زيتون

 

کمبود ويتامين ب وکم خونی زمينه قتل های خانوادگی و دوستانه و..

پيش درآمدی برپست ويتامين ب

اخبارجنايت های خانوادگی درسال 86 كه بطور عمده ناشی ازكمبود ويتامين ب  يا درزنان ناشی ازكم خونی وازدست دادن كنترلشان مي باشد. تمام اخبارازصفحه 14 روزنامه اعتماد ملي استخراج شده است .

هشدارمثبت !!!بدون وضو يا نگاه به كتاب مقدس دينتان كه سبب اينوژن شدن يا برگردان سلولهای عصبی ودرنتيجه شاد شدن شما ميشود ازمطالعه اين پست بطورجد خودداری نمائيد .

فروردين /

15- مادرعصبانی دردانمارك پسر15ساله اش را با تبر ادب كرد[به قتل رساند]

15- دختر21ساله درتهران به دليل اختلاف با والدينش به زندگی خود پايان داد .

16- پدربزرگ دختر19ساله كه درورامين نوه اش را به قتل رسانده بود به جرم خود اعتراف كرد .

16- دختر19ساله دراسكو به علت ازدست دادن كنترل خود مادربزرگش را كشت.

18-پرونده  پدری كه به علت اختلاف با همسرش فرزند سه ساله خودرا سربريده بود وبا قراروثقيه آزاد بو د به علت  خودكشی وی مختومه شد .

19- جسد دخترجوانی درميانه كه توسط برادرانش به قتل رسيد ه بود كشف شد .

19- مردی درمياندوآب خود وهمسرش را به آتش كشيد.

19- پسر16ساله دررشت ، ادعا كرد خانواده ای كه  سه سال پيش سبب خودكشی خواهرش شده اند پسر15ساله آنها را كشت .

29- پسر24ساله درتهران كه متهم اصلي قتل پدرخود بود منكر قتل شد .

29- سينا پسرتهرانی به علت اختلاف با همسرخود به زندگي خود پايان داد .

30- نامادري دراسلام شهرتهران ، كه پسر13ساله ناتنی خود را پس ازشكنجه به قتل رسانده بود با گذشت پدرش كه 2فرزند مشترك هم دارند پس از چند مرتبه تأكيد هيئت صلح دادگاه با پدراو ازقصاص نجات يافت.

30- مرد 38 ساله دررباط كريم پس ازكشتن يه نفر ، بی دليل دوباجناق خود را درمحل كارشان با چاقو مجروح كرده بودكه حكم قصاصش صادرشد.

30- مرد 33ساله دررباط كريم كه خواهرخود را كه دو فرزند 9و12ساله داشت كشته بود محاكمه شد .

30- محمد علی رهنما رئيس پليس مهاجرت واتباع خارجي ناجا : 78 باند قاچاق انسان ، با كنترل 14000000مسافرخروجي و ورودي به كشور دستگيرشدند كه 65باند قاچاق انسان و13 باند جعل اسناد خروج داشتند.- آب ميوه مسموم شگرد سارقان ترمينال( يك رمال درقم هم درسال 86 با شربت مسموم به عنوان داروی شفابخش به 60دختروزن تجاوزكرده بود كه اعدام شد)

ارديبهشت/

 

1- مرد 46ساله  همسر معتادش را كشته وبه زندگي خود نيز پايان داد دختر 13ساله آنها كه شاهد مشاجرات هرروزه وصحنه های جنايت بوده آنرا دردادگاه تشريح كرد/آفتاب يزد

1- زن ناميبيائی پس از بی مهری همسرش ، سه فرزند خردسال خود را به درون چاه انداخت وكشت.""

1- پسر 17ساله درتهران رقيب عشقی دختر 13ساله خود را كه 20سال داشت به قتل رساند.""

1- دختر 21ساله با پرتاب خود به زير قطارمترو مجروح شد كه به بيمارستان منتقل شد ""

2- مرد 71ساله درتهران همسر61ساله خود را با سنگ به قتل رساند ه بود كه رضايت اولياء دم او را ازقصاص نجات داد .

2- مرد 42ساله خواهر معلول 51ساله خود را با لوله آهنی كشت .اكرم خواهر ديگر وی دردادگاه گفت برادرم هر روز به من ومقتول ميزد.

3- پسر 21ساله درنجف آباد كه معتاد ميياشد پدر معلول 50ساله خود را كشت اين مرد 20 سال بود كه ازهمسرش متاركه كرده بود وبا اين پسر زندگی ميكرد .

3- مرد 46ساله به قتل مادر خانم 67ساله اش اعتراف كرد

3- درشهرك گريزه كردستان ، مردی برادر 27ساله خود را به تخت بست تا ترك اعتيادش دهد كه اوفحاشی كرد اين او را به قتل رساند .

15- يك پسر درمهاباد پس از جواب رد ازخواستگارش غنچه ، با اسيد زيبائی او را ازبين برد .

17- مرد 59ساله به دليل اختلاف با همسرش او را با چاقو كشت .

20 مرد 37ساله ترتهران پس از گرفتن خودرو پدرش آنرا كنارپل حكيم تهران پارك كرد وبا پرتاب خود را تلف كرد .

22- مردی درشهرستان خنج (استان فارس) برای كشتن همسر 75ساله ودختر 40ساله اش اجير گرفته بود كه پس از7ماه ازقتل آنها لو رفت .

22- دختر 17ساله خود را ازساختمان دربومهن پرتاب كرد ومرد .

22- جوان 25ساله ناپدری خود را به دليل اختلاف با مادرش كه چندين مرتبه صلحشان داده بود كشت .

25- فضه دختر17ساله در اصفهان به علت اختلاف مالی مادروخواهر خودرا بابنزين درخواب به آتش كشيد وكشت وخودش نيزدچارسوختگی شد .

29- جوان 23ساله درتهران پس ازمتاركه با همسرش به تصور اينكه رقيب عشقی او سبب متاركه شد ه با اودرگيرشد وكشته شد .

30 كيفرخواست مرد 59ساله ای كه همسرخود را با چاقو به قتل رسانده بود درتهران صادرشد .

30- مرد 71ساله درتهران پسر 26ساله اش را به علت اعتياد درحمام منزل كشت.

30- دو خواهر كه با دوست پسرهای خود به فشم رفته بودند درآب افتاده وخفه شدند يكی ازخواهرها درآب تعادلش به هم ميخورد خواهرديگر برای نجات او ميرود كه ايشان نيزغرق ميشود وازپسرها كاری برنمی ايد.

30 – سكينه كه ادعای ارتباط با امام زمان ونماينده ايشان بودن را داشت با اغفال معصومه وتهمينه دركلاس هايش درشهرك محلاتی تهران، فرمان قتل شوهرخود را صادر و به كمك آندو او را پس ازكشتن با چاقو با بنزين وبازكردن لوله گازبه آتش كشيد .تهمينه ومعصومه با تحريك برادر يكی ازشاگردهای تهمينه ، با سواستفاده ازاحساسات مذهبی پسر مذكور، او را تحريك كرده و وادار به اجراء قتل و آتش كشيدن منزل مقتول مينمايند. تهمينه خيلی مذهبی بوده بطوريكه توانسته خودش را درخانواده متهم اصلی (پسر) محبوب نشان دهد و زاهد بازی راه اندازد.

خرداد /

1- دودانشجو دراصفهان كه با اغفال زنی‌ همسرش را به قتل رسانده بود محكوم به قصاص وزن به 15سال حبس محكوم شد

1-  جوانی كه ازازدواج با دختر مورد علاقه اش درخيابان شوش غربی درتهران نااميد شده بود به زندگی خود پايان داد[لعنت برچای وشكر]

2- مرد 48ساله درقائم شهر كه دچاراختلال عصبی بود كودك 5/1ساله اش را با سلاح شكاری‌ كشت وبه زندگی‌خود نيزپايان داد

2- پسرمعتاد كه درافسريه تهران برسرمصرف مواد مخدرمورد اعتراض شوهرخواهرش قرارگرفته سبب قتل مادربزرگش شد كه به ميانجيگري آمده بود

2- مردی دركرمانشاه به علت اختلاف با همسرش دختر 21ساله خود را با آچارفرانسه كشت . [لعنت برچای وشكر]

2- برادرناتني درنيشابور خواهر17ساله اش را به قتل رساند[لعنت برچای وشكر]

2- تشكليل دادگاه قاضی متهم به قتل همسر 17ساله كه درخوی‌ همسرش را با گلوله كشته است  سميه همسر قبل اين قاضی كه ازاو طلاق گرفته دردادگاه گفته او هميشه مرا به قتل تهديد ميكرد ويك همسر ديگر هم داشته كه ازاو طلاق گرفته است

* وقتی يكی‌، همسر داشته منجربه طلاق شده بدون تحقيق كامل دختر به اوداديم ناشی ازماست مالی كردن است كه رفتارشناسان دنيا معتقدند ويژگی مختص ايرانيان است . عباس عبدی محقق اجتماعی برجسته كشور اين هفته 7/8/86يادداشتی داشت كه نوشته دراروپا يه ماشين آتش بگيره سود سهام شركت سازنده كاهش مييابه و كسی‌ديگر ماشين اون كارخانه رو نميخره اما درايران پليس گزارش كرده بيش از140 پژو سال گذشته آتش گرفته ولی جون آجی ها يه ريال از(ازماست) ازقيمت پژو كسرنشده بلكه گُرگُُرهم ميخرند . به همين شيوه هم دختر به شوهرميدن(ازماست)راست ميگن رفتارشناسها ، چون قيمت مسكن ازسال گذشته تا امسال %100افزايش يافته ولی وزيرمسكن ميگه بايد برای مسكن دارشدن بدويد يعنی‌ استعفا كه هيچ ، خجالت هم نميكشه حرف نزنه ، پرو ئي هم يه حدی داره ازسنگ پای قزوين هم گذرونده ،‌اينا هيچ!!!آره هيچ ! پس فردا تو انتخابات دهم رئيس جمهوري با ماست مالی كردن دختربه شوهردادن ما ، همين دولت رأی‌ مياره .چرا؟ چون گناه داره رای بشه ندی زبون بسته است . آدم دلش مالش ميسوزه مثل همين دختره كه دادنش به اين مرده كه دوتا زن طلاق داده حالا همه ميگن دختر گناه بود زبون بسته بود .اگه به اين قاضی نميداديم قاضی هم كسی رو نداشت غذا مالش بپزه گناه بود زبون بسته بود اصلا به اين كاربه شكل يه جوك نگاه ميكنيم اِ؟ قاضی! چَـه كاركرده! بينظيرشنبه بگه ! ماستارو رو سرسه تا زن خالی كرده ، سه خانواده وطايفه رو ماست مالی‌كرده .قاضی ماستی شده ، مش علی دوغی شده ، مش حسين بستنی شده ، مش رضا برقی شده ، مش ماندعلی زغالی شده ،‌ مش عباس نفتی شده ، مش ممد بيچاره شده ، مش اكبرسياه شده ، مش ...بشماريد به تعداد شغلهای قديم وجديد داش جواد موبايلی ، داش قلی لوازم خانوادگی ،‌داش رسول ترمزی ، داش بابك رايانه چی ...دختر به پا ماستا رو نريزی لباساد كثيف ميشه !يه دفعه پست خواستگاری(ارشيو اسفن – دالش ماستی شده) رو نخونی ببينی چطوری بايد شوهركنی يا دختربه شوهربدی چون ماستا می‌ريزه ، ديگه نميدونی‌ با عدس پلو ماست بنوشی‌! كه قديم با گردو مزوّرش ميكردن؟اين هم ازماست مالی‌كردن غذاخوردنمون،آجی! تازه تو فيلم مداربسته منزل اين قاضی همچی بوده به جزاين صحنه قتل كه ماستی شده بوده ! ماست مالی ! ماست خالی ! ماست موسير! ماست برنج ! ماست كل عباس، ماست پاستوريزه!ای كوف ، هی ماست ماست درآوردی ، يه دفه گفتی ماست خب شنيدم مگه قطاب خوردی ؟!يعنی‌ جون آجی ديگه دخترتو ماست مالی‌ به شوهرنميدی؟نه كه نميدم ، مگه عدس پلو باماست خوردم ! آفرين !!! اگه مامان اين دختره عدس پلو با ماست نخورده بود الان دخترش مثل ستاره بالا سرش مثل پروانه پروازميكرد لبخند ميزد ومثل شمشيركه وقتی‌فرو ميره همه جا رو سرخ ميكنه ميرفت تو قلب باباش و فضای خونه شونو معطرميكرد !!!سه شد ! ازخبرخارج شديم برگرديم ازسفرماست ! امان از17 هرچی نيگا ميكنی‌تو اين پست 17ميبينی كه بيشترش دخی هسته ! درسته ! هسته ؟هستی خانم هم كه يادت هسته ؟ توماه مبارك هسته؟ كه ماست را نهادينه كرده هسته !

3- مادرروان شناس 60ساله درآمريكا دوقلو زائيد / جون آجی اين ديگه جنايت نيست ! قشنگه!

3- محاكمه زنی كه متهم به قتل دامادش درسه سال پيش ميباشد.

3- دستگيری مردی كه با قول ازدواج به يك دختر او را به منزل برد و اسيرتجاوزكرد وازاو فيلم حين سكس گرفت كه شكايت به موقع  دختر،‌ سبب دستگيری وكشف فيلم تجاوزحين سكس چند دخترازمنزل وی شد /آفتاب يزد/ [تو پست خواستگاری هم يه دختر دانشجو اسيرتجاوزميشه كه پسره رو ميكشه 34قاضی حكم قصاصشو كه قاضی ساده لوح صادركرده بود نقض ميكنند]

4- 50 سينماگر، ازجمله عزت الله انتظامی كه افتخاريونسكواست ،‌ كمال تبريزی ، خانم درخشنده وميلانی ، درنامه ای به رئيس قوه قضائيه ،‌ خواستارتبرئه كبری رحمانپوركه متهم به قتل مادرشوهرش است شدندكه 6سال است دربازداشت است .

4- دستگيری زن 42ساله درتهران كه به كمك دو دختر22و19ساله وپسر17ساله اش همسرش را كشته كه همگی درزندان هستند. [لعنت برچای وشكر]

4- خواستگارسابق زن ، درروستای الكو بناب ، زن را كشت. [لعنت برچای وشكر]

4- دوجوان معتاد كه هركدام جداگانه برادران خود را به قتل رسانده بودند با گذشت اولياء دم ازقصاص نجات يافتند .

5- مرد 39ساله كه سال 85دربابل وقتی همسرش وارد منزل شد وديد با يك زن  درحال سكس است با عصبانيت همسرش را كشت و خواهرزاده او را با كارد مجروح كرد ، خود را به آگاهی بابل معرفی كرد .

5 – مرد 60ساله برادرش را كه 40سال بود معتاد بود تعقيب كرد تا ببيند ازكجا مواد ميخرد ، او متوجه شد وكارد كشيد واين ازاو گرفت و او را كشت.

5- به گزارش پليس 15مورد مرگ مشكوك به خودكشی درارديبهشت درتهران رخ داده است . [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر]ضربدر2

6- مرد معتاد درتهران دوستش را كه برای همسرش مزاحمت ايجاد كرده بود كشت .

6- محاكمه مرد 34ساله دراسلام شهرتهران كه همسر27ساله خود را به علت عدم تفاهم پس ازكشتن به آتش كشيده بود . [لعنت برچای وشكر]

6- مردی كه درپاكدشت ، پدرخودرا برای انتقام ازبرادرش كشته بود دستگيرشد . [لعنت برچای وشكر]

7- دوپسرجوان درتهران به كمك دوستشان پدربزرگ 76ساله خود را برای‌ سرقت كشتند.

7- مردی دردليجان ، به علت سوءظن ، اعضاء خانواده اش را باچاقو مجروح كرد كه يكی‌ از سه فرزند مجروحش كه دختر6ساله بود دردم جان باخت . [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر] [لعنت برچای وشكر]

7- شدت عصبانيت شوهری درمحلات سبب شد با يك سيلی همسرش را بكشد.[لعنت برچای وشكر]

7- يك جوان بعد ازجواب رد ازخواستگارش درمترو صادقيه تهران او را به گلوله بست وكشت. [لعنت برچای وشكر]

9- دخيره بنزين درمنزل برای‌قاچاق به عراق دربوكان سبب سوختم ومردن جوان 23ساله شد

9- جوان كم بينا درتكاب به جای‌ اينكه هويج بعد ازغذا بخوردكه 7000واحد ويتامين آ دارد با يك نوشته كه به درخت كنارچاه چسباند بعلت ناراحتی‌ اعصاب خود را به درون چاه انداخت وكشت . [لعنت برچای وشكر]

9- قرارمجرميت زنی كه درتهرانپارس شوهرمعتادش را برای دفاع ازخود كشته بود صادرشد .

9- نزاع دوپسرعمو درسلسله لرستان منجربه قتل يكی‌ ازآنها شد . [لعنت برچای وشكر]

9- زنی درورزقان به كمك برادرانش ومردی‌كه با او رابطه محصنه داشت شوهرش را كشت .

9- جوان 23ساله دركرمانشاه به سبب اختلاف مالی دائی وزن دائی خود را كشت به زندگی خود پايان داد . [لعنت برچای وشكر]

10- اختلاف بين 4خانواده درورامين از84تاكنون برای وصلت (ازدواج)، منجربه قتل رهگذرشد .

10- اختلاف به خاطرخواستگاری جان پدردختررا گرفت . [لعنت برچای وشكر]

10- پسری كه درتهران به علت ازدواج مادرش بايك مرد ، پدرخوانده، را كشت دستگيرشد.

* جنايت اندرجنايت ، معمولا ازوداج نكردن يك  زن يا مرد برای‌ارضاء غريزه جنسی ، بعد ازبيوه شدن يك جنايت است  تا زن دچارناراحتی های جسمی ازجمله ديسك كمرنشود ومرد دچاراختلال عصبی نگردد تا جامعه آرامش روانی داشته باشد اما می بينيم جامعه ای كه الگويش زهرا وعلی سلام الله عليهم هستند كه وصيت ميكند يا علی 15روز بعد رحلت من ازدواج كن وعلی تا 40روزاحترام نگه ميدارد وفرزندانش هم راضی هستند ارزش اين حديث ازامام علی احرازميشود كه به سجود وركوع طولانی‌ افراد ننگر ، شايد ازروی عادت باشد بلكه به صداقت وادای امانت آنها بنگر وحديث مشابه ديگر ازامام رضا كه ميفرمايند به صداقت وادای‌امانت افراد بنگر. ما سينه ميزنيم برای‌ آنها ،‌اما حين انجام روش آنها توسط پدريا مادرانمان جنايت ميكنيم وجامعه را گرفتار زنان بيوه وبی سرپرست فراوان ومردانی كه زود مجبورند بميرند  كرده ايم .مگرنه آلبالوخانوم ؟!پست ازدواج بخونيد روزنامه جمهوری‌اسلامی‌نوشته زودترمی ميرند.

10- پدر ، پسر 14ساله ؛ كه وقتی‌ وارد رستوران پدر 54ساله خود شد ومتوجه شد پدر با يك زن رابطه دارد به كمك پسرخواهرش اورا آزاردادتا به  مادرش نگويد . مادراوقبلا هم به خاطراينگونه موارد با شوهرش اختلاف  داشته است .درنتيجه پسر كه دركلاس دوم راهنمائی‌است ازامتحانش بازماند.ولی وكيل پدرش اين خبر را تكذيب كرده وگفته صحت ندارد.

10 مردی درشهريار، همسرخودرا كه رابطه محصنه داشت مجروح كرد كه همسايه ها نجاتش دادند ومرد زانی‌ را كشت .

12- زن 22ساله برای حذف آثارجرم موادمخدربلعيد ودرمان نتيجه نكرد ومرد.

12- يك مرد 38 ساله درشهرری‌ خود مرده كرد .

12يك نوجوان 17ساله سرقرار با دخترمورد علاقه اش توسط 4موتورسوارزخمی شد وفراركردند كه پليس درتعقيب موتوسواران است .

12 مردی كه درنكا پس ازتجاوزبه دختر7ساله او راكشته بود وهمسرش بدين علت طلاق گرفت قصاص شد

12- پسری دراصفهان به علت اختلاف با پدرش منزل او را به آتش كشيد [ درنامه به سيد ابن روح الله كه قتل های 85ذكرشده آرشيو اسفند- درماه های قبل هم آتش زدن دراصفهان رسم است ، اصونی آتش زن] [لعنت برچای وشكر]

13- دادگاهی درامارات يك زن فيليپينی را به جرم كشتن فرزند سه ساله اش محكوم كرد. [لعنت برچای وشكر]

13- جوان 24ساله لرستانی‌كه خود را برای‌ معاف شدن ازسربازی مجروح كرده بود مرده كرد.

13- پسرعمه ای كه درمازندران دچارناراحتی اعصاب بود دختر دائی سه ساله اش را كه ميهمان آنها بودند با چوب كشت.

16- خود مردگی پسر 17ساله كه به علت ناراحتی‌عصبی بيش فعالی ، ازمنزل اخراج شد ه بود .

16 – پسرشرور وسارق چند فقره موتورسيكلت دراهواز دخترعمويش را به دليل شك ، سوء ظن

به وی‌ كشت.

17- محاكمه زن 47ساله درتهران به اتهام كشتن وبه آتش زدن شوهرش .

20- محاكمه داماد كينه جو كه پس ازبارها تهديد همسر ، پدرهمسر، مادرهمسر خود را به قتل رسانده است [لعنت برچای وشكر]

.20- مرد 61ساله درشهريارهمسرخود را به قتل رساند . [لعنت برچای وشكر]

20- پسر 23ساله كه به دليل اختلاف برسر خريد وفروش مواد مخدر، دررباط كريم ، پسر عمه خود را به قتل رسانده بود با گذشت اولياء دم ازقصاص نجات يافت .

20 – مردی كه درتهران خواهرزاده خود را به علت سرقت ده هزارتومان ازوی به قتل رسانده بود ازقصاص نجات يافت . [لعنت برچای وشكر]

20- محاكمه مرد معتاد44ساله كه درتهران با سنگ ترازو پدرش را كشته بود .

20- خود مردگی‌! جوان كرمونی ، كه برای‌ترساندن پدرو مادرش خود را ازكوه پرتاب كرد . وی قبل ازانجام با منزل تماس ميگيرد كه گروه امداد ونجات ميفرستند علی رغم صحبت با وی‌نتيجه نداشته است .

26- برادرشوهر20ساله درسمنان ، همسر17ساله برادرش را به علت اختلال عصبی‌ سوءظن بطرزفجيعی كشت .

27 يك مرد معتاد 27ساله درخرم آباد خود مردگی كرد

27- دوجوان به علت شكست رابطه عشقی وخواستگاری‌، درخرم آباد خودكشی وخودمردگی كردند. [لعنت برچای وشكر]

29 زن25ساله كه همسرخود را درتهران كشته ودرحاشيه خيابان دوم افسريه به آتش كشيده بود اعتراف كرد

31- عصبانيت مرد 43ساله به علت اينك مواد غذائی‌ بخرند يا مواد شوينده سبب شد همسر32ساله اش را با ريختن بنزين روی او به آتش بكشد وبكشد. [لعنت برچای وشكر]

31- محاكمه مرد 41ساله افغانی به علت كشتن همسرش با پتك . [لعنت برچای وشكر]

31- خواستگاركينه جو درهمدان به روی‌ دخترمورد علقه و دو دوست او اسيد پاشيد وزيبائی‌ هرسه دختر را ازبين برد .

تير/

6- مرد 25ساله درتهران برادر35ساله معتادش را كه خواست با سروصدا وزور پول مواد ازاو بگيرد پس ازدرگيری كشت .

6- مرد معتاد 29ساله پدرش63ساله اش را به دليل اختلاف مالی‌ كشت .

6- مرد 42ساله با حمله به پسری كه به دخترش تعرض كرده بود او را كشت ولی‌دخترش ازدستش فرار كرد تا كشته نشود .

7- جوان اسپانيائی كه پدر خود را به دليل ناراحتی عصبی كشته بود به زندگی درآسايشگاه اعصاب وروان محكوم شد .

7- پليس ژاپن پسر يك پليس را كه مادرخود را به قتل رساند ه بود دستگير كرد.

9- محاكمه مردی درتربت جام كه با همدستی برادروپسرعمويش ، خواهرخودراباسم كشته بودند وسرازبدنش جداكرده بودند كه پليس بدن بدون سراو راكشف كرد.

9- معتاد 38ساله درشيراز 3برادرخود را كشت .

9- جمشيد معتاد دررشت چَـه كاركرد؟آلبالوخانوم بگه!6نفر ازاعضاء خانواده خود ازجمله پسرش وهمسرش را با كارد مجروح كرد كه دختر 6ساله ای كه مجروح شده بود فوت كرد.[ آلبالوخانو تو آزمايش ازدواج كه دقت ميكنی هيچ ، مشاوره ژنتبك روهم ژون آجی برو بد نمي بينی] آلبالوخانم چه خبر بوده اين نه تيره ، ازهفتير هم گذرونده پناه برروح القدس.

10- محاكمه مردی‌كه سال 84درافسريه تهران دامادخود را به علت اختلاف با دخترش كشته بود.

10- داماد خيانتكار در ديواندره كردستان كه به علت ازدواج دوم با همسرش اختلاف داشت وسال 80 خانواده همسر اول را به رگباربسته يكی را كشت و4نفررا مجروح كرد وبه عراق گريخت پس از5سال با اطلاع به موقع آلبالوخانوم ها به پليس دستگيرشد .

10- كشف جسد مرد 40 ساله درساری درحمام منزلش كه سه سرنگ دركنارش بود.

10- همسر زن جوان درتهران كه با هم اختلاف داشته وزن باگازمنو اكسيد كربن ، خفه شده دستگيرشد .

10 – مرد 23ساله درنيشابور خواهر14ساله خود را كشت .

11- پسرك معتاد دراهوازپدرخود را كشت ومادرخود وخواهرش را با اسلحه گروگان گرفت وبا ماشين برد كه با زرنگی آلبالوخانوم های محل وزنگ به پليس ، او را تعقيب وآنها را بين را ه ازچنگ او درآوردند.

11- مرد34ساله دراين گليس كودك سه ماه خود را كشت.

11- مردي درآفريقا جنوبی مامزدش را درآتش سوزاند.

11- زنی درقم به علت افسردگی‌ ناشی ازفوت پسرش به جای مجلس عزا به قبرستون رفت يعنی خودمردگی نمود .

11- پسر15ساله حين بازی با كلت پدرش شليك كرد اورا كشت .

12- يك دختر12ساله مصری حين ختنه شدن توسط پزشگ فوت كرد.اين مرگ سبب اهالی آن شهرشد ودرنتيجه توقف ختنه دختران مصري گزارش شده است .

12- مرد 38ساله آلمانی پس ازكشتن برادرخود مادرخود راهم كشت [لعنت برشكر ، قند،‌چای ،]

12- پسر20ساله كه دوستش را به علت تعرض به مادرخود كشته بود به ديه محكوم شد.

12- يك زن آمريكائی‌ پس از،  زايمان متوجه شد دست هايش را ازآرنج وپاهايش را اززانو قطع كرده اند پزشگان علت را بيماري استرب تكوكوس گفته اند .

16- صدورحكم قصاص شهلا جاهد كه همسر محمدخاني فوتباليست را به قتل رسانده وهنگام برداشت پول ازحساب محمدخاني با چك سفيد امضاء لو رفت ودستگيرشد

16-  معتاد 60ساله دربندرعباس همسر54ساله خود را به قتل رساند با چاقو

17- پسر30ساله درتهران پس كشتن معشوقه اش خودمردگی كرد

17- مردی درپاكستان 4فرزند خود ويك برادرزاده اش را به قتل رساند

17- صدوركيفرخواست برای‌مردی كه سال قبل درتهران همسرش را كشته وبه آتش زده بود

17- زنی درولـــــز ، پس بارها شكنجه فرزند 15ساله اش او را با آب جوش شكنجه داد وسوزاند كه براثر گزارش بيمارستان دستگير شد .

17- دختربچه دوروزه هندی كه توسط پدربزرگ مادری‌اش زنده به گورشده بود پس ازدو روزنجات يافت .

18- دودختر دركرمانشاه به علت اينكه عمويشان دخترش را به برادر آنها نداده فرزند 8ساله عمو را با روسری خفه كردند

18مرد 44ساله معتاد كه پدر80ساله اش را كشته بود با گذشت اولياء دم ازقصاص نجات يافت .

21- محاكمه مردی كه دركرج همسرسابقش را با 11كارد مجروح وبرادرخانمش را كشته بود .

21- كشف جسد نوزاد دو روزه درتهران .

24- صدوركيفرخواست معتاد 20ساله دربومهن كه پدر 54ساله خود را به قتل رسانده بود

24- مرد همسركش درمهرشهرپس هزاركيلومترفرار دوماه بعد دستگيرشد

25- محاكمه مرد معتاد درتهران كه كودكان خود را آزارميداده

25- پرونده زنی كه متهم به قتل شوهرخواهرشوهرش است به دادگاه رباط كريم برگشت .

25- محاكمه پسری كه دربومهن پدرپيرش را كشان كشان به دارآويخته بود وبا شكايت مادرش دستگيرشد

28- زن 55ساله درمشهد خود را به آتش كشيد وجان باخت

30 مرد آفريقائی همسرش را با چوب بيسبال كشت

30- زن قرقيزستانی ازدست شوهرش خود را به آتش كشيد

30 زن ولزي قصد كشتن شوهرش با اكستازی را داشت كه دستگير شد

31- محاكمه پسری كه پدرش را قطعه قطعه كرد

31-  كبری رحمن پو ركه درسال 79 مادرشوهرش را كشته بود برای بارسوم با نامه رئيس قوه قضائيه ازقصاص نجات يافت .

مرداد 

1-زن 16ساله درتهران بعلت رابطه محصنه واختلاف با شوهرش او را با قرص برنج به قتل رساند

2- نجات مردی كه مادرخانمش را كشته ، اموالش را سرقت كرده بود واو را به آتش زده بود با گذشت اولياء دم ازقصاص .

2- صاحب يك بنگاه درقم يك خانم را به ترك موتورش نشاند تا خانه مستأجري نشانش دهد با بيراهه رفتن وزورچاقو به او تجاوزكرد و با شكايت اين آلبالوخانوم ،دستگير وبه تجاوزبه چند زن به همين شيوه اعتراف كرد . [ آلبالوخانوم آخه آدم ترك موتور بنگاچی ميشينه ، آخه آدم بدون شوهرش ميره تو خونه با يك بنگاچي، بعضی ها ميرن تو خونه نيمه سازمردم اونو با قولنامه ميفروشند وفرارميكنند اونوقت آدم نميدونن بفروشن ]

عجب جونورهائی تو قم پيدا ميشن اون ازمهدي نحوي كه حرم امام رضا را تخريب كرد اين ازبنگاچيش اين هم ازرمالش كه خلاصه اش را دربرج يك گفتم، اين هم ازپليس خواب آلودش، بيجه چندنفرو كشته بود ؟ اين 60تازن ودخترو زندگيشونو تباه كرده اونوقت پليس ازخواب برخُـسته! قشنگه نه ! يعنی‌خوابش قشنگه! محمد درويش كه قبلا به علت تجاوزبه يك دخترو...2سال زندان محكوم بوده پس ازاتمام محكوميت به قول آقای كروبی درقضيه بيجه گفته بيد به جای اينكه بيجه ومحمد درويشو مونيتورينگ كنند منو ورفسنجاني حداد عادل و...مونوميكنن ، ما ازمونيتورينگ فقط رينشو چون بروزي زين است متوجه شديم رويش مينشينن بقيه اش فكركنم همون باشه كه ارتشبد فردوست تو خاطرش ميگه شنودو بقيه اش را مفسرين خبر ، تفسير ، حق مسلمشون است.خب  به جای اينكه محمد درويش مونيتورينگ باشه ، چَـه كاربكرده ! بی نظيرشنبه به دوشنبه ميگه : محمد درويش ، با شربت شفابخش به مراجعينش اونها را مسموم وسپس بكارت اونها را ازبين ميبرد وچوچولشون را ميليسيد وخودشونو مي مكيد، اينم مال گوگليا .اوكه يك كارگرساختمانی ساده بود با كپی فال های يك نفر بازارگرمی درست كرد و اشگ دختران بيمارو با نسخه هاش درمی اورد وميگفت اگر به پليس بگيد جادوتان ميكنم وبا چاقو جرتون ميدم .ايسكانيوز گفته وروزنامه اعتماد ملي به تقويم 21شهريورنوشته او درچاله كاظم قم به درك واصلش كردند ولی دست كم زندگي 60دختروزن را تباه كرده و22تير85درورامين دستگيرشده كه يه چسب هم به درب چشمهاش زدند كه آبروش نره چون ريش داشته اون عكسش كه ته ريش داشته چشماش بسته نيست [آلبالوخانوم ، آلبالوخانوم ، آخه تو را چيكاربه فال و رمال ، مگه عقلت پاسنگ ميبره ، كدوم پيغمبر وامام براي درمان خودش به رمال رجوع كرد آخه فال قهوه ، وفال ... چيه بگو ببينم چيه ؟خدای من يه دفعه آلبالوخانوم نگه اين جونوره منو مونو كرده تمام نوشته هاشو مثل كاغذ ديواري ازمن نقاشي كرده . پيكاسو وفرشچيانو ...همه رو رها كرده با اسم من نقاشي درست كرده .جيم شم تا ، تانشم وازآلبالوخانوم عذرخواهي نكنم ، آخه وقتی‌ميگي فال مال چيته ميگه تو دشمن مني املی مثل آلبالوخانوم گل نيستي وگلیستی ، اما با گليست های فنرسه فرق ميكنی .ارزش زندگی رو نميدونی يه بار ترك موتو رميشيني ميري بنگاه يه بارسوارماشين شخصي ميشي يه بارميري حديث پيغميرميبيني بايد چي بخوري !!! ديگه شورشو درآوردی . آلبالوخانوم جوش نكن لعنت برچای وقند وشكركن ، من اگه ميرم گليستم نه آلبالوئی كه بمكنم ترش وخوش مزه باشم مزمزم كنن من تلخم سكرمو تو هم كنم وبقول رئيس جمهور يه نيشگون از زير ازشون بگيرم همه جاشون ميسوزه . داغ ميشن وميششن . تا خيس ميشن من درميرم چون وقتي خيس بشن مثل شمال ميشن ديدي وقتي ميری اونجا كانه آدم تو شلوارهاش چي كرده ! نميدونه راه بره

اين پروندش زودتربش رسيدگي شد تا نگن وپژه بش رسيدگي نشده ودستگاه قضارو سوال بزارن روش يعني زيرسوال ببرن .

2- پس ازدوسال مشخص شد خانم قصاب محل كه 23سال داشته درتهرون با كارد قصابي وقتي شوهرش ازمغازه بيرون رفته خود مردگي كرده وشوهرش منع تعقيب خورد [لعنت برقند لعنت برچاي كه اين آلبالوخانومو ويتامين ب بدنشو سوزونده وكم خون كرده كه بايد اينطوري با كارد اين كنه]

2- سردارجعفري رئيس پليس آگاهي خبرداد كه سهم قتل هاي خانوادگي درحال افزايش است وپليس نيزقادربه پيشگيري ازاين موضوع نيست وي گفت اين موضوع ناشي ازبه خطرافتادن بهداشت رفتاری است كه خارجكيا بش ميگن سايكولوژی يا پسيكولوژی وپيش گيری فقط دربعد فرهنگي ، اجتماعي امكان پذيراست يعني لعنت برقند نفرين بر شكر وواردكنندگانش حالا گُرگُربگيد زيتون تلخه ، پيازتنده ، كاسنی تلخه چای اله شكركوفته !!! سردارجون آلبالوخانوم نزار آجی صبح بريزه تو چای نی نی كوچولو، ببين ميدوني كارفرهنگي انجام بدي !

3- مرد 35ساله كه با بازكردن شيرگازآشپزخانه ودرآوردن لوله بخاری‌ همسرش را با گازمنواكسيد كربن كشته وسپس بعنوان ناشناس به آتش نشانی زنگ زده بود وآنها آمده بودند ديده بودند آتش سوزی‌نيست برگرديده بودند مظنون شناخته شد .

4- مرد 36ساله به سبب اختلاف با مادرش خود مردگی كرد.

 4- نوعروس 20ساله كه درمشهد به علت مشكل تنفسي به بيمارستان منتقل شد مرگش مشكوك وقابل تعقيب اعلام شد

4- دخترجوان درتهران كه ازمنزل فراركرده بود به دام باند فساد افتاد ومستقيم به خانه  فساد رفت .[آلبالوخانوم كمترچاي بذارجلو اين باباه كه با اين« گيس برده »اينطوركنه .يه كم ازشريفی نيا يا د بگيره چطوربا پاره جيگرش رفتاركنه ]

4- رابين هود هتل هاي تهران كه اموال مسافرين را مي ربود وبين فقرا به عدالت توزيع ميكرد دستگيرشد

4- ای آلبالوخانوم ای آلبالوخانوم آخه وسط جاده جاي دلسوزيه به درك كه بنزين تموم كردند پيش دست پدرشون چششون كورميخواستن با موتورسيكلت بيرون نيان – آلبالوخانوم برای مبارزه پيش قدم شد وپيش خبرشد!!! دوجوان با بهانه كردن تمام شدن بنزين موتورشان درجاده قم = اصفهان يك خودرو را متوقف كرده وهمسر مرد را جلوچشاش مورد آزارواذيت جنسی قراردادند .

8- پسر25ساله درتهران پدرش را با كلنگ كشت ودركرمانشاه دستگيرشد

8- مرد عصباني كه شاهد مشاجره دوجوان درخيابان بود به تصوراينكه مرد مزاحم است با تفنگ ساچمه ای 20 خال هندی برای وی كاشت .[آلبالوخانوم آخه تو خيابون جای گازگرفتن ازهم است ]

8- محاكمه دامادی كه به تصوردخالت خواهرخانمش درزندگيشان او را به قتل رساند

8- مردی كه 9000000تومان ازدخترعمو همسرش قرض الحسنه گرفته بود وقتی اون خانوم پس ازچند دفعه مراجعه امد بگيرد به نيت رفتن به بانك سوارش كرد كه مسير را منحرف كرد زن خودش را پش چراغ قرمز ازپنچره بيرون انداخت او دستگيرشد[آلبالوخانوم آخه ترا چه به قرض دادن بذارتوبانك سودشو بگير توكارخيربكارميره قرض الحسنه عمومي ميشه ثواب هم ميبري گورپدرشوهر دخترعمه ودخترخاله]

16- زن كريستالي درنيشابوربرادرزاده 2و4ساله اش را كه پيشش بود با آب جوش وآتش سيگارشكنجه كرد ، برادراين خانم كرولال بوده كه همسرش ازاوجداشده [ آلبالوخانوم جاذب هرجنس را همجنس دان كرباكر!نه اينطوری]

17- محاكمه مرد 27ساله درشهرری به اتهام قتل خواهرهمسرش كه ازرابطه محصنه اين نامرد خبرداشته است

17- صدورحكم قصاص  برای جوان 20ساله كه برای ازدواج با دخترعمويش ، زن عمو را كشت

17- مرد 38ساله پس ازجراحی دربيمارستان خود را درتوالت آن حلق آويزكرد ومرد

21-  مردی به جرم كشتن مادرخانمش دربابلسرقصاص شد

21- شوهرخواهرمعتاد 38ساله درتهران منزلش را به آتش كشيد واو را سوزاند وكشت . وی اظهارداشته يكی ازبرادرخانم هايم برای ارث خودكشي كرد واين با يكی ديگه اشان همسرم را به خاطرارث نميگذاشتند بيايد به سرزندگيش كه اختلاف داشتيم .‍[آلبالوخانوم عجب ارثی خوردند!]

22- يك معتاد دراسلام شهربا برادرمعتادديگرش درگيرشد وشيشه را شكست وگردن او رازدوكشت

22- زنی درتهرانپارس شوهر34ساله اش را باچاقوزد كه قبل ازرسيدن به بيمارستان مرد

25- مرد معتاد دراسلام شهربرای ارث برادرش را تهديد كرد وبا مقاومت او دوفرزند ش را گروگان گرفت كه با دخالت پليس فيصله يافت

27- مرد معتاد كه توهم داشت به تصوراينكه همسرش رابطه نامشروع دارد او را به قتل رساند

27- دستگيري دختر16ساله پس ازمتواری شدن ازمنزل كه بامادرمطلقه اش زندگی ميكرده

29- صدورحكم قصاص مردی كه كودك 7ساله همسر صيغه ای خود را كشت

30- رقيب عشقی دوستش را كه ازدختر علاقه اش درشهريا رخواستگاری كرده بود كشت

31- درگيری بين دوبرادر برای‌ پرداخت پول آرايشگاه منجربه قتل برادر28ساله كه كوچكتراست شد [ی نی كوچولو سواد داره يه دفترومداد داره ، اينم مال اينكه آلبالوخانوم اعتراض نكنه كه چرا هی ازما مينويسي ]

