زيتون

 

مبانی۲

مبانی تغذيه اسلام امام خمينی (2)

قسمت دوم

نهار+ شام (درعصرمعصومين  نهاربه شكل امروزی رسم نبوده ، بعدها مد شده است )

پيغمبرصل الله عليه وآله: از خوردن غذا های گوناگون برسر يك سفره بپرهيزيد زيرا اين نوع خوراك نامبارك است .

امام معصوم ششم : اصل خراب البدن ترك العشاء(شام نخوردن اساس خرابی بدن است )

امام معصوم ششم :لا تدعوا العشاء ولو بثلاث لقم بالملح  ومن ترك العشاء ليلة مات عرق فی جسده لايحيی ابـــــدا( شام خوردن را ترك نكنيد ولو به سه لقمه نان نمك باشد وكسی كه شام خوردن را حتی يك شب  ترك  كند رگی از رگهای بدنش می ميرد كه هرگز زنده نمی شود) 

پيغمبرصل الله عليه وآله: معده سرچشمه بيماری وپرهيزسرآمد داروها می باشد .

 پيغمبرصل الله عليه وآله خطاب به امام معصوم اول: افتح بالملح واختم به(يا علی غذايت را با نمك شروع كن وبانمك به پايان بر)

فانه من افتح بالملح واختم به  عوفی من اثنين وسبعين نوعا من انواع البلاء منها الجنون  والجذام والبرص(سفينه545/2)155

پيغمبرصل الله عليه وآله:آنانكه پيش ازغذا اندكی نمك می چشند از330 بلا درامان خواهند بود.

پيغمبرصل الله عليه وآله: ان الله اوحی الی( خدا وحی كرد به) موسی عليه السلام ابدا بالملح واختم بالملح( غذايت را با نمك شروع كن  و با نمك پايان بر) فان فی‌الملح دواء من سبعين داء (پس قطعا درنمك درمان 70 درد است ) اهونها(آسانترين مرضی كه درمان می كند ) الجنون (اسكيزوفرنی )والجذام والبرص ووجع الحلق (درد گلو) و وجع الاضراص (دندان درد ) و وجع البطن(درد شكم) است .

پيغمبرصل الله عليه وآله: ثلث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن ادم اثنين وسبعين نوعا من البلاء (سه لقمه ابتدا ی غذا بانمک ۷۲ بلا را دفع می کند ) منه الجنون (از جمله اسكيزوفرنی را؛ناراحتی عصبی که ارتباط با واقعیت قطع است ومعمولا اینگونه افراد در آسایشگاه ها نگهداری می شوند ) والجذام والبرص.

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

[ما چه كارمی‌ كنيم ؟ هرروز پشت سرهم برنج می‌ خوريم وبعضی اوقات دو وعده نهاروشام پشت سرهم. درصورتيكه هر سه روز يكبار بايد برنج بخوريم  ، صبحش هم شير پاستوريزه می خوريم درنتيجه سندرم ( درد بی درمان وبی دارو) می گيريم مثل سندرم نقص ايمنی اكتسابی"ايدز" وسندرم ماقبل قاعدگی وسندرم دان بچه  بعد اززايمان و...) غذا کودکان ۲ساله تاپیری اگر به این شکل که امام معصوم فرموده اند رعایت شود کلکسیون بیماری های امروزی را نخواهیم گرفت مثل دیابت - افسردگی - ناباروری - خواب رفتن پا ودست ومورمور شدن مداوم - زودانزالی وسردمزاجی - کم خونی ولاغری یا پف کردگی و ناراحتی قلبی عروقی - کم خونی ولجبازی - کم خونی افسردگی - افت فشارخون ومیگرن - رعشه و افزایش هورمون کرتیزول وتپش قلب - ...

امام معصوم ششم : اذا ضعف المسلم فلياكل اللحم واللبن فان الله تعالی جعل القوة فيهما

هروقت شخصی ازنظرقوای جسمی ضعيف شد گوشت وشير[ گوشت شترياگوسفند نروعلف خواروشيرگاوعلف خوار، نه شير مضرپاستوريزه] بخورد چون قطعا خدای تعالی نيرو (انرژی) را درآن دو قرار داده است 102

امام معصوم يازدهم خطاب به ابی هاشم جعفری:  اذا اردت القوة فكل اللحم(هروقت  اراده كردی نيرومند باشی‌ گوشت ميل كن)

امام معصوم ششم : سه چيزاست كه بدن را درهم می شكنند وگاهی می كشند گوشت كهنه يكی ازآن سه چيزاست107

آيت الله صادق خلخالی : امام خمينی روزانه به اندازه مصرف همان روز گوشت می خريدند

امام معصوم ششم : لحم البقر داء  و اسمانها شفاء  و البانها دواء

گوشت گاو سبب بيماری است روغن گاوشفاء است وشيرگاو[علف خوارنه آشغال كشتارگاه خوار] دواء است109

  امام معصوم ششم :انی اجد الضعف فی بدنی فقال له عليك باللبن فانه ينبت الحم ويشد العظم ...شير بياشام ، شير ترا ازلاغـــــــــری مفرط نجات می دهــــــــد وبه استخوانهايت استحكام می بخشد111[يادت نره بحث شام است نه صبحانه]

پيغمبرصل الله عليه وآله: ليس يجزی مكان الطعام والشراب غيرلبن

ازخوردنی ها وآشاميدنی ها هيچ چيزجايگزين شير نمی شود

اسقوا نسائكم الحوامل الالبان ، فانها تزيد فی عقل الصبیِِّ

به زنان حامله شيرداده شود پس قطعا شير هوشبهركودك را افزايش می دهد 112

[ درروان شناس‍ی هوشبهــــــــر تا 16 سالگی(ژان پياژه) سنجيده واندازه گيری  می شود وسن عقلی وسن تقويمی محاسبه ميگردند وتا بيشتر ازاين سن هم، كودك محسوب می شوند]

شخصی فرمود شيرخورد م مريض شدم. پيغمبرصل الله عليه وآله فرمود:لاوالله  ما ضر شی قط ولكنك اكلته مع غيره ...

نه چنين نيست توبا شيرغذای ديگری خورده ای كه سازگارنبوده اند وآن ترا مريض كرده است

ذانك الاطيبان ، التمرواللبن

دوچيز گواراوطيب هستند خرما با شير114[تعادل اسيد وباز= درمان اضطراب وناراحتی گوارشی وحساسيتهای پوستی وآلرژی و...]

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

  امام معصوم هشتم : من اراد الماست ولايضره فليُصَب عليها الهاضوم(النانخواه)

هركه می خواهد  ماست  بخورد زنيــــــــــــــــــــــــان (رزماری)  درآن بريزد ضرر به او نمی زند(بيمارنشود)140

امام خمينی ، مسئله 2630:  « خوردن چيزی كه برای‌ انسان ضرر دارد حرام است » 

شهيد سيد رضا پاك نژاد "اولين دانشگاه وآخرين پيامبر": «ماست برای افراد با طبع سرد خوب نيست ، رطوبت رازياد می كند»

[باكتری های نامرئی كه درروده سبب عفونت آن می شوند نمی توانند درقره قروت (اسيد لاكتيك) ماست زنده بمانند ].

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

پنير

پيغمبرصل الله عليه وآله: الجبن داء والجوز داء فاذاجتمعا معا صارا دواء

[پنيرآهك (كه خواب آوراست) وگردو فسفر دارد باهم كه خورده شود هيجكدام همديگر را دفع نمی كنند وبهتر هضم می شوند وچون خواب آوراست شام ميل شود بهتراست  درصورت نبود گردو با صعتر(آويشن) يا زيتون يا سبزی خوردن يا فلفل دلمه يا خرما يا انگور ميل شود اسيدوباز بدن رامتوازن می نمايد]

امام معصوم هشتم از پدرانش وآنها ازامام معصوم چهارم: شيئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه  الجبن والقديد[لحم اليابس]

دوچيز وقتی وارد معده گردند سبب فساد آن می شوند  پنيروگوشت مانده خشكيده.

امام معصوم ششم : صبح خوردن پنير پسنديده نيست شام خوب است ...

امام معصوم ششم : ذُ كرعند ابی عبدالله البيض (تخم مرغ) فقال اما انه خفيف ، يذهب بقرم (هوس) اللحم وليست له غا ئله اللحم"تخم مرغ هوس گوشت خوردن را می برد[جايگزين گوشت است]  عوارض گوشت راندارد".(مح (زرده) البيض خفيف(سبك) والبياض ثقيل)

امام معصوم ششم : پنير [شام خوردن]كشش جنسی (قوه باه) را زياد می كند 146

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

تخم مرغ [علف خوار] غذائی است (زرده اش سبك وهضم آن آسان سفيده اش سنگين وديرهضم) وجانشين گوشت است ولی زيان گوشت راندارد سفيده توليد بلغم می كند ولی با روغن زيتون خوب است 150(152)

امام معصوم هشتم درپاسخ مردی كه ازنيمه باروری ناليد : تخم مرغ با پياز بخور 151

كل البيض بالبصل

[ميوه ها معمولا به عنوان دسر بعد ازغذای بدون گوشت ها  استفاده می شوند وبا غذا ی گوشتی 3 ساعت بعد غذا مصرف می شوند تا هضم غذا آسان باشد ودچار سوء هاضمه نشوند]

امام معصوم ششم : كلوا الكمثری  فانه يجلی القلب ويسكن اوجاع الجوف باذن الله

گلابی بخوريد پس قطعا قلب را روشن می كند  ودرمان ناراحتی های داخلی  به اذن خدا است

الكمثری  يدبغ المعده ويقويها  وهو والسفرجل (به)  سواء وهوعلی الشبع انفع منه علی الريق ومن اصابه الطخاء فليأ كله يعنی علی الطعام .

گلابی مانند به معده را دباغی وتقويت می كند وبعد ازغذا بهتر از قبل آ‌ن است

كسی كه  اندوهگين است گلابی بخورد.220

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)غذا کودک ۲ساله تاپایان عمر

پيغمبرصل الله عليه وآله:زينوا موائدكم بالبقل (سفره هاتان را با سبزی بيارائيد)

فانها مطردة للشياطين مع التسميه (پس قطعا به اذن الله اختلالات عصبی وبيماری ها را می زدايد وپيشگيری می كند .[به علائم اضطراب رجوع نمائيد]

    پيغمبرصل الله عليه وآله: من اكل الهندباء ونام عليه ( كسی كه سبزی كاسنی بخورد وبخوابد ) لم يحرك فيه سم ولاسحر (سم وسحر دراو تحريك نمی شود) ولم يقربه شی من دواب حية ولاعقرب ( وهيچ چيزی ازجانوران از ماروعقرب به او نزديك نمی شود)

[گفتيم ازهرچه به انسان ضررزند شيطان نامبرده شده است. و« خوردن چيزی كه برای‌ انسان ضرر دارد حرام است » سبزی  خورد ن به جز گشنيز آن ، حاوی باز است وچناچه غذا اسيدی‌ باشد آنرا متوازن می سازد وتعادل در انسان برقرار می‌ شود  همچنين حاوی ويتامين  ب وث است كه دربدن ذخيره نمی شوند وبا يد هرروز  غذا حاوی آنها مصرف شود درضمن اگر غذا سرد (اسيدی) زيا د مصرف شود قند خون وفشارخون می افتد ودرنتيجه ويتامين ب  وآهك جذب نمی شود وما دچار افسردگی وسوء ظن (پارانويا) شده وانواع وتمام علائم اضطراب ما را احاطه خواهند كرد كه ارزش اعجازی اين احا ديث ومفهوم شيطان وحرام بودن مواد غذائی‌ استرس زا وضرردار مشخص میگردد.]

امام معصوم ششم :...هر وقت برای اميرالمومنين سفره ای می اوردند همراه سبزی بود...

برای امام كاطم سفره  انداختند دران سبزی نبود نخورد ... تا سبزی اوردند

امام معصوم اول : عليكم بالهندباء فانه اخرج من الجنه

برشما با د خوردن سبزی كاسنی پس قطعا ازبهشت  خارج شده است .

امام معصوم ششم : الهندبا ء سيد البقول ( سبزی كاسنی برترين سبزی‌هاست

امام معصوم هشتم : ان فی الهندباء‌ شفاء من الف داء ما من داء‌ فی جوف الانسان الا قمعه الهندباء (قطعا در سبزی  كاسنی درمان هزار درد است هيچ بيماری دردرون انسان نيست كه سبزی كاسنی قلع وقمعش نكند )229[ بيماری های داخلی ، كبد – معده – روده – ريه – كيسه صفرا ...]

امام معصوم ششم : عليكم بالهندباء (برشما با د خوردن سبزی كاسنی )

فانه يزيد فی الماء  ( پس قطعا درمان سردمزاجی وزودانزالی وبيماری‌عدم نعوظ  واختلافت زناشوئی‌وطلاق را می كند)

ويحسن  الولد( وسبزی كاسنی زيبا می گرداند فرزند را)

  وهو حار لين يزيد فی الولد الذكور ( سبب پسرزائی‌ می شود )

[ تصفيه كننده خون است وخون پاك = زيبائی است ]

امام معصوم هشتم: كاسنی تب بر است وسردرد را ازبين می برد...

امام معصوم ششم : نعم البقلة الهندباء ...وكلواها لاتنفضواها عند اكلها

سبزی كاسنی گياه مفيدی است موقع خوردن آنرا تكان  ندهيد

[ روی‌ برگ آن عوامـــل زنده مفيد هستند نبايد شست ونبايد تكان داد چون می ريزند وازبين می روند ]

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم : عليكم بالخص فانه يطفئی(يصفی) الدم

كاهو بخوريد پس قطعا خون را تصفيه می‌ كند138

 پيغمبرصل الله عليه وآله: كاهو خواب آور وهضم كننده غذا است (فانه يورث النعاس ويهضم الطعام )240

[ برای افراد طبع  گرم دركنار برنج  وسيب زمينی وسايرغذاهای سرد اسيدی مفيد وبرای افراد طبع سرد دركنارآنها  مضر است ]

اميرالمومنين تره را با نمك  تناول می نمودند(سفينه البحار476/2)

امام معصوم هفتم درمزرعه تره را می چيد با آب می‌ شست وميل می كرد.(بحار204/66)

امام معصوم ششم : تره دهان را خوش بو می كند(يطيب النكهه) – بادهای معده را برطرف می نمايد(يطرد الرياح) – بواسير را ريشه كن می كند (ويقطع البواسير) – كس‍ی كه هميشه بخورد دچار جذام نمی شود(وهو امان من الجذام لمن ادمن عليه ) 243

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

پيـــــــــــــــاز

امام معصوم ششم : البصل يذهب بالنصب ( پياز خستگی را می برد ) ويشد العصب ( واعصاب را قوی می كند ) ويزيد فی الخطاء ( باعث افزايش نيروی پاها می شود) ويزيد فی ماء ( سبب درمان بيماری سرد مزاجی وزود انزالی است  ) ويذهب بالحمی (تب بر است )

[فسفرآن  مال كارفكريه ، سيليس هم دارد مال تشكيل ونگهداری استخوانه ]

...يطيب النكهه (دهان را خوش بو می كند )

ويشد اللثه ( لثه ها رامحكم می كند)

ويزيد فی الماء والجماع (وكشش جنسی وتمايل به مقاربت را افزايش می دهد)[ سبب درمان سردمزاجی وزودانزالی وناتوانی جنسی ( عدم نعوظ است ) ودر نتيجه باعث پيشگيری از بيماری طلاق(طلاق افسردگی)  می گردد]

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

شلغم 

امام معصوم هفتم به علی ابن مسيب : عليك باللّفت يعنی شلجم فكله (برشما باد خورد ن شلغم )

فانه ليس من احد الا وبه عرق من الجذام وانما يذيبه الكل اللّفت (زيرا درهركسی ريشه ای از مرض جذام است شلغم آنرا ازبين می برد .[چه پخته چه خام  ]

امام معصوم ششم :درهركس رگی ازجذام موجود است درفصل شلغم آنرا بخوريد شلغم جذام را دور می كند.252

[روبيدم وارسنيك دارد – ويتامين ب هم دارد – تقويت تخمدانها وآمادگی‌ باروری ودرمان عقيمی وسردمزاجی وزودانزالی وناتوانی جنسی است ]

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

 چغندرقند

امام معصوم هشتم :1- ان السلق(چغندر) يقمع عرق(رگ) الجذام وما دخل الجوف المبرسم(التهاب پرده بين كبد وقلب= ذات الجنب) مثل ورق(برگ) السلق.

2- عليك بالسلق ، فانه ينبت علی شاطی الفردوس وفيه شفاء من الادواء وهويغلظ العظم ( نيرومند كننده استخوان) وينبت اللّحم . (وروياننده گوشت است) 

3- اطعموا مرضاكم السلق يعنی ورقه  فان فيه شفاء ولاداء معه ولا غائلة ويهدیُ  نوم المريض

به بيماران خود برگ چغند ربدهيد پس قطعا شفاء درآن است و درد ومرضی با آن نيست ودرخواب مريض آرامش ايجاد می‌كند.

[ روبيديوم ( خاصيت راديواكتيويته ای برای هضم) دارد – برگ عصرچين شيرين است ولی  برگ صبح چين شيرين نيست برای ديابت خوب است پخته آن رعشه رابرطرف می كند " رعشه وتپش قلب ناشی ازكمبود ويتامين ب است" آب پخته آن هم خوب است ]

خون سازو تنظيم قندخون(درمان كم خونی باغذا ودرمان اضطراب وافسردگی ودلشوره وضربان وديابت ووسواس وفشارخون وگرفتگی عروق وحملات قلبی :

پنج ميوه ازميوه های بهشتی است : انار – به – سيب – انگور- خرما

[درقران نيز نام برخی ازاينها وانجيروزيتون آمده است]

امام معصوم ششم درمورد حالات پدرش امام معصوم پنجم می فرمايند: كان يكره تقشيرالثمرة، ازپوست گرفتن ميوه اكراه داشت .

ان لكل ثمرة سماما(برای هرميوه ای سمومی است) فاذا اوتيتم بها (پس وقتی به دست شما رسيد) فامسوها بالماء اواغمسوها فی الماء (پس آنرا با آب بشوئيد يا درآب فروبريد ).

فاطمه طباطبائی عروس امام خمينی : اگر برای امام پشقاب برنج می كشيديم كه شكل ان نامنظم بود نمی خورد تا بصورت زيبا  برنج را درپشقاب بريزيم . 

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)

امام معصوم ششم :... يك روزگوشت بخور، يك روزشير، يك روزغذای ديگر.(مثلا برنج)اگر این کار رامیکردیم وهر روز پشت سرهم برنج نمی خوردیم الان همه مریض نبودیم و۷۰۰۰۰۰۰ دیابتی درکشور نبود ۶۵۰۰۰۰۰گواتری نبود حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۰افراد دچار اختلالات جنسی اعم از سردمزاجی وزودانزالی واختلال نعوظ  وبه تبع آن افراد مطلقه و کودک آزاری وقتل کودک وقتل خانوادگی وقتل زن وشوهر وقتل دوست نبود ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ افراد دچار ناراحتی های عصبی وقلبی عروقی وافسردگی نبود ۱۴۰۰۰۰۰نفر کم بینا نبود این همه کم شنوا نبود این همه تصادف نمی شد وسالانه ۲۷۰۰۰نفر نمی مردند ۲۰۰۰۰۰۰نفر درمعرض هیپاتیت نبود ۴۶۰۰۰۰۰۰نفر کم خون وافت فشارخون وفقر آهن و عصبی نبود ۵۸۰۰۰۰۰۰نفر کمبود آهک وکلسیم نداشتند ومورمور نمی شدند ودست وپای آنها خواب نمی رفت - سالانه ۴۰۰۰۰۰۰دانش اموز مردود نمیشد وافت تحصیلی نبود ۶۰٪ دانشجویان افسرده نبودند و روزی یک نفر از انها خودکشی نمی کرد خودسوزی درجامعه نبود  روزی حدود ۲۰نفر خودکشی نبود فرار نوجوانان از منزل نبود  این همه بد خلقی نبود  کودکان توقعی نبودند  نسل اول با نسل سوم تفاوت نداشتند وباهم مفاهمه داشتند  این همه وسواسی نبود این همه زن وشوهر ۸۵٪ از هم ناراضی نبودند   این همه دختر ازتیپ خودشان وشوهرشان متنفر نبود ند این همه دنبال جراحی زیبائی نبودند این همه آدم اسیر پله های دادسرا به دلیل دعوا  یا درخواس طلاق نبودند  . همه بگید نبود نبود نبود   بازهم بگوئید نبود نبود نبود  فعلا تلوزیون مشغول سینه زنی است وقت نداره  بگد نبود نبود نبود شما به جای تلوزیون بگید نبود نبود نبود

آری نبود نبود نبود

رنگ زمينه = آبی‌ = غذا زنان حامله /باردار

رنگ زمينه =  سبز= غذا كودك ونوجوان 

رنگ زمينه = مشكی = غذا تقويت اعصاب 

رنگ زمينه = قرمز = تب بر

رنگ زمينه = بنفش = درما ن چشم

 منابع احاديث:_______________________________________________

اسلام پزشگ بی دارو – احمد امين شيرازی

صحت ، سعادت -    سيدعلی مولانا تبريزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى