پارادايم

زندگی با پارادايم ها يا الگوها درمان اضطراب

پشت سكه اضطراب ،  آرامش است ياد الگوها وزنده بودن خاطره هايشان به انسان آرامش می دهـــد وغفلت ازآنها دلهره آور وتنش زا می باشد وعلائم حياتی را بالامی برد وزود انسان را خسته می كند  بخصوص آنها كه با قران درصحنه بودند  فخرالدين خمينی( ره)  كه زيبا آيات قران را درضمن خطابه هايش همراه رقص دستها وحركات موزون تنش ترجمه می كرد وجون پرچم داران گاه به ميمنه وگاه به ميسره می رفت و  آهنگ حركت به سوی‌الله می نواخت وبسيجی می ساخت او يكی ازدست پروردگان اسلام امام خمينی بود كه به تعبير شهيد شريعتی  شناخت آنها يك روش برای شناخت مكتب است وبه تعبير انصاری سالگرد امام فرصت (زمان) تطبيق انديشه های آنها با امام است .

حجازی  سيمائی دوست داشتنی داشت كانه اسيد وبازبدنش متوازن بود نه افراط ونه تفريط داشت فريادطالقانی گونه اش از تريبون خانه ناس هنوز درگوشها طنين انداز است كه  سرمايه داران غلط می كنند كه به فقرا كمك كنند [آنها راتحقيرنمايند] چون می دانست اين روش اساس ايجاد اضطراب مزمن براندامی كه كارل (كوپر) ذكركرده خواهد بود سخنانش عزت آفرين بود شور آفرين بود خطاب سرودگونه اش همنوا با ديگرفرزندان خمينی درصحنه های حق به صدام كه بغدادد خراب است كه بغداددخراب است رقص عارفـــــــــــــانه برپا می كرد

ازخطه كويربود كه غالب ديگر الگوهای ما چون امام امت فعلی ، مطهری ، سيد ابن روح الله ، شريعتی ، صاحب تفسير راهنما ، سيد هادی‌ خامنه ای از آن خطه ا ند . آنها كه پرچم صداقت را برفرازآسمان سياست  برافراشتند ونهادينه كردند  و دست خناس وحراميان  ازرسيدن به آن  ان شاء الله  كوتاه است وچون قبر امام معصوم اول كه فاصله آن ازكوفه بسيارودرساحل دريای نجف است اين هم چنين است. صداقت به زلالی آب آن دريا به مظلوميت آن معصوم كه به تعبير خمينی كبير درود بی پايان براوكه با دژخيمان به صورت مسلمان ومقدس نماهای بدترازكفارجنگيد وازهيچ جيز نهراسيد

تأثير فرهنگ قران بررفتار فخرالدين ازاو مرد ساخته بود كه به تعبير شهيد چمران وقتی شيپورجنگ نواخته می شود مردازنامرد شناخته می شود فخرالدين نيز چون مولايش درهمه صحنه های مبارزه با طاغوت ونفاق ومقدس نمايان احمق حضور علوی گونه داشت . براساس تحقيقات دانشمند ژاپنی جناب ايموتو ازهركجا كه هستيم قبرش را مد نظرقرار دهيم وقرآن تلاوت كنيم سلولهای تنش وخاك قبرش با آيات قران زيبا خواهد شد رحمت خدا براوكه زندگيش برما رحمت بود .

/ 0 نظر / 5 بازدید