زيتون

 

مراقب کعب الاحبارها باشيم

روان تحليل گرها(روانكاوها) می گويند يك كودك دردرون مااست كه فايل رفتارهای دوران كودكی است.ما آن رفتارها را دردرون خود نهادينه كرده ايم ودرزندگی‌ به آنها برمی گرديم (مكانيسم بازگشت) برخی اوقات رفتارهای دوران كودكی‌ ما مناسب نبوده ازآن متنفريم آن را به ضمير ناخود آگاه می‌ سپاريم واگرما را هيپنوتيزم هم بكنند اسمی از آن يا ازكسی كه دوستش نداريم نمی بريم حتی اگر او عامل رفتارنامناسب وزهردهنده به ما وعامل گرفتاری ما باشد !

چگونه است كه جامعه هم همين تنفر را از كودك درونش دارد !

چرا همه متنفرند ازاينكه ازكعب الاحبارها وبلعم باعوراهای جامعه حرفی زده شود؟

بازسازی سناريو افراد ی كه سبب جنايت دركربلا شدند:

1-  كعب الاحبارها ، كسی كه هيچ درك درستی از اسلام نداشت ولی مفسر اسلام شده بود وابوذر با شاخ گوسفند به كله اش كوبيد تا ازاين غلط ها نكند!چهره تزويركودك درون جامعه ما!

2-  قدرت پرستان و معاويه صفتان كه با تمسك به كعب الاحبارها وانجمن حجتيه ای ها درصدد سكولارو لا ئيك كردن جامعه ها هستند تا با استحمار واستعباد بندگان خدا برخرمراد خود سوارشوند.چهره زور.

3-     سرمايه پرستان ، چهره های‌ زر تا به پرخوری وپول بيشتری از راه نامشروع برسند.

4-  اوباش ، افرادی كه چرك جامعه اند وبا چاقوكشی وهرزه گری وپول گيری وزورگيری وكيف قاپی وآدم ربائی وتبعيت وتمشيت ازحزب باد درصدد جلب توجه جامعه به خود ودريافت هزينه زندگيشان ازجيب مردم هستند دله اند وچشمشان به اين وآن است با يك ساندويچ برای شاه راهپيمائي می كردنده اند واباقطام اند گه اين ورآب گاه اون ورآب.

5-     كينه توزان حرام لقمه ، ابا واجداد پرست ، بدون تعقل وتفكروانديشه

6-     افراد بی اراده كه با تهديد تن به ذلت ميدهند ويا با تطميع آدم كشی می‌كنند عامل كارند نه تصميم گيرنده .

7-  كافه تريائی های‌ اهل بخيه وپك به مواد زن وكوفی صفت،كسانی كه مؤمن نيستند واَيْمان (پيمان)شكنند وشعبان بی مخ ها. كُـفه ؟جائی‌ كه دورهم جمع می شوند. كوفه ؟جائی‌ كه ازاطراف واكناف آمده بودند دورهم جمع شده بودند.مثل شهرك های صهيونيست نشين فعلی درفلسطين.اينها به خودی‌خود كاری ندارند اما وقتی قدرت پرستان آنها را سازماندهی می كنند وساندويج به آنها ميدهند وهندوانه زيزبغل آنها ميگذارند اينها راه می افتند . ما اهل كوفه نيستيم يعنی ما پيمان شكن نيستيم اگرنامه عاشقانه ای‌ برای ازدواج نوشتيم ومحقق شد تا پای خون می ايستيم ومانند آب كه تا كمرحرم عباس را گرفته به دورهمسرمان می گرديم نه مثل امروزه كه فردا ازهم متنفرشويم وپس فردا طلاق دهيم يعنی اگر عضو حزبی شديم تا پای‌ عقيده می رويم وجزبرای ابرازعقيده جديد منشعب نمی شويم  نه اينكه اگربه عضويت يك جائي وكميسيونی يا شغلي يا ...نرسيديم سازمخالفت بزنيم .واگربرای عقيده می رويم مرد ومردانه دفاع كنيم نه اينكه ببرّيم وهمه چيزرا رد كنيم وآنقدرعقب عقب برويم كه ازبام داخل دامن متحجرين وقدرت پرستان كه می‌خواسته اند ما مثل خودشان بشويم بيفتيم!مثل اكبر گنجی نباشيم مانيفيست اصلاحات بنويسيم ولی درعمل سرسپرد ه كسی باشيم كه پرونده اش ازساواك بيرون آمده ووقتی دختران وپسران اين مملكت 1000تا 1000تا درژاله تهران شهيد ميشدند تنديس براي تندرستي خون آشامان بفرستد.خاطرات شهيد زنده احمد احمد اززندان رژيم يزيدی پهلوی را ميخواندم گروهبان رئيس زندان به آنها ميگويد اگربرای عقيده آمده ايد مرد باشيد ، جزء وفزع وبی تابی برای چيست!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

قتل ها -ظلم ها- وفسادهای خانوادگی آذر

ان الله لايحب الفساد

مراقب كم خوني وكمبود ويتامين ب بدن خود باشيم !موز- پفك - كنسرو– شيرپاستوريزه – چيپس – سوسيس وكالباس وسايرمواد غذائي كه موادنگهدارنده دارد سبب كم خوني وكم بود ويتامين ب ميشود

انجير- كشك – باقلي – شام پنيروگردوخوردن – بادام و...خون سازهستند

قتل ها وظلم هاي خانوادگي درآذر86

1- زن جوان در كرمان به دليل اختلاف برسروام ازدواج با شوهرش قهركرد ورفت وآمد درآرايشگاه اوكه كليد خانه را ازشوهرش بگيرد كه دعواشون شد ومورد ضرب وشتم قرارگرفت به خانه پدرشوهرمنتقل شد ويك كارد ميوه خوري را برداشت وبه سمت چپ سينه پدرشوهرزد واو مرد واين گرفتارشد. [يكی ازعوارض كم خونی وكمبود ويتامين ب اين است كه قدرت تصميم گيری رامختل میكندوبرخوردكلنگی راايجاد می نمايد] 

 5- پرونده پسر24ساله كه 27آبان پدرش را با چاقوكشته بود به دليل تشخيص جنون(اسكيزوفرنی) دروی توسط پزشگ قانوني مختومه شد .

6- مرد60ساله  كه اسفند 85با ريختن بنزين وآتش زدن منزلش همسر45ساله وپسر28ساله اش را كشته بود با تشريح دخترش ازچگونگی حادثه واينكه ابتدا پدرش قصد داشته باماليدن حلقوم مادرش وی را خفه كند وبرادرش نگذاشته شكايت واودستگيروبا گذشت دخترورضايت او ازقتل عمد تبرئه شد .[ك وب]

6- مرد 37ساله كه روزعيد فطرتوسط همسر29ساله اش وسه مردكه با آنها رابطه محصنه داشته ازجمله پسرعموی شوهرش كشته وبا صحنه سازی با خودروش درجاده  جاجرود به دره پرتاب شده بود همسرش وپسرعموي معتادش پس از40روزدستگيرشد.[اعتياد يك كد است كه نشانه كمبود خيلی ازموادآلی و ويتامين ها دربدن وعصبانيت وسرقت وجنايت درپی دارد]

8 - جلسه صلح وسازش اولياءدم(مادرمقتول) درپرونده فاطمه حقيقت پژوه 30ساله كه سال 80همسرصيغه ای معتاد 26ساله خود را به دليل قصد تعرض به دختر15ساله اش كشته . يك مرتبه هم مقتول گفته بود ه كه دخترت را درقمارباخته ام بايد ببرم تحويل دهم كه مشاجره داشته اند . يك مرتبه فاطمه تا پای قصاص رفته اما بانامه دختر15ساله به رئيس قوه قضائيه حكم متوقف شده است .[بازهم اگراين خانم به جای استفاده ازوسيله قتاله ازتلفن وزنگ به پليس استفاده مي كرد شايد اين همه گرفتاري درست نمي شد]وكيل فاطمه گفته است وي دفاع مشروع كرده است .12آذرولی دم اعلام كرده اگراموال مقتول را عودت دهد ازقصاصش می گذرم.

10- مرد 31ساله درلنگرود كه برای دريافت پول مواد مخدربا خانواده اش درگيرشد با خوردن كارد آشپزخانه به سينه اش توسط خواهرش مرد.[مرد يعنی اين خواهرعزيزش وخانواده چقدربايد عذاب وجدان وتلخكامی وگرفتاری بكشند همه گرفتاريهايش را مجسم كنيدفكرنكنم كوه ها بدونند تحمل كنند]

11- مادر44ساله كه 13سال ازعمرش را درزندان مركزی نيويورك آمريكا به اتهام قتل دختر13ساله اش زندانی بود تبرئه شد .

12- زنی كه سال 84 گفت مردی كه رابطه خانوادگی با آنها داشته مشروب به من داد وفيلم گرفت تا باجگيري كند واورا با نقشه به منزل كشانده وبا شوهرش اورا كشته بودند مرد به پرداخت ديه وزن به حد و5سال زندان محكوم شد قبلا زن به رجم محكوم شده بود كه ديوان عالی تاييد نكرده بود.

15- زنی كه با دوست شوهرش رابطه نامشروع داشت وقتی شوهر37ساله اش متوجه تلفن مشكوك او شد با نقشه ، دوست شوهرش را به خانه دعوت وشوهرش را كشت ودرجاده امام زاده هاشم انداخت .

15- زن خيانتكاری كه سال83 درملارد با رابطه نامشروع همسرخود را به قتل رسانده بودند 100ضربه حد وبه 15سال زندان محكوم شد ومرد به قصاص محكوم شد.[ازدست دادن يك عمرلذت طاهربه خاطر لذت موقت هيجانی ، واقعا زن بدبخت به اينگونه افراد ميگن،تصميم ناجورچرا؟]

18- دومادردرآلمان به جرم كشتن نوزادانشان دستگيرشدند يكی ازآنها طی سالهاي 1988تا 2004تعداد نه نوزاد خود را كشته ودرباغچه ای‌ دفن كرده بود كه باغبان به پليس گزارش كرده است .ديگری دريك روستا 5فرزند 3تا 9ساله خود را كشته است .

19- مردی كه دررجائی شهريكی ازاقوام زن برادرخود را كشته بود قبل ازقصاص كه درديوان عالي تاييد شده بود براثرايدزفوت كرد.

20- خانم 19ساله درتهران كه تازه عروس هم بود همسر30ساله اش را  كه باهم مشاجره داشته وبه خانواده اش فحاشی كرده با كاردآشپزخانه تهديد كه با وارد شدن به قلبش فوت می نمايد[كمبود ويتامين ب را جدي بگيريم]

20- مرد 34ساله درافسريه تهران اظهارداشت با همسرم مشاجره داشتم او را خفه كردم و درايوان كيف دفن كردم وبه كلانتری گفتم مفقود شده است .[كوب]

20- تأييد حكم اعدام دو پسرعمو كه يك دختررا ربوده ومورد تعرض قرارداده بودند توسط ديوان عالی كشور

[اين سومين پرونده خانم ربائی درسال 86می باشد كه حكم اعدام برايش صادرمی شود اولی درساوه بودكه 3نفربه علت خانم ربائی وتعرض اعدام شدند دومی 4نفربه دليل خانم ربائی اعدام شدند(پست هنرزن– قسمت 6)

20- پسر20ساله كه درفروردين پدرش مشروبخوارش با چاقو به مشاجره پرداخته وچاقو ازدست او افتاده برداشته به پدرش زده ومرده محاكمه شد

20- مرد 41ساله كه مادرزنش را درفروردين با شيشه نوشابه كشته گفت او را نديدم ميخواستم به درب كه بازنمی كردند بزنم به او خورد ومرد چون نوه پسری اش دامادم بود پس ازيك ماه مهرش را بخشيدم وطلاق گرفت اگرقصد دعواداشتم مهرش را نمی بخشيدم اما پسرش مزاحم ما بود رفتيم صحبت كنيم اينطوری شد .

 

2- ديوان عالی كشورحكم دادگاه جزائی بدوی زهرا كاظمی را نقض ومجدد دادگاه كيفری رسيدگی‌ خواهد كرد وی كه تابعيت مضاعف كانادا راهم داشت 4سال قبل درزندان فوت كرد ودادگاه اظهارداشته قاتل معلوم نيست وديه ازبيت المال پرداخت شود.[تحميل هزينه به ملت درحاليكه افراد بازجو مشخص می باشند اين پرونده درروابط ايران وكانادا نيزاصطكاك ايجاد كرد. ويكی ازنمادهای‌ مظلوميت جمهوری اسلامی وملت ايران است كه مأمورين به جای اينكه انجام وظيفه خود را خوب انجام دهند وشادی كسب كنند هم خود وهم دولت هم ملت را دچارهزينه وافسردگی می‌كنند]

 

25- زن ميانسال درتهران به دادگاه خانواده رجوع كرد وگفت شوهرم اززن قبلش يك بچه 5ساله داشت ازدواج كردم حالا بعد 7سال با يكی اززنان فاميل ازدواج كرده ومی گويد تو زشتی ومرا بلا تكليف رها كرده است [پست زيبائی درمانی هرگزنشه فراموش، يادگيری دكترين اداره شوهروخانواده برای يك زن لازم به نظر می رسد درطول تاريخ بشر همچنين معضلی وجود داشته است ، هم خود زن بايد زيبا جلو شوهرش ظاهربشه هم كارش بايد درحضوراو با طنازی وترغيب شوهرهمراه باشد]

25- اين هم يك تجربه برای‌ راننده ها ومسافرين مونث آنها:

سه دختردانشجو يك ماه قبل يك سمند كرايه ميكنند تا ازقزوين به كرج بيايند دربين راه راننده اجازه ميگيرد ازفرعی برود بين مسير فرعی دودخترپياده می شوند ودركانال آب سقوط ميكنند ومی ميرند [راننده عاقل وقتی مسافرت هيجان دارد ازفرعی نرو كلا مسير اصلی را رها كردن وبه قرون وسطی رفتن كار آی كيو پائين ها است اما دختران هم بايد صبر به خرج ميداند واگرديرمی رسيدند بهترازاين بود كه اصلا نرسند ]

26- نامادری پسر12ساله كه فروردين درحمام خانه به طرزفجيع اورا به قتل رسانده بود به سه شرط ازقصاص نجات يافت بخشيدن مهرش ، واگذاری‌ حضانت دو كودكش به شوهرش كه فعلااو را طلاق داده ، تبعيد دائمی به شهرديگركه مورد قبول جنايتكارواقع شده است .[انگيزه وی ازاين جنايت مشخص نشده است ، كم خونی‌وعصبانيت ناشی ازآن ميتواند زن را دچاراين گرفتاری كرده باشد]

26-  زن جوانی‌ دراردبيل به دليل بدرفتاری‌شوهرش يك نفر را اجيركرد تا او را به رگبار بندد وبكشد كه قبل ازفوت نجات يافت وهمسرش واجيردستگيرشدند.

26- زنی كه با دوبچه 3و5ساله شوهرش را كشته درخواست گذشت قصاص ازخانواده شوهرش براي بچه هايش كرد.وگفت ناخواسته بوده ونمی دانم چكاركردم باورنمي كنم [وی گفته شوهرم با زن ديگررا بطه داشت وقرص به من داد حالت عادی نداشتم او را كشتم/ 28/9قصاص شد چون گذشت نكردند]

27- صدورحكم قصاص فردی كه فروردين دراسلام شهربه علت سوءظم همسربرادرخود با جنين 8ماه اش را كشته است .

27- معتادی كه اسفند 85 دراستان تهران خواهروشوهرخواهرودوبچه خواهرش وبرادركوچكترخود را درخواب باچكش به قتل رسانده بود اعدام می شود.[اين هم مزد خدمت های خواهرش ، يك خواهريا مادربايد وقتی فرزند شان معتاد است فاميل را بكمك طلبند وآنقدرفشاربرمعتاد واردكنند تا ادامه ندهند وحتی المقدوراورا به مراكزبازپروری يا انجمن معتادان يا دوستی كه بتواندتركش دهد معرفی كنند اخراج او ازمنزل روش مناسبی نيست يدالله مع الجماعه خدا با جمع است]

27- يك افغانی برادرش ويك افغانی چندروزپيش خواهرش را كشته كه پليس درتعقيب آنها بوده است .

28- قصاص زنی كه شوهرش را سال 84با سم سيانوربه قتل رسانده است .

28- تنبيه دختر11ساله توسط پدرونامادری اش به دليل ملاقات بامادرش ، اين دخترچون سنش قانوني است مادررا انتخاب كرده كه به علت فقرمادربه خانه پدربرگشته ومادربرای اين دخترازمهرش گذشته اما مرد اين كار راكرده است [تفاوت زن ومرد وبی لياقتی برخی مردان كه ميگذارندفرزندانشون توسط نامادری مورد بی مهری قرارگيرد تاجنايت واقع شود مثل اون نامادری كه بچه 12ساله را تكه تكه كرده ]

29- خواستگاری درجيرفت توسط برادردخترمورد علاقه اش وچند نفرديگربه قتل رسيد.

29- مرد 64ساله پس ازفحاشی به همسر45ساله اش مادر7فرزندش ساعت 2 شب او را ازمنزل بيرون كرد

29- قتل جوان خمينی شهری توسط برادرش كه پس ازقتل اورا با بنزين به آتش كشيده بود وی گفته خانواده احترام بيشتری به مهدی مي گذاشتندمن كينه اش را به دل گرفتم.

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (۲۸) هنرآب روان است

ای لشكرقرآن منم

 يس والرحمن منم

 [وپدرش علی هم دربرابرخوارج فرمود: قرآن ناطق منم]

 قتل الحسين بكــــــربلا

ذُ بــــــــــــــــح العطشان بنينــــــــــــوا

هنرزن هنرآب روان است

آب مهرهنرمندترين زن تاريخ بشريت،ام ابيها،انسيه حوراست.

بالاترازهنرمادری،هنری نيست.

آب آرامش بخش است وزن هم همينطور، ...لتسكنوااليها.../21روم

آب از آسمان می‌ بارد وزن چون باران اشك می‌ ريزد.پيغمبراز زنان خواست برای عمويش بگريند.زن چون آب شيون می كند.آب می كوبدومی آِيد وزن پا برزمين می كوبد (رسم زنان عرب درتشييع جنازه عزيزانشون)امروز(عاشورا)فيلم تعذيه عصرعاشورا را كه شبيه نقاشی‌های محمود فرشچيان با ايفاء نقش توسط زنان وكودكان بود ديدم خيلي منقلب شدم از زنده بودن احساس خوبی ندارم ، ناگه يادم آمد همين زنان وزينب را وقتی وارد مجلس عبيدالله زياد لعنت الله عليه كردند زينب چنان با صلابت راه می رفت كه عبيدالله كه انتظارداشت اينها روحيه اشان را ازدست داده باشند تعجب كرد وبا حيرت ازبغل دستی اش پرسيد اين خانم كه اينطوربا صلابت می آِيد كيست ؟ به او گفته شد زينب است .ازآنجا بود كه عبيدالله اين بارتصميم گرفت با حرف روحيه آنها را درهم شكند كه زينب طوری خطبه اش را درجواب عبيدالله آغازكرد كه مسيرتاريخ را تغييرداد وهمه آنها كه با صدای علی آشنا بوده اند گفته اند كانه علی تركه بركلمات می زد وچون رعد مجلس عبيدالله را درهم كوبيد. ازاين جلسه بود كه می توان تعريف زن را ارائه كرد.اگرزن نبود زحمات همه مردها درآفرينش حماسه ها می خشكيد ومنتقل نمی شد.

هنرآب آبشاراست وهنرزن عروسی ، زيباترين ولطيف ترين فرازهنرآب وزن

هنرآب موج است وهنرزن رقص وهردو آرام بخش ، شورآفرين ، دلنشين .

هنرآب مثبت انديشی‌ است وهنرزن عاطفی بودن

هنرآب تحريك آدمك حسی است وهنرزن ترغيب شوهر

هنرآب رسانائی‌ است وهنرزن پيام رسانی‌

هنرآب نشاط بخشی است وهنرزن نشاط جنسی

هنرآب هوشياری است وهنرزن دانائی

آب ازدامن خود موسی تحويل داد وزن هم همچنين

هنرآب رنگ آن است وهنرزن رنگ خدائی‌ آن صبغة الله/138بقره

هنرآب بهشت كردن روی زمين است وهنرزن اينكه بهشت زيرپا‌‍‌ی اوست .

هنرزن رشد دادن جنين وكودك است وهنرآب رشد دادن كل شی حی.

هنرزن دمكراسی خواهی وحق طلبی ،هنرآب حق حيات.پليدترين شياطين آب را بروی‌پاكترين انسان ها بستند

هنرزن صداقت وامانت است وهنرآب زلالی وبا وفائی

هنرآب اين است كه دوثلث بدن وزمين را فراگرفته وهنرزنان اينكه هميشه بيشترازمردانند يا دوبرابر مردان تأثيرگذارند يادختربوده اند ولی مقام مادری داشته اند،نقش مادری ايفاكرده اند اگرچه سنشان پائين تربوده است

كمال آب حس نوشيدن آن وكمال زن حس طعم بوسيدن اوست(قبلا آورديم كه يك زن درروسيه نوشته چون كسی مرا نبوسيده اززندگی‌ ميگذرم .آب را هم اگراستفاده نكنی طغيان ميكند يا مرداب ميشود.)  

دريا 93عنصرعالی دارد ويك مقاربت همين حدود بلا را دفع وتندرستی جايگزين ميكند.

آب يخرج منهم اللولوء والمرجان است اززن هم فرزند كه چون لولوء ومرجان است زاده ميشود.

آب بهشت خانه است وزن بهشت خانواده

نظربه آب مثل نظربه زن زيبا ودلگشاست .

آب مايه سبزی‌ حيات است وزن مايه سبزی‌ بشروخانه

آب را اگربين غذا مصرف كنی بيمارميشوی‌ ونزديكی‌ به زن درايام دوره اذيت است...قل هواذی ...

وجعلنا من الماء كل شی حی – وهرچيزی‌ ازآب آفريده شده وهمه ازمادرزاده شده اند.(عيسی پدرنداشت واخيرا هم با رحم جايگزين زنان بيوه می‌ زايند)

اگرآب نبود هيچ نبود اگرزن نبود هيچ نبود

آب پاك است وزن مقدس

زن كشتزارزندگی است وآب مايه اميد كشتگر «نسائكم حرث لكم» كشاورزی موجب تداوم حيات است وتجارت با محصول كشاورزی وتوليد رونق حيات . ولی پليدی وپول پرستی قطع كننده آب است ونماد ناجوانمردی واوباش گری (وبش؟چرك روی ناخن،اوباش؟ چرك های جامعه) اوباش هميشه درصددند كه زنی را بربايند وحيات اجتماعی وفردی‌ اش را درخطراندازند . درسال 86سه گروه ازاوباش كه اين روش را داشته اند به اعدام كه حقشان است محكوم شده اند يعنی زنان جامعه حق خود را با اعدام آنها استيفاءكرده اند. استيفاء حق يعنی حريت وآزادگی ودمكراسی وشجاعت وشهامت .

آب يعنی‌عاشورا زن يعنی زينب

به اميد روزی كه جنبش زنان طرفداراسلام امام خمينی ، با صلابت زينبی خود ، با گام های‌ زينبی واستواری قدم هايش ،با صلابت جملاتش ،چنان متحجرين وكعب الاحبارها را كه ريشه عاشورا را بوجود آوردند چنان درهم بكوبد كه يك با رديگرزن بازتعريف ومسيرتاريخ دوباره مهندسی وتعيين شود

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (۲۷) خود باوری

كيست لقمان كه رب ادبش می خوانند / به خدا رب الارباب وفا ، عباس است

سكينه؟

بعد از زينب ، سكينه دخترامام حسين ، كسی بود كه نوای قرآن را ازسربريده پدرش می‌شنيد ولی‌ پدرفرموده بود مقابل دشمن بی تابی نكنيد.

سكينه دانشمند وعارفه بود پسرعمويش ، فرزند امام حسن به خواستگاری او آمد امام حسين فرمود: سكينه عارفه است تودنبال كسی باش كه زن خانه دار باشد.(مضمون كلام)

عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را ازسربريده می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

اقبال لاهوری : منكرحق نزد ملا كافراست / منكرخود نزد من كافرتراست .

چرا دختران جامعه ما  مانند سكينه خود باور  و دانشمند نباشند!

چرا ازهر2 ازدواج دانشجوئی درجامعه ما يكی منجربه طلاق ميشود !

چرا ازهر4 ازدواج درسه سال اول زندگی يكی منجربه طلاق ميشود !

چرا 85% همسران از زندگي مشتركشان راضی نيستند!

چرا نيمی ازنمايندگان مجلس ما زن نيستند !

چرا دختران وزنان به دنبال غذای ارگانيك وسالم يعنی به فكر سلامتی وتناسب اندام خودشان نيستند !

چرا زنان جامعه ما به مدرك فكر می كنند نه يادگيری استراتژی زندگی ودكترين اداره خانواده !

چرا دريك حادثه معمولی دختران وزنان جامعه ما دچاراسترس عاطفی شديد می شوند وغش ميكنند!

چرا مدام مريضيم ! چرا  اغلب يك پای ما به منزل است ويك پا به مطب اگركودك داريم !؟

چرا...

چگونه به سكينه برسيم كه كعب الاحبارها يعنی كسانی كه درزمان انقلاب مخالف امام وانقلاب بوده اند وامروز مفسركلام امام شده اند را بشناسيم تا صحنه كربلا دوباره رقم نخورد؟

چگونه به سكينه برسيم تا اوباش جامعه به فكر حمله به خيمه های حرم وآتش زدن جائي برای پول نباشند؟

چگونه به جائی برسيم كه قدر ت پرستان جامعه كه با حيف وميل بيت المال شب نامه تهيه ميكنند تا طرفداران اسلام امام خمينی را ترور شخصيت كنند از زنان خجالت بكشند؟

چگونه دختران وزنان ما صلابت قدم زدن های سكينه وزينب را دربرابر يزديان جامعه داشته باشند تا هيبت كثيف ترين عنصرجامعه مثل عبيدالله بن زيادی هم اگرباشد خرد كنند ؟

چگونه...؟

وقتی جامعه ما دچار بليه ای است كه امثال آقای هاشمی‌ رفسنجانی كه امروز پدرانقلابيون است نمی تواند دربرابر شبنامه ها حق خود را استيفاء نمايد وبگيرد درنتيجه به خدا شكوه می برد وقتی سعيد حجاريان كه معاونت وزارت اطلاعات بوده خونش ريخته ميشود و در دادگاه برای ضاربش هورا می كشند وقتی سردار دفاع مقدس قاليباف كه فرمانده نيروی هوائی قدرتمند بوده به عمرسعد تشبيه ميشود ونمی تواند از طريق دادگاه حق خود را بگيرد وخود را به تغافل وغفلت می زند آيا اين تصور وادراك ايجاد نمی شود كه زنان چگونه بايد حق خود را استيفاء نمايند ؟ آيا اين نشانه نيست كه جامعه معلوم نيست به كجا ميرود ! هرچند دست اعجاز الهی پشتوانه مردم با ايمان ورهبری است اما وظيف ما چيست!؟

عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

 عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

 عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

عبدالله جوادی آملی‌: اگرهمه مانند سكينه ندای قرآن را می شنيدند ، همان عصرعاشورا قيام توابين شكل می گرفت.

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (۲۶) باقرآن درصحنه

عشق یعنی حاجی بیت الحرام             دل بریدن ها وحج ناتمام

«با قرآن درصحنه»

                    با

                     «حسين ازصحرا»

قرآن ثقل اكبر، حسين ثقل اصغرتا كوثر؛جائی كه انشاءالله جام برمی گيرند وآب می نوشيم

«آب»1منتظرماست بيا، تا، برويم!

براساس تحقيقات ايموتو آب شعور دارد! رفتن ما را درك می‌كند!

بيائيد به كرانه های‌ بين النحرين برويم ، دجله وفرات!

بيائيد به آب بزنيم ودراقيانوس قرآن ودريای عترت شنا كنيم !

حسين حج را نيمه تمام گذاشت وازصحرای عرفات به منطقه آب ، نينوا ، به كربلا رفت!

گيج نباشيم !پشت چراغ به دست پليس بنگريم !

چند روزقبل دست پليس می گفت برو اما راننده جلوئي رسيد وايستاد پليس جلوچشش بود او نمی‌ ديد بوق بوق كردم تا رفت!

          بيائيد با اشاره دست ثقل اصغر(پليس) ازمرزثقل اكبر(قانون) بگذريم!«احكام اسلام برای‌ مصلحت اسلام ومسلمين است/ امام خمينی» حسين حج را نيمه تمام گذاشت درزمان امام خمينی هم به دليل ظلم وهابی ها وعدالت كشی كه حق ايران قابل استيفاء نبود حج متوقف شده بود.ترازوی‌ عدل دوكفه دارد پرداخت حق الله وحق الناس + استيفاء حقوق خود كه آزادگی‌ و حريّت، است.

بيائيد به آب بزنيم تا هشيار گرديم!

درپست وضو خوانديم با مرطوب كردن آدمك حسی ما را هشيارمی كند!

بيائيد چون حسين زمان خويش  كه مانند جدش ، اباعبدالله ، حج را نيمه تمام گذاشت به اشاره او توجه كنيم !

شمرخوارجی وعمرسعد خوارجی امروزحجتيه ای‌های‌ زمان ما هستند.

امام درهشتم تير1360 به جای تاختن به قاسطين ومنافقين به مارقين وخوارجی های عصرخودش تاخت !

چرا؟!!!

          چون می‌ دانست وقتی همراه برادرش ابوذر زمان با قرآن درتلوزيون به صحنه آمدند

شايد اولين اعتراض ازناحيه اين روسياهان وفلق وشان وسياه لولوهای لشكرشيطان آغازشد ودرنيمه را ه تفسيرش را تعطيل كردند !

بعدها تفسيرسيد عبدالكريم موسوی اردبيلی وسپس تفسيرقرآن به قرآن عبدالله جوادی آملی مستمرشد وهم عرضش درس هائی ازقرآن ، محسن قرائتی،ولی به علت حاكميت باندهای‌ سياسی ازيك دهه پيش بر صدا وسيما ومنفی شدن تلوزيون برای مردم به عنوان يك منبع اطلاعات كه اطلاعات رسيده ازمنابع منفی را رد می‌كنند توجه به درسهای قرآن وتفسيرهم ازسوی‌ آحاد مردم رو به فراموشی رفت واينك وب صحنه دوستاداران «با قرآن درصحنه» است وب نوشت آیکا/وسیده زینب كه با تم آيات قرآن هستند ازاينگونه اند. به اميد شناخت ومعرفی ساير وب نوشت های قرآنی.

-------------------------------------------------

1-    اشاره به حديث پيغمبركه درمسيرش ناشناسی پرسيد شماها ازكجا می‌ آئيد فرمودند ازمنطقه آب.عراق فعلی.

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

ادب آب

وفا وادب را از آب بياموزيم ،درپست قبل(وفا) گفتگوی‌ حبيب با زينب را كه ازوفای‌ حبيب به يقين رسيد توصيف كرديم اينك وفای‌ آب به عباس را تجسم كنيم .چرا تجسم ؟ امروز ميرداماد سيد (مداح) ازگفتگوی آب با عباس شعرميخواند.چون گفتگوی‌ايموتو با آب واثبات شعور آب درذهنم بود ضمن اشعاراحساس كردم گفتگوی‌ آب با عباس را می‌بينم ومی‌شنوم آب به زبان شعر هرچه به عباس التماس كرد عباس آب ننوشيد ودرگفتگوی‌ عاشقانه اش با عباس شكست خورد اما درپی اورفت ومدام برگرد حرم عباس طواف می كند وچون گياه عشقه به دورتا دورحرم چسبيده است (شنيده ام كه سيما به دورحرم تزريق ميكنند) عباس وفا داشت وآب جوهروفای‌ عباس را به خود گرفت وشفابخش شد ومثبت انديش گرديد كدام زن وكدام شوهری‌ است كه ادب آب را نثارهمسريا شوهرش كند ومدام به گرد كعبه دلش ، همسريا شوهرش بی منت طواف نمايد. زائری نيست كه برای‌ آب علقمه درحرم عباس التماس نكند چگونه وفای‌ عباس را داشته باشيم كه آب به ما التماس كند .دانستن وعالم شدن چه سخت است ، آدم شدن محال است. محال را چگونه ممكن كنيم. پناه برخدا وتوكل علي الله وهو حسبه وتمسك نمائيم به عباس ابن علی ابن ابيطالب صلوات الله عليهما.

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

وفا

فريبا جمعه 28/10/1386 - 6:46 -  پارسال دوست... امسال چی؟ سر نمی زنی زيتون جان.... بی وفا شدی  roozegarr.persianblog.ir 

قسم نميخورم تا كفاره داشته باشد باوركنيد دو روز بود درذهنم بوديد نميدونم چي شده ! توفيق نشده ، شايد حكمتی داشته ! چون با راهنمائی سرورم فخرالسادات محتشمی  اين پست آخر را تغيير الفاظي زياد دادم  واينطوربهتر بپسنديد. وشايد كلمه وفا دركامنت شما مناسب امروزبوده كه شما مبتلابه  همين حكمت شده ايد. ديشب سخنراني عبدالله جوادي ازسيما را استماع ميكردم فرمود:« وقتي حسين بن علي بيعتش را ازيارانش برداشت همه ماندند و بيعت مجددكردند وابرازمحبت و وفاداری نمودند اما زينب شب درتاريكی خيمه ها با حسين صحبت ميكرد نگهبان خيمه ها رافع شنيد ونزد حبيب رفت وگفت زينب از وفاي ما به حسين به يقين نرسيده ودرتاريكی خيمه ها اينطوربه حسين مي گفت . حبيب همه را جمع كرد وآمد نزد زينب وگفت آنچه روا در وفاست كه ناگه زينب به يقين رسيد وتشكركرد.جلوه ای ازآيه الرجال قوامون علي النساء ازاين رفتارزينب درذهنم تداعي كرد كه اثرآن سبب شد به اندازه ده سال درروضه ها گريه كنم . وفا چيست؟ آنچه زينب ازآن به آرامش رسيد نميدونم حبيب چه الفاظي براي زيتب به كاربرد كه به آرامش رسيد!هرچي پاي اين كلمه ازپيامتان اشك ريختم چيزي به ذهنم نرسيد! اين جام  بلورين شما را كه فرهنگ عاشورا را تداعی می كند نگه ميدارم وبراي هميشه براي زينب می گريم تا شايد به آنچه ميخواهم ازاين گنج دست يافتم وبراي شما نوشتم.هنورماتم !ودرماتم !نميدونم وفا چيست! حداقلش يك حس روانی ويك جام شراب ناب ازحوض كوثراست كه با زينبی شدن به آن می رسيم بی جهت نيست كه معلم بزرگ انقلاب شهيد شريعتی فرموده «آنان كه رفتند كاری حسينی كردند وآنان كه مانده اند بايد كاری زينبی(پيام رساني) انجام دهند والا يزيدی اند» و«آنان كه بعد ازحسين [وسوزاندن دل زينب]به گرد كعبه چرخيدند با آنان كه به دوركاخ سبزمعاويه گرديدند مساوی اند» وعبارت اول اين شهيد را سيد الشهدای انقلاب اسلامی خودمان شهيد بهشتی كه بعد ازامام هيچ كس به مقام وآرامش و وفا وعلم مديريتش نرسيد پس ازبازديد ازجبهه های‌ميمك درغرب كشور تأييد وتكراركرده است.اما بازهم نميدونم وفا چيست !؟ وعاشق دل سوخته دونستن اونم . شايد ميدونم اما مثل ابراهيم كه پروازمجدد پرنده ها را ديد وبه يقين رسيد بايددروفای حبيب ابن مظاهرو... بيشترغوركنم تا به يقين برسم.اثروفا تو روابط بين همسران چيست نميدونم ! نميدونم چطوري بايد به اين يقين رسيد فقط ميدونم يك واعظ جوان سيد خوش كلام بنام حسينی اراكی بالای منبر ميگفت « درتهران تحقيق شده 85% زن وشوهرها ازهم ناراضی اند» يعنی الفاظ يا رفتاری كه اين وفا را برسوند بش دست نيافته اند. حبيب به زينب چي گفت نميدونم!؟ميشه يه داستان(پست) ازكلام حبيب به زينب بنويسيد من كپي كنم وهرروزبخونم وهرروزگريه كنم!شايد وفا را با آن درك كردم!باآن گريه ها!

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت بيست وپنجم)عاشورائی بودن

عاشورايی بودن يعنی بدون لكنت مثل فاطمه زهرا درقضيه فدك دنبال استيفاء حق خود بودن چه درزمينه فردي چه اجتماعی مثل استيفاء حق خودازطريق شركت درانتخابات وانتخاب وكيل مناسب براي خود .كل يوم عاشورا وكل ارض كربلا وبلاگ نويسان عزيز يعني فرزندان خمينی عزيز، سلام وخداقوت . نسل زينبي ، نسل پيام رسان ، پيام عاشورا وانقلاب عاشورائي خمينی . نسلی كه اگر خمينی بود می گفت برای نوشتنتان بردستانتان بوسه می زنم ، افتخارم اين است كه خود يك وبلاگ نويسم . يك بسيجي ام . وبلاگ نويسانی  كه درچشم های قشنگ وزيبايتان يك خمينی چون ماه مجسم است .سلام بررقص قلمهايتان (ن والقلم ومايسترون )سلام برمايسترون وكيبوردتان!

بيائيد با هم بنويسيم اقتصاد اصفهان به آمريكا رفت ولی ازگلو بوش پائين نرفت !

يه آمريكائی گفت : 12لشكر وارد ويتنام كرديد شكست خورديد 12جامعه شناس به من بدهيد فلان كشور را برايتان فتح ميكنم وگرفتوبا شكستن دستان جوانان وبلاگ نويس آن كشور ومعتاد و... كردن آنها فتح كرد اما بوش مثل اون اصفهاني (پست هنرزن13) گفت اين همه آدم برای ساختن يه پل ! من خودم ميسازم وساخت .گفت:يعني بوش  كه كفشهاشو زيربغلش گرفته بود آمده بود خاورميانه گفت اين همه جامعه شناس براي چيتونه من خودم فتح می كنم .آی فرزندان طرفداراسلام امام خميني(اصلاح طلب) بوس بوس...توكی هستی ؟من بوش!همونی كه مثل مالموشه(حشره باغات) می روم توی گوش!چرامی خوای‌ ما را ببوسی؟ برای اينكه دراقتصاد آمريكا صرفه جوئی عظيم بشه!می خوام منم اصفهوني بشم!آقا مالموشه درسته هركی كلاه سرش نره بدون كه اصفهونيه اما ،ما بچه ها يه هنری داريم كه كلاه تو سرما نميره!بوش كه سمج بود باورنكردوگفت من از طرفدارهای اسلام امام خمينی كه شبها ميرن تو مجلسها شام ميخورند ومحبتشونو به امام حسين وحضرت زينب واون فاميلهای پرمحبتشون كه قلبشون مالامال ازمحبت زينب است ابرازميكنند حمايت علنی ميكنم تا بولتن نويس ها تو بولتنها شون بنويسند وبه خورد شما بدهن!و انجمن حجتيه ای‌ ها‌ی عزيزدل بوش ، پسلكی اون پشت مشت ها  خط نشون بكشنو بگن چه كسی رو رد صلاحيت كنيد تا طرفداران اسلام امام خمينی نيان روی كارومن موفق بشم .

آقای بوش توچقدر آی كيو داری!درسته رفتارشناسها گفتند ايرانيان خصلت«ماست مالی»  كارهارادارنداما«تيزهوشی ولجبازی»روهم گفتن كه بعدازتأسيس جمهوری‌اسلامی« تغافل»هم به آن اضافه شده مثلا آقای هاشمی رفسنجانی به جای‌اينكه بگه ازطريق قانون پدر اون كسی رو كه بولتن دروغ مينويسه درمی آروم چون ميدونه انجمن حجتيه ای ها تو دادگاه ها نفوذكردند فايده ندارد وتا ما بروبچه ها حمايتش كنيم ميگه خدايا به تو شكايت مي برم ازشرشياطين بولتن نويس! آقای‌ قاليباف هم ديد اگرازاون مداح كه او را به عمرسعد تشبيه كرده شكايت كنه مثل دادگاه سعيد عسگرمی برن هورا مالش می كشند خود را به تغافل زد  لذا در زيتون كه اگرما بخوريم سالمتروسالمتروزيباترمی شيم اومده  بوسه يعنی‌ خلسه دراعماق شب ، بوسه يعنی مستی ازمشروب عشق ، ما عشق زينبی داريم بوسه ارزش آسمونی داره ونوشته پيغمبرچطوری ارزش بوسه رو پاس ميداشت.لذا توموفق نمی شی!

خلاصه آقای بوش حرف به خرجش نرفت وحمايت كرد وبوس خواست[حمايت كرد]تا لجن مال كند !

وبلاگ نويسان : آقای بوش ! امروز صهيونيزم وماكياوليسم به مكتب تو يعنی‌ بولتنيسم استحاله شده اند وما رأی به زنان طرفداراسلام امام خميني ميديم تا مردان ازتغافل به تكامل برسند!آقای بوش!درسته كه ديروزبا جامعه شناسی موفق شديد. اما امروز، اقتصاد ايران ، فرزندانی دارد كه برا‌ی خودشان وبلاگ مي نويسند وحزب تشكيل ميدهند وبرای عشق بازی وبلاگ شادابی ميخوانند وبرجبين مادرانشان كه ازسينه پرمهرشان محبت زينب را به كامشان ريخته بوسه می زنند وبه جای حنای‌ شما كه رنگ نداره ازخون بوتو سرخاب به فكرشان می مالند(سرمایه اجتماعی اند) وتومالموشه وبولتن نويسانی كه كذاب باشند وبولتن پرستان  وحجتيه ای های‌ نفوذی كثيف را مانند زباله داخل سطل می اندازند. حالا متوجه شدی جامعه شناسي واقتصاد يعني چه!آقا بوشه ومالموشه!

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت بيست وچهارم )بين العدمينی

گريه كن گلاب افشان ، گل به خاك می افتد   باد مهرگان آمد ، قامت علی خم شد مسئله دمكراسی‌ومردم سالاری‌ دينی يك مسئله كاربردی‌ است درمسائل كاربردی‌ بايد الگو داشت .الگوی من درپيگيری تحقق دمكراسی‌ خمينی عزيز، فخرالسادات محتشمی است ، گذشته كه گذشته وعدم شده، آينده هم كه عدم است خوب با «حال»عشق ميكند نه نه فخرالسادات ماروستائيان . مثل عارفان كه آخرين نمازشان رابا عشق تمام ميخوانند او با عشق برای تحقق دمكراسی تلاش می كند.بين العدمينی بين الحرمينی‌است نه بالعكس،نه بالعكس. همانطوركه شهيد مطهری گفت هرچه را عدل است اسلام ميگويد نه بالعكس،[نه بالعكس]                                                          دربين الحرمين وبين تل زينبيه وحرم حسين بن حيدر،جزبوی بهشت رو استشمام نمی‌كنیم ‌ازنه نه فخرالسادات ‌عزيزهم همچنين . كبوتری‌ كه دركف دست ماست "حال" است.نگاه كن، چقدرزيباست! تا نپريده قدرش را بدانيم خوب ازاومراقبت واستفاده كنيم .  دوست اينترنتی ام  فرض می‌ كنم كه آخرين پست و كامنت و سلامی است كه تقديم قلبت می‌ كنم سعی‌ می كنم كه بهترين و پاك ترين سلامم باشد ازروحم نشات گرفته باشد با قلبم به سويت آمده باشم شيرين ترين پست من باشد كه مثل شربت عسل هميشه طعمش زيرزبانت می‌ماند وجاويد می‌ شوی اگرخدا توفيق داد بازهم آمدم دوباره هم همينطورتا تواحساس كنی كه من نيستم !بلكه «اوست» كه همواره درقلب تست ،رب العزة والكرام – رب المشرقين والمغربين - رب البيت الحرام !. اين بهترين عملي است كه مي توانم داشته باشم بشرطی كه تو دعايم كنی ! وعملواالصالحات ، به تعبير آيت الله خامنه ای‌هركاری انجام ميدهيم ،محكم ومتقن ومستحكم انجام دهيم ! بين العدمينی ، بين الحرمينی است ،عادل است ، عاقل است ، دمكراسی خواه است ، جوانمرد وشيرزن است ، با صداقت وامانت داراست .درمسائل اجتماعی خبره است ، درمسائل زناشوئی‌ مجتهدومجتهده ورشيد است ،بيائيد به "حال"بچسبيم! فرض كنيم آخرين كامنتی است كه می نويسيم سعی كنيم كام دوستانمان را چنان شيرين كند كه شراب طهوربهشتی می كند!اگرمشغول نمازهستيم لذتش پايان لذتها باشد احساس كنيم آخرين نمازاست. وقتی به مسافرت می رويم ازحضور عزيزانمان عدم ميشويم چطورباحال خداحافظی می كنيم !پس با هركاری‌همينطورخداحافظی كنيم !ميزانمان قانون باشد اگررانند گی می‌كنيم . معيارمان دوری ازتحجرباشد اگرالگو انتخاب می كنيم . هدفمان بهشت باشد اگرهمسرمان را می بوسيم ،بوسه يعنی مستی ازمشروب عشق !هركاری انجام ميدهيم آنرا ببوسيم دست والدين ،قبربستگان،رخ دوستان، كارپايان يافته خودمان، همانطوركه كتاب مقدسمان را می‌بوسيم !

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

مسئله کشور

مشكل كشورما چيست كه با اين همه سرمايه عظيم نفت وگازو...كه دارد روزبه روز كيفيت زندگي بدترمی شود ؟؟؟ مسئله  مكتب بولتنيسم است . امروزه ماكياوليسم ، فاشيسم ، كمونيسم ،لنينيسم وصهيونيسم درسراسردنيا درمكتب بين المللی بولتنيسم استحاله شده اند (كه با بولتن دروغ به  هم می بافند به خورد متصديان وعالمان يك كشورميدهند كه نمونه اش جنك نفت آمريكا با عراق است) .كوتاه سخن اينكه خمينی عزيز دختران وپسران اين مرزوبوم را روزنامه خوان ، وبلاگ خوان و وبلاگ نويس كرد اما علماء روزنامه خوان نشدند . زمانی كشورما ازمشكل نجات پيدا می كند كه ما يك فضای  الهی - معنوی به وجود آوريم كه وقتی يك عالم ،يا تك تك اعضاء جامعه مدرسين حوزه علميه قم يا مجمع روحانيون مبارز يا روحانيت مبارزمی خواهند بولتن بخوانند احساس كنند دارند شراب می نوشند ودزدی‌ وقمارمی كنند. فقهای شورای‌ نگهبان خوبند ، علماء خوبند اما مشكلشان ، فقط وفقط بولتن خواندن است والا چندتائي كه روزنامه ميخوانند گل سرسبد ملت ايرانند وافتخارمجامع علمی‌ وبين المللی وآزادی خواه جهانند. اگرامام خمينی گفت آيت الله خامنه ای‌ به درد رهبری‌ می خورد چون می‌ ديد كه او روزنامه می‌خواند. چراايشان الگوی‌ علماء نباشند. چرا ما بروبچه ها تغافل وحيا كنيم تا آنها بولتن بخوانند ومتحجرين سودش را ببرند. اگر نماينده به مجلس و... می فرستيم ، بايستيم تا اين مسئله حل ‌شود بيائيد دست به دست هم دهيم باهم ومكتب بولتنيسم وامپرياليسم را نابود كنيم وعلماء را ازشراين شيطان خبيث برهانيم تا كشورمان آباد وقانون مدارشود. بيائيد كاری‌ كنيم كه اگريك طلبه ويك عالم بولتن خوان صرف است نه روزنامه خوان ، احساس كند ،ما از او بوی‌تعفن استشمام می كنيم وبيائيد كاری كنيم كه يك عالم كه روزنامه می خواند ما ازاو عطرگل محمد‌ی استشمام كنيم. بيائيد دست به دست هم دهيم باهم  تا با نابودي مكتب بولتنيسم وترويج وتبليغ مكتب خمينی عزيز تمدن جديد ميهن را كه محورش قانون مداری است بسازيم.بحول الله ولا حول ولا  قوه الا بالله 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت بيست وسوم ) حزب سازی

خيزوجامه نيلی‌كن ، روزگارماتم شد               دورعاشقان آمد ، نوبت محرم شد

تقدس ِ حزب بازی (يدالله مع الجماعة) مانند عشق بازی (حسين بن علي ويارانش) وخون بازی (والتين والزيتون- ن والقلم وما يسترون "مداد العلما افضل من دماء الشهداء) كه خدا به آن قسم خورده می باشد وبه تعبير سيد الشهدای انقلاب اسلامی‌ شهيد مظلوم بهشتی ، حزب معبد است، محل عبادت است .حزب درمسائل اجتماعی مثل مرجع تقليد درمسائل عبادی‌است حزب يك گروه مرجع است كه مردم برای حل مسائل سياسی واجتماعی به آن رجوع می كنند اگرحزب به افراد بچسبد وتقلبد نمايد خبره نيست ومرجع نيست .درسالهای‌اخير احزاب زنانه درايران درشرف پا گرفتن است جمعيت زنان انقلاب اسلامی سيده اعظم طالقانی فرزند آيت الله طالقانی ، جمعيت زنان جمهوری اسلامی به رهبری زهرا خمينی فرزند امام ، مجمع اسلامی بانوان به رهبری فاطمه كروبی همسرصدرالمجاهدين واخيرا جنبش زنان طرفداراسلام امام خمينی (يا به اصطلاح گنگ ومبهم اصلاح طلب"مجمع زنان اصلاح طلب"). دررفتارشناسی اجتماعی اثبات شده رقابت بهره وری‌ ودرآمد سرانه را بالا می برد ونظام حزبی مبتنی بررقابت است كه سبب افزايش كارائی سازمان ها‌ی دولتی وتوليد دركشوروارزانی ميشود كه دردوره رياست جمهوری خاتمی كه رقابت بين دوحزب مشاركت ومؤتلفه بودسبب اعمال مديريت بهتروافزايش توليد وكاهش تورم دركشوربوديم . دردوره فعلی كه جامعه اسلامی مهندسين با دوپينگ شورای‌ نگهبان وزيرپا گذاشتن حرف رهبری مبنی بررقابتی كردن انتخابات مجلس فعلی ، بدون رقيب می تازد تورم جون مردم را به لبشان رسانده است .

حزب زمانی اثرگذاراست كه با راهبرد (استراتژی)حركت كند ، سربه هواحركت كردن بَدِسْت !چسبيدن بدست!معمولا احزاب افسرده به اشخاص  واشخاص افسرده به رختخواب وتلوزيون  وكارو...می چسبند. امروزه ، استراتژی‌ اصلی آحاد مردم ، الگو گيری ازحضرت زهرا درگرفتن حق خود درقضيه فدك وحضرت زينب دررساندن پيام انقلاب حسين وزيبا بينی پديده ها چون او كه به جلادان اموی گفت «وما رأيت الا جميلا»،  دوری ازمنافقين ومتحجرين است.به عبارتی حركت درقله ميزان منحنی طبيعی است وفاصله گرفتن ازلچك های منهای سه (منافقين)وبعلاوه سه آن (حجتيه ای ها).

حتی حركت دردامنه های ميزان منحنی وچسبيدن به اشخاصی كه محل اختلاف می باشند موجب افت رأی‌يك حزب می گردد. مثلا اگريك حزب با آقای منتظری كه يك شخصيت اختلافی است ملاقات كند ممكن است 50،000رأی برای يك حزب به ارمغان آورد اما  5000،000رآی آن حزب رامی سوزاند . اگريك حزب قرار است با كسی ملاقات كند يا چهارحزب عمده كشور(احزاب مرجع) مشاركت به رهبری سيد محسن ميردامادی  ، اعتماد ملی به رهبری‌ مهدی كروبی  - مؤتلفه  اسلامی به رهبری نبی الله حبيبی واتحاد ملی به رهبری پدرخوانده خود محسن رضائی وگروه های اقماری آنها(منظومه حزبی) قراراست با كسی ملاقات كنند بهتراست آن شخص غيراختلافی وكسانی باشند كه دراوج وقله منحنی طبيعی ومورد وفاق آحاد ملت هستند مثل صانعی ، موسوی اردبيلی ،  شبيری ، ... ودرسلسه بعد رفسنجانی ، خاتمی ، مهدوی كنی وناطق نوری و ... اگريك حزب را يك ارگانيسم وموجود زنده اجتماعی فرض كنيم چسبيدن آن به اشحاص يك اختلال عصبی وافسردگی محسوب ميشود كه بايد با تغذيه سالم درمان شود . فعاليت مدنی وتلاش اجتماعی يك قرارداد است كه حين بستن قرارداد جای هيچ مسامحه ورواداری نيست . سرمايه وفرصت را می سوزاند مثلا من استراتژی ام را ازسيدهادی‌خامنه ای می گيرم اما درانتخابات به فهرست ائتلافی نامزدهای زنان رأی‌ميدهم تا به هدفم كه تحقق اسلام امام خمينی وتحقق عدالت اجتماعی درپرتو تأمين اجتماعی است برسم . اگربخواهم مانند زنان افسرده كه به دليل علاقه به هم آغوشی ، هم آن وهم هم بستری را ازدست ميدهند كه هيچ ،زندگی  خود را هم به ورطه انواع واقسام بيماری های‌ جسمی وعصبی ودرنهايت طلاق واضمحلال زندگی خود می كشند رفتاركنم روزگارم تباه است. به وقت كاربايد كرد تدبير/چه تدبيری چو وقت كارشد دير! نميشه به خاطربدست آوردن 1،000،100،000تومان من 1،000،000،000تومان را ازدست بدهم !

-----------------------------------------------------------------------

من دومفهوم "روان شناسی" و"اصلاح طلبی" را متوجه نمی شوم كه به جای‌ روان شناسی از«رفتارشناسی»‌وبه جای اصلاح طلب از«اسلام امام خمينی» استفاده می كنم .

بيش از140حزب دركشوروجود دارد كه مابقی احزاب دنباله رو يكی ازچهارحزب مذكورهستند.

برخی ازاحزاب اقماری درمحل تلاقی يكی ازدوحزب نزديك به تفكرخود حركت می كنند مثلا جامعه اسلامی مهندسين به رهبری محمدرضا باهنر درمرز موتلفه واتحاد ملی كه ممكن است موازنه ازاتحادملی به جامعه مهندسين بچرخد كه درحال حاضرخوب وبد وضعيت كثيف تورم بعهده جامعه مهندسين می باشد كه طرفدارسرمايه داری دلالی وازنظربد عمل كردن مشابه حزب كارگزاران سازندگی به رهبری غلامحسين كرباسچی است.حزب كارگزاران دراواخرحاكميت خود به فكركنترل تورم افتاد كه تاحدودی موفق بود كه جامعه مهندسين هم همان روش را بعد ازسه سال حاكميت خود اتخادنموده وپرداخت وام های مسكن را قطع كرده است .

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن(۲۲)فرزند صبح

السلام عليك يابن رسول الله ، ياروح الله

هاجركه همنام هاجر كه به احترام به دنيا آوردن نوزادش همه درحج هروله می‌كنيم، بود كودكی به دنيا آورد كه مُجدد راه ابراهيم در قرن 14هجری‌ گرديد وايران ودختران وپسرانش را بربال ملائكةالله نشاند كه همه به احترام مادربودنش وفرزندش اورا احترام می‌ كنيم ‌. بارديگراين كودك متولد شد بهروزافخمی ومحمدرضا شرف الدين ، كارگردان وتهيه كننده فيلم سينمائی فرزند صبح ،كودكی امام خمينی كه سه سال است مشغول فيلم برداری وتهيه آن هستند گفته اند كارفيلم برداری آن تمام شده ودرحال تدوين وصدا گزاری است وآهنگ سازش خارجی است . ازسه سال پيش برسراينكه بهروزافخمی اين فيلم را نسازد درمحافل بداخلاق ومخالف اسلام امام خمينی بحث وكينه توزی‌بود.اما به لطف خدا به سرانجام رسيده است .

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

نگاه به اطراف -پاکستان

درپاكستان حزب مردم به رهبری بوتو شيعه وطرفداردمكراسی ومخالف طالبان هستند .حزب مسلم ليگ (شاخه نوازشريف) طالبان را دردامن خود پرورش داد وپای‌ آمريكا را به  افغانستان ومنطقه كشاند كه تبعات امنيتی برای‌ ايران داشت .نوازشريف ديروز پدرخوانده طالبان وعامل به قدرت رسيدن بن لادن بود اما امروزدم ازدمكراسی می‌زند وچند سال بود كه دردامن وهابيت سعودی بود كه اخيرا برگشته است.جنرال های‌ ديكتاتوروجنايتكارارتش پاكستان ، قاتلا ن خانواده بوتو اعم ازپدرودوبرادرودختر(بينظير)تكليفشان مشخص است پس ازپيروزشدن حزب مردم (بوتو) خرسند باشيم.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

توطئه حجتيه ای ها

کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند شنبه 22/10/1386 - 11:42 فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86 - درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی [متحجرين نفوذی دردستگاه های ] جمهوری اسلامی تحمّل نمی‌شود. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم - کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند

azar.blogspot.com 13

زيتون: انجمن حجتيه ای‌ های‌ نفوذی‌ دردستگاه ها، عمدا اين دستگيری‌ها را انجام داده اند تا بگويند ما نگفتيم كه تشكيل حكومت درعصرغيبت باطل است وهدفشان بدبين كردن به اين گونه روزها وپديده های ارزشی است كه به تعبير آيت الله خامنه ای « ارزشهای انقلاب ناموس ملت ما محسوب ميشود» امام هم به شورای نگهبان فرموده« مواظب باشيد يك مرتبه حجتيه ای ها همه چيزتان را نابود نكنند» درادبيات فارسی همه چيزهركس به ناموسش گفته ميشود .حجتيه ای‌ ها دقيقا متوجه شده اند كجا نفوذكنند وچگونه به تعبيرشريعتی بد ازانقلاب دفاع كنند چون طبق يك اصل جامعه شناسی دفاع بد ازچيزی يعنی خوب كوبيدن ولجن مال كردن آن چيز! قبلا هم روزتسخيرلانه جاسوسی عباس عبدی‌ را كه ازقهرمانان تسخيرلانه بود دستگيركردند وتبرنه شد اينها هدفشان بدبين كردن ‌مردم به انقلاب است مثل همان خوارج می مانند كه برای‌ امربه معروف شكم زن حامله را دريدند مابايد بايد مراقب باشيم خطرتحجربيش ازاينها است . حجتيه ای های نفوذی برای پرورش يارگيری برای خود گاها دست به اينگونه كارها می‌ زنند قبلا هم اكبرگنجی را كه نفوذی خودشان بود دستگير كردند وتوسط او مانيفيست نوشتند تا قهرمان والگو برای ما درست كنند اما چون مردم درس اين افراد را خونده اند وپی به نقشه هاشان برده اند توطئه اشان نقش برآب شد . اينها همه انشاالله آزاد وتبرئه خواهند شد وبا يك ترفند منت به سرآنها ميگذارند و رهاشون می كنند تا مثل خود آنها بشوند كما اينكه اكبرگنجی را مثل خودشان كردند!  

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن۲۱غرقابه زمان

غرقابه زمان

برگرفته ازلينك خواهرمعنوی عزيزم آيكا

یا داور

   به ساکنان سلامت ، خبر که خواهد برد

                  که  باز  کشتی  ما  در میان غرقاب  است ؟!

" توفنده رحمت "

این سو ، آن سو، فریاد زده می دود .

    صحرائیست که نعره اش را درخود  ادا می کند .

ز چه رو آنچنان هراسان است ؟!

                                وای برمن

                                    می شنوید چه می گوید!؟

خبری را که می دانم به شما می گویم !1

                                  به من گوش کنید !

                                      به خود آمده  پروا کنید ! 2

" او" نوید ز بخشش می دهد

                                و گر نه که ،

                                      خشمش در راه است!

زل زده نگاهش می کنند اما گویی که نمی بینندش !

                       چرا هیچ حرکتی به سمتش نمی کنند ؟!

به باد تمسخر گرفته نیشخند کرده و دیوانه می خوانندش .3

اما !

 اسطوره حیات

       دلش آرام نمی گیرد و بانگ میزند که :

به خود آیید ، صدای خشمش را نمی شنوید ؟!

                 گوش می کنند اما گویی هیچ نمی شنوند !

به دل دریابید  که بوی توفنده رحمتش می آید !

                                   خیره نگاهش می کنند اما 

                                                 گویی دل را  نمی دانند !

انگار که گوش و چشم ندارند و عاری ز دلند !4

...

به انتظار با گذر زمان ،

      کام تلخش با رطب شیرین کرده

                              هسته اش می کارد و

                                           تخته بر هم می کوبد .

...

آخ !

   ببینید که چگونه ریشخندش کرده و

                      تهدید به راندنش می کنند !5

پیر

  درنخلستان خود ز خوف میلرزد و

     خراشیده دلش را " ایمانش" التیام می بخشد .

 

با ترسی عظیم به انتظار است و

                زیر بار پوزخند قوم خود

                      پافشاری به دادن پیام دارد .6

                               پس آن قوم  تاوان زعمل دیده7

و ..........

در آرامیده دریا

      پس از طوفانی آنچنانی

             بر قله ای به گل می نشیند کشتی 8

و ...........

1 – الشعراء / 114

من جز هشدار دهنده ای آشکار نیستم .

 

2 – الشعراء / 106 و 108

چون برادرشان نوح به آنان گفت : آیا پروا ندارید ؟

از خدا پروا کنید و فرمانم برید .

 

3– الشعراء / 111

گفتند :« آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرو مایگان از تو پیروی کرده اند ؟»

 

4– کهف / 57

و کیست ستمکارتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده ، و از آن روی برتافته ، و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است ؟ ما بر دلهای آنان پوششهایی قرار دادیم تا آن را در نیابند و در گوشهایشان سنگینی [ نهادیم ] و اگر آنها را به سوی هدایت فرا خوانی باز هرگز به راه نخواهند آمد .

 

5 – الشعراء / 116

گفتند :« ای نوح ، اگر دست بر نداری قطعا از [ جمله ] سنگسار شدگان خواهی بود

 

6 – بقره / 6

در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند – چه بیمشان بدهی ، چه بیمشان ندهی – برایشان یکسان است ؛[ آنها ] نخواهند گروید .

 

7– الشعراء / 120

آنگاه باقی ماندگان را غرق کردیم .

 

8– الشعراء / 118

پس او و هر که را در آن کشتی آکنده با او بود ، رهانیدیم .

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن(قسمت ۲۰) رحم جايگزين

زنان بدون شوهر(بيوه) می زايند!!!

درايران،18000،000چون قلندربر18000،000چون صنوبر بوسه می زنند اين 18،000،000عاشق ومعشوق(خانوار) 28000،000گل رامی بويند ومعطرمی شوند 2000،000زن ومرد بی سرپرست هستند و4،000،000نفريعنی 2000،000زوج نابارور يا دچارمشگل نگهداری جنين ، مردان كه چلاقند وازدورخارج اما زنان چالاكند چون می توانند با پذيرش رحم جايگزين هنرنمائی‌ كنند.70=4+2+64=28+36=2*18ميليون .

رحم جايگزين ؟ يك علم – فن آوری،است .اين روش برای‌ زنانی به كارمی رود كه رحم نداشته يا رحمشان توان نگهداری‌ جنين را ندارد يا به دليل ناراحتی  قلبی وتنفسی حاملگی برای آنها مضراست . دراين روش تخمك زن با اسپرم شوهرش درشرايط آزمايشگاهی به صورت مصنوعی لقاح می يابد پس ازآن سلول تخم حاصله دررحم زن ديگری كه توان باردارشدن دارد قرارداده می شود بيشترزنان بی سرپرست ازاين عمل برای تأمين هزينه زندگيشان بهره وری‌ می نمايند يا زنانی‌كه شوهرشان معتاد است ودرعسروحرج هستند. دراصفهان تاكنون 100نوزاد اينچنين متولد شده اند.دربررسی آسيب های اجتماعی ، نازائی مهمترين عامل خشونتهای‌ خانوادگی وسومين عامل طلاق است .منبع: لينك روزنا (اعتماد ملی) ص 7 تاريخ 4/9/86 گزارش همايش رحم جايگزين توسط پژوهشكده ابن سينا دردانشگاه شهيد بهشتی.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت نوزدهم) دمکراسی خواهی

وقتی‌امام خمينی توسط ديكتاتورهای رژيم سلطنتی دستگير می‌شود می گويد ياران من درقنداقه شيرمی خورند وپس از15سال كه ازتبعيد بازگشت همان بچه ها درخيابان هاو بالای پشت بام ها مرگ برشاه می گفتند وشاه را ساقط كردند ، امثال عباس عبدی ومعصومه ابتكارو....انقلاب دوم را با تسخيرلانه جاسوسی رقم زدند وهزاران جوان شاداب امثال سيد حسين علم الهدی ومهدی باكری وابراهيم همت و... حماسه 8سال دفاع مقدس ازميهن وناموس را رقم زدند . خمينی عزيز،بچه های دوران پيروزی‌ انقلاب را هم  اميدان آينده خود ناميد بچه هائی كه وقتی به سن نسل قبل رسيدند اين بار حماسه دوم خرداد را رقم زدند وضريب دفاعی كشوررا معجزه آسا بالابردند يكی ازدوستانم كه آن زمان درسپاه خدمت می كرد می گفت قبل ازدوم خرداد مدام ما آماده باش وفراخوان بوديم اما پس ازدوم خرداد وتحقق بيشتردموكراسی خمينی ،چنان ضريب امنيتی كشوربالارفت كه ظرف 8سالی كه خاتمی مستقربود يك شب آماده باش نداشتيم .وامنيت بالا نعمت بزرگی است كه درپس آن ناموس وكشورما حفظ می شود  زمانی دمكراسی خمينی بيشترنهادينه می شود كه ازنونوی مادران به كام كودكان رود همانگونه كه درشروع نهضت خمينی عظيم الشأن چنين شد الله اكبر ازهنرمادر!

فرزند حيدر، خمينی كبيركه دمكراسی خواهی را ازمادرش فاطمه دردفاع ازحق خود درقضيه فدك وپدرش درقضيه استقرارحكومت علوی درخانه محقرمجاورمسجد كوفه به جای دارالعماره به ارث برده بود وبه خانه محقركنارحسينيه جماران كشانده بود همواره ازاهل جمود دل ريش بود . تا مبادا آن همه زحمات انبياء وائمه وشهدا وصلحا وصديقين كه با استقرار دمكراسی وتحقق جمهوری اسلامی به ثمرنشسته، بدست اهل جمود وبا نظارت استصوابی ودخالت دراموراجرائی وايجاد ديكتاتوری مذهبی توسط فقهای شورای نگهبان كه تحت تأثيرانجمن حجتيه قرارمی گيرند به هدررود هنوزبانك برآوردن او برسرفقهای شورای نگهبان كه مبادا يك مرتبه چشمتان را بازكنيد ببينيد انجمن حجتيه همه چيزتان را ازبين برده اند درگوشها طنين اندازودرنگاه های‌ ياران خمينی هويداست(1). يك نسل است كه خمينی عزيزرفته است وامروز، روزرويش نسلی است كه بايد بوی بهشت را مجدد ازتصميمش استشمام كرد علی الظاهراين نسل به دختران بچرخد دردانشگاه ها كه اكثريت با آنهاست .دروبلاگستان هم كه همچنين !يعنی ميشود كه اين دختران هم مانند مادرانشان دمكراسی را ازسينه خوش طعم شان به كام  كودكانی بريزند كه نسل فردا را تشكيل ميدهند ودمكراسی خمينی  عزيزرا می بوسند وراه دمكراسی را هموارتركنند!انشاءالله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- كتاب چند صدائی درجامعه روحانيت – نوشته علی اكبرمحتشمی – دست نوشته امام

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت ۱۸) با وضو به کودک شيردادن

مردان بزرگ ازدامن زنانی كه هميشه باوضوبوده اند وبا وضو شيربه آنها داده اند به مقامات معنوی‌ بالا دست پيدا كرده اند زندگی نامه چند دانشمند برجسته را كه مطالعه می كردم بدون استثئاء مشابه بود لذا مقاله حاضرحكم قرآنی وضو وساختمان مغز،نوشته دكترسيدعلی مرعشی – هفته نامه 5شنبه ها 31/4/78  شماره208تقديم ميشود بعلاوه اينكه وضويكی ازراه های‌ كنترل استرس ودرمان اعصاب ورسيدن به آرامش است.«يا ايها الذين امنوا اذا اقمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الی الكعبين /مائده: 6- ای كسانيكه ايمان آورده ايد ، هنگامی كه خواستيد به نمازبايستيد ،اول صورت خود وسپس دستهای خود را ازآرنج بشوئيد وسروپاهای خود را تا برجستگی پا مسح نمائيد»دانش نورو فيزيولوژیneurophysiology(بررسی عملكرد فيزيكی عصب) ونوروسايكولوژیneuropsychology (بررسی عملكرد روانی عصب)به ماكمك می كند تا خود را بشناسيم .درفيزيولوژی، مغزيك سيستم رايانه ای ‌فوق العاده پيشرفته است .اطلاعات ديداری‌،شنيداری،چشائی،لامسه وغيره ازطريق راه های حسی وارد مغزشده درحافظه ذخيره می‌شوند ويامورد تحليل قرارمی گيرند آنگاه فرامين خروجی ازطريق راه های‌حركتی به اعضامنتقل می گردند اعضاء را واداربه عمل می سازند.برخی حواس درسرتاسربدن وجود دارند به اينها حواس پيگيری می گويند لامسه ، درد ، حس سرما وگرما، حس فشار،حس ارتعاش  وامثال اينها،برای اينكه اين حواس ادراك شوند بايد به منطقه ويژه ای ازقشرخاكستری مغزبه نام قشرحسی مخابره شوندهرقسمت ازقشرحسی به بخش خاصی از بدن مرتبط است پس درقشرحسی بخش های متناظری با اعضای بدن وجود دارند اگرنقشه آنها راطراحی كنيم دقيقا شكل يك آدمك به دست می آيدكه آن را آدمك حسی ناميده اند.تصويربدن روی‌ كل مغز، مثلا دست آدمك حسی را درمغزيك انسان تحريك كنيم ان شخص واقعا احساس می كند كه دستش تحريك شده است اين واقعيت درموردهمه اعضاصدق می كند.

آدمك حسی دارای دستهای‌ بسياربزرگ است درحالی كه تنه ،ران ها، وساق پاهای آن بسياركوچك هستند كف پای آدمك بسياربزرگ است به همين جهت است كه حساسيت دست وصورت انسان بيش ازساق پا وران هاوتنه است . درصورت ودست تعداد گيرنده های حسی فراوان تراست واين اعضا گرچه نسبت به كل اين بخش ها بالاترمی باشدوتصويرآنهادرآدمك حسی بزرگ است .اعضاء بزرگ آدم حسی (صورت – دست – پاها ازمچ تا انگشتان) تقريبا همان اعضايی هستند كه درهنگام وضو ، مرطوب می شوند .

چه ارتباطی بين وضو وآدمك حسی وجود دارد؟درنوروفيزيولوژی اثبات شده تحريكات حسی ميزان هوشياری انسان را بالا می برد وگيجی وخواب آلودگی را زايل می نمايند.هرچه پيام های حسی بيشتری به مغزارسال شود اثرهوشياركنندگی بيشتراست بنابراين هرقدرسطح بيشتری ازقشرحسی تحريك شود هوشياری بيشتری به دست آمده وقدرت تمركزوتوجه بيشترمی شود.

وضوبا مرطوب كردن دودرصد ازسطح بدن ، تقريبا كارمرطوب كردن سطح بدن را انجام ميدهد وهمه بدن را هم كه بشوئي بيش ازاين تأثيرندارد [مگردرغسل واجب حيض ونفاص، جنابت، مس ميت،...]شرع خواسته با سهل ترين عمل وكم ترين زحمت بيشترين اثربدست آيد كه نشاط وشادابی وتوجه كافي براي به جا آوردن نمازاست [ونمازهم موجب آرامش ورفع استرس.الابذكرالله تطمئن القلوب]جالب است كه برخي ظرافتهاي وضوی مستحبی با اين توجيه علمی مطابقت دارد مستحب است موقع مطالعه كتاب [و وبلاگ و...]وضوداشت .وضو موقع خواب هم مستحب است اثبات شده كه برای يك خواب راحت  شنا واستحمام مفيد است كه مرتب اونها مقدورنيست لذا وضو اثرآنها را دارد .شناسائی آدمك حسی‌ سال 1954ميلادي توسطPengield.Jassperصورت گرفته است . 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت ۱۷)پيام رسانی

زينب پيام رسان انقلاب حسين

وحسين وزينب نامی به رنگ طلا ، طلای سرخ ، پربها ترين فلزگرانبهای سينه ها ودستها ،دست مادری نيست كه بوی طلا ندهد بوی حسين ندهد بوی زينب ندهد شيرخواران اين بو را ازسينه ودست مادران استشمام می‌كنند وحسينی وزينبی می شوند روانكاوان معتقدند «شخصيت كودكان قبل ازشش سالگی شكل می گيرد»ودراسلام «تا هفت سالگی سروراست » او هنوزكلمات را نمی داند ازسينه ودستان مادراين بو راحس می‌كند وحسين وزينب دونامی كه حس طعم خوب عشق اند نامی به طعم تام شيرين عشق،عشق سرخ ،عشق آسمانی ، سلام برحسين وسلام برزينب .  معلم شهيد شريعتی :«آنان كه رفتند كاری‌ حسينی كردند ، آنان كه مانده اند بايد كاری زينبی كنند[وامروزپيام دمكراسی خمينی عزيزرا ابلاغ كنند] والا يزيدی‌اند.»«آنانكه [سال 61هجری ]بعد ازحسين به گرد كعبه طواف كردند[يعنی درانتخاباتی كه حسين مجری اش بود شركت نكردند ورای ندادند وپای رای خود نايستادند] مانند آنانند كه برگرد كاخ سبزمعاويه چرخيدند»«وقتی كه درصحنه حق وباطل [ازجمله صحنه انتخابات كه سرنوشت خودت را بدست خودت تعيين كنی]نيستي در هركجا می خواهی باش چه درصف نماز چه درصف شراب» وحسين هشتم ذی الحجه ازمكه خارج شد . تا خط جدش وخط پدرش را بپيمايد وفرزند ش خمينی نيز درهشتم تير1360 مانند حسين حج را ناتمام گذاشت ودر روزی كه شهدا بدست منافقين به شهادت رسيده بودند به جای تاختن به منافقين  به حجتيه ای ها تاخت !؟ آری اگرماهم مانند او فرياد برآوريم قانون را زير پا نخواهند گذاشت و نخواهند گفت اصل بر برائت نيست ، دوپينگ نخواهند كرد وبه قانون بازخواهند گشت امام : «...وهمان آقای سرشناس [خوئی] پرنده اش ازساواك بيرون آمده وآن وقتی كه جوان های مادرخيابان ها كشته می شدند ، انگشتربرای سلامت محمد رضا فرستاده بود...»

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

ملا احمد!!!

ملا احمد آمد به بازار ، ملانصرالدين شد اخوی دار!

منابع شناخت درقرآن به تعبيرشهيد بهشتی‌دركتاب شناختش سه تا است ، عقل ، تاريخ ،قرآن .البته  اگرغلط نكنم!چون «دژخيمان بصورت مسلمان ومقدس نماهای بدترازكفار» تعبيرازامام خمينی، چنين چيزی ازما نمی خواهند وميخواهند هرچه آنها می پزند ما هورتی سركشيم، ساده لوحان تأثيرپذيرازآنها هم به همين چيزها دلخوشند يعنی ازعدم تعقل وتورق تاريخ ونخواندن قرآن ، متوجه نشدن آن توسط ما خوششان می آيد وبی دمبوره می‌رقصند لذا اين به طنزدرآمده كه خلاصه مختصری ازآن مثل شربت عسل به كامتان ريخته ميشود.ملا احمد كه مدتی‌ رياست کمیسیون فرهنگی مجلس(6)وكَـمكی معاون وزارت ارشاد، وبيشتركی معاون صداوسيما، والكی‌معاون سياسی جمعيت دفاع ازارزشها (محمدی ری شهری) وعضو فراکسیون حزب مشاركت درمجلس بوده والان كارفرهنگی می كند و اولين محصول جديدش تازه به دست رسيده برای پايگاه موسسه باران . بنياد آزادی ،  رشد وآبادانی ايران(سيدبن روح الله)  نوشته فرزندانم! [خواهرانم!! برادرانم!!! عزيزانم!!! ](لينك روزنا /اعتمادملي – ص 8تاريخ 10/10/86):

1-  تعقل دشمن انسان است! انديشه درآنچه پيرامون ما می گذرد كشك است !! اصلا كركره عقل را پائين بكشيد!!! [كركری نخوانيد]ودرهيچ تصميم ، اقدام ، وانتخابی سرسوزنی آنرا دخالت ندهيد!!! تمام مصائب تاريخی بشريت محصول تعقل درمقدرات اجتماعی است !!!به جای اين دشمن دوست نما،عقل،[وپيغمبرباطن]به دوست واقعی ومخلص انسان يعنی تقليد[خلق تقليدشان "درمسائل اجتماعی"برباد داد /ای دوصد لعنت براين تقليد باد]،شيدائی وسرسپاری عاطفی با اين وآن اعتماد كنيد!!!

2-  هرگزتاريخ نخوانيد!!! جزبرای نمره؛تاريخ دشمن بشراست !بيخودی انسان را بد هوا می كند !!زبانم لال دچارگرته برداری وعبرت آموزی (به اصطلاح!)می شود!آنگاه بايد باقلی را آورد ورسوائی باركرد!به خصوص اگركتاب تاريخ مربوط به تحولات اجتماعی باشد يا خدای‌ نخواسته قرون وسطی و[خوارج وبلعم باعورا واخباريين وانجمن حجتيه وگروه خلق مسلمان وباند مهدی قهدريجانی وباند سعيد عسگروباند مهدويت وعياران وفرقان وسعيد امامی ووهابيت وبهائيت وطالبان و...]باشد.يا رايش سوم آلمانی يا فاشيسم وكمونيسم ...خدا ازاين بليه شيطانيه [كه به تعبيرشهيد بهشتی منبع شناخت است ]محافظت كند شما فرزندانم را!!!

3-  صداقت ويكرنگی را ببوسيد وبگذاريد كنار![چون امام رضا وامام علی فرموده اند: «به ركوع وسجود طولانی افراد ننگريد شايد ازروی‌ عادت باشد لكن به راستگوئی واداء امانت توسط آنها بنگريد... ولكن انظروا الی الصدق والامانه .»امام معصوم هشتم عليه السلام : «به صداقت واداء امانت افراد بنگريد»] ، [فقط هرچه ساده لوحان تأثيرپذيرازانجمن حجتيه می گويند بگوئيد بله قربان]!!! اينكه گفته اند النجاة فی الصدق، مال قديم ها بود!

4-  تا می توانيد نفت مصرف كنيد!همه چيزتان رانفتی كنيد غذا، سفره،لباس ، عينك،...درتعقيبات نمازهای‌ يوميه برای استدامه نفت دعاكنيد!!!

5-  هرگزسراغ طنزنرويد !! شبيه مارخوش خط وخال است !!!گول ظاهرفريبنده وخنده آور، «مبتهج» وفعل انتقادی‌ آن "طنازی" را نخوريد!!!فقط اگرمقامات جك گفتند قاقاه بخنديد!!با طنزتوفيردارد!

6-  عزيزانم !تلاش كنيد درزندگی داخلی‌وخانوادگی خود مقتدرباشيد!!! روبه كسی ندهيد! اندكی مسامحه ورواداری‌ يا به اصطلاح آزادی‌ واينجورزهرماری‌ها مشاهده كنند جوگيرمی شوند! دورمی گيرند وتشبّه به ناهمجنس پيدامی كنند وجفتك می زنند بزنند[آن هم ازنوع هندی اش]!!!دربيرون منزل يك ليبرال دمكرات تمام عيار[مثل داخل دانشگاه كلمبيا]باشيد نه اينكه واقعا باشيد وانمود كنيد باشيد!!!

7-  هرگزوارد حزب ، اتحاديه و...نشويد اصولا كارجمعی يعنی خريّت !![اينكه فرموده اند يدالله مع الجماعه ، اين ازباب مصلحت بوده است!!! همانطوركه گيوه چی كه امام را قبول نداشت وتشكيل جمهوری‌ درعصرغيبت را ضاله ميدانست مثل اونكه ابوذرشاخ گوسفند به كله اش كوبيد گفته منظورامام ازدمكراسی وتشكيل احزاب و...برای‌ خوشايند خارجی‌هابوده ]هركسی كارخودش ، آتيش به انبارخودش- نخود ، نخود ، هركی رود خانه خود- ضمنا روزنامه خواندن [ووبلاگ نوشتن]را ترك كنيد ازدخانيات [وخون حيض] بدتراست!!![بخصوص اينكه سيد محمود طالقانی كه پدرهمه انقلابيون ايران بود اين را گفته كه ما می خواستيم ظرف چند سال همه مردم را روزنامه خون "وبه تعبيرروز وبلاگ نويس ووبلاگ خون "كنيم امام خمينی يك شبه آنها را روزنامه خون "ووبلاگ خون" كرد]دنيارو اگرآب ببرد بهتره شمارو خواب ببره !!!

8-  متفاوت باشيد ، نگفتم نوآوری كنيد!اشتباه برداشت نكنيد!!چون اين نيازبه تعقل دارد!يعنی‌ آنچه را علم ودانشمندان وتجربه می گويد برعكسش انجام دهيد[سازمان مديريت وبرنامه ريزی‌ را  منحل كنيد ، شوراها را منحل كنيد ! مجلس را منحل كنيد !! اسم شلغم را مغلش بگذاريد !نام خيابان گفتگوی تمدنها را كه نمايندگان تمام كشورها آمده اند درآن به رسم يادبود درخت كاشته اند درختانش را بكنيد ونامش را عوض كنيد !ببخشيد عوض كرده بوديد تكراری‌شد!!العفو العفو!العفو!تنديس ملی رويش را ازداخل سفارتخانه بكنيد به سوپوردهيد!بگوئيد آن سوريه ای گفته اگر خدا می خواست پيغمبری بعد ازحضرت محمد بفرستد اونكه انقلاب دوم را قبول نداشت وازديوارلانه جاسوسی بالانرفت ولی ازپله های‌ رياست جمهوری بالارفت به پيغمبری برمی گزيد[محمدرضا رحيمی رئيس ديوان محاسبات]روزها چراغ های‌ماشين خود را روشن كنيد وشب هاخاموش !!!

9-  زبان وادبيات عاميانه را بياموزيد ودرمحاورات به كاربريد !!![مثلا بگيد هركه بگه دمكراسی مال اين است كه ما نيشگون اززيرازش گرفتيم!]

10-          برای پايداری جريان باد دعا كنيد!!اصولا پايداری برعقيده هرچند هم ارزشمند كاراشتباهی است !!!(همج الراه بهترترتره !]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این قسمت ازلینک ابتکارسبز انتخاب شده که با موضوع تناسب دارد/انحلال یا خانه تکانی شب سال نو؟     ظاهرا رسم خانه تکانی آخر سال مختص ما ایرونی ها نیست و امریکایی ها هم در این روزهای پایان سال میلادی مراسم مشابهی در نیویورک به راه انداخته و نام آن را روز دور ریختن ها یا riddance day  گذاشته اند. برای این کار هم یک دستگاه بزرگ کاغد خرد کن در یکی از میادین شهر نیویورک قرار داده شده تا هر کس بخواهد خاطرات بد سال 2007 را فراموش کند، آن را به داخل خرد کن بیاندازد. یکی می گفت کارنامه نمرات بدم را اینجا انداختم. دیگری با خنده، برگه جریمه های پرداخت شده اش را نشان می داد و آنها را به داخل خرد کن می انداخت و یکی دیگر لیست قرض و قوله ها و مشکلات مالی اش را با احساس وجد و شعف برای انداختن داخل خرد کن آماده می کرد و گویی در مچاله کردن این لیست ازطلبکارها انتقام می گرفت. یکی هم با حسی آکنده از اعتماد به نفس و غبغبی بر آمده و صدایی به عمد کمی تا قسمتی کلفت شده می گفت: بله،  این کار باعث ثبات فکری و روانی انسان می شود و ... خلاصه همه مصمم بودند تا خاطرات تلخ و آزاردهنده سال 2007 را فراموش کنند و با خاطراتی شیرین و خوش، سال جدید را آغاز کنند. البته این شب سال نو میلادی به اینوری ها هم سرایت کرده و نمی دانم چرا بعضی ها را دچار احساس نوروزی کرده است. به طوری که عزم را جزم کرده و خاطرات آزاردهنده گذشته را با اعلام انحلال به دور ریختند. خب، منحل کردن سازمان ها و موسسات هم نوعی دور ریختن است، مگر نه؟ تازه، سال نو هم، سال نوست دیگر. می خواهد هجری شمسی باشد یا میلادی. خاطرات آزاردهنده هم دور ریختنی است، می خواهد موسسه گفت و گوی تمدن ها باشد یا کارنامه اشتباهات و نمرات بد.

عبد خدا  جمعه 14/10/1386 - 9:42/اللهم صل علی محمد و آل محمد/امروز روز مباهله است روز اوج هنرمندی حضرت ختمی مرتبت در گفتگو.اين روز بر شما و اهل گفتمان مبارک!!!saalarblogfa.com

دکترسعید     پنجشنبه 13/10/1386 - 19:19/سلام خانم ابتکار عزيز/نمیدانم چرا این دولت صبور وانقلابی تاحالا در مقابل حضور بی دلیل مرکزگفتگوی تمدنهاسکوت کرده واین اقدام انقلابی اش رابه تاخیر انداخته واینهمه مومنین ودعاگویان را منتظر گذاشته بود.همان بهتر که این صحبتها دراین دولت نباشد زیرا دولتی که هنوز نحوه تعامل با دوستان وهمفکران خویش را بدرستی نمیداند چگونه میتوانددرک صحیحی از واژه نامفهوم وغیر ارزشی گفتگوی تمدنها داشته باشد .قیاس کردن دورئیس جمهور هشتم ونهم از ریشه غلط و قیاسی مع الفارغ است ....احمدی نژاد بارها نشان داده است که کارهایش با حوزه اندیشه چندان تناسبی ندارد عبد خدا        پنجشنبه 13/10/1386 - 16:27با سلام خدمت خانم دکتراز شما خانم دکتر بعيد است/مگر شما تاريخ نمی خوانيد؟شما که هزار ماشاالله دکتر هستيداصلا اين گفتگو به چه دردی خورده است؟خدائيش اگر رستم و سهراب اهل گفتمان بودند اين بنده خدا فردوسی چيزی برای نوشتن داشت؟ يحتمل پدر و پسر در سايه گفتمان به تفاهم اصولی می رسيدند و ايران و توران گلباران ميشد..!و ايا اصلا مردم ما اهل گفتمان هستند؟ پس چرا وقتی سخنگوی دولت که وزير هم هست! برای گفتمان به دانشگاه می رود کسی نمی آيد و تازه همان چند نفر هم اينقدر سوال شفاهی می پرسند که وقت نماز برسد ونشود در مورد مسائل مهم گفتمان کرد؟خدا را شکر که ما در اروپا نيستيم و الا بايد کل سال ۲۰۰۸ را گفتمان می کرديم!!!باقی بقايت جانه فدايت

زيتون   سه شنبه 11/10/1386 - 18:52منحل كردن مركزگفتگو تمدنها توسط دولت نهم كه خيابان آنرا هم تغييرنام داده تعجب ندارد نگه داشتنش تعجب داشت سازمان برنامه وبودجه هم كه درهمان دولت تأسيس شده بودرا منحل كردند تنديس رويش را دريكی ازسفارتخانه ها كه صادق خرازی برايش خريده بود به ماشين شهرداری آنجا دادند برد واگربيشترازاين هم سازمانها و...را منحل كنند هيچ تعجبی ندارد چون ما اين دولت رامی شناسيم و«انتظارنقش» ديگری ازاو نداريم لذا برايمان اهميت ندارد !همه اينها لبخند دارد !

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

رفتارها‌ی ناشی ازکمبود ويتامين ب وکم خونی۳

ان الله لا يحب الفساد

قتل ها وظلم های خانوادگی درآبان 86ناشی ازكمبودويتامين ب وكم خوني و...

با افرادی كه كمبود ويتامين ب يا كم خوني دارند شوخی نكنيد وسر به سرشان هم نگذاريد:

30- يك مهندس 36ساله كه يكصد وپنجاه ميليون ازيك مديريك شركت ميخواست پس ازپيگيری های مكرروعدم نتيجه مديرعامل را با چاقو كشت وكنترل اعصابم را ازدست داده بودم .

14- قضات دادگاه كيفری تهران حكم اعدام برای مادری كه سال گذشته نوزاد 5روزه اش را با چاقو دربهزيستی تكه تكه كرده بودن صادركردند [برای سرگذشت وی به پست كم خونی عامل اضطراب رجوع نمائيد، هيچگاه به زائو شيرپاستوريزه – موز- كنسرو- عدس پلو- وغذاها‌ی استرسورمثل چای غليظ وقند وشكر، شيرينی ، ...ندهيد غذاها‌ی خون ساز وحاوی‌ ويتامين ب بدهيد مثل گوشت كباب شده گوسفند نر- خرما  شربت عسل – پيازخام با غذا- ...]

20- درپی خود مردگی يك پزشك جوان در اداره امربه معروف همدان كه طرح خود را دريكی ازروستاها مي گذراند ودرپارك با يك جوان بازداشت شده بود جوان آزاد شد، مسول آن اداره كه بازداشت شده بود با قرار وثيق آزاد شد .مهرنوش جعفری وكيل مدافع وی استعفا داد ، شيرين عبادی‌ برای‌ وكالت وي ابرازتمايل كرد وپدردكترگفت منتظريم ازخارج بيايد .پزشگ قانونی‌ وجود دوكبودی‌ برجسد پزشگ را تاييد كرده است كه پرونده وارد فازجديدی شده است .دكترنجفی توانا جرم شناس برجسته كشورگفت كسی را  بدون دستور قضائی به دليل اينكه مظنون به جرم مشهود است نمی توان  بازداشت كرد .جرم مشهود هم كه باشدقبل از24ساعت به قاضی اطلاع داده شود »اين دكتردوروزتعطيل عيد فطررا دربازداشت بوده است. 27مهرشيرين عبادی گفت خانواده وی گفته اند ازگوش وحلق وبينی او خون می امده كه احتمال شكستگی جمجمه هست ومجدد بايد نبش قبرومعاينه شود وعليه متصديان بازداشتگاه ودستوردهندگان به بازداشت شكايت كرده ايم عبادی گفت عده ای‌ ازفرماندهان سپاه ازحجه الاسلام ناطق نوری خواسته اند اين پرونده را پيگيری كند . [شهيد دستغيب می‌ فرمايند اگريك نفرزناهم كرد يا قصاص شد پاك شده وبه بهشت می‌ رود اما اگركسی به آن زناكاريا قصاص شده گفت مثلا خاك برسروتوهين كرد اين درآن دنيا عذاب مي كشد ]

1- با اعتراف ناپدری‌ 30ساله به قتل درمحمد آباد كرج ، جسد دختر16ساله كه با سيلی اوخوردن به شوفاژكشته شده كشف شد .

2- دختر23ساله درتهران پس ازدومين شكست دركنكور،خودراازساختمان پرت كردومرد.[لعنت براسترس]

5- مرد 34ساله همسر27ساله خود را درتهران با چاقو كشت .وی ناراحتی كمبود ويتامين ب(اعصاب) داشته ومشاجره طولانی داشته اند.

6- پسری كه برادرخودرا 30مردادماه كشته بود با رضايت مادرشان ازقصاص نجات يافت.

7- مرد معتاد توسط همسروبرادرناتنی اش با كوبيدن پيك نيك به كله اش كشته شد .

13- زن 53ساله كه30مهر پسر 10ساله اش را به دليل نرفتن به مدرسه با روسری‌خفه كرده بود با گذشت پدرش ازقصاص نحات يافت

19- دوپسر خاهرشان را درگناباد كشتند وصحنه سازی‌كردند كه خودكشی كرده است.كه بعدا اعتراف كردند

21- پسر ودختری درقزوين كه خانواده هايشان با ازدواج آنها مخالف بودند باهم دريك باغ خودمردگی‌ كردند.

22- مادركودك 3ساله درتهران كه بدست پسرعمويش كشته شده برا‌ی او تقاضای قصاص كرد پسر عمويش گفت همسرم ازاينكه آن شب من بچه را نگه داشتم قهركرد ورفت شب صدا می كرد متكی به دهانش گذاشتم، اين مرد درتاريخ 23به ديه محكوم شد قتل غيرعمد بوده است .

22- با خودمردگی 5نفردرتهران اين روز، روزخودمردگی نام گرفت .مرد 40ساله با گلوله وابتدا تماس با پليس،علت اختلاف مالي بوده است وقبلش هم درشركت تيراندازی داشته [اين + خبراول]مرد 31ساله ، زنی وشوهری پس ازمشاجره درنازی آباد تهران باهم ويك مرد جوان ديگر.

22- مرد معتاد جمجه كودك 8ساله خود را شكست حين جمع آوری‌ معتادين متوجه جنايت او شدند.

22- دخترجوانی درتهران برای ارتباط با دوست اينترنتی اش به بهانه شركت دراردو ازخانه فراركرد.

22- مردی كه اجيرشد وشوهردخترخاله اش را كشت حكم قصاصش توسط ديوانعالی تاييد شد.

26- مردی كه سال 83نوعروسش را به علت كمبود ويتامين ب(سوء ظن) با چاقو به قتل رسانده بود توسط دادگاه كيفری 71تبرئه وتوسط شعبه 27ديوان عالی تبرئه وی نقض شد .

27- پسرنوجوانی درزنجان به خواهرش گفت پيراهنم را بياور ، خواهرش اعتراض كرد، او با كارد آشپزخانه خواهرش را كشت [امام خمينی به همسريا فرزند ياكسی نميگفت درب را ببند هركس می امده بازمی گذاشته امام بلند ميشده می بسته ، دخترش ميگويد به او گفتيم بگوئيد ما ببنديم گفت من حق ندارم بگويم ]ما به چَ كارم‍ی كنيم!!!

27- زن وشوهری ، پس ازتبرئه شوهربه دليل عدم پرداخت نفقه درپله های دادگاه دعواشان شد واين بار هردو بازداشت شدند.

27- مردی كه درآگاهی اعتراف كرد زن صيغه ای‌ خود را كشته دردادگاه انكاركرد(آفتاب يزد)

28- پسر24ساله ای‌ كه سابقه بيماری كمبود ويتامين ب(اعصاب) دارد به اتهام قتل پدرش درتهران بازداشت شد وگفت تحت تاثيربازی‌ رايانه ای با كارد او راكشتم

29- مرد 44ساله كه سال 81به دليل اختلاف درمعامله خريد وفروش مواد مخدرپدرش 80ساله را كشته بود به 4سال حبس محكوم شد وبا گذشت اولياءدم ازقصاص نجات يافت .

29- يك زن وقتی متوجه شد شوهرش ازرابطه او وراننده سرويس بچه اشان اطلاع دارد درنيشابور راننده را فرا خواند به منزلش كه مشاجره اشان شد وزنش يك جسم سخت به سرش كوبيد واو را بيهوش كرد سپس او را كشتند.29- مردی دراصفهان ، يك نفر را كه با همسرش رابطه برقرار كرده بود حين تعميرموتورش كشت.29- يك مرد درورامين به دليل مسائل ناموسی كشته شد [اگراين افراد به دادگاه مراجعه می كردند بهتربود]برای خودشان دردسرنبود.

30- قتل پايان رقابت عشقی دوپسرعمو، جوان 18ساله وقتی پسرعموي 30ساله اش درتهران ازدخترعموی ديگرشان كه مورد علاقه اش بود متوجه شده پاسخ مثبت گرفته او را كشت .

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت پانزدهم )نشاط جنسی

بهترین کتاب تخصصی و روان شناسی شیعه دربازارکتاب ایران کتاب نشاط جنسی بانوان است.این کتاب درلینک خانواده درمانی http://ham3ar.persianblog.ir/درج است این کتاب به تحلیل سخنان پیغمبرو ائمه معصومین درامورزناشوئی پرداخته است .       جفت باید بر مثال همدگر            در دو جفت کفش و موزه در نگر

 

 گر یکى کفش از دو تنگ آمد به پا        هر دو جفتش کار ناید مر تو را   

 

توقع و رغبت زن به شوهر پیوسته به یک گونه نیست .بـعـضى از بانوان به همبسترى علاقه وافرى ندارند بدون اینکه از هماغوشى گریزان باشند, اما چون به تماس بدنى و لمس و بوسه و آرمیدن در آغوش همسر و تحریک و وسوسه شوهر فوق العاده عـلاقـه دارنـد و از سـویى آمیزش در حقیقت علامت پایان کار و دست شستن از معاشقه است , از همین رو بدان رغبت نشان نمى دهند و چه بسا به موجب همین انتخاب , از هر دو محروم مى مانند.

 

در میان بانوان گروهى به این توهم دچار شده اند که زن باید همیشه خواستنى باشد نه خواهان , و هـیـچ گـاه خود در مسائل زناشویى اقدام به کارى نکند.غافل از اینکه پیامبر اسلام (ص ) فرموده است : زن بـایـد بـراى شـوهـرش با نیکوترین عطرى که دارد خود را معطر سازد و زیباترین جامه اش را بـپـوشـد وبـه جـالـبـترین صورت , خود را آرایش نماید و صبح و شام خویشتن را به شوهر عرضه کند .

 

عـقـیـده ما که بر آن تاءکید بسیار داریم این است که (( تمکین )) بیش از آنکه به نفع مرد (شوهر) بـاشد به سود زن است.  تمکین :(( تمکین )) در لغت عرب به معانى زیر است : پابرجا کردن کسى در برابر خود یا چیز دیگر.به طرف مقابل نیرو و قدرت دادن .قبول کردن و پذیرفتن دیگرى بدون ترس و اظهار دلتنگى .امکان دهى , زمینه سازى و فراهم آوردن موقعیت قدرت نمایى براى دیگرى .ایـن لغت به معنى ((تسلیم بى اختیار شدن )) و ((خود را عنصرى خنثى و بى میل در مقابل شوهر قراردادن )) نیست .(( تـمـکین )) از باب تفعیل (مکن یمکن ) است .(( مکنه )) یعنى او را امکان (توانایى و امکانات ) داد.و((الـمـرءتـه تمکن زوجتة )) یعنى زن تا آنجا که امکان دارد مطابق میل شوهرش عمل کند.اگر شوهردوست دارد که براى او آه و ناله یا رفتارى نمکین از خود نشان دهد یا اندکى ناز و مختصرى مقاومت کند و آنگاه تسلیم شود, چنین کند.تـمـکـیـن هـمان تعقیب آفرینى است , یعنى تحریک کند تا دنبالش کنند و آنگاه پذیرا شود.

 

روایـتـى از امـام صـادق (ع ) آمـده اسـت کـه فرمود: اگر زنى شربت آبى به شـوهـرش بـیـاشامد براى او بهتر است از آنکه یک سال روزها روزه بگیرد و شبها به زنده دارى سر کند .

 

پـیـامبر اکرم (ص ) فرموده است : ((خیرنسائکم العفیفة الغلمة ))  یـعـنـى بـهترین زنان شما زن باعفتى است که شهوت جنسى اش زیاد و به آمیزش با شوهر هر چه بیشترمتمایل باشد.ایـن ویـژگـى زن تـا آنجا اهمیت دارد که مردان از ازدواج با زنى که به آمیزش رغبت ندارد نهى شده اند.رسول خدا(ص ) فرموده است : ((لا تزوجن ...هیدرة و لا دقناء))  یعنى بسیار مواظب باشید بازنى که چون پیران [ به آمیزش بى علاقه ] باشد ازدواج نکنید.[ در خـانـواده اى کـه ناراحتى اعصاب , بیمارى عمومى افراد آن است احتمال اینکه تمام اعضاى مؤنث خانه به روابط جنسى بى میل باشند فراوان مى باشد.]

 

در حدیثى از حضرت امام رضا(ع ) در نامه به مأمون چنین آمده است : قـبـل از آمیزش آنچه مى توانى با همسرت رفتارى شهوت انگیز پیش گیر و [مواضعى که شهوت رابـیـدار مى کند تحریک نما] ...چه , این عمل سبب غلبه میل جنسى او مى شود و آثار آن در چشم وصورتش نمایان مى گردد و مى خواهد از تو مانند آن را که تو از وى مى خواهى .[فرق کباب وزن ، اینه که کباب را آخرمی پزند زن را اول]دکتر ((اوستاش تشاسر)) مى نویسد: مـلـکـه اتریش فرزند نمى آورد و از زنان عقیم به شمار مى رفت تا روزى دکتر مخصوصش پس از دقـت وفحص کامل به وى گفت : به عقیده من شما عقیم نیستید و تنها علت نازایى تان این است کـه بـاملاعبه و مغازله , غدد جنسى شما کاملا تحریک و آماده آمیزش نمى شود.دکتر ((کویراج هرتام داس )) هندى , متخصص و مشاور امور زناشویى در کتاب خاوئد (ص 67) که به زبان اردو نگارش یافته مى گوید: بـراى اینکه آمیزش , منشاء فرزند شود باید مرد قبلا با ملاعبه , شهوت جنسى زن را تحریک کند و بـه طـورى او را آمـاده سـازد کـه چون نطفه در رحم قرار مى گیرد زن به اوج لذت رسیده باشد (انزال هر دو نفربا هم صورت گیرد.)

 

ویتامین E از مهمترین ویتامینهای موجود است که مصرف صحیح آن میتواند باعث تقویت جنسی و شادابی و طراوت پوست و ماندگاری جوانی شود. صرفه نظر از قرصهای موجود میتوان به ماهی اشاره کرد که گنجاندن آن دررژیم غذایی میتواند بهترین تامین کننده این انرژی باشد، چرا که ماهی سرشار از ویتامین E است. به هرحال توصیه میشود که ویتامین E را بیشتر بصورت طبیعی مصرف کنید تا قرصهای آن.از مواد غذایی زیر میتوان به عنوان تقویت کننده برای آقایان نام برد:•          عسل و زنجبیل •        جوانه گندم •    شلغم پخته شده در شیر •         نارگیل و شیرنارگیل •  کباب بره از جنس نر •    زعفران پلو با پیازچه • ماهی از جنس نر به همراه پیازچه •     به طور کلی گوشت تازه حیوانات نر

 

و این موارد باعث تحلیل ونابودی میل و نیروی جنسی در مردان میشود:•        رازیانه •        لیمو ترش •     گوشت حیوان ماده •    قهوه •  خردل •          الکل •  تریاک و بطور کلی مواد مخدر

 

عکسهای مندرج در جدول ذیل را هم صرفا به منظور آموزش خدمتتون معرفی میکنم . به وضعیت و حالات اعضای بدن و شماره های روی عکسها دقت کنید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت چهاردهم) دانش زناشوئی

دانش زناشوئی- وب نوشت شادابی كه لينكوبلاگ شادابي  است نويسنده اش رفتارشناس امور زناشوئی می باشد مطالبش كاربردی‌وقابل استفاده خانواده ها می باشد فهرست مطالب چنين است:

                راهنمای سکس برای خانمها /             راهنمای اولین سکس برای مردان /       تاثیر رابطه جنسی بروی سلامت1-2-3/                تاثیر افسردگی بر رابطه جنسی در زندگی زناشویی 1و2/حل مشکلات زندگی جنسی /   التیام جنسی: برگشت شور جنسی به زندگی مشترک /رابطه جنسی پس از 50 سالگی/            7 پرسش و پاسخ: اشتیاق و شور جنسی در ازدواج /برخورد با ناهمگونی در امیال جنسی /       خانمها: خواسته های جنسی خود را بیان کنید /کاهش اضطراب هنگام رابطه جنسی /            لمس و ماساژ تحریکی /عدم تمکین مهم‌ترین عامل طلاق در تهران /                دیسمنوره یا قاعدگی دردناک /     سندرم قبل از قاعدگی( premenstrual Syndrom ) / آموزش جنسى، والدین و مدرسه در آلمان /         اوج لذت جنسی چیست؟ /وقتی شما گرم هستید اما همسرتان سرد است /            9 اشتباهی که نباید در سکس انجام داد/زنان و یائسگى - نیمه دوم زندگى زنان /یک داستان/     معرفی کتاب - سلامت جنسی/             اختلالات جنسی-بخش اول و دوم/        استقلال جنسی/              انسان، سکس و تکامل طبیعی، مژگان کاهن /لزوم آموزش صحیح رابطه جنسى /          توصیه های دوران بارداری/              10 نشانه حاملگی //بهداشت جنسی خانم ها /           هفت دلیل دلزدگی جنسی خانم ها /اسرار مربوط به روابط جنسی خانمها /ناتوانی‌ جنسی‌ در مردان‌ /اعضای تناسلی مرد/           آلت تناسلی زن /زن ... مرد ...نیازهای احساسی

 مردی که با همسرش مثل دوران نامزدی رفتار می کند، کسی است که می تواند تا آخر عمر همسرش را عاشق خودش نگه دارد.شادی و میل و علاقه امری نیست که خود به خود در رابطه ایجاد شود. بلکه باید آنرا بکارید، و برایش زحمت بکشید تا بارور شود.این امر نیازمند مهارت، توانایی و دانش است. برای بهبود و ارتقای چنین مهارت هایی، هر دو طرف باید نسبت به یکدیگر متعهد باشند، از هم یاد بگیرند، و دریابند که از چه طریقی می توانند دیگری را به لذت برسانند.[پست محبت درمانی را هم بخوانيد]راهنمای سکس (مقاربت)برای خانمها:

مرحله اول: چگونه مردتان را تحریک کنید
مرحله دوم: تکنیکهائی برای دستان شما
مرحله سوم: نکات ارضای زبانی
مرحله چهارم: وقتی که او نمی تواند درست عمل کند، چه‌کار باید کرد

آماده اید که بدانيد چگونه مردتان را سر حال بیاورید؟ ابتدا در فرم معاشقه که در زیر آمده است، جاهای خالی را پر کنید، و سپس چک لیست تحریک را تکمیل کنید .

بیائید نگاهی بیندازیم به سه نوع لمس کردن با دست : نوازش، ماساژ و بازی با آلت همسر.اگر چیزی وجود داشته باشد که مردان عاشق آن باشند اما زنها اغلب از آن بی‌دلیل خجالت می‌کشند، همین کار است اغلب مردها این روش تحریک جنسی را بهترین روش می دانند، اما این حرکت برای زنها نیز دارای مزایائی است، به سه دلیل : اول اینکه نسبت به دیگر تکنیکهای مرسوم که بکار می برید انرژی کمتری از شما می گیرد . همچنین بر خلاف آنچه که ممکن است فکر کنید، تحریک دستی یک شریک مرد و اینکه او فقط ”دریافت کننده“ باشد، عنان اختیار را کاملاً در دست زن قرار می دهد و مرد می تواند ریلکس باشد . این حرکتی است که تمام مسئولیت آن بعهده شماست . و زنهای زیادی واقعاً از انجام چنین کاری تحریک می شوند، که دلیل خوبی برای انجام دادن آن نیز محسوب می گردد.ای کاش مدرسه ای غیر از این مدارس ما وجود داشت که به زنان و مردان یاد می داد چگونه خوب یکدیگر را ببوسند.از حواس خود استفاده کنیداز آنچه دور و بر شما می گذ رد آگاه باشید . حواس پنجگانه خود را درگیر این لحظه بیاد ماندنی کنید. بدنش را بو بکشید . مزه دهانش را بچشید . نرمی پوستش را با دستانتان احساس کنید . به صداهائی که موقع ارضا شدن از خود در می آورد گوش کنید . بدنش را نظاره کنید؛ ببینید چگونه خود را با بدن شما وفق میدهد. 

تاثیر رابطه جنسی بروی سلامت(3)

نکته: منظور از رابطه جنسی در این مقاله، رابطه جنسی سالم و بدون استرس میان دو شریک سالم و عاری از هرگونه بیماریهای مقاربتی میباشد.

1- بهبود حس بویایی: پس از رابطه جنسی ترشح هورمون پرولاکتین افزایش مییابد. این هورمون سبب میگردد تا سلولهای بنیادی مغز نورونهای جدیدی را در پیاز بویایی مغز ایجاد کنند. (در دوران شیردهی نیز این بهبودی حس بویایی در زنان مشاهده میگردد)
2- کاهش ریسک بیماریهای قلبی: داشتن بیش از 3 نوبت رابطه جنسی در طول هفته ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی را درمردان به نصف کاهش میدهد. رابطه جنسی کلسترول بد خون را نیز کاهش میدهد.
3- کاهش وزن و تناسب اندام: رابطه جنسی یک نوع فعالیت بدنی است. یک رابطه جنسی پرحرارت 200 کالری انرژی می سوزاند، یعنی معادل 15 دقیقه دویدن بروی دستگاه ترد میل(دو ثابت). ضربان قلب فرد برانگیخته (از لحاظ جنسی) از 70 بار در دقیقه به 150 بار در دقیقه افزایش می یابد. انقباضات حین رابطه جنسی باعث تمرین و درگیر شدن عضلات لگن، رانها، باسن، بازوها، گردن و قفسه سینه میگردد. پلاسمای منی مردان حاوی هورمونهای تحریک کننده غدد تیروئید میباشد، که میتواند باعث افزایش متابولیسم پایه در زنان و کاهش وزن آنان گردد.
4- رابطه جنسی باعث افزایش تولید هورمون تستوسترون میشود: این هورمون باعث محکمتر شدن عضلات و استخوانها میگردد.
5
- کاهش افسردگی: زنانی که از لحاظ جنسی فعال بوده و شریک جنسی آنان نیز از کاندوم استفاده نمی کنند، کمتر مستعد افسردگی میباشند. هورمون پروستاگلاندین موجود در منی مردان بوسیله دستگاه تناسلی زنان جذب گردیده و باعث تعدیل هورمونهای زنانه می شود. منی مردان حاوی هورمونهای استروژن و پروژسترون میباشد که هر دوی آنها در بهبود خلق موثر میباشند. زنانی که در معرض منی شوهران خود قرار دارند (رابطه جنسی بدون کاندوم) شادتر میباشند. (البته حاملگی ناخواسته و عدم ابتلا به بیماریهای مقاربتی بایستی در اولویت باشد)
6-
تسکین درد:درست قبل ازارگاسم (اوج لذت جنسی) سطح هورمون اکسی توسین به 5 برابر سطح نرمال افزایش می یابد. این هورمون باعث ترشح آندورفین (ضد درد طبیعی بدن) گردیده و هرگونه دردی را تسکین میدهد. رابطه جنسی باعث ترشح هورمون استروژن نیز میگردد که میتواند دردهای قاعدگی را کاهش دهد.
7- سرماخوردگی کمتر: افرادی که 1-2 بار درهفته رابطه جنسی دارند، سطح پادتن ایمنوگلوبین A در بدن آنها 30 درصد بیشتر میباشد. این امر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میگردد.
8-
کنترل بهتر مثانه: رابطه جنسی تمرینات کگل طبیعی می باشند و باعث تقویت عضلات مثانه میگردد.
9- دندانهای سالم تر: پلاسمای منی (جذب شده از مخاط مهبل) حاوی روی، کلسیم و دیگر مواد معدنی میباشد که از پوسیدگی دندانها جلوگیری میکند. همچنین آداب برفراری رابطه جنسی، دو شریک جنسی را ملزم به رعایت اصول اولیه بهداشت از جمله مسواک زدن دندانها میکند.
10- سلامت پروستات: برخی اورولوژیستها به رابطه میان تعداد انزال و سرطان پروستات اعتقاد دارند. برای تولید مایع منی پروستات و کیسه منی موادی همچون روی، اسید سیتریک و پتاسیم را از خون میگیرند و آنها را تا 600 برابر تغلیظ میکنند. در این بین هر عامل سرطانزای موجود در خون نیز ممکن است به همراه این مواد و به همین میزان در پروستات تغلیظ و انباشته گردد. رابطه جنسی و انزال مکرر میتواند از انباشته شدن عوامل سرطانزا در درون غده پروستات جلوگیری به عمل آورد. البته ثابت گردیده داشتن رابطه جنسی با چندین شریک جنسی میتواند سرطان پروستات را در مردان تا 40 درصد افزایش دهد. (به خاطر افزایش ریسک ابتلا به بیماریهای منتقله از راه جنسی)
11-
افراط در رابطه جنسی برای زنان بی خطر است: رابطه جنسی باعث سفت شدن عضلات شکم و باسن و بهبود ساختار قامتی در زنان میگردد. البته مشروط بر اینکه از بیماریهای مقاربتی ،حاملگی ناخواسته و هرگونه استرس خبری نباشد. زنان یائسه ای که از رابطه جنسی امتناع می ورزند ممکن است دچار آتروفی(تحلیل) مهبل و مقاربت دردناک گردند. تمام هورمونهایی که زنان یائسه به آنها نیاز دارند، از طریق رابطه جنسی سالم با شوهرانشان قابل دریافت میباشد. (رابطه جنسی بدون کاندوم)
12- اما افراط در رابطه جنسی میتواند برای مردان دردسر آفرین باشد: آلت تناسلی مردان ممکن است دچار خراشیدگی و یا تحریک پوستی گردد. همچنین در رابطه جنسی خشن و طولانی مدت بافت آلت تناسلی مردان میتواند دچار آسیب گردد. شل شدن آلت پس از نعوظ و انزال بی علت نیست. هنگام نعوظ آلت مرد از خون پر میگردد. اما پس از آن دیگر خونی در آلت جریان نمی یابد. برای جذب مجدد اکسیژن عضلات آلت بایستی شل گردند. چنانچه شما اجازه ندهید تا آلت شل شده و استراحت کند، با این کار عضلات آلت را از دریافت اکسیژن کافی محروم کرده اید. در بیماری پریاپیسم(PRIAPISM) که در آن نعوذ دائمی پدید می آید، آلت ممکن است دچار مرگ سلولی گردد. به همین خاطر پریاپیسم یک اورژانس پزشکی محسوب میگردد.
13- افزایش جریان خون: رابطه جنسی جریان خون به مغز و دیگر اعضای بدن را افزایش میدهد. بنابراین اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به ارگانهای بدن رسیده و مواد زاید نیز سریعتر از بدن دفع میگردند.
14- افزایش طول عمر: نرخ مرگ و میر درافرادی که 2 بار درهفته به ارگاسم میرسند، نصف افرادی است که در طول ماه تنها یک مرتبه ارگاسم را تجربه میکنند.

15-
رابطه جنسی باعث افزایش سطح هورمون استروژن در زنان میگردد: این هورمون باعث انعطاف پذیری و لغزندگی بیشتر مهبل شده و زنان را در برابر بیماریهای قلبی محافظت میکند.
16-
رابطه جنسی در کاهش استرس و اضطراب بسیار موثر است: همچنین رابطه جنسی باعث بهبود کیفیت خواب میگردد.
17
- رابطه جنسی چنانچه با عشق توام باشد شفا بخش و درمانگر است: چنانچه کسی را دارید که برایتان اهمیت قائل بوده و دوستتان داشته باشد و در مقابل شما نیز برای وی اهمیت قائل بوده و دوستش داشته باشید، از لحاظ احساسی و جسمی نیز با یکدیگر صمیمی باشید، آنوقت 3-5 برابر کمتر در معرض خطر مرگ زودرس و یا ابتلا به بیماریهای گوناگون قرار خواهید داشت. بخشی از آن به خاطر اثرات مثبت لمس کردن میباشد. در آغوش گرفتن و نوازش کردن باعث تغییر در ترکیبات شیمیایی بدن شما میشود.

18-
رابطه جنسی سالم در افزایش اعتماد بنفس و عزت نفس زنان و مردان (خصوصا مردان) میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

محققانی که روی مسائل جنسی تحقیق میکنند، سکس سالم و مشروع را یکی از بهترین راه های درمانی برای همه ی مشکلات می دانند، که لطافت پوست هم از قبیل این درمان هاست. طبق گفته های آنان، سکس(مقاربت) انرژی شما را دوباره شارژ می کند، اعتماد به نفستان را بالا می برد، خوشبختیتان را تضمین میکند و حتی باعث می شود جوان تر هم به نظر بیایید.

خانمی که به خاطر عدم توجه و تغییر همسرش وقتی از او خواسته بود به جای اینکه فقط سکس کند، کمی هم با او عشقبازی کند، به متخصص روانشناس مراجعه کرده بود. برای همسر این خانم هر دو این واژه ها، یعنی سکس و عشقبازی یک معنی و مفهوم داشته است، اما برای این خانم، سکس فقط ارضا شدن سریع و فوری بوده اما عشقبازی شامل زمزمه های عاشقانه، نوازش های عاشقانه، در آغوش گرفتن های عاشقانه و...بوده است. کمکی که روانشناس متخصص به این خانم کرد این بود که منظور خود را به طور واضح به همسرش برساند که نتیجه ی خوبی هم در بر داش پرسش: آیا میزان اشتیاق و علاقه زوجین با وجود استرس کم و یا زیاد میشود؟
پاسخ: دقیقاً همین طور است. چه استرس خارجی باشد: مانند فشارهای کاری، و یا درونی باشد: مثل مشکلات خانوادگی، به هر حال بر روی میزان اشتیاق و علاقه همسرها نسبت به برقراری رابطه جنسی تاثیر می گذارد.

لمس و ماساژ تحریکی

لمس و مالش یک حالت اولیه از روند تغذیه روانی – تنی یا سایکوسوماتیک (Psychosomatic) بدن، روح، روان، در طول زندگی ماست

مالشهای بادبزنی و دایره ای باعث خارج شدن تنش و آزاد کردن فشارها از بافتهای نرم بدن گشته، یک حرکت هیپنوتیزم کننده و یک جریان دلپذیر و لذت بخش را در یک ماساژ حسی بهمراه میآورند.دنبال کردن برجستگیها،  تمامی تنشها را از دستانتان خارج کنید تا بتوانند بر روی برآمدگیها و فرورفتگیهای بدن شریکتان ماهرانه بلغزند و سُر بخورند و ذوب شوند و بدین طریق تفسیر واضحتری از فرم و ساختمان بدن هم برای شما و هم برای او به ارمغان آورند .
PMS مخفف ( premenstrual Syndrom ) یا سندرم قبل از قاعدگی ( عادت ماهانه ) می باشد . به نحوی که شخص مبتلا به PMS ممکن است انواع وسیعی از علائم را که ظاهراً مرتبط با هم نیستند احساس کند . به همین دلیل تشخیص آن مشکل است . علیرغم وجود علائم بسیار ، هر خانم مبتلا به PMS معمولاً علائمی خاص خود به صورت دوره ای دارد .

اسرار مربوط به روابط جنسی خانم ها

آیا می دانید چه روزهایی خوب است برای   پوستتان؟خلاقیتتان؟اُرگاسمتان؟
نوسانات ماهانه ی هورمون ها می تواند باعث افسردگی و یا خوشحالی، خستگی یا پر انرژی بودن، بی علاقگی به سکس و یا شهوتی شدن شما شود. اما اگر شما بتوانید این تغییرات را پیش بینی کنید، می توانید از لحظاه های خوبتان بهترین استفاده را برده و این زمان را طولانی تر کنید. در اینجا چرخه ی خصوصیات شما را از روز 1 تا 28 بررسی کرده و راهبردها و متدهایی برای کنترل و تنظیم رفتارهایتان به شما معرفی می کنیم.
روز 1 تا 7 :
هفته ی بدی است برای بدنتان
دوران قاعدگیتان روز اول شروع شده است و به همراه خود حالات بدی مثل اسهال نیز می آورد (به خاطر بالا رفتن میزان پروستاگلاندین، ماده ی شیمیایی که باعث تحریک روده می شود این حالت ایجاد می شود). افرادی که مبتلا به آسم یا میگرن هستند، بیماریشان در این دوره تشدید می شود.
هفته ی خوبی است برای مغزتان
همینطور که به روز ششم نزدیک می شوید، وارد یک مرحله ی فولیکولی می شوید. این زمان دوران آرامی است که تخمک ها رشد کرده و آماده می شوند که از تخمدان بیرون بیایند. برای کارهایی که نیاز به خلاقیت و ابتکار دارد، دورانی فوق العاده است.
رابطه ی جنسی در این دوره
میزان کم استروژن باعث می شود که دیرتر تحریک شوید، به همین خاطر باید از شریک جنسیتان بخواهید که کمی بیشتر فعالیت کند.
روز 8 تا 14:
هفته ی خوبی است برای بچه سازی
همینطور که بدنتان خود را برای تخمک گذاری در روز 14 آماده می کند، میزن استروژن کم کم افزایش می یابد. علائمی که به شما کمک می کند تا بفهمید تخمک گذاری انجام شده است یا خیر و قدرت باروری دارید شامل موارد زیر است: تغییر رنگ مایع تخلیه شده از مهبل از زرد-سفید گرفته تا اینکه کاملاً شفاف می شود. در بعضی زن ها خونریزی و دل درد هم اتفاق می افتد.
هفته ی خوبی است برای خُلقتان
استروژن در ابتدا به صورت یکنواختی افزایش می یابد، اما بعد این افزایش سرعت میگیرد. روز 14 (تخمک گذاری) شما دیگر احساس تعادل می کنید. حال و حوصله پیدا می کنید و اعصابتان راحت است.
رابطه ی جنسی در این دوره
رابطه ی جنسی در این دوره بسیار پرلذت خواهد بود و اُرگاسم بهتری خواهید داشت. شریکتان نیز همراه شما در این دوران لذت زیادی خواهد برد.
روز 15 تا 21:
هفته ی بدی است برای پوستتان
پوشش رحم دوباره در حال ساخته شدن است و ممکن است در این دوره جوش و لک روی پوستتان مشاهده کنید. در چنین وضعیتی می توانید با یک متخصص پوست مشورت کنید. احتمالاً متخصص مربوطه برایتان آنتی بیوتیک برای مصرف یک هفته تجویز خواهد کرد.
هفته ی خوبی است برای اعتماد به نفستان
به اواسط هفته که می رسید، میزان پروژسترون رو به افزایش می رود که یک خوشحالی و خوشبینی ناگهانی به شما می دهد.

روز 22 تا 28:
هفته ی بدی است برای PMS (علائم قبل از قاعدگی)
میزان پروژسترون به بالاترین حد خود رسیده و نشانه ای است برای اینکه شما به دوره قبل از قاعدگی وارد شده اید. البته ممکن است هیچگونه علائمی (همه ی علائم، از درد سینه گرفته تا سردرد) نداشته باشید و یا فقط بعضی از آنها را در خود مشاهده کنید. به خاطر ترشح میزان کمی هورمون مردانه ی تستوسترون در این دوره، ممکن است با علائمی مثل زیاد شدن موی صورت یا تند شدن عرق بدن مواجه شوید.
هفته ی بدی است برای روحیه تان
ممکن است در این دوران احساس افسردگی کنید. اشتهایتان نیز بسیار بالا خواهد رفت و ممکن است برای رفع این گرفتگی و افسردگی زیادتر از معمول غذا بخورید. پس بهتر است از غذاهایی استفاده کنید که حال شما را هم بهتر کند مثل برگر بوقلمون یا سیب زمینی پخته که هر دو حاوی آمینو اسیدی هستند که باعث بالا بردن روحیه می شود. اگر احساس نفخ داشتید از غذاهای پر-پروتئین، کم کربوهیدرات و کم نمک استفاده کنید، هم حالت نفخ را از بین خواهد برد و هم به تقویت روحیه ی شما کمک می کند. نگران چاق شدن هم نباشید، به خاطر بالاتر بودن درجه حرارت بدن کالری بیشتری خواهید سوزاند.
رابطه ی جنسی در این دوره
تولید تستوسترون بیشتر باعث آرام تر شدن و در نتیجه جذاب تر شدن صدایتان میشود.
روز 28:
با علائمی روبه رو خواهید شد که به شما می گوید فردا روز قاعدگیتان است: باد کردن شکم، کم خوابی و سردرد.

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت سيزدهم) اقتصاد خانواده

اقتصاد واصفهان ، وای ! اين خانومای اصفهون چيقدر خوب زندگیی دارندهيچكدامشون نه تا هوو ندارندفقط آقای گرفتار9تا فرزند داشت.اما امروز نميشه كه اونها هوو نداشته باشند ازغافله خير عقب می مانند!!!                  بياييد بريم زن بستونيم ، زن كردی‌ بستونيم ، نه يكی ، نه دوتا،‌ كه نه تا[به تعداد دولت نهم كه لايحه عدم رضايت زن اول را تقديم مجلس كرده است ] ، سه تاش  برازمستون ، 6تاش مال تابستون .       اقتصادش با دولت نهم ، جون هرچی اصفهونيه، كه وقتی ميخواستن 33پل را بسازند دورهم جمع شدند فرستادند فلان كاسب هم بيايد.    موقع حركت ، كفشهايش رازير بغلش گذاشت وپا برهنه حركت كرد پس ازچند قدم برگشت لامپ مغازه اش راهم خاموش كرد وراه افتاد . حالتون خوبِـست  ؟مرسی! ميخواييم يه پل بسازيم چقدركمك می كنی ؟ يه پل ساختن اين همه آدم جمع كردن نميخواد من خودم ميسازم ! شما چند دقيق پيش پابرهنه آمديد تا كفشهاتان سائيده نشه چطورحالا ميخواييد پل چند ميلياردی به قيمت روز بسازيد!؟ خب بِـرادر،من اگراونطورصرفه جوئی نكنم نميدونم اينطورتو كارخير پيشقدم بشم !!![ازاينجا به لهجه اصفهونی بخونيد]يعنی ما الانی، 9تا زن بستونيم دولت نهم ، هزينه اين نه تا زن را پرداخت ميكنه ! بله بله قربان ، بيشترشم پرداخت ميكنه ، صندوق ذخيره طولی را گذاشته اند تا درطول سركشی ازاستانها به آنها كمك بلاعوض  مسكينانه بشه تا درانتخابات اين 9 زن استده ها هيچ درهم وديناری نياز نداشته باشند.بانك مركزی گفته هرچی بخواهن ، دولت برايشون ازخارج صرفه جوئی می كند اونقدر نفت به آخورشون ميكنه كه تا اين نه تا زنشون هركدام مثل آقای گرفتار 9تا فرزند ذكور و9تا فرزند اناث داشته باشند .چون دولت نهم گفته كشورما بيش ازاينها ظرفيت داره .همه بگيد داره !اين دولت كارهاش كشكی نيست ، چهاربرابر دولت ششم وسه برابر دولت هشتم پول خارجی بدست آورده ، يعنی 6/62ميليارد دلارفقط ازنفت زبون بسته فقط زير بغلش گذاشته تا سائيده نشه وهمه را به خارجی هاداده وتاكنون 50،000،000،000ميليارد تومان اجناس بسياربنجل مرغوب ازخارج برای تمام اين 9زن استده ها وارد ودرزير بغلش صرفه جوئی كرده ، شما تصور ميكنيد اين دولت اقتصاد سرش نميشه ، اين كه نميشه بِـرادر، تو بايد الگويت حسين خان شريعتمدارباشه ، كه منصفانه انتقاد كنی‌وبگی 9تا زن بستونيد!درتمام آن 16سال 38ميليارد يعنی‌سالی 4/2ميليارد،واردات داشته اند اما درطول اين دوسال 50ميليارد واردات داشته ايم يعنی‌سالی 20ميلياردآيا اين برای‌هريك ازما كفاف 9زن هركدام با 9فرزند ذكور و9فرزند اناث را ندارد ، دارد، ندارد،....(نقل آماردرآمد نفتی ازروزنامه آفتاب يزد 15/10/86)   داني كه چرا زميوه ها سيب نكوست [چون بــــاز دارد]/نيمش رخ عاشق است و نيمش رخ دوست[اسيد وبازو برابركرده]/
آن زردي و سرخي كه درآن مي بيني /زردي رخ عاشق است و سرخي رخ دوست.آن دوست كه بي وفاست دشمن به از اوست... آن نقره كه بي بهاست آهن به از اوست
.    پدره عينک دودي ميزنه ميره از خونه بيرون بعد پسرشو ميبينه ميزنه تو گوشش . پسره ميگه بابا چرا ميزني ؟ ميگه تو اين وقت شب بيرون چي کار ميکني ؟ پسره ميگه بابا شب نيست عينکتو بردار . پدره عينکشو بر ميداره دوباره ميزنه زير گوش پسره . پسرش ميپرسه بابا واسه چي ميزني ؟ ميگه تو از ديشب تا حالا اينجا چه کار ميکردي؟
ابوسعيد ابی الخير ميره منبر ، خدام مسجد ميگه همه يك قدم بياييد جلو، ابوسعيد ميگه : هرچی من ميخواستم بگم اين آقا گفت ازمنبرپائين می‌آيد ومی‌رود. قلب دختر ها مثل قبرستونه هر کي بره توش ديگه در نمياد ولي قلب پسرها مثل هتل پنج ستارس معلوم نيست کي ميره کي مياد.  دخترا دنبال يه پسر ميگردن که 1000 تا آرزوشون و برآروده کنه، ولي پسرا دنبال 1000 دختر ميگردن که يک آرزوشون و برآورده کنه ****.اكيپ ميرن كوهنوردي شب يكي داد ميزنه جرج، جرج. اكيپ بيدار ميشن ميگن ما كه جرج نداريم؟ ميخوابن. صبح بيدار ميشن مي بينن دوست زنجانيشونو گرگ  خورده. وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو می دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده يك گاو نر دنبال يك گاو ماده مي افته گاو ماده هي فرار مي كرده دست آخر به يك كوچه مي رسه كه بن بست بوده برمي گرده و با حالت درماندگي مي گويد آخه چي از جون من مي خوايي گاو نر مي گه مااااااااااااااااااااااچ . سلام سلامتي مياره ، سلامتي نشاط مياره ، نشاط شادي مياره ، شادي زندگي مياره ، زندگي زن مياره ، زن بچه مياره [روان شناسان: حاملگی شيرين ترين دوران زندگيست]، روزي دروغ به حقانيت گفت ميل داري با هم بريم دريا و شنا کنيم ؟ حقانيت ساده لوح پذيرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند و لباسهايشان را در آوردندو در همان لحظه دروغ گوي حيله گر لباسهاي حقانيت را پوشيد و رفت. از همان روز هميشه حقانيت عريان و زشت است اما دروغ در لباس حقانيت زيبا و آراسته نما يان مي شود. دعاي دختر مجرد:اللهم عجل في ازدواجنا و تكميل ديننا وارزقنا زوجا الذي رفيعا مدركا و رشيدا قدا و مالا كثيرا و بيتا مستقلا و سياره البرشيا. دعاي پسر مجرد: اللهم ارزقنا حوريا واحدا و كم توقعا و والدينها رو به موتا و جهيزيتها كامله و كدبانوا في اامور المنزل و تسليما لخشمنا و خدمتنا.زندگي شهد گل است ميخوردش زنبور زمان آنچه مي ماند از آن عسل خاطره هاست...حاجي تو ديگه كي هستي ، دست قدسي رو بستي ، رفتي دنبال هستي بگو مال كي هستي بين قدسي وهستي برو دنبال هستي كه تو عالم مستي نمي شه مثل هستي. پسره توكوچه دختره رو ميگيره می بوسه !؟دختره به پيغمبرشكايت ميبره .پيغمبر به پسره ميگه تو اين كارو كردی ؟پسره ازترس ميگه آره يا رسول الله ، حاضرم قصاصم كند!؟ پيغمبر خندش ميگره ميره!(حجة الاسلام فرحزاد) پيغمبر اينطوری حرمت بوسه رو نگه ميداره اما دولت نهم طرح امنيت اجتماعی رو برای اجرا ابلاغ ميكنه وجلو تلوزيونهای همه دنيا دختره رو ميگرن ميزنن.الان كه موقع انتخابات شده به ياد رأی مردم افتادند دولت ميگه كی بود كی بود مانيوديم يا دتونه يك سخنرانی توهمدان كه دوتا كلمه ناجور داشت ساده لوحان تأثيرپذير ازحجتيه ای های حكم اعدام مالش صادركردند ودنيا رو پرازسروصداكردند . به نظرشما استراتژی پيغمبر بهتربود يا دولت نهم !!!

             جزای آنکه نگفتی شکر روز وصال/شب فراق نخفتی لاجرم زخیال/ دگر به گوش فراموش عهد سنگین دل /که رساند پیام ما مگر نسیم شمال/غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود/عجب فتادن مرد است در کمند غزال(سعدی)

                   ... راه حق تنگ است چون سم الخیاط

ما   مثال   رشته   یکتا    می رویم

      هین ، ز همراهان و منزل یاد کن

            پس بدان که هر دمی ما می رویم

                       خوانده ای  انا الیه راجعون

                             تا بدانی که کجاها می رویم ...(حافظ)

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت دوازدهم) رقص کردی

فرهنگ گيوه چی به كردستان نرفت هنررقص كردی به قم آمد

درآخرين عروسی كه ميهمان بوديم عزيزم گفت برای‌ اولين بار درمجلس به سبك كردی‌ می رقصيديم دست دركمرهم ودسته جمعی.           گيوچی(مصباح يزدی)وهيئت كربلائی های‌ مقيم قم طرفداراسلام خوئی ، مدام تلاش ميكنند بين برادران وخواهران طرفدارتسنن محمدی وتشيع علوی اختلاف ايجاد نمايند يا به تعبيری ، بين طرفداران اسلام امام خمينی تفرقه بيندازند.ولی اين روش آنها بردی نداشته كه هيچ ، بلكه سركنگبين صفرا فزوده ، هنررقص مناطق كردی كه بسياردلپذيرونشاط بخش است به قم آمده .         چند سال قبل هم روزنامه جمهوری اسلامی به روش غرب درمهندسی ساختمان ونمای شيشه ای‌ حمام درداخل اتاق خواب انتقاد كرده بود اما اين فرهنگ امروزه قم را درنورده ديده ولذت همسران ازهم را افزايش داده است .               هنر رقص ، كه امروزه بيشتر به شكل حركات مزون درمراسمات ايراني رواج يافته ، يكی ازمباحث فقهی است كه هنوز درسطح ملی يا فقه سياسی واجتماعی يا حكومتی گسترش چشمگير نيافته است فقط زمانی كه به شطرنج پرداخته شده واختيارات ولی‌ فقيه درنامه (رئيس جمهوروقت)امام امت فعلی به امام خمينی وپاسخ آن نامه ، حضرت امام اشاره ای به آن داشتند.انفجاريا اپيدمی اختلالات عصبی كه نمونه اش درپست قبل دختردانشجو است كه خواهر8ماهه اش را ازپنجره پرت كرد وكشت ، واخيرا دولت اعلام كرده تا چند سال ديگر ثلث مردم به كثيف ترين اختلال عصبی يعنی ديابت مبتلا خواهند شد يعنی 70000ميليون فعلی 27000000ميليون خواهد شد.علاج واقعه را قبل ازوقوع می طلبد. بايد فرزندان را برای‌ فردا ساخت ، بايد دختران را به جای كلاس خياطی و...به كلاس رقص فرستاد ستاره شنبه 15/10/1386 - 0:7 آیا واقعا" پنج دقیقه روبروی آیینه ایستادن و رقصیدن در خلوت برای دلشوره خوب است.؟؟ خوب حالا یک امتحانی میکنیم.خواهرم چرا خوب نباشد هرتحركی سبب سلامتی است ، چه تحركی درمنزل از رقص بهتر، بخصوص كه چشم مرد درمنزل به دنبال اين زيبائی است . رقص درخلوت سبب اعتماد به نفس بيشتر می گردد تا درانظارهمسر، دلربائی بيشترگردد. پس ذات حركت شفاست ودرحضورهمسر سبب تأييد اجتماعی او، كه تاييد اجتماعی خود سبب درمان اعصاب و آرامش قلب وسلامتی ميشود بخصوص اگر همراه تكرار ترانه ا ی باشد كه خود آدم ميخواند نه نوار. چون درآزمايشكاه های رفتارشناسی وكلينيك های بالينی اثابت شده تكرار يك عبارت يا كلمه سبب كاهش هورمون استرس (كرتيزول) ميشود كه درنتيجه آرامش وطمئنينه بدنبال دارد ، اگرهمسر بخواهد كه عبادت محسوب ميشود ودستور الهی است فادخلی فی عبادی ، وقتی دركنارهمسر آرامش برقرارشد ميشود بهشت ، فادخلی فی جنتی ، مگردرآيه 21سوره روم كه موقع خواندن عقد ازدواج می خوانند نمی فرمايد... لتسكنوا اليها ... بوسيله هم آرامش يابيد چه لذتی بيشتر ازرقص طرفين را به آرامش ديداری وسپس آرامش روانی می رساند. شهيد پاك نژاد دركتاب ازدواج مكتب انسان سازی تعبيری دارد كه دلربائی زن درمنزل سبب حل تمام مسائل زندگی است مهم نيست كه دخترك نوعروسی غذا درست نكرد ه يا سوزانده يا خطائي كرده كه همسرش دلخورشده همه اينها با يك حركت موزون دخترك ازمنظرداماد محو ميشود وشيرينی رقص ودلربائی جای آن را می گيرد وكام داماد را شيرين وغصه دخترك را برطرف ميكند. شرايط را هم بايد درنظرگرفت درمواقع دوره ماهانه نبايد مرد ازهمسرش  انتظار داشته باشددرآن شرايط به  لطف همسر بستگی دارد يعنی زياد ايستادن دراين شرايط به صلاح نيست . 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

قتل های خانوادگی درمهر۸۶

كمبود ويتامين ب وكم خونی زمينه جنايات خانوادگی (قسمت دوم – مهر86)[قسمت 1درآرشيوآبان) منبع صفحه 14روزنامه اعتمادملی:

1-  خودزنی راننده 27ساله به خاطرمشكلات خانوادگی وجدائی همسرش ازوی كه واژگونی خودرو وی درك55جاده قم –تهران كوشك نصرت را درپی داشت.

2-     خودكشی مرد زندانی كه باتهام قتل درزندان بوده

2-     مردی بخاطراختلافات مالي يكی ازاقوام خودراسال گذشته دركيانشهركشته محاكمه ميشود

3-     كشف پرونده نوزادی چند ساعت پس ازتولدش درپارك اميركبيراراك كشف شد.

3-  پانزده زن با شكايتهای زنجيره ای وشبيه به هم مرد جوانی را متهم به دريدن پرده بكارت يا آزارواذيت جنسی خود كردند.يك زن جوان گفت فريب چرب زبانی او را خوردم و6000000تومان هم به اودادم اما مدتي است ازازداواجمان ميگذرد رفت وديگر نيامد.مينا زن ديگرگفت او نشانی يك جواهرفروشی رابه من داد وگفت مال من است ازدواج كرديم .زن ديگرگفت هنگام خريد موبايل با اوآشنا شدم حتی با خانواده اش به خواستگاری من آمدندوبالاخره طلاهاو...مرا سرقت كرد ومرا تهديد مورد خشونت قراردادو تهديدكرد ورفت . زن ديگر گفت حوالی كلاس كامپيوتر با اوآشنا شدم وگفت به صورت رسمی ازمن خواستگاری می كندكه چندين بار مرا مورد سواستفاده جنسی قرارداد ورفت . زن 57ساله گفت صيغه او شدم 15000000تومان ازمن گرفت ورفت اين زنان سه زن ديگر را معرفی كردند كه او مورد اذيت قرار داده است.

3-مردی كه ازترس جن درميمه همسرش را كشته بود ازقصاص نجات يافت .

5- مردی كه درشيرازهمسرش را به دليل اختلاف با مشت ولگد به قتل رسانده محاكمه شد .

5- مرد 27ساله كه همسر24ساله خود را درتهران به قتل رساند كيفرخواستش صادرشد.

5- دختر20ساله به آگاهی گفت دوست اينترنتی ام مرا مورد تجاوزقراداده است

7- پايان زندگی خواهربا اسلحه غير مجازبرادردرتهران به علت شوخی

7- زنی برای نجات ازدست شوهربداخلاقش دركرج به كمك شوهرهمسايه او را كشت ودرچاه انداخت

8- دختردانشجو خواهر8ماهه اش را درتهران ازپنجره پرتاب كرد وكشت [فشارواسترس درس وكم خوني را مراقب باشيد] متهم به قتل :تحت تأثير سريال اغماء خواهرم را كشتم .پزشگی قانونی:متهم مجنون است.29/7

8- رابطه نامشروع دراسلام آباد غرب مردی را به قتل همسرش وا داشت

8- مردی كه سال گذشته همسرش را درشهرك دانشگاه درتهران با كش خفه كرده بود قصاص ميشود

9- مردك درتهران وقتی موفق به گرفتن پول مواد ازهمسرش نشد او رابا كابل برق به قتل رساند

9- مردی كه پس ازقتل همسرش به دليل بدبيني قصد فرار داشت درتهران دستگيرشد او گفت همسرم قصد طلاق داشت به خاطرعلاقه ای كه به او داشتم اين كاررا كردم

10- مردی معتاد كه همسرش را درخواب با سيم تلفن به قتل رسانده بازجوئي شد

10- زن ژاپني همسر61ساله اش را با چوب بيسبال كشت .

14- زن 25ساله  درمازندران دردادگاه گفت پسر6ساله ام شاهد رابطه نامشروع من بود مجبورشدم او را با چاقو بكشم

14- مردی كه پس از4ماه طلاق با همسرش آشتی‌ كرده بود همسررا كشت وبه خانه پدرهمسر رفت وگفت ميخواهم با او آشتی كنم

16- پسر 19ساله كه برای گرفتن پول كراك مادربزرگش درتهران را به قتل رسانده محاكمه ميشود

17- محاكمه مرد58ساله كه سال 84پسرش را به علت اختلاف وحمايت ازدامادش به قتل رسانده ، فرزاد فرزندشان پسرديگرش را كشته ودخترمتهم به قتل برادراست .

17- مادروخواهرپسری كه به علت آتش سوزی عمدی به تشخيص آتش نشانی درمنزلشان فوت كرده بازجوئي شدند

18- پسری به كمك مادرش درتهران، يك دانشجوی رشته پزشگی را كه مستأجرشان بود ودوستانش را مورد تعرض وآزارجنسی قرارميداد  كه پس ازشكايت وی آنها و4پسرديگر كه دختران دانشجورا مورد آزارقرارميدادند دستگيركردند

18- قاضی دختر17ساله را كه شوهرش را با قرص برنج كشته  درارديبهشت مجرم شناخت.

18- برای مردی كه اسفند 85همسروفرزندش را با پاشيدن بنزين وآتش سوزی كشته قرارمجرميت صادرشد

19- مادركودكی دركرج ازشوهرش شكايت كرده كه به فرزندشان تجاوزكرده واسناد پزشكی آنرا تأييد كرده اما دادگاه پدررا تبرئه ومادررا به اتهام قذف (نسبت نامشروع )به حد محكوم كرد كه وكيل با اسناد پزشگی اعتراض كرده است

24- 58پيرزن شاكي ، زن  پزشك نما را كه آنها را برای سرقت مسموم ودونفررا كشته شناسائي كردند

25- يك خانم پزشك 27ساله كه دررزن همدان، به مركزامربه معروف همدان منتقل شد با فرصت به دست آمده خودكشی كرد.

25- زنی كه مدعی ارتباط با امام زمان برای‌ اخاذی بود درتهران دستگيرشد

26- كيان كه قاتل همسرش بود قصاص شد علت درگيری آنها ديربه خانه آمدن مرد ومشاجره بوده كه ايشان كنترلش راازدست داده و..

26- بازداشت مرد دو زنه به اتهام قتل همسردومش

26- بازداشت زن به اتهام قتل همسرش درتهران

28- مردی كه خردادماه همسرش را درسال 83درتهران به دليل بدبينی با چوب كشته بود وبه آتش كشيده بود حكم قصاصش درديوان عالي تأييد شد.

29- قتل پايان اختلاف 50ساله  خانم خانه درخيابان نصرتهران

30- زن 38ساله درگوهردشت كرج چگونگی كشتن همسر75ساله اش را تشريح كرد.

 معمولا تو اين سن دختر وزن  نياز به ارضاء غريزه جنسی وبوسه ولمس شدن دارد وتعارف هم ندارد شهيد مطهری می نويسه دختره تو شوروی نوشته چون كسی هنوز مرا ‌ نبوسيده خودكشی‌ ميكنم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت يازدهم)

مرتضي پنجشنبه 13/10/1386 - 23:3 سلام، چی شده اندر فضائل زن چقدر سياه مشق نوشتی

www.hamrahetanhai.persianblog.ir 

چون «مرد ازدامن زن به معراج ميرود.»امام خميني

سرمايه روبايد جائی لالاداد كه ارزش افزوده اش ميلياردی باشد!بهشت باشد! لذت داشته باشد! خانه را چون آفتاب ازرقص وتنوع زربافت ورنگارنگ نمايد ،برقصد ، نديدی آبجی بوتو با رقص نازش ، خواهرومادرهمه متحجرين را به عزايشون نشوند اگرچه مثل الگويش خمينی وحسين رفت وحسرت يه آه را بردلشان گذاشت هی گفتند نرو حسن جان خطرداره !!! گفت تكليفم است . مگرامام خمينی كه ازفرانسه ميخواست پروازكنه بيش ازاين درجواب دوستانش كه گفته بودند خطراست نرويد فرموده بودند!

چون ، ام ابيها گفت ازمردانی كه فله ای رد صلاحيت می كنند راضی نيستم دنبال پيكرم باشند شبانه ومخفيانه دفنم كنيد؟!

چون طعم شيرين عسل ازبوسه است ، پاسخ هربوسه ای‌ سمبوسه است !!!

چون ، واجب شده مثل زن درحج هروله نمائی؟نه مرد!

چون زنان را اول می پزند بعد...!رأی ازآنها می‌گيرند.

چون ، زنان اهل تعامل اند(تأثيرمتقابل) اما مردان رو می گردانند . نديدی ! فخرالسادات گفت دِ ! آن برادر گفت من رفتم!

چون استراتژی نه نه فخرالسادات اینه که :

با زنان برنده شویم

باید همه رو وادار به ثبت نام کنیم

خود اعلام کاندیداتوری کلی اهمیت داره فارغ از ورود یا عدم ورود به مجلس . کلی انرژی بخشه ترغیب کننده س و نتایج حوبی داره خلاصه

امروز یکی از دستور جلسه های مجمع زنان اصلاح طلب، دعوت همه اعضا و کلیه افراد شناسایی شده برای شرکت در انتخابات بود .  

بحث بر سر این بود که هیچ عذر و بهانه ای برای عدم ثبت نام توسط کسانی که خودشون در امر سیاست ورزی فعال بودن و پیشتاز، پذیرفته  نمی شود .

اوه اوه چیزی که ازش می ترسیدیم داره یواش یواش خودشو نشون می ده . انگار فقط ما نبودیم که فکر می کردیم وظیفه سنگین زمینه سازی داریم و تو صحنه رفتن مال کسای دیگه س !

این بار همه زن ها می خوان پشت صحنه باشن و زمینه سازی کنن انگار! این زمینه خیلی گسترده س نیروی بیشتر می خواد . 

مشکل اینه که اونایی که ریش و قیچی دستشونه تحلیل دیگه ای دارن از اوضاع و می گن یا با زبون خوش میاین تو صحنه یا …

جالب بود همه توصیه به تبت نام می کردن امروز و نوبت خودشون که می شد توجیه داشتن برای نیامدن

یکی گفت:  کار اگر حرفه ای باشه، این استدلال ها برای عدم ثبت نام بی معنی است و مسخره س .

و دیگری گفت : همه آن چه تا به حال کردیم برای ایجاد این حرکت،  اگر تا ته خط نریم بی فایده س و ابتر.

و من گفتم: اگه تشکیلاتی باشین، هرچی جمع تشخیص بده همون رو باید عمل کنین

آقایون دنبال زنان رأی آور می گردن . ما می گیم : شما خانم هارو بذارید تو لیست ها، رأیشون با ما .

مردم می پرسن: کانداداهاتون کین ؟؟؟؟؟؟؟؟  

ما می گیم: بعد از تعیین صلاحیت ها اعلام می شه !

رئیس خبرگان قانون اساسی می گه : تعیین صلاحیت معنی نداره اصل بر برائته و هدف جلوگیری از دخالت حکومت در امر انتخابات !!!

اینجا هر کی حرف خودشو می زنه .

بیچاره مردم که باید از میون این همه حرف دوکلمه حرف حساب رو تشخیص بدن .

ما می گیم : بازنان برنده شویم

زنان! عقب نشینی نداریم . به پیش.

***********************************

بعله! راهبرد، سياست كلی ، تاكتيك ، فن ، هنر، ايده، طرح ، برنامه ،بسيج امكانات،‌اعمال نظرونظارت ، به روزبودن اينو ميگه و سراينده که مثل خوشه /پروین/ زینت آسمان ادبه ميگه «زمادراست مسير بزرگی پسران»

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت دهم)

زهرا رهنورد كه يك هنرمند است شوهری دارد به نام ميرحسين موسوی‌ ، نقاش،نخست وزير سالهای‌ دفاع مقدس، يعنی آقای بسيجيان ورئيس فرهنگستان هنر، سلام برهمه بسيجيان چه اونهائی كه تو اون سالها رفتند تا ما با آرامش زندگی كنيم چه شما دختروپسر خوب كه الان وب نوشت داريد وبسيج شده ايدومی نويسيد وبا نوشتن ، محيط خودتون را عطرافشان ومشك فشان می نمائيد همانگونه كه آن بسيجيان با خونشان اينگونه كردند. ميرحسين ، طراح مزارشهدای هفتم تير دربهشت زهرای تهران ، معتقد است كسانيكه دور ازمعنويت هستند مزارهاشون را اندوهناك وغليظ ازظلمت بنا می كنند ولی مزارهای مسلمانانه ، نورواميد توليد می كنند و«مزاربرای تذكراست ...وبايد دليل فضای سرشارازرنگ های خالص ورقص شادمانه نقش ونگارهای اسلامی را درمتن كاربنماياند... نور ورنگ درزيارتگاه ها بيشترازخانه آدم است ...مزارشهدای هفتم تير، با رنگ سرخ كه نماد خون وشهادت است تزئين شده ...» عنوان مقاله او كه چون عسل شيرين است به روزشدن است يعنی "فرزند زمان خويشتن باش!"يعنی‌ "فرزندت را برای‌ فردا بساز، نه امروز" يعنی «سنت ونوگرايی درگريز ازتقابل جاودانه»كه درلينك روزنا صفحه 8به تاريخ 12دی86 (اعتماد ملی) بخوانيد وبرآن بوسه بزنيد . سنت يا مدرنيته؟ كه همواره درتقابل بوده اند به تاريخ آن از400سال قبل تا كنون درزمينه معماری هم اشاره دارد ومثال های جالب.فضای پست مدرنيست مه آلود[خاكستری]فرض شده كه بهترازفضای سياه وسفيد يا امل – قرتی است كه خطای هاله ای‌ يا همه چيز را سياه يا سفيد ديدن وبه اصطلاح مطلق انديشی وجزم گرايی است . مدتی قبل هم سيد محمد علی ابطحی جناب علی دوانی‌ را مردی دانسته بود كه« تاريخ را خاكستری نگاشته ونگاه سياه وسفيد نداشته است». برخلاف دخترش رجبی، كه دگم وجزم انديش ومتحجراست واخلاقی سنگواره دارد كه خواستارقلع وقمع انقلابيون بزرگ ونابودی ياران امام خمينی است كانه آن روی سكه رجوی‌ سركرده منافقين است .

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت نهم تقديم به آيکا)

فرازی ازپست خواستگاری وازدواج

امام معصوم هفتم : ...امام معصوم پنجم به مرد  فرمود:

دوست ندارم تمامی دنيا از من باشد  ولی يك شب بی زن بخوابم ،دو ركعت نماز شخص همسردار بهتراز نماز فرد مجردی كه شب ها به نماز می ايستد وروزها روزه می گيرد می باشد » (محمد ابراهيم آوازه ـ قانون قوه باه ـ‌ ص 25)امام معصوم ششم: چهار چيز هيچگاه ازهم سير نمی شوند؛ زمين ازباران ، چشم ازنگاه ، عالم ازعلم ، زن از مرد (قانون قوه باه ـ ص 22ـ از" من لايحضره الفقيه")  جاده عشق دوطرفه است ،پرسنگلاخ است ،نيازبه چلچراغ  عقل دارد، سيستم ايمنی وترمز قوی‌ لازم است تادرآن بامهارت  ادامه مسير داد ، چپ نكرد وبه  دره ها پرتاب نشد. مسيرعقل ازپل مشورت كه برروی رودخانه ضميرناخودآگاه بنا شده، می گذرد، درته رودخانه رسوبات تحجـــــــــرودگم انديشی ته نشين شده وچنانچه به هم درآيد مشكل ايجاد می شود.  عشق رانبايد گدائی كرد وبايد عشق وعقل را چون دو دريا به هم ممزوج كرد ولی حد شان معين باشد(مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لايبغيان * فبای الاء ربكما تكذبان* يخرج منهم الؤلؤ والمرجان"22ـ 19 رحمن)  ازدوراهی جريان دارعربی ـ بوعلی  بايد گذشت به سرچشمه وصدر(المتألهين) رسيد به بالای سرآنها رفت ، به بالای‌ سر بهاء الدينی  رفت  تا الهی شد، بهشت رضوان آنجاست (اشاره به جمله امام خمينی‌ بالای‌سرمرحوم ملكی درشيخان قم)  نقطه عزيمت به سوی كرامت آنجاست.  وچون قاضی(سيد علی) ، حين اضطراب،بايد گفت : « لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الحمد وله الملك وهوعلی كل شی قدير، اعوذ بالله من همزات الشيطان واعوذ بك ربی من ان يحضرون  ، ان الله هوالسميع العليم » بايد كه صبركرد، ان الله مع الصابرين . بايد وضوساخت ويطفئی الغضب . ازاول وقت ، بايد كه خدا را ياد كرد ، الابذكرالله تطمئن القلوب.هيچگاه ازقرآن جدانشد ، ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين.بايد تفكركرد«تفكرالساعه افضل من عبادت سبعين سنه »بايد به ستاره ها چشم دوخت كه زينتند(صافات 6)بايدسردرگريبان ايمان برد كه زينت قلب است.(حجرات7)  بايد به حرم رفت «ما را حرمی است كه همان قم [ اسلام امام خمينی ] است(امام معصوم ششم ) «سلام برشمااهـــل قم !؟ مااهل شهرری هستيم! سلام برشما اهل قم» ( امام معصوم ششم خطاب به علماء شهر ری كه به محضرايشان رسيده بودند).نبايد ستم كرد« بدترين توشه برای آخرت ستم بربندگان خداست (امام معصوم اول)بايد كه خيرخواه بود «يك نفروارد مسجد شد پيغمبر فرمود ايشان اهل بهشت است . شب ديگرتكرارشد وشب سوم هم تكرارشد باز درمورد او چنين فرمودند . جستجو كردند فقط واجبات را انجام می داد ؛ ويژگی خاصی نداشت . سوال كردند ازاو؟ گفت: من خيـــرخواه مردم هستم (9/2/85 امام جماعت محل) بايد سكوت كرد«نزد من عبادتی نيكوترازسكوت"به موقع"وروزه نيست»(حديث قدسی)

باوضو و سحرخيزی

به زندگی نامه مشاهير ودانشمندان بزرك مراجعه نمائيد . سالها قبل  يكی ازبستگان عباس عبدی"محقق اجتماعـی بزرگ كشور"كه درمحل ما قصاب بود می گفت «مادر عباس عبدی سحرخيز وبا وضو بود وقرآن می خواند »بعدها كه مشكلاتی برای عباس پيش آمد پيش بينی من اين بود كه سوء تفاهم است واوتبرئه می شود كه چنين شد  وچنين شد . 

تحليل گران سياسی مدام می نالند كه رفتارسياسی ايرانيان قابل پيش بينی نيست با اين معيار كه مادر طرف را بشناس وقضاوت كن قصه اينطورميشود پس به تعبيرامام خمينی‌ «مرد ازدامن زن به معراج ميرود»

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت هشتم)

پست تقدیمی آیکا به زیتون :

سلوی رقص "

به نام تو ای یگانه

 

معشوق

افتخار رقصیدن ،

             سعادت پیچیدن به گِردَت را و

                          قدرت شنیدن سمفونی هستی را به من میدهی ؟

 

به مِلودیش گوش میسپارم که

                     چه با شکوه از پنجه نوازندگان زخمه میزند.

 

آیا این منم که تمنّای رقص با تو را دارم

" یا تویی که به نواختنم  می آوری ؟"

 

گوش کنید

          هیس !

                 سکوت ارکستر را می شنوید ؟

                                           برای سُلویِ ۱ رقص ما زمان میدهند .

 

" باید با " رهبر ارکستر" بنوازم "

                                                            نواختنی از نوع دیگر .

 

 نگرانم

      اما چرا ؟!

          با "موزون ترین"  می نوازم و

                                  او فالش ۲ بودنم را در آهنگ خود حل میکند .

 

من در" او" و " او" در من می پیچد و

رقص را آغاز میکند .

              خلخال ۳ به پا و

                     شلیته ای  به سان کمانِ رنگینش ۴ برتنم

                                              با پایی برهنه به روی سِن میرانَدم .

 

" هیچم به اختیار نیست "

 

 صدایِ هلهله خلخالها مرا آگاه به پای کوبیم میکند و

                               غبار صحنه را به مانند نُقل بر سر و روحم می پاشد .

 

گوش کنید

      می شنوید ؟

                صدای کوبه می آید

                             آری صدای دَمام ۵ است !

                                                      اما کیست ؟!

 

وای که دف زنان نیز به میدان آمدند .

                                           چرا ؟!

 

صدای گروه کُر می آید که کِلّ  ۶ می کشند .

                                                      چگونه ؟!

 

آخ که این صدای فلوت زکجاست که

                                     مرا بیخود میکند !

                                                 ولی چطور ممکن است ؟

 

به " رهبر" اعتراض میکنم :

                   مگر قرار آن نبود که ،

                                  تکنواز این زمان و این میدان باشیم ؟

 پس چه شد ؟

          این نوازندگان در این بین چه می کنند ؟

 

" او"  مرا از خود بدر کرده به تماشا میگذارد .

خدایم

    " رهبرم "

            اینجا چه خبر است !؟

 

صدای دَمام ،

     تپشهای قلبم است که بر جسمم می کوبد .

        سرم نیز مثال دَف می لرزد و ضربه بر ذهنم میزند .

رشته های وجودم به یُمنِ  " حضوراو" کِلّ می کشند .

                حنجره ام فُلوتیست که نام موزون " هو" را مینوازد .

 

تمامیم " او" را فریاد میزند .

 چنان فریادی که روحم را به در کرده و

                                      پیکرم را از هم پاشيده  ،

                                                           بر خاک می افکند .

 

قبل از پایانِ زمانم ،

                   سکوت

                      ارکستر را در بر میگیرد .

سُلیست کو ؟

                    مي بينيد ؟!

                                                                              از تکنواز اثری نیست !

 

 هستی به نواختن آهنگش ادامه میدهد

به رهبری آن " یگانه رهبر"

                                     و سلُوی دیگري شِکل میگیرد

                                                    و.......۱ - تکنواز در ارکستر

۲  - ناکوک بودن ساز

۳  - پا بند زنان عرب یا عشایر

۴  - رنگین کمان

۵ - طبل بندر جنوب 

۶ - هلهله زنان عشایر به وقت شادی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت هفتم)

آيكا كيه ؟ يه روش درمان دلشوره به آيكا گفتم ، تو خلوتی ات برو جلو آئينه 5دقيق برای خودت برقص. آيكا هم منو به خدا رسوند.نظرات برخی ازدوستان آيكا را پيرامون پست مذكوربا هم ميخوانيم تا بدانيم كه آيكا كيه!

نویسنده: انسان امروز(یکی از نویسندگان وبلاگم....یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 12:8سلام و چو بوی خوش آشنایی. يادمان باشد اگه شاخه گلي را چيديم/ وقت پرپر شدنش سوزو نوايي نکنيم/پر پروانه شکستن هنر انسان نيست/گرشکستيم زغفلت منومايي نکنيم/يادمان باد سر سجاده عشق/جز براي دل محبوب دعايي نکنيم

واقعا نشوته هات آدم رو به یه حال و هوای خاصی می بره وقتی نوشته هات رو می خونم خیلی آروم می شم و حس خوبی بهم دست می ده که وصفش نمیشه کرد و تنها باید تجربش کنید این حس برانگیخته از همان حسیست که خودتان در زمان گفتن این مطالب دارید من مطئنم تا حسی در نویسنده نباشد نمی تواند آن را به خواننده منتقل کند پس به وضوح می گم که بهتون غبطه می خورم . خلاصه اگر دور و برتون گرد و خاکی بلند شد ما رو هم از یاد نبرید التماس دعا.یا علی

نویسنده: سید امیر حسین مولانایکشنبه 9 دی1386 ساعت: 11:57سلام و هزارن درود بر شما دوست عزیز

فوق العاده بود . شاهکار بود . هر چه بگویم کم گفته ام که واژه ها توان توصیف آنرا ندارند . عالی بود.

نویسنده: علیرضایکشنبه 9 دی1386 ساعت: 17:0سلام

در اين عالم موجود و لا موجود گاه چنان درگير ميشويم كه يادمان ميرود سازي هم به دستمان داده اند و بايد بنوازيم، برقصيم و گوش كنيم. و مگر آيكايي پيدا شود، خبر از ساز و اركستر و يگانه رهبر و دف و هلهله بدهد.آفرين. همين!

يكبار توي وبلاگ نوشتم چقدر دنياي وبلاگ با بقيه عالم مجازي متفاوت است گاه بعضي صفحه ها كه ميروم اونقدر باحالن که باورم نمیشه.ممنون كه سر زديد، عيد گذشته شما هم مبارك.با اجازتون شمارو لينك ميكنم.

اين موزيك متنتون هم عاليه، ماهه، ....ه!شاد باشي. حق يارت

نویسنده: سمیه یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 11:1سلام

خیلی خیلی دلنشین بود ، هیچی نمیتونم بگم ...خدایم . "رهبرم".اینجا چه خبر است !؟ التماس دعا.یا علی

نویسنده: قاسمی یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 10:23

چه کسی نیایش میکند؟ کسی که فاصله میان آنچه هست با آنچه باید باشد را میفهمد ودر او زیاد است.....شما از این نوع هستید دوست خوبم...ممنون از حضورت و شاد باشی

نویسنده: مجتبی یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 9:35سلام ، فوق العاده زیبا بود

" .... غبار صحنه را به مانند نُقل بر سر و روحم می پاشد .... " و ای وای که در صحنه زندگیم چه چیزها که از خود بجای نگذاشته ام !! ....و بسیار ممنونم از کامنت زیبایتان و حضور همیشه سبزت ، مهربان

همیشه سبز باشی

نویسنده: مرضیه یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 9:25سلام دوست عزیز

عالی بود .... متفاوت تر از همیشه بود . این دفعه با دفعات پیش فرق داشت . مضمون یکی بود اما از نظر بکارگیری کلمات متفاوت ترازهمیشه بود. زیبا سروده بودی . موفق و موید باشی و در پناه یگانه هستی بخش

نویسنده: گل یخ یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 9:10واقعا زیبا و با احساس می نویسید

نویسنده: نگارنده یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 8:20

چه آهنگین سرودی ساز کردی/درونم را پر از آواز کردی/به شوقش در فلوتم هو زنم من/مرا مشتاق رقص آواز کردی

نویسنده: علوی یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 7:35آيکاه عزیز جز اشک واشک وبغض شکسته در گلوچیزی ندارم که بگویم وبنویسم. سپاس گذارم که در این روشنائی صبح اشک شوق به معبودم را دردل وگونه هایم پاشیدی از او میخواهم که تورا همیشه یاور باشد ایکاش منهم میتوانستم مانند تو وپدرم حالات درونم را بسرایم

چه میتوان کرد او آنرا بتوداد وریختن اشک را بمن

نویسنده: تو را میسپارم به مینای مهتاب (حورا)یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 5:38سلام مهربان

دلنوشته های شما رو اونقدر دوست دارم که از روزی که آمدید و گفتید هستم !! تصور میکنم دو دلنوشته اتان را خوانده ام و اما ...... و اما همچنان در پیچ و تاب گلواژه های روشنتان، خدا را شاکر بوده ام برای سرانگشتان روشن و اندیشه اتان .زیباترین " سماع " عارفانه را برایتان آرزو میکنم .

نویسنده: مجله ایران يکشنبه 9 دی1386 ساعت: 5:3سلام

خیلی وب جالب و گیرایی دارین 

نویسنده: ریحانه یکشنبه 9 دی1386 ساعت: 4:46وای بی نظیره بي نظیر به خداااااااااااااااااااااااا

شما آخر احساسید . حسودیم شد . تبریک میگم به اين همه زیبایی

نویسنده: محتشمی

سه شنبه 11 دی1386 ساعت: 10:7

سلام دوست عزیز...  راستی اطلاع رسانی هم یادت نره عزیزم [درخصوص مسابقه سايت روزنه «به لينك خانم محتشمي رجوع نمائيد»]

زيتون : آيكا يادته ميگفتيم روح منی خمينی ...با افتخارميگم روح منی تو فرزند خمينی آيكای عزيزم.

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت ششم )

سيد محمود هاشمی (رياست قوه مقدس قضائيه ) مشد حسين آقای مفيد رياست ديوان عالی كشور،قضات شعبه 33ديوان عالی كشور ! هم سپاس هم مرسی هم ممنون هم تشكر هم آفرين هم صدآفرين هم هزاروسيصد آفرين برای اين حكم كه 4ناجوانمرد را به سزای بدجنسيشون می رسونيد وقبلاهم 3ناجوانمرد را درساوه به سزای بدجنسيشون رسونديد.

همان ناجوانمردهائی رو ميگم كه درهمدان وقتی فتانه خانم دانشجو23ساله دوستش سميه خانم را به خاطركليه درد به بيمارستان رسوند وداروهايش را گرفت وبرش گرداند ساعت 45/2بامداد كه خداحافظی‌ كرد 4ناجوانمرد او را ازداخل تاكسی تلفنی پائين كشيده وبكارتش را هزينه درمان دوستش كردند وبا شكايت فتانه وگواهی راننده تاكسی سرويس وگواهی سرايدارگاراژ شهررزن شما و38قاضی اين تنبيه را برای آن چهارنفر درنظرگرفته و2نفرشون را كه به نجات فتانه كمك كردند تبرئه كرديد .

تعرف الاشياء باضدادها (همه چيزبا ضدش شناخته ميشود ) سياه با سفيد جوانمرد با ناجوانمرد قاضی خوب با قاضی سياسی كار...

ساعت 45/2 بامداد 11دی 83بود ! حراست دانشگاه به جای اينكه هنرزندگی دردنيای صنعتی رو به دختركها بياموزد خواب بود نه خدايا ! روز هم كه بيداربود درخواب خوش ايام بود ودنبال اين بود كه ببيند اين دانشجوها چطوری فكرمی كنند ! به آنها نگفته بود كه اگرميل جنسی تان برعقلتان غلبه كرد كه معمولا تو اين سن دختر نياز به ارضاء غريزه جنسی وبوسه ولمس شدن دارد وتعارف هم ندارد شهيد مطهری می نويسه دختره تو شوروی نوشته چون كسی هنوز مرا ‌ نبوسيده خودكشی‌ ميكنم !حراست به دختركها نگفته بود اگرتصميم به ازدواج داريد خواستگاری تك به تك مضره ، تلفن دادن وكامنت دادن مضرتره ، پست ازدواج اينترنتی رو يادتونه ! نصف شب پليس شهر رزن لالاكرده يك گشت هم تو يه شهر فسقلی نيست ، مثل قم است جلو درمقرپليس اگريه تصادف بشه سراسر خيابان راه بندان بشه يك ساعت ديگه سروكله پليس پيداميشه منظورم سرظهره كه بی موقع هست چه رسد به شب كه بيشتر بی موقع است !نميدونم شايد حراست گفته اين فشارغريزه وحس بی موقع نوع دوستی وبی جهت تلفن دادن وسوارماشين غريبه شدن سبب شده اين سرنوشت رقم بخورد .بگذريم تعرف الاشياء باضدادها

امام معصوم فرموده درزمان معاويه توحيد را خوب ترويج ميكردند اما كسی حق نداشت ازشرك سخن بگه مثل زمان شاه كه به زيارت می رفت اما كسی حق نداشت ازاسرائيل حرف بزنه اگرمی زد مثل سيد محمدرضا سعيدی وحسين غفاری كله اش را با مته سوراخ ميكردند وبدنش را با ... و مقدس نماها هم ميگفتند اين ازخريتشان است كه با شاه درگير شده اند آن تاجر ميگه آقا اينا اينند كه تو پستهای قبلی خونديد. ديروز كسی حق نداشت تا شرك را معرفی كند وامروز اگركسی عليه انجمن حجتيه سخن بگه آقای جنتی ميگه جيزش ميكنيم صلاحيتشو برای انتخابات ماست مالی ميكنيم ، هرچی نظارت بگه كافيه و وافیه مابقی حتی اگر رهبری فرموده باشند ملاك نيست . دختر ترا چه به وب نويسی! بنشين توخونه بُرقع بباف ، برق داره ، «روزنه»نداره ، اينترنت روزنه دارد . خلاصه قصه اينكه 38قاضی 9/10/86 [روزنامه اعتماد ملی]حكم به جهنم رفتن چهارناجوانمرد را تأييد كردند و تقاص فتانه رو گرفتند . يادتونه توپست خواستگاری هم 38قاضی حكم قصاص يه دختر دانشجورو كه برای ازدواج مستقيم به خانه پسره رفته بود وحين تعرض به بكارتش پسره را كشته بود لغو كردند و ازحقوق اون دفاع كردند شما رو خدا نبايد گفت مرسی ، احسنت‌ ، صد باركه الله كه وظيفه تونو انجام داديد وخواب نبوديد بيداربوديد بيدارتخلص شعری امام خمينی هم هست شايد دل سوخته امام سبب شده ، دل اين قاضيا بسوزه واين چهارتا ناجوانمرد را ادب كنند.بركت ازروح پاك بزرگان است .

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت پنجم)

...الگوی من فخرالسادات محتشمی است الگوی شما کیست !  

سیدمحمدتقوی بهبهانی :

سلام به همگی دوستان مخصوصا زادگان اطهر انسیه حورا فاطمه الزهرا سلام الله علیها

آقای[سيد علی ]قاضی (رض) کتابهایی مثل :”آفتاب خوبان” / “صلح کل “/زندگینامه واثرتالیفی انتشارات شمس الشموس درمورد ایشان / ….علامه محمدحسین حسینی طهرانی میگوید:اوایل ورود علامه طباطبایی به نجف ایشان رابافامیلی آقای قاضی میشناختندولی ایشان بخاطر اینکه لقب “قاضی “منحصربه استادشان باشد خودرابه نام “طباطبایی “علم کردوشناساند…….بعدازوفات جناب قاضی رض /علامه طباطبایی هیچگاه از عطراستفاده نکرد…این از این

وبعداینکه بنده به جنابعالی عرض کردم که به شخصی که سالیانی زحمت کشیده والآن هم گفتن شما مراین مطالب را نه سودی به حال نسل جوان دارد چرا چون نسل جوان نه میتواند مقلد آقای خویی ره بشود ومقلدین آقای خویی یا مرده اند یا در شرف موت هستند جناب آقای آیت الله دکتر سیدمحمد خاتمی دامت توفیقاته(یقینا جناب آقای خاتمی مجتهدند واین عنوان برازنده ی چون ایشانی است همانطوریکه جناب موسوی خویینیها آیت الله موسوی خویینیها مجتهدندهمانطوریکه جناب آقای کروبی آیت الله کروبی مجتهدند ونیز جناب آیت الله محتشمی __من درعجبم ازبرخی روزنامه های معلوم الحال که آقای کروبی که محاسنش درحوزه سپید شده را بخل دارندازاینکه حق پیشکسوتی شان رابهشان عطاکنند ولی فراوان دیده ایم که درشبکه جات های مختلف رسانه ملی !! بعد ازانقلاب واردحوزه شده های محاسن ندار!!!!راآیت الله حک مینمایند ولی از آقای فوق الذکر ونظایر ایشان بخل مینمایند وحشتناک!! ای بابا پس درجات حوزوی راآوردن هم شد کارباندی وجناحی؟؟؟؟!!!!حاشا به انصاف ووجدانتان! بله داشتم میگفتم آقای فرزندفاضل وباتقوای امام حفظه الله من جمیع الاحادث به توسط آقای خویی (درمدت 8سال ریاست جمهوری وقبل از آن درزمان وزارت ارشادیش که آنقدر اذیتش کردندتامجبوربه استعفاشد وبعدازاین وقبل ازاین )هرنُـه روز بایک بحران مواجه شد آقای خویی این کارها راعلیه ایشان کرد؟؟؟؟؟؟؟؟خوب برادر من بجای پرداختن به آن به این پشت پردگان دیروز وپیش حیلگان !!امروز بپردازید.آنهایی که پیش از خطبه های نمازجمعه تهران علنا تبیین میکردند جوازآدمکشی را !!وبعد همین آقا مزین به عنوان جعلی جاپرکن علامه طباطبایی ومطهری میشود بایست این شیره ها سر کسانی مالیده شودکه طباطبایی ومطهری راندیده اند این عنوانها لایتچسبک است.در سرنگ هم کنندبه خورد کسی نمی رود…چه کسانی درتهران شام دادند /سوردادند/به شکرانه کناررفتن مهاجرانی !!!(به جناب دکتر مهاجرانی گفتند یا کناربرو یا دادگاهیت میکنیم /زندانیت میکنیم وایشان را مجبور به کناررفتن کردند /زمانی که آقای فرزند باتقوا فاضل ومتعهد امام دامت برکاته وزیر ارشادبود مگر یک آقایی تمام تلاشش رانکرد تا وزیر ارشاد کنار رودوخودش بشود وزیر وبحمدالله بعداز استعفای از شدت اضطرار اذیت وآزارها جناب وزیر فرهیخته آن شکم صابون زده به خیالاتش نرسید مگر در ایام پایانی دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی به ایشان تهدید نکردندکه یابگو واعلام کن که برای دوربعدنمی آیم یابرای “آقای تاج زاده پاپوش “درست میکنیم آقای خاتمی هم پیغام داده بودندکه بعد ازسفر شیرازم به شماجواب خواهم داد ووقتی ازسفربازگشتنداعلام شرکت کردند وبعد ازمدتی آنطور به پروپای تاج زاده پیچیدند جناب برادرهاشم باید به آنهاتاخت که فضای مقدس اندیشه را محدودبه چارتا طوطی درصداوسیماکرده اند!باید ازآنها گفت که باچماق به جنگ قلم می آیند!باچماقداربه پیشواز دانشجو میآیند!هرقلم به دستی را مزدوربیگانه مینامند !مگرمادرقانون اساسی مان آزادی قلم /بیان واندیشه نداریم؟پس کو؟؟ مگرنه اینست که :تازمانیکه کسی دست به اسلحه بر علیه مانبرده دوست ماست ؟ آیا باید انتقادگر را به بند کشید؟آیا باید منتقدرا گفت خفه شو (اینها منتقد رانمیگویند خفه شو بلکه خفه اش میکنند)خب اینها کیانند؟ جواب یک کلمه است : اختاپوست انجمن حجتیه !!والسلام

Jan 1st, 2008 at    

سیدمحمدتقوی بهبهانی

....یکی از رفقا میگفت باشهید فلانی طلبه آیت الله العظمی حاج سید علیمحمددستغیب دامت توفیقاته بودیم.درمناطق جنگی جبهه وخط مقدم که میرفتیم دربعضی خطوط وضعی پیش میآمد که همه آماده ی شهادت میشدیم ولی آن شهید میگفت من اینجا شهید نمیشوم تا اینکه یکبار با اصرار ازاوپرسیدم والتماس کردم گفت :”حضرت آقا(آیت الله سیدعلیمحمددستغیب )آینده ام را به من نشان داده اطمینان دارم اگر زندگی راانتخاب کنم درجوانی مجتهد مسلم میشوم و….تمام اینها از برکت ایشان /برایم مسلم است ولی من نمیخواهم دراین دنیابمانم .والبته جریان شهادتم را هم نشانم داده اند وطولی نکشید که آن عزیز به آرزویش رسید “طوبی لهم وحسن مآب”(خوشابحال آنان که چه خوب سرانجامی یافتند)خدایی حیات وممات مارا چون محمدوآل محمدص قرار بده

Jan 1st, 2008 at    

محتشمی : خوب شد این روزنه رو گشودیم تا حضرات برای کلیه مباحثات و مشاجرات و منازعاتشان و اخیرا اذکار و مناجات ها و تذکارهایشان جا داشته باشند ایدهم الله انشاء الله :d

Jan 1st, 2008 at    

سیدمحمدتقوی بهبهانی :هاشم جان خب جنابعای که الگوت فخرالساداته / ببین ایشان چقدر دل دريایی دارند وهرچقدر میخواهد دل تنگت میگی؟!خب چرا قسمت نظرات زیتونت اینقدر کم جا وکوچیکه [زيتون وب نوشت است اما روزنه پايگاه است ]

Jan 1st, 2008 at    

سیدمحمدتقوی بهبهانی:خیلی خوب ! ماکه دیگه نخواهیم آمد جناب فخرالسادات.

Jan 1st, 2008 at    

محتشمی :

??????????????????????????????????

:(

طعم شيرين عسل از بوسه است،ليلی ميزبان بحث كه بوسه بردانائی می زنند؛ نه نه فخرالسادات عزيزم كه بوی خمينی ودستغيبها وبهشت مثل اويس قرنی(اشاره به حديث نبوی) ازايشان فضايم را مشك فشان نموده با مطايبه وبه موقع اعلام كفايت مذاكرات داده اند ومثل قمی‌ها گفته اند: دِ ،حسن ختام موضوع راعرض كنم وبس.د‍ حَسْنِهْ گوشت قنبيد (كلم قمری)ميخوری‌ يا ن ِ  كه درشيراز به حسنه ، حسنو ميگويند.

هيچ كس ازانيشتن بدش نمی‌ آيد ولی همه ازسوءاستفاده ای كه ازدانش وی‌ شد می نالند شريعتمدارهم فكرش مُـرد هم خودش ،هيچ كس چيزی ازاونمی گويد اما آقای خوئی خودش رفت ولی فكرش هست وما فكر ايشان را نقد می كنيم وكاری به خودشان نداريم .سيد علی اكبر محتشمی‌ كه هم پاره جگرمن است وهم مورد وثوق شما ، سالها قبل درمجله بيان ، از تفكرات عده ای از دانش آموزان دبيرستان علوی تهران ناليدند واگرمن امروزمی گم الگوی من فخرالسادات است والگوی سروش واكبرگنجی ومصباح يزدی فلانی(كه آيت الله خامنه ا ی هم گفت اگرمطهری وطباطبائی"يعنی نماد فلسفه اسلامی» رفته اند شما هستيد [يعنی بتمرگ  فلسفه ات را تدريس كن وكاری به اموراجرائی نداشته باش حرف ايشان را كه زيرپاگذاشتند هيچ آخرين پست خانم ابتكاررا بخوانيد امروزه آموزش دينی‌ معاونت پرورشی را تصاحب كرده اند همين كه آيت الله خامنه ای ايشان را ازشورای عالی انقلاب فرهنگی وسخنرانی پيش ازخطبه های تهران حذف كرد نشان ميدهد همان برخوردی كه امام با بنی صدرداشت با مصباح داشته است واون جمله را برای هدايت ايشان گفته اند] ومن به استناد نظرآقای محتشمی‌ می گويم الگوی آنها فلانی است كه آقای محتشمی يادداشتی هم درروزنامه بيان داشت وبه مصباح گفت« مقام رهبری / سال 63درمصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی/ شريعتی را شهيدی كه مظلوم واقع شد ناميده اند وعدم تكرار اون جمله درمورد مصباح دليل براين است كه رهبری تفكرمصباح را قبول ندارند» . ضمنا درهيچ شماره ای‌ ازمجله راه نو متعلق به گنجی نبود كه ايشان عكس خوئی را درج ننمايد ومن همان زمان به روزنامه جهان اسلام وسيد هادی خامنه ای معزز ، پيام دادم ودرج شد. من هم مثل شما می گويم او فوت كرده است اما شما بفرمائيد با كسانی كه يك چيز را پيراهن عثمان می نمايند بايد چكاركرد حجة الاسلام محمدرضا پروازی كه خودش رهبری معنوی گروه انصار را مدتی به عهده داشته اعلام كرده اينها دربعد فكری (موسسه مصباح) ودربعد نظامی  آقای ذ/ ودربعد فرهنگی وتبليغی آقای ش/ دارند كارمی كنند ومی‌ آيند وياداشتی كه همان زمان دريك روزنامه كه اسمش يادم نيست ولی متعلق به حزب سادات مكرم(مشاركت)«حجاريان» بودبه قلم پروازی درج شد كه مقايسه كرده بود درحال حاضر اينها دارند اسلامی كه آقای خوئی مروجش بود را به جای اسلام امام خمينی به خورد مردم ميدهند وطبق اعلام هفته نامه ارزشها (آقای ری شهری )كه ملا احمد پورنجاتی ! سردبيرش بود هم گروه انصاروهم امثال گنجی و...درمراسم محمودحلبی سركرده انجمن حجتيه حاضرشده اند.به هرحال ميزبان عزيزمان راخسته نكنم هرچند ايشان همانطوركه فرموده ايد «دل دريائی» هستند وعاشق دانائی .

بله حوزه هم شده است همين كه فرموديد آقای مشكينی كه مرجع تقليد نبود چون مخالف خاتمی بود درحرم دفن شد اما آقای سلطانی طباطبائی كه استاد الفقهاء والمجتهدين بود چون پدرفاطمه سلطانی طباطبائی يعنی پدر خانم سيد احمد خمينی وپدربزرگ سيد حسن خمينی وطرفدارخاتمی بود نگذاشتند درحرم حضرت معصومه سلام الله عليها دفن شود كه درنتيجه دركنارمزارامام حمينی دفن گرديدند درمورد كرامات سيد علی قاضی مطالب زياد است وجا دارد كه بهترشناسانده شود انشاءالله البته دوستان زيتون با دعاء اضطراب ايشان درپست درمان اضطراب          آشنا هستند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت چهارم)

...الگوی من فخرالسادات محتشمی است الگوی شما كيست !

سيده زهره

جمعه 7/10/1386 - 21:37

سلام .عیدتون مبارک برادر عزیز
چه سوال مهمی...و چه سخت!
الگوی من کسيه که هيچ وقت به دنبال شهرت نبوده. اما اسوه ی انسانیته برای من.
مسلمونه به معنای کلمه. يا حق

tasnimeeshgh.blogfa.com

سلام برسيدتنا ، عزيزقلب ما ، عيدت مبارك

سوال كاربردی‌ است ، درادبيات امروز الگو برای اموركاربردی بكارميرود كسيكه شما فرموديد معصوم واسوه وجلوه كمال مطلق است .

امام خمينی با اون عظمت فرموده ما كه دستمان ازدامان اونها كوتاه است بايد به دامن فقيه برجسته ای امثال شيخ مرتضی انصاری وامثالهم بچسبيم تا مارا شفاعت كنند

معمولا يك خياط برای برش لباس الگودارد يك عالم برای پيشرفت دراخلاق برای خودش الگو دارد الگو امام آبت الله شاه آبادی بوده است .

امروز ، لبيك گوئی به فاطمه زهرا وحسين وزينبش ، تحقق بخشيدن به دموكراسی مورد نظر امام خمينی‌است كه خواهرعزيزمان ، سيده فخرالسادات ازپرتلاش ترين ها دراين مسير است وطبق تئوری خودم انقلاب اسلامی بدست شما فرزندان زهرا  استمرار می يابد وخواهران عزيزم به خاطرلطف خاص كه به خاطرمادريشان خدا بشون دارد موثرتر ازمردها دراين مسير هستند وهمانگونه كه پيام رسان كربلا عمه تان زينب بود پيام رسان انقلا ب خمينی امثال شما هستيد ومن شك ندارم بلكه يقين دارم كه  دست غيبی ، هدايت ميكنه حدود 400نفر مرد انقلاب دوم را رقم زدند پيام رسان آن انقلاب خواهرمان معصومه ابتكاركه مادرسادات است ميباشد اين اتفاقی نيست اين كرامتی است كه خدا برای‌مقام مادرقائل شده  وروی اين حساب فخرالسادات الگوی من است وشما هم درطول حركت فخرالسادات الگوی‌من هستيد. خود امام گفت رهبر[الگوی]من اون طفل 13ساله ای است كه خود را زير تانك دشمن انداخت وشهيد شد .

امام خمينی :

«نشنو ازنی‌، نی نوای‌ بينواست

بشنو ازدل ، دل حريم كبرياست

نی چو سوزد ، تل خاكسترشود

دل چوسوزد ، محفل دلبرشود

ستاره

جمعه 7/10/1386 - 23:16

سلام و شبتان بخير
آيکای عزيزم را خيلی دوست دارم و خانم محتشمی را نمی شناسم.انشالله که نسبت به ايشان هم شناخت پيدا کنم.امام خمينی را هم به عنوان رهبر انقلاب قبول دارم.ديگر چه بگويم........برادر من. در پناه حق

www.ashnayemahjor.blogfa.com/

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنر زن (قسمت سوم)

مشكل كجاست !؟

مشگل گشا كيست وچيست!

اگر عنوان كتاب فوكوياما را اينگونه بازسازی كنيم «پايان تاريخ بزرگان وآخرين مجدد» شايد مسئله تا حدودی روشن شود ! انشاءالله

مشكل اين است كه ما ميخواهيم مدرن زندگی كنيم اما بصورت سنتی! لذا شكل سنتی با محتوی مدرن ناسازگارند . ومثل وب نوشت زبان سوم خانم ابتكار پارادوكس ايرانی!می شود

وقتی ميگوئيم چای استرس زا می باشد نخوريد ميگويند پدربزرگمان  روزی 40تا چای ميخورد وصد سال عمر كرد. اين كاملا درست است چون پدربزرگ كه چای ميخورد غذای او خون سازوحاوی ويتامين ب بود اغلب نخوداب ، كالجوش با پياز، شير گوسفند علفخوار، قورمه و...ميخوردند كه هرچقدرهم چای ويتامين ب آنرا مي سوزاند باز غذاها برچای غلبه داشت چای را هم با خرما بُرنی (زاهدی)ميخوردند نه سم شيميائی بنام شكروقند. اما امروز نه تنها كسی اون غذاها را نميخورد كه غذاهای كم خون كننده مثل سوسيس وكالباس و كنسرو   و موز وپفك  ...می خورند واز آن طرف هم چای .اين مشكل است ومشگل گشا به روز شدن است نخوردن چای يا خوردن غذاهای خون ساز و ويتامين ب دار.

آری مشكل اين است امروز هم  انجمن حجتيه ای ها ميخواهند ما همينطورباشيم يادتان است ديروز بزرگان ريشتند وماحيا كرديم ونقد نكرديم ورای‌ نداديم . دژخيمان بصورت مسلمان ومقدس نماهای بدتر ازكفار ام ابيها وهمسرش اميرالمومنين وفرزندانش ابامحمد وابا عبدالله را كشتند وگفتند اينها خارجی هستند .وامروزهم سادات معظم كشور را به همين القاب كه عوامل خارجی‌ هستند مينوازند ومدام انگ می زنند . چرا انجمن حجتيه مثل جن كه ازبسم الله می ترسد از دمكراسی می ترسد ومدام واق واقش عليه دمكراسی به هواست !!! چون می بيند نخير، نخير، نخير!!!كسی ديگر به آنها نمی گويد خسروان دانند كه هيچ ، بلكه هركسی برای‌خودش وبلاگ می نويسد وبه تعبير ابوذرزمان سيد محمود طالقانی كه فرموده « ما می خواستيم طی يك پروژه 20ساله طلاب را روزنامه خوان كنيم امام خمينی يك شبه علاوه برطلاب همه ملت را روزنامه خوان كرد» آبجی ، افتاد كه چرا روزنامه ها را به تعبير ميرحسين موسوی‌ فله ای بستند ومی بندند !يادتان است گفتند فقط بزرگان بايد حق رأی داشته باشند امام فرمود «اين توطئه ای است بدتر از آنكه ميگفتند دين ازسياست جداست» .بی جهت نيست كه شريعتی گفت «وقتی‌ درصحنه [رأی دادن]نيستی درهرجا كه ميخواهی باش چه درصف نمازچه درصف شراب » نمازميخوانند وبا مشروبخواران می رقصند واخم به جوانان می كنند كه چرا درتظاهرات عليه شاه شركت می كنيد چرا رای ميدهيد چرا حزب تشكيل می دهيد چرا...

آری‌ 8/4/1360نقطه عطف تاريخ وپايان تاريخ بزرگان جهان اسلام بود كه قصد داشتند برسر پيكر شهيد مظلوم سيد محمد حسينی بهشتی كه بدست منافقين به شهادت رسيده بود مانند مشروبخوارها قهقه بزنند اما با يك كلام مشگل گشای خمينی‌ كبير ورق برگشت . روز دوم بهشتی يعنی هشتم تير ، همه انتظارداشتند امام برعليه منافقين بتازد وسخنرانی كند

الله اكبر ؟!

چی شد !!! واينك حسين زمان درهشتم كعبه را ترك می كند واينگونه

امام به مرجعی می تازد كه ازبزرگان وازسران حجتيه است وميفرمايد :

«ازصدراسلام تاكنون دوطريقه ،دوخط بوده است يك خط ، خط اشخاص راحت طلب كه تمام همّشان به اين است كه يك طعمه ای پيدا كنند وبخورند وبخوابند ...درآن وقتی كه  اول نهضت بود ، يك شخص سرشناس ازاين  اشخاص گفته بود كه ايرانی ها ديوانه شدند.قيام درمقابل محمد رضا را وايستادگی درمقابل ظلم را ، با تعبيرديوانگی ، يكی ازاشخاص سرشناس معرفی كردند .آن كاسب يا تاجری كه درمنزل او بود وازاو شنيد اين را ، گفته بود كه  آقا اين بعضی ازاينها مردم كذا وكذا هستند واينها بعضی شان هم شهيد شدند .آن آقای سرشناس گفته بود اين ازخريتشان بوده .آدم كه نمی رود درتوی خيابان مقابل مسلسل بايستد.وهمان آقای سرشناس پرنده اش ازساواك بيرون آمده وآن وقتی كه جوان های مادرخيابان ها كشته می شدند ، انگشتربرای سلامت محمد رضا فرستاده بود يك  دسته اين طوربود كه حضرت امير(سلام الله عليه) ازاينها تعبير می كند كه اينها همّشان علفشان است مثل حيواناتی كه همّشان اين است كه شكمش سيربشود ، شهواتش را برهمه چيز مقدم می دارد نمازهم  می خواند روزه هم می گيرد وعبادات شرعی را هم به جا می آورد لكن اين طوراست وضع تفكرش كه انسان نبايد خودش را درمعرض يك خطري درمعرش يك چيزی قراربدهد واين كاری كه اين ملت شريف اسلام كردند اين كاريك كارجنون آميز بوده است [زنظراينها](صحيفه نور – ج8 ص 516)»

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن (قسمت دوم )

درپی پست هنرزن كه فخرالسادات محتشمی بعنوان الگوی اينجانب معرفی شده بود برادرعزيز سیدمحمدتقوی بهبهانی نقدی بر آن وارد كرده كه به همراه  پاسخ زيتون درزير می آيد:

بار دیگر توهین به مرجعی از دنیارفته ….. عزیزمن ! اولا امام خمینی (رض) نوردیدگان ما بوده ،هستند وخواهند بود چراکه “ تمام حجت انقلابی شدن وبودن وماندن ملت ایران خمینی کبیر (رض) است” وعقیده ی حقیر این است که بزرگان قلب اقیانوسی/نمیمیرندبلکه خرقه تهی میکنند/جسم خاکی وامینهن ودرجسم برزخی واردمیشوند ومیان آنهمه مراجع یگانه آن روزگاران ما به ایشان ایمان آوردیم (چراکه سن وسالمان چنین اقتضا میکند)بادیدن خمینی بزرگ ماامروز می فهمیم چقدربعضی از هم لباسی های ایشان دروغگووریاکارند(البته تکلیف شرعی نداریم که این بصیرت را واگویه کنیم بلکه “فرقان”داریم برای جدایی حق ازباطل)با دیدن او ما امروزه می فهمیم که نابزرگ /حقیر /ذلیل/ودریک کلام عقب مانده ی از کاروان تزکیه سپس تعلیم راهرچقدر هم که برایش عنوان بتراشند هرچقدرهم ناداشته هایش رابرایش کش بروند وبزدندوبالاخره تلی ازعناوین جعلی برایش بناکنند بازحقیر است.آدم حقیر /ذلیل …..رااگرتمام عناوین بزرگی را در گونی وجوال !!کرده برکمرش ببندند باز حقیر است ممکن است چاپلوسان اورا تاعرش بالاببرند ولی ارباب خرد می فهمند که اورا روی فرش جایگاه نیست بلکه چون چرک /بایدش درزیرفرش جای نمود.وهمه اینهاراما ازخمینی مان رض فراگرفته ایم اما شما چطور چرا وبه چه مجوزی به آیه الله خویی ره توهین میکنید اختلافات ایشان باامام (رض) درفقاهت بود نه اینکه بی خبران از فقه بریکی ازاین دونازنین فرزندان حوزه بتازد.هرچه جفابربزگان رفته عمده اش از این بوده که طرفداران این آن راکوبیده وطرفداران آن این را…..شماهم بهتراست نام بزرگان رابه زشتی نبرید به هرحال اینها عمرشان راصرف راه خدا وتعالیم قرآن وسنت کرده اند اگرشخصی اهمال کندخودش رابه زحمت انداخته است ولاغیر شماهم فرداروز خوداپشیمان نیابیدبهتراست اللهم ایدحمات الدین واغفرلموتاهم

Dec 30th, 2007 at    

زيتون:

 سيد محمد تقو ی گرامی بسيار از لطفتون سپاسگزارم من چيزی به جز نقل قولی ازسخنرانی۸/4/6۰امام نقل نکردم و نامه تقدير شاه به خوئی در کتاب حزب قاعدين درج است

چطور وقتی ايشان ميگه اين ازخريت اينهائی است که ميرند جلو تانک وتوپ ، توهين به من نوعی انقلابی وبسيجی نيست اما نقل قول امام توهين است .

جملات امام بسيار تندترازاين است سخنراني ۸/4/60را بخوانيد با اينكه بهشتي ويارانش بدست منافقين شهيد شده اند امام آنروز به انجمن حجيته ميگه قلم پايتا ن را مي شكنيم امام آنروز تفكر امروز جنتي را كه اصل بر برائت نيست پيش بيني ميكرده كه اين را گفته است  

سیدمحمدتقوی بهبهانی :

اولا بعید میدانم مرحوم آیه الله خویی ره چنین چیزی گفته باشند.(شنیده ام که ایشان عقیده داشتندجنگ ایران وعراق برادر کشی است).به هرحال شما به گفتار تند امام خمینی رض اشاره کرده اید ...ما باید پشت سر امام رض باشیم نه که از امام سبقت بگیریم وجناب خویی ره الآن فوت شده اند درست نیست پشت سرمرده حرف زدن.درثانی اگر کسی سردرآخور انجمن حجتیه دارد خودش رانقد کنید نه دیگری را ! البته حقیر اگر هزاری چون آیت الله خویی ره باشد باتمام احترامی که برای آن هر هزار قایل خواهم بود خودراپشت سرامام رض میرسانم کمااینکه رساندیم /میرسانیم وخواهیم رساند (تمام خانواده وخاندانمان لت وپار انقلاب وجنگ شدند /مفتخریم وانجام وظیفه کردیم )ما آیت الله العظمی حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی رض را می پسندیم که باوجودیکه درنجف سیزده سال شاگرد آیت الله خویی ره بود ولی وقتی به ایران وشیراز مراجعت کردند وطبعا بایدتبلیغ آقای خویی رامیکردند اعلام کردند فقط آقای خمینی ! ونیز آیه الله شهیددستغیب (رض) باوجودیکه شاگرد درسی مرحوم خویی (ره) بود ولی آنطور از امام (رض) ترویج میکرد.آنهم درآن سالهایی که کسی جرات نداشت اسم خمینی رض رابیاورد. ولی جالب است یکی ازهمین شاگردان آیه الله نجابت پارسال باصدای بلند در مسجد میگفت :”انجمن حجتیه نگو “نوندونی ” بگو” آری انجمن حجتیه ای که درحیات امام به حاشیه رانده شده بود امروزه شده میداندار وهمه کاره جناب آقای حاج آقا علی اكبرمحتشمی __که بنده خیلی ایشان رادوست میدارم__وحقیر همین دیشب فهمیدم عموی “فخرالسادات خانم “هستند پارسال فرموده بودند :”کسانی که ازسربالایی جماران بالا نرفته بودندامروزه شده اندهمه کاره” و امروز روز درد اینست :”انجمن حجتیه فرصت طلب”نه آنان که به سرای باقی شتافته اند وهمان روز هم اگرچیزی گفته اند جوابشان رابه اندازه کافی ووافی داده اند خلاصه کلام به زنده ها بپردازیم که مردگان بی آزارانند خفته درزیر تلی از خاک هرچند هم اینان هم به ظاهرزنده اند وقبل از مردن خودشان رامیرانده اند .

حضرت آیت الله العظمی حاج سیدعلیمحمددستغیب دامت توفیقاته میگفتند:”سال1336ه ش که میخواستم به جهت ادامه تحصیل به قم بروم خدمت آیه الله العظمی نجابت رض رسیده به ایشان گفتم :آقا ! قم درس چه کسی شرکت کنم؟ ایشان فرمودند: یک سیدی هست معروف به حاج آقاروح الله ! درس ایشان شرکت کنیدومقیدباشید درسهای ایشان رابنویسید آری درآن سالها که نامی از این مرد خدانبود این مرد یزرگ ورفیق شفیق وهمسنگر همیشگی شان آیه الله دستغیب شهید مظلوم همه جانام خمینی را میبردند وازاو ترویج میکردند .بعد ها از آیت الله نجابت رض پرسیدند:”چرا اینهمه ازخمینی ترویج میکنید ؟ ایشان فرمودند: درصحن حضرت امیر علیه افضل التحیات والثناات درمعیت آیه الله العظمی حاج میرزاعلی آقای قاضی (رض) نشسته بودیم دیدیم آقای قاضی (رض) تمام قدبلندشدند گویا منتظر کسی هستند.مافکرکردیم یکی از مراجع نجف به حرم می آیندوآقامنتظرایشان هستند ولی دیدیم یک سید معمم جوانی[امام خمينی] وارد صحن شد وآقای قاضی (رض) خیلی ایشان رااحترام کردند بعدکه آن سید[امام خمنيی]رفتند آقای قاضی گفتند:”این سید حکومت شاهی را درایران ریشه کن میکند !این سید مجدداسلام است _مجددبروزن محصل یعنی تجدید کننده ی حیات _ما آنروز برامون عجیب بود :”ساقط شدن حکومت های شاهی در ایران!!مثل یه خواب بود”وچه خوب به وصیت استادشان عمل کردند این دو مردخدا(آیت الله العظمی نجابت وآیت الله شهیددستغیب رض علیهما) یا لیتنا کنا معکمافنفوز فوزاعظیما

فخرالسادات : شنيده بوديم عقد دخترعمو پسرعمو را در آسمان مي بندند

اما عقد ما و سيد مصطفي [تاج زاده ] در زمين توسط مردي آسماني [امام خمينی]بسته شد روحش شاد .

زيتون: با سلام مجدد، خيلی خرسند شدم براساس تئوری شهيد دكترشريعتی كه اميد به طلاب برای جنبش ونهضت اسلامی را بيشتر ازدانشجويان ميدانست من اينطوری تئوري او را باسازی كردم كه اميد به طلاب عزيز سيد براي تداوم نهضت امام خمينی بيشتراست لذا اگر پست الگوهای مرا (آرشيوخرداد)بخوانيد می بينيد افرادی كه نام برده ايد الگوهاي من هستند دستغيبها - محتشمی - سيد محمد باقرصدر -…كه همه شاگردان آن مرحوم بوده اند

اما غدير انقلاب اسلامی ازسخنرانی ۸/4/60وپيام 3/12/67امام خمينی ميگذرد ومن فقط مضمون جملات امام را نقل كردم وهيچ توهينی نكردم امام ميفرمايد :پرونده اش ازساواك كشف شد مشخص شد وقتی جوانهای مادرخيابانها بدست شاه كشته ميشدند ايشان براي سلامتی شاه انگشترفرستاده كه نامه تقدير شاه هم دركتاب حزب قاعدين درج است. آقای خاتم يزدي هم عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم بودند مهرامام درزمان تبعيدشان نزد ايشان به امانت بوده وازمصاديق بارز حديث امام علی (ع)كه ميفرمايد« …به صداقت وامانت افراد بنگريد» براي امام خمينی بوده اند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

آبجی بوتو

منكرحق نزد ملا كافراست / منكرخود نزد من كافرتراست (اقبال لاهوری)

دختراقبال لاهوری !

آبجی بينظيربوتوكه روزچهارشنبه!!! قبل ازعيد غديربدست دژخيمان بصورت مسلمان ومقدس نماهای بدترازكفار وبرخی جنرال های پليد ضد اطلاعات ارتش پاكستان مانند پدر ودوبرادرش به شهادت رسيد ، مثل بينظيرشنبه!؟ غديری وشيعه بود وازمادری ايرانی.

 نوه ملا احمد نراقی نويسنده كتاب اخلاق "معراج السعاده " احسان نراقی ميگه : «من درپاريس هميشه به شوخی به بينظير ميگفتم ؛ تو نبايد فراموش كنی كه اين زيبائی‌ تو ارث ايرانی ات هست .ازاين حرف من ، او با تبسمی احساس غرور می كرد»9/10/86روزنامه اعتماد ملی (لينك روزنا)

آبجی بوتو كه مثل ساير طرفداران اسلام امام خمينی يك سوسيال دمكرات يعنی طرفدارعدالت اجتماعی كه به تعبير آيت الله خامنه ای «ازمسير تأمين اجتماعی ميگذرد»وروش اداره كشور ازطريق انتخابات خمينی پسندانه نه حجتيه ای رندانه بود مانند امام خمينی شيك پوش بود ومن عكسهای او را از دوسال قبل ازجرايد جمع آوری وآرشيو كرده ام ودرفايل روان شناسی رنگها گذاشته ام به يكی ازبستگان گفتم سعی كن مثل اين لباس بپوش.خوش رنگ ومتنوع.

دوران نخست وزيری اين سوسيال دمكرات درپاكستان مانند دوران حاكميت سوسيال دمكراتهای ايران (عصرخاتمی ، ميرحسين موسوی‌ ، هاشمی"البته ازلحاظ روش اقتصادی، عصرهاشمی به جزدوسال آخر، ليبرال دمكرات اسلامی محسوب ميشود") بود كه عده ای خرابكاری ميكردند تا آنها را ازمردم جدا كنند كه نمونه اش درايران كشتن خانم اسكندری وهمسرش داريوش فروهربود [كه رهبرانقلاب ازفعاليت های پيش ازانقلاب خانم اسكندری‌ تقديركردند] باند سعيد اسلامی ازدرون وزارت اطلاعات  اين كار را كرد تا دولت سوسيال دمكرات خاتمی را سرنگون كند اما چراغی را كه ايزد برفروزد هرآن كس پف كند ريشش وريشه اش بسوزد وديديم كه چطوری سعيد امامی به جهنم  واصل شد.

فوكوياما كه مانند شهيد بهشتی  كه تئوريسين اقتصادی سوسيال دمكراسی  ايران بود تئوريسين اقتصادی ليبرال آمريكاