زيتون

 

فرزند زمان خويشتن باش

فرزند زمان خويشتن باش

 دعای مطالعه ! اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم واكرمنی‌ بنورالفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشرعلينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين .

1.   همـــــــه افراد براین باورند كه در عصــــــــــــــــــــــــــــــــــر تنیـــــــــــــــــــــــــــــدگی زندگی می كنند    وحرفه  خود را  تنیدگی زا ترین  حرفه می دانند ( دكتر پریرخ دادستان ـ روان شناس برجسته جهان واستاد دانشگاه تهران ـ تنیدگی stress ص.15)

2.     امروز مسائل عصبی به صورت گسترده وخزنده در ایران گسترش یافته است (16/2/85 ـ هفته نامه سلامت ـ و.اسبق بدآ ورئیس فرهنگستان علوم پزشكی وجراح برجسته جهانی ـ ایرج فاضل)

3.    قرن 20 میلادی را [در كشورهای صنعتی] قرن تنیدگی ( فشار عصبی) نام نهاده اند 0 (حسین دهنوی ـ روان شناس ـ نسیم مهر(1) ص 24) وبالطبع برای ایرانیـان  در حال گذار از جامعه سنتی وپیشرفت  به صنعتی شدن  قرن 15 هجری قرن تنیدگی می باشد . البته با هوشبهر بالا ورتبه سوم جهان واعتقاد به قرآن ومعصومین " اشاره به حدیث زیتون از امام معصوم هشتم" كه ایرانی ها دارند این  ام الامراض (كم خونی وتنیدگی) را زود رفع خواهند نمود. 

4.     .100% ایرانی ها در معرض تنیدگی هستند و50% مراجعان به كلینیك ها ومطب ها مشكل غیرجسمی دارند (رئیس انستیتو روان پزشگی ومركزتحقیقات روان  وبدآ ـ جعفر بوالهری ـ 28/3/84 ـ آ .)

5.        بیش از 25% ایرانی دچــار اختلالات عصبی هستند(21/5/83ـ  م.ر. اسكندری ـ  عضو  فد راسیون بهداشت روان جهانی ) 

6.  درمطالعه 1378درقالب طرح سلامت وبيماری توسط احمدعلی نوربالا(ر.)21%افراد دچاراخ.ع.می باشند كه استان چهارمحال9/38%ويزد 7/11%وگلستان 3/37%(آخرين مطالعه اخ.ع.درافراد، مطلّقه3/22%(دوبرابرمتأهل ها) – بيوه16/20 – متاهل34/11 بيكار - خانه دار- بازنشسته )  روزنامه اعتمادملی7/11/85 

7.      ۵۲/۸٪ جوانان ایرانی « آرزوی مــــرگ » می كنند [ افسرده اند ] ( پژوهش دفتراجتماعی وزارت كشورـ سید هادی مرجابی 24 /4/83 و ق. ا).). براساس آمار بند قبل چنین است كه از جوانان هر 2نفر یكی وبزرگان هر 8نفر یكی ومیانگین هر 4نفر یكی ناراحتی عصبی دارند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥ - هاشم فردوئى