسم به زيتون كه ويتامين ب 12دارد وخون سازاست وقسم به انجيركه كلسيم دارد ومغزاستخوان را پر ميكند ومغزاستخوا ن خون سازاست و«ن والقلم ومايسترون»قسم به قلم (نماد نوشتن دركتاب ، سايت ،‌ وب نوشت ، روزنامه ،‌ مجله ،...)كه شهيد می سازد ولاله ميروياند و«ان الله يحب الذين يقاتلون فی سبيله صفا كانهم بينان مرصوص»قطعا خداكسانی را كه می رزمند[وخود سرنوشت خود را تعيين ميكنند] دوست دارد و«فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما»رزمندگان برقاعدين ونشستگان وببوها برتری دارند وپاداش بزرگ پيش رودارند. ببوهای شيطان صفتی كه به تعبيرامام درنامه سوم اسفند 67ديروز سربه آستان درباررژيم ستم گرستم شاهي مي سائيدند و امروزدلقك بازی انقلابی درآورده و به تعبيراو«امروزانجمن حجتيه ای ها انقلابي تر ازانقلابي ها شده اند!!!(خودرانشان میدهند)» يا برخی كه ديروز تشكيل حكومت درعصرغيبت را باطل ميدانستند وامروزازحسادت، وضعيت فرهنگی را بدترازعصرمادها تاكنون ميدانند .يعنی عصری كه كاباره وفاحشه خانه داشته ومشروب فروشی ها بيشترازكتابخانه ها بوده بهترازعصری است كه امثال تو خواهروبرادرمعنوی به ايشان نمی فرمائيد بله قربان و برای خودتان وبلاگ مينويسيد !!! الله اكبر، پيغمبرخودش 2قربانی درعيدقربان ميكشت يكی برای امتش كه توانائی قربانی كردن نداشتند يكی برای خودوخانواده وهمسرگرامیشان ام سلمه فرموده آيا پول قرض كنم قربان‍ی بكشم فرموده اند بلی پرداخت می كنم . برای چه ؟تا بين آنان كه دسترسی به گوشت خون سازندارند توزيع نمايد بی دليل نيست كه گفته شده «بسم الله الرحمن الرحيم *ارأيت الذی يكذب بالدين *فذلك الذی يدع اليتيم *ولايحض علی طعام المسكين » امروزباعزيزی عزاداركه افسرده بود صحبت ميكرديم گفت دكترسيد جلال حسينی برايم قرص ويتامين ب وقرص آهن(خون ساز) تجويزكرده كه غذاهای خون سازوحاوی ويتامين ب را برايش تشريح كردم[گوشت شتروگوسفندنربه شرط كباب شدن، انجير، زيتون، پياز، مويز،عسل،خرما، جوانه نخود، ...وپرهيزازغذاهای استرس زا ،كه معمولا شكريا مواد نگهدارنده دارند مثل موز، كنسرو، چيپس وپفك و...]. ازارزش آسمانی خون بگذريم وبه ارزش آسمانی بوسه،ابرازمحبت عملی، برسيم .[پست محبت درمانی‌ آرشيو فروردين]

 منبربه منبر ازخواهرتابرادر ازشعرخوان تا شاعره  گذشتم درمراسم چهلم فاطمه خواهرقاسم چوپان كه روزبعد ازتولد امام معصوم هشتم(20روزقبل) بود منبری احاديثی خواند كه كربلا وطوس دوقطعه ازبهشت درجهنم سوزان دنيای مادی‌هستند وهركس آندوامام را زيارت كند وقبرشان را ببوسد گناهانش آمرزيده ميشود كه آنرا برای خواهر شاعره عزيزم اعظم شادكام كه سفرسبزمعنوی آنجا را درپيش داشت كامنت كردم وحديث امام معصوم اول را كه فرموده «... هركس فرزندم را درطوس زيارت كند گناهانش آمرزيده ميشود»منطبق با آيه 21سوره حديد «سابقوا الی المغفرة من ربکم وجنه ...»بيان كردم .درمراسم چهلم قاسم چُـپون برادرفاطمه ،منبری كه آيه ...وبالوالدين احسانا...راشرح می كردگفت والله ارزش بوسيدن قبرپدرومادربالاترازبوسيدن قبرامام حسين وامام رضا می باشد چون بعدازايمان به خدا دراين آيه كمك بلاعوض (احسان)به پدرومادرآمده است. وگفت كه پيغمبر به جوانی كه نزد اورفت وگفت ميخواهم درب بهشت وفرشته ای را ببوسم فرمود به جای درب بهشت پدرت وبه جای ‌فرشته مادرت را ببوس . جوان گفت مرده اند .پيغمبرفرمود قبرشان را ببوس .جوان گفت نميدانم قبرشان كجاست .پيغمبرفرمود :دوشكل قبردرست كن به ياد آنها وآن را ببوس.الله اكبرولله الحمد.اين رفتاربا تحقيقات اخير دانشمند ژاپنی ايموتو كه ليوان آب را روی ميزخود گذاشت و دانشمندان دين بوداازشهرهای‌دور آنرامدنظرقرارداده وبرآن ليوان آب دعا كردند وچهره كريستالی‌ آب چون عروس زيبا كه پيغمبرفرمود«صبح كه ازمنزل بيرون ميرويد او را ببوسيد ووقتی برگشتيد او شما را ببوسد» وامام صادق فرمود «حين نزاع همديگررا لمس كنيد» قابل درك است وتطابق عقلی دارد. امروزه اختلال عدم توجه دركودكان يك بيماری است ومشاهده شده وقتی كودك دربيمارستان كودكان ازدرد تزريق آمپول درحضورمادرش گريه ميكرده ومادرنتوانسته او را آرام كندچون درحضورش به تزريقاتی اعتراض نكرده  وقتی پدرش آمده او را بوسيده كاملا آرام شده است [نتيجه،حين آمپول زدن كودك مادرپنهان شود بعدش او را درآغوش كشد وآرام كند] ودرداستانهای واقعی درمان اختلال توجه كودكان ونواجوانان نمونه هايش وجود دارد.وروی صندوق های صدقه به غلط نوشته شده بيماران خود را با صدقه مداوا كنيد .البته صدقه دادن درصبح وعصروشام هرچقدراندك درآرامش زندگی موثراست اما منظورامام صادق اين است كه با ابرازمحبت آنها را مداوا كنيد وسنت عيادت مبنايش همين حديث است.

------------------------------------------------------------

1-  درروستای فردو كه مانند تمام روستاها ساكنانش شهروند درجه 2محسوب ميشوند يعنی تاكسی وماشين خط و...حق تردد به آنجا ندارد با اينكه اولين دهستانش دركشورباحضورقشنگ مرد زيبای سياست ومتفكرخوش فكر وشوهرزهرا رهنورد، ميرحسين موسوی (نخست وزيروقت )دركشوربعنوان يك روستای نمونه دردفاع مقدس انتخاب شده است .درقديم فاميلی ها براساس «ی نسبت» يا الف ونون جمع و...انتخاب نميشده بلكه مردم با شغلشان شناخته ميشده اند قاسم چوپان (شغل بعدی اش شاطرنانوائی سنگكی وبعدآن بمدت 30سال شوفرنيسان وانت )كه هروقت دركنارش بودی برايت ازاشعارسعدي ومولوي وحافظ ازحفظ ميخواند ، چون سوادش مكتبی بود، ازاينگونه افرادبود. خيلی خوش ذوق وباحال وخوش منش.ازاين اسامی درروستا زياد است علی دوغی – شاطرحسن - ...دهقان- ملا مهدی [بچه هائی كه يك روزبه مدرسه ميرفتند وفرارميكردند لقب ملا ! ميگرفتند] مشاغل قديم قبل ازاسم وجديد بعد ازاسم اغلب نانوائی‌های نان سبوس دارسالم سنگك دريك دوره درتهران فردوئی‌ بوده اند والان درقم چنين اند .اينم يه بحث سوسيولوژی وجامعه شناسی!

2-  بوسه یعنی اتصال سیم های مثبت و منفی  یک جریان برق 66000 ولتی  که اگه زیاد طول بکشه فیوز مرکزی بدجوری میزنه بیرون!!

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پروين

من معمولا ساعت ۱۲ می‌خوابم البته گاهی هم ۱۱

سمیه

پست جالبی بود. ولی الان متاسفانه حد اعتدالش از بین رفته یا پدر و مادر در حضور فرزندان آنقدر راحتند که فرزندان شرمسار میشوند ویا آنقدر ناراحت که فرزندان همیشه در این تصورند که نکند پدر و مادر نسبت به هم نا محرم هستند به هر حال هر زمانی یه مشکلاتی وجود داره در ضمن در روز عرفه التماس دعا بازم یه در ضمن دیگه خیلی زیادی ازم تعریف کردید ممنون

نيايش

سلام ممنونم از لطفتون .. باعث افتخاره شما رو با اجازه لينک کردم

فريبا

بابا شما هم بله؟ از داشتن دوستی مثل شما ذوق زده م. راستی من برای پوست و مو یه هفته با غذام پیاز خوردم.... معده م منفجر شد

ستاره

سلام و روزتان بخير دوست من.از نوع نوشتن مطالبتان لذت ميبرم.آخه چه جوری اينها را بهم وصل ميکنی و اينقدر جالب و خواندنی از آب در مياد ببخشيد يک کمی خودمونی شد. سلامت و شاد باشيد و در پناه حق

ستاره

دل در جوشش ناب عرفه ، وضو میگیرد و در صحرای تفتیده ی عرفات، جاری میشود. آنجا که ایوان هزار نقش خداشناسی است.لب ها ترنم با طراوت دعا بخود گرفته و چشم ها امان خود را از بارش توبه، از دست داده اند. دل بیقرار روح عرفان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) شده است. الهی اشک و زمزمه ما را نیز بپذیر................... آمین یا رب العالمین

آيکا

کمی تحملم کن خواهم گفت برايت ........................... سخنانت را با جان می پذيرم اما ......... و بينهايت از توجهی که داری سپاسگزارم دارم درست می کنم اوضاع را نمی دانم چرا می خواهم برايت کمی بگويم و خواهم گفت به زودی

آيکا

عشق به خالق را از طريق عشق به مخلوقش آشکار بايد کرد و اين خواهم کرد اگر ياريم دهد الهی چشم از ما بر نگير الهی آمين