31- مردی كه بعلت اختلاف خانوادگی‌ پسرميانجي برادرزن خود را كشته بود دربندرعباس دستگيرشد

31- يك نامرد خارجی همسرش را كه بيماري صعب العلاج داشت ازبالكن انداخت وكشت

شهريور

1-      صدوركيفرخواست قسامه برای پسری كه نامزدش ازطبقه 9 يك ساختمان درتهرات افتاده كرد ومرد

1- زن متهم به قتل شوهركه دختر12ساله اش شاكي بود تبرئه شد

3- مرد 90ساله هندي ازهمسرچهارمش دارای فرزند بيست ويكمی شد چشم آلبالوخانم روشن

3- مردي دربجنورد با بيل داماد خود را ادب كرد ونفس كشيد ن را ازيادش برد اين داماد كه اززندان آزاد شده بود پس ازورود به منزل پدرزنش يك دسته كلنگ برسر اوكوبيد ورفت بر سر آلبالوخانومش بكوبد كه فراركرد ودرب زيرزمين را بست با فرصت خدادادی بيل چون طيرا ابابيل برسرش فرود آمد!

4- زن 28ساله درشهرری كه بارها طعم خشنونت را ازشوهرش چشيد ه بود اين باربا آچارفرانسه عدالت را يكجا اجرا ، بعله !چنان با آچارفرانسه برسرشوهرش كوبيد كه جمجمه اش خرد ومغزش پاشيد

5- مرد ی كه با شوخی به تصوراينكه اسلحه خالي شليك كرده بود وهمسرش را كشته بود به 5سال حبس محكوم شد وازقصاص تبرئه شد

5- خودمردگی يك زن 34ساله به علت اختلاف خانوادگي

5- خودمردگی يك مرد 35ساله با سقوط ازبام كه سوژه ای ای هاa.a.بود والكل مصرف كرده بود انجمن معتادان به الكل براي ترك = ای ای وn.a.ها مال موادمخدرهستند

6- صدورقرارمجرميت براي مرد27س كه همسر24س خود را با قيچي به قتل رسانده بود

10- محاكمه مرد 28س كه همسرباردار8ماهه برادرخود را به علت سوءظن كشته بود

11- جوان 24ساله معتاد به شيسه پس ازمصرف گردن خود را با كارد بريد

11- مردمعتاد 31س دريافت آباد فرزند 7ساله خود را كشت

11- زنی كه شوهرخود راپس ازكشتن دراتاق پذيرائی‌دفن كرده بود با گذشت فرزندان با شكايت مادرمرد حكم قصاصش صادرشد

13- خود مردگی‌  مرد 27س پس ازبه قتل رساندن همسرخود

13- مردی درسامان چهارمحال با سوءظن همسرخود را حلق آويزكرد

13- همسر ودختران مردی دراصفهان برای انتقام او را كشتند

15- دستگيری مردی درتهران كه به تصورپلاستيكی بودن اسلحه خواهرخود را كشته بود با شكايت شوهر

15- مرد 27س درتهران به دليل افسردگي خودمردگي كرد

17 خود مردگی مرد 27س درجاسك پس ازاينكه بدون گواهينامه يك عابرپياده را كشت

18- مرد مطلقه به دليل مردن فرزند معلولش كه درحضانت خانوم بوده به علت سه روزگرسنگي فرزند كه مورد تاييد بيمارستان قرارگرفته ازخانم شكايت كرد

18- مردی كه سال83همسرش را كشته بود با گذشت اولياء دم ازقصاص نجات يافت

18- دامادي كه سال 82پدرزنش را كشته بود مجنون اعلام شد

18- صدوركيفرخواست برای زنی كه متهم است سال 85به علت رابطه محصنه همسرش را كشته

20- اقدام پليس جنائي وبازپرس براي استرداد مرد ايرانی كه سه سال قبل درآلمان همسرايراني خود را كشته است مردايراني بوده

22- مرد عصباني 52س دختر27ساله خود را كه ميانجي اختلاف بوده باكارد مجروح كرد همسرخود را كشت وخود را مجروح كرد . وی وقتی وارد خانه شد كارت ملي خود را خواست كه همسرش با خونسردي برخوردكرد وايشان شعله قند وچاي وشكراززيروپرش تا كله سرش قلوازميكرد وهوارميكشيد

22- ايتاليائي ها با جمع آوری 150000هزارامضاء خواستارتوقف حكم قصاص كبری رحمن پور كه مادرشوهرش راكشته شدند ويك روزرا به نام وي دراين كشورثبت كردند

22- سه برادركه با يك جوان درگيرواو را كشته بودند دستگيرشدند

25- نامردي كه كودك 5/1 و8ساله اش را درساوجبلاق با روسری به دارزد وبا آمدن همسرش ازدرب ديگر منزل گريخت دستگيرشد اين مرد تو اين همه قتل اعتياد نداشته كه احتمالا چاي وقند زياد ميخورده

همسراين زن پسرعمويش است

27- زنی درتگزاس آمريكا سه فرزند 2و4و6س را درون كمد گذاشت وآنها را به آتش كشيد وكشت

27- خودكشی زن 30س شيرازی ازبالای 33پل اصفهون پس ازنا اميد شدن ترك اعتياد شوهرش

28- يك پسر19س اسپانيائی به اتهام كشتن پدرومادرخود دستگيرشد

28 – نامردی كه درشيرازبا پتك مريم 18ساله اش وفاطمه 12ساله اش وهادی 8ساله اش را درخواب كشته بود دستگيرشد

29- دامادی كه درعجب شير پدرخانم خود را با كارد مجروح كرده بود دستگيرشد .

قابل مش عباس عبدی محقق برجسته كشور برای تجزيه وتحليل.

امام فرموده بودند نجات معتاد نجات اسلام ونجات كشوراست با خواند ن اين اخبارروحيه ايرانيان كدرميشود ونجاتشا ن نجات خودمان است .اگه همه دادبكشيم برسرمعتادها نگيم هيس آبرومان ميره اينطورنميشه

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى