زيتون

 

رياضی غذا

رياضـــــــــــــــــی غــــــــــــــــــــــذا

58000000   ايرونی  كمبود كلسيون  و   ويتامين ب   دارند

بازی پله ای كلسيون با ويتامين ب =3به3

ويتامين ب : آقا كلسيم پاهام  خواب می ره ( مورمور شدن)؟ منو بخور

كلسيم : خانم ويتامين ب ، موهام می ريزه وهزاردرد دارم ؟ تو  هم  منو بخور ..كجائی؟ داخل پياز+ زيتون + نخود + كباب برگ گوشت شتر+...

منم تو بادام وپنيرونخود و...

العلم علمان ، علم الابدان(بدن ها) وعلم الاديان

1<0       0=0              كاهش(1-) > افزايش(0)

(نمره هرچه اضطراب راكاهش دهد)۰< ۱(نمره اضطراب،افسردگی ونمره هرچه اضطراب راايجاد يا زيادكند)

چون اغلب افراد طبع اسيدی (سرد) دارند يعنی سفيده چشمشان زرد نيست وزبانشان تلخ نيست وسرشان زياد شوره  نمی زند وعلاقه به يخ خوردن ندارند عمده گزينه های مواد غذائی مربوط به آنها ست  

درمان اضطراب با غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب(اعم ازدلشوره ، افزايش ترشح هورمون كرتيزول وتپش قلب ، بی خوابی ،استرس ، ديابت ، سرطان ، ايدز، افسردگی وافت تحصیلی و...) 

 خواندن قرآن(1) < اضطراب(0) 

كباب برگ گوشت شترياگوسفندنر<اضطراب

كلسيم(1-) > اضطراب(0)

دوش آفتاب ومصرف غذا كلسيم دار(آهك دار) < اضطراب 

فقر يُن آهن(0) = كم شدن عاطفه مادر(0)=اضطراب(0) 

مصرف نان لواش = اضطراب 

مصرف زيتون با غذا< اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب(1) <اضطراب(0)

مقايسه فرزندان باهم = اضطراب> درنظرگرفتن  تفاوتهای فردی 

بيان احساسات< افسردگی> ورزش 

مصرف پيازخام با غذا< اضطراب(اذا دخلتم بلدة‌ وبيئا فخفتم وباها فعليكم ببصلها فانه  يجلی البصر وينقی الشعر ويزيد فی ماء الصلب ويزيد فی الخُطا ويذهب بالحماء وهوالسواد فی الوجه والاعياء ايضا) 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

ابرازمحبت < اضطراب = توهين

حمايت اجتماعی (صله رحم) < اضطراب 

مصرف مويزوكشمش آفتابی وانگور< اضطراب وغم 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

فساد وخونريزى = اضطراب 

مصرف نمك دريا  < اضطراب 

مصرف نمك يد دار= اضطراب(رجوع شود به نظرات حسين روازاده) 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

مصرف غذا حاوی باز< اضطراب 

مصرف عسل موم دار و آب عسل< اضطراب 

مصرف غذا خون ساز< اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

مصرف شربت وقرص(مولكول) آهن = اضطراب

سرزنش ونصيحت زياد=اضطراب 

بيش از8ساعت كاردرروز= اضطراب

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

نواختن موسيقی وقابلمه درمراسمات< اضطراب 

مصرف افشرده گل سرخ < افسردگی

عدم علاقه به كاروادامه دادن آن = اضطراب

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

انتظارنقش بيجا = اضطراب 

 خرما=درمان زودانزالی وسردمزاجی +درمان دردكمر(ويقوی الظهر)+ افزايش شنوائی وبينائی < اضطراب

اجتناب ازموقعيت تنيدگی زا = اضطراب

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

تصميم خام ونامناسب = اضطراب

بادام < اضطراب 

احساس حقارت = اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب<اضطراب 

توكل< اضطراب 

هرگونه تصميم گيری = تنيدگی از30تا50%مثل ازدواج،خريد ماشين ... + غذا مناسب >اضطراب

 چــــــــــــــــای = اضطراب> بادرنج بويه  

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب 

وضو< اضطراب> خنده 

دروغ = اضطراب 

استمبولی پلو وعدس پلو(چون عدس وسيب زمينی سرد وبرنج هم طبعش سرد است ناسازگارند )= اضطراب

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

رانندگی ‌با سرعت بالا = اضطراب 

استماع موسيقی مجاز<  اضطراب

مصرف لبنيات(شيرـ پنيرـ كره) درصبح = اضطراب 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب 

شام نخوردن(اصل خراب البدن ترك العشاء)[امام معصوم ششم] = اضطراب 

پوشيدن كفش ولباس تيره = سردمزاجی = اضطراب 

مصرف مرغ كباب نشده (آب پز)[هورمون دار] = اضطراب

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

مصرف قند وشكروهرچه درآن شكربه كاررفته = فشار بر كبد وبيماری كبد= توهم زشتی = اضطراب 

مصرف زعفران توسط خانم ها بدون زنجبيل يا زنيان=اضطراب

مصرف موز= كم خونی = اضطراب 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

مصرف پفك وچيپس = كم خونی = اضطراب

مصرف هل يا جويدن آن به جای آدامس < اضطراب 

مصرف سيب زمينی بدون گردوياپيازيا زنجبيل=اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب

 ماست يا دوغ با برنج = اضطراب 

دعا< اضطراب

مربا ،كمپوت ، سانديس، سنيچ ونوشابه =  اضطراب 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

كله پاچه بدون ادويه مناسب= افت فشارخون وافت قند خون زير50سال وافزايش فشارخون زنان يائسه = اضطراب

مصرف موادغذائی حاوی ويتامين ث زياد= ناباوری=اضطراب

مصرف نارنگی = اضطراب

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

مصرف آب ليموترش تازه < اضطراب 

مصرف آبليموشيشه ای = اضطراب

مصرف سويا = ناباروری = اضطراب

دوش آفتاب ومصرف غذا كلسيم دار < اضطراب

دادن كمپوت وسانديس به بيمار= تشديدبيماری= اضطراب 

استفاده ازماكروفر= ناباروی = اضطراب

مصرف شيرزمان سرماخوردگی= تشديدبيماری = اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

مصرف آب يخ باغذا= اضطراب

مصرف غذا سرخ كرده = فشاربه كبد = كدری پوست = اضطراب 

توت = قليائی(بازدار) كردن  خون = رفع تب< اضطراب 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

67- تب  = عفونت = اضطراب 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى