زيتون

 

هوو

چه رنگ زشتی است رنگ هوو

هوو

هوو، همسايه ، همسر،تداعی

آفتاب آمد دليل آفتاب ، قبلا درتيرماه درپست ...اضطراب نوشته بودم پوشش زن درمنزل هووی همسراست ودرهنگام مصالحه يك زوج جوان به او گفته بودم وقتی همسرت وارد منزل ميشود دورشدن توازجلو چشمش به هربهانی ای چه غذا آوردن...هووی اوست 

سيده فخرالسادات محتشمی پور:«می گم آقا هی نفرمایین اون هوو رو رها کن بیا به من برس...»(از سايت روزنه پست اگه اين آقا به حرف ما گوش ميكرد)

ديشب (20/9/86) ازكنارخانم وسيده ... كه درب حيات با هم گفت نگو! ميكردند با يك سلام عليك گرم رد شدم ايستادن آنها طولانی شد وقتی‌ آمد پرسيدم كی‌ بود گفت فلانی ازجريان هوو دارشدنش مثل ابردربهاران بااشك  ميگفت .به سايت فخرالسادات محتشمی پوررفتم تا ازنوشته همسرشان درمجله آئين 9 كه مثل مويزوشربت هسته انگوركه رسوبات وكلسترول بد را ازرگها ميشويند وازسكته وآنژی گرافی وبالن گذاری قلب پيشگيری می نمايد بگم اين مقاله نيزرسوبات را ازرگهای اسلام امام خمينی ميشورد بااينكه قبلا پست را خوانده بودم تداعی اشگهای سيده ... با كلمه هوو درآن پست يادم آورد كه قبلا اين خبررا دراختيارفخرالسادات گذاشته ام :

قبلا درپست اسهال واستفراغ كودكان ومراقبت ذكر كرده ام كه دوخانم جراحی آپانديس داشته اند كه قسمتی ازلوله رحم آنها به اشتباه درحين جراحی برداشته شده ونازا گرديده اندبا اينكه مادرش سبب پيوند هم شده اما پيوند نگرفته  وهمسريكی ازآنهابدون اجازه ايشان ازدواج مجدد نموده است تا اوهم دراختيارفراكسيون حزب درمجلس قراردهد وسخنگوی فراكسيون به وزيربهداشت تذكردهد تا جراحان حواسشان را جمع كنند وتكرارنكنند چون شكايت به سازمان نظام پزشگی هزينه دارد ومستلزم تلف كردن وقت بسياراست ويواشيكی است كه عموم آگاهی نمی يابند تا به زيردست هرجراحی نروند بايد نماينده ازبعد عمومی جرم تذكردهد وازنظرشخصی به سازمان نظام پزشگی شكايت شود تا پرونده پزشگ متخلف را به دادگاه بفرستند .

خبرتكميلی را كه درپست ...اضطراب درآرشيو تيرداشتم برایش گذاشتم

چقدرقشنگ !!گفتن اون هوو را رها كنيد واقعا صداقت به اين ميگن! حرف دلشونو زدن!!!قسمتی ازپست آرامش …اضطراب[آرشيوتير]كه بدونيد دقيق نوشتيد!!!
جهنم اضطراب پشت سر ايستادن در اتوبوس نهفته است آی خانمی ، ای آقو ، بی جهت غر نزنيد حتی اگر مجبور به اينگونه تردد شديد ، بلافاصله بعد از برگشت دراز كشيده يك وجب پاها اززمين بالاتر(راست قلب) باشد تاخون به مغز برسد وازغذای خون ساز هم استفاده نمائيد چند انجير يا 20 گرم گوشت را سريع سيخ كرده داغ كنيد و بخوريد تا هم خون شما تامين شود هم كمبود ويتامين ب ناشی از استرس شما تامين گردد واز عصبانيت ها كاسته شود ضمنا بعد از برگشت از بيرون منزل ، چنانچه شوهرتان درمنزل است اين كار را با كمترين پوشش اندام انجام دهيد چون پوشش همسر در منزل هووی شوهر است . همانطور كه خانمی از هوو متنفر است شوهر نيز از پوشش همسرش درمنزل دچار گرفتگی وعبوسی وبد خلقی می گردد.

امروزه رفتارشناسی به اين نتيجه قطعی رسيده كه مردها با چشم به آرامش ميرسند ووقتی وارد خانه ميشوند ابتدا همانطوركه پيغمبرفرموده اند «بهترين صدقه اين است كه صبح كه مرد ازخانه خارج ميشود همسرش را ببوسد وظهركه وارد ميشود خانم اورا ببوسد» سپس خانم ، تا فرصتی ، تو،ديد(چشم) همسرباشند وبه بهانه كاروغذادرست كردن و...ازچشم او پنهان نشوند

باز اين كلمه هوو تداعی كرد كه يادم آمد مدتی قبل برای‌مصالحه دوزوج جوان كه مدتی بود جدابودند رفته بودم گفتم اگرميخواهی همسرت غزنزند وقتی وارد خانه ميشود ازمنظرش كنارنرو سعی كن توچشمش باشی چون پوشش تو ، دست شوئی‌ رفتن ودست وروشستن تو ، داخل آشپزخانه رفتن تو به هربهانه كه باشد هووی همسرت هستند . ديگه پس ازآشتی نتونستم تجربه اش را تواين زمينه بپرسم تا براتون بنويسم .آلبالوخانم (chikenlitl.blogsky.com)ازتوآشپزخانه بيا بيرون ، ببين طبق يك سند متقن درسايت روزنه (mohtshami.info)يك هوو به هووهای‌ عزيز آينده ات افزوده شد .جون آيدا كه مامانش هی رفت تو آشپزخانه بيرون نيومد تا باباش رفت هوو مالش آورد ودوشتش سركلاس بش گفت ديشب مامانتو با بابا توخيابان ديدم آيدا گفت مامان منو!!! ديشب من پيش او بودم ازخانه بيرون نرفت ! با گشت تعقيب كه اين سيده ...هم با پول هنگفت دادن به موتوسواركشف هوو نموده اونو كشف ميكند فيلمشو ميگم . چندسال قبل روزنامه جمهوری‌ اسلامی‌ نوشته كرداهی بود درنيمه كره چپ آفاق نه انفس !(غرب)حمام ها را درداخل اتاق خواب با نمای شيشه ای می‌ سازند كه ديشب شنيدم درمحله ما هم رواج يافته است .به اميد روز‌ی كه آشپزخانه واتاق رايانه هم همينطور ازنمای شيشه ای باشد تا هووهای اين آقايون هم ذليل ونيست ونابود شود واين يك كاررفتارشناسی محض است نه استثنائی كودكانه يا اجتماعی كه اماكوليزخانم متخصص آن است وكورت لوين گروهی اش را برای‌ مصرف كمترمتخصص است ونظريه ميدانی اش ميگه آجروسيمان تنی چند وقاچاق رامصرف نكن تا بخواهند ازخارج با پول نفت وارد كنند وترازتجاری مملكت را منفی كنند (سخنگودولت متوجه نشد ! به رئيس بگد!اون هم بگد: يك شيرفروش تورم درست كرده بياييد ازدم خونه من بخريد!)خدای من ! شيشه قزوين استفاده كنيد . يك درميون هم كه استحمام كنيد ديگه سنگ پاشو نيازنداريد!جالب ميشه؛ تورم هم نميشه ! گرانی ميخوره تو سرش!يعنی از100% كه امسال رخ داده بخصوص تومسكن وعبورومروربيشترنميشه!چقدرژالب ميشه.  

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى