زيتون

 

ليسيد

ليدر ليسيد

منقسرخانم ،همسايه ما ، ميگويد وقتی گاو زايمان ميكند گوساله اش را می ليسد ومردم می گويند  در مثل مناقشه نيست ، ما گـُرگـُر (تند تند) مثل جستجوگرانgoogl  كه آقای روزاده  را گرگر سرچش ميكنن يا مانند افراد ديابت داركه گرگر به دسشوئی ميرن يا افراد دچار سرد مزاجی يا زود انزالی  يا مانند نسوان پائسه  ويائسگی وقت گرگرفتن مان مي رسد وقتی حكايت طنزمسخره كردن ملت حنيف وحقگرای ابراهيمی توسط ليدر جناح بيت الماليسم كشوررا می شنويم . ليدرومدير پی پرعصر مملكت ومنظومه كيهان، همانطوركه ملت فرموده اند درمثال مناقشه نيست مصداق اين ضرب المثل اند برای جبران جزای تنبليغات وتعاملات ليدر در تماشاخانه چاپيده شده ها به عربی مطبوعات به فارسی چاپيده شده يا چاپ شده ها، بروزن لينكيده ، برخی تو وب مينويسن لينكيدمت، تقدير از نقد ونقاد را بونه (بهانه) كرده و به جزا پردازی پرداخته اند به جون منقسر خانم كه از اين چيزا اطلاعات واثقه دارد ما بخيل نيستيم كه هيچ ازليسيدن هم خوشمان می آيد بلا نگرفته های سرچگر گوگلی مدام اين را به يادمان می آورند كه ليسيدمش ، ليسيدم ، بليسم ، ... لااقل اينها مثل نی نی تو ننّو نونو می ليسند كه لذت داره  نميدونم ليدر ومديرپی پر، ازچی اين ليسيدن لذت بردن . واقعا يه جو يا يه پركاه حيا هم خوب چيزيه ، آدم نداشته باشه وزبون بش مالند واسد غش غش بخندد تو روملت شهيد داده وخون دل خورده . شايسته است اين رفتاروقيحانه را به دل داغدار رهبر معظم انقلاب وپدرانو مادرانو همسرانو فرزندان كسانی كه هنوز منتظر آمدن جگرگوشه هايشان هستند يا هرشب جمعه برای زيارت مزارشان ميروند تسليت گفت . واقعا جای اون داره كه به ملت به خاطر تحقيركردنش تسليت گفته بشه  هرچند كه خدا منتقم است و به ملت الهام خواهد نمود تا جبران كنند وبا رأی خود پاسخشان را بدهند. انشاء الله

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى