کل یوم عاشوراوکل عرض کربلا

شاهان وشاه لیسان که رویشان سیاه  ودستانشان بریده وابتر و در دو عالم قرین ومورد لعنتِ الله ورسول الله وخلق الله اعم ازانس وجن وپری وآب وخاک وبادوآتش باد ودر درازا وپهنای تاریخ ازشرق تاغرب گیتی وازصدرتا ذیل عالم جزخیانت وخباثت وجنایت کاری نکرده اند،بوئی ازانسانیت نبرده اند،جیره خوارومجیزگوی وکاسه لیس این وآن بوده اند،استقلال وآزادی انسانهادرقاره هاوکشورها واستانهاوشهرها وبخش ها ودهستانها وروستاها درمرامشان مرده بوده است.  تمدنی بنانکرده اندبلکه دومرحله تمدن ایران درعهدباستان ودوره اسلامی راویرانه کرده اندفقط کبکبه ودب دبه آنها معیارمسلمان نماهای احمق وخائن ومنافق ودژخیمی شده است که سربه آستان دربارها می سائیده اند ونشخوارخوارهای تفاله خوار، کورها وکرها وخنگهای بی عقل وخرد واندیشه، مدعی، سفیه، بوالهوس، دیوانه،بی شرف، ساززنان ناسازگارومردم فروش، هوسرانان پابرخِرمردم گذارتاازدخالت درسرنوشت خودمأیوس شوند،همواره ازکشته ها پشته ساخته اند.درکربلاوکربلاهای ایران وجهان نیزهرروزاسلحه کشیده وفتنه برپاکرده (وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه) وخونریزی نموده اند غزه را به گرسنگی وخون کشیده اند حسین وفرزندان وخاندانش راشهیدکرده اند واسیرنموده اندمسیرتاریخ راعوض کرده  وآب زلال وفطری رفته به جوی ودخالت مردم برسرنوشت خویش رابرگردانده اند گاه متوسل به شرک،گاه به مشرکین وگاه به کمونیزم وبولتنیزم شده اند گاه بعدازموضوع فطری توحیدباازدواج مقابله کرده اند وسنت تاریخ آنها رابه مزبله افکنده ودوباره چون حرامیان وخطرسازان وکرم زباله برخاسته سرراه بشریت مزاحمت ایجادکرده اند امروزنیزعلم خرافه وخرافه پرستی برپاکرده  وانگ اینکه امام خمینی بخاطرخوش آمدن،انسانهای آنسوی آب ،فرمود:  «جمهوری اسلامی ونظام رأی ریزی ومیزان رأی ملت است» ، میزنند. تف برروی پلیدآنان باد.لعنت برپیشانی پینه بسته ره رو مستر همفران باد، دگمان خشگ مغزتهی عقل ، مرگتان باد وننگتان تا ابد ، شما را چه به تفسیراسلام امام خمینی سلام الله علیه.سربرکفه نهید وابلیس نفستان رابه جهنم بجهانید کمااینکه به جهنم رحم بولتنیسم جهیده ایدواین جهیدن به جهنم ،جزای استشفاخواهان ازآمون هوتپ ها ولات وعزّی ومنای های فیزیکی وسیاسی است .ازماخشمگین باشید وازاین خشمگینی بمیرید ومرگین شویدقل موتوابغیظکم .مافرزندان زینب وحسین وامیرالمومنینم.انشالله ،باید ازما خشمگین وترسان ونالان ومضطرب باشید.و آرامش را چون سراب مانند یزیددرسراب آب ببینید.

/ 0 نظر / 17 بازدید