نگاره نيازمندی بدن به غذا مورد نيازش (تعريف بيمار)

نگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره(chart)جريانی نيازمندی بدن انسان به غذا مورد نياز روزانه اش

فلينظرالانسان الي طعامه (عبس:24)

اسيد وبازبدن متوازن ؟ هست = سالم (بانشاط)

                              نيست = بيمار= براساس طبعش كه اسيدی (سرد)يا قليائی(گرم) است ،غذای بيشتری ازاسيدی یاقليائی (باز) ميل نمايد                                                   

                  

      فشارخون تنظيم ؟ هست(12) = سالم = بانشاط

                              نيست = بيمار= غـــــــــــــذا

                                                    خون سازميل نمايد{گوشت بريان شده گوسفند نر- انجير – پسته – شربت زعفران ...}

                                             ازغـذاهای كم خون كنند ه كه موادنگهدارنده يا شيميائی دارند مثل كنسروها – موز- سوسيس وكالباس وقند وشكرومواد غذائی كه قند وشكر دارند هم مصرف نكند واگر طبع اسيدی است غذا با طبع اسيدی كمتر مصرف كند.    

قــــــــند خون تنظيم ؟ هست = سالم (115)= بانشاط

                            نيست = بيمار[افت دارد ] = (غذا حاوی قند طبيعی مثل آب عسل – خرما – انجير- انگوروكشمش مصرف شود)

كمبود آهك (كلسيم)و ويتامين «ب» ؟ ندارد = سالم    ( با نشاط ودارای روابط خوب)

                                         دارد   = بيمار = غذا حاوی  ويتامين ب ( گوشت بريان نر- زيتون – نخود و... ببشتری ميل نمايد)

هشدار؟!

و يتامين « ب » در بدن ذخيره نمیشود وهرروز بايد مصرف  شود.

غذاهای اسيدی سبب افت فشارخون وافت قند خون می شود

علامت نيــاز؟؟؟

افـــــــزايش اسيد ؟ ( آبريزش بينی)

كــــــــــــم خونی؟ (بی حالی)

افت قند؟ ( يكسره خسته )

كاهش كلسيم ؟ ( خواب رفتن پا ـ مورمورشدن )

كمبود ويتامين «ب»؟ (‌دلشوره داشتن ).

/ 0 نظر / 6 بازدید