زيتون

 

كل نگری به تغذيه

كل نگری به تغذيه درمان اضطراب

آيا می دانيد كه خانم يكتا فراهانی (خانم ترجمه مقالات خارجی  تغذيه ورفتاردرمانی برای سه شنبه های روزنامه آفتاب يزد كه يك تنه آن را از اين نظربر كاكل روزنامه ها نشانده) الگوی دانشمندان علوم كشور ماست هيچ كدام از ترجمه يك قـــــــدم فاصله نمی گيرند وبا سرعت صوت به ترجمه می پردازند وعمل می كنند.

نقل است ازتوماس اديسون كه «پزشگان آينده به بيماران خود دارو نخواهند داد بلكه ازطريق غذا وشناساندن علتها وپيشگيری ازبيماریها درمان خواهند نمود» اين هم كه شد ترجمه ؟!

شايد يك علت اين باشد كه آنها اول احاديث ما را ترجمه كرده  وسپس جزء جزء آزمايش وتحقيق نمودند ؛ آنها جزئی‌ می گويند سيب زمينی سبب اختلال عصبی ديابت می شود وما كلی می گوئيم غذاهای‌ اسيدی (سرد) ازجمله سيب زمينی دراسيدی مزاج ها  موجب افت قند وفشارخون شده ودرنتيجه مانند استرس كه اينگونه عمل می كند غذاهای سرد نيز اينگونه فرايند ی راطی می كنند ودرنتيجه مانــع جذب ويتامين «ب» وكليسم می شوند واينگونه است كه سن پوكی استخوان درجوانان پائين وشيوع اختلالات عصبی دربين آنها بالا است . مثل قديم كه می گفتند فلان شهر وفلان شهر محصول پنبه دارد ولی امروز می گويند پنبه درمناطق گرمسيری می رويد ولازم نيست كه دانش آموز نام هزار شهر را كه توليد آنها چيه وچيه حفظ كند.

وقتی ما دانستيم چای اسيدی است وسرد مزاج نبايد بنوشد ديگرلازم نيست ميلياردها  ريال خرج كنيم خبرگزاری وروزنامه تشكيل دهيم، وقت تلف كنيم امروزازقول آنهاترجمه كنيم چای ضد سرطان است وفردا ازقول همانها ترجمه كنيم چای اثرمخرب برجنين می گذارد وسبب سرطان خون می شود(16/2/86آفتاب يزد) البته برای نشان دادن تراژدی جزء نگری خوب است .اگر امروز22-2-86 اعتما دملی ازقول رئيس انجمن ديابت نمی نوشت وضعيت درمانی 99%  ديابتی ها خارج ازكنترل هستند . واگر كاری ازجزء نگرها ساخته بود هر30 ثانيه يك پا براثرديابت دردنيا قطع نمی‌شد ونمی گفتند علت ديابت تغييربرنامه غذائی درجوامع است (3/8/ 86 روزديابت – عليرضا مهدوی كارشناس ديابت وبدآ)

خوشا به حال من كه با همه ترجمه ها درعلوم انسانی ومدرك روان شناسی خود خداحافظی كردم مگراستثنائی باشد وبا الگو قراردادن معصومين صلوات الله عليهم اجمعين درتغذيه سالم وشاد وتند رست عمر می گذرانم .نه وقتم برای خريد كتب ترجمه شده تلف می شود نه آنها را اگر مجانی به من بدهند برايشان وقت می گذارم تا مطالعه نمايم ، مگربرای نقادی آنهاباشد .

تا قبل ازسبك جديد ورجوع به آيات قــــــرآن واحاديث كتابهای روان شناسی واخلاق وتغذيه زيا د می خواندم اما نه اخلاقم به خوبی حالا بود نه كمترروزی بود كه ازدرد ننالم .

سبب خوش خلقی

 به تعبير روزنامه آفتاب يزد 5/11/83كه افراد خوش اخلاق كمترسرما می خورند من هم كمترمريض می شوم

 اما سبب سرما نخوردن افراد خوش خلق ، اخلاق آنها نيست

بلكه تعادل اسيد وباز بدن آنها می باشد

 يعنی تمام كسانی كه اسيد وباز بدنشان مـتـــــــــــوازن است خـــــوش اخـــــــلاق هستند وبندرت هم بيمارمی شوند كمتر عصبانی می شوند وداد می زنند وتوهين می كنند ومسؤليت شكست خود را به دوش ديگران  نمی اندازند اگرنمره خوب نگرفتند نمی گويند معلم به من نمره خوب نداد يا مانند برخی مديران فرافكنی نمی كنند وديگران را مقصرنمی دانندازمردم عذرخواهی می كنند وتلاش درجبران آن می نمايند  افراد متينی هستند با وقارند ودوست داشتنی مثل سيد محمد خاتمی .

 اگرمقدورمی شد يك بررسی ميدانی ازخانواده آنها انجام می دادم ونتيجه اش را می نوشتم مانند اويس كه بـــوی بهشت ازاواز يمن به مكـــــــــه می رسيد بوی بهشت از او وهرسه سيد فاطمی  درهمه جا پيچيده است مطمئنم بهشت خاكی آنجاست كه آنها ونامشان آنجاست آنها كه قرآن واحاديث را برای ما احياء كردند .اگربه اينگونه موارد رجوع نمائيم ديگر «خسته تر ازخسته »‌ "ترجمه يكتا خانم "نيستيم نه جائی ازبدن ما درد می كند نه خواب آلوده ايم هميشه مانند شكوفه وگل با تراوت وبانشاط هستيم .انشاء الله

www.zatun.persianblog.ir

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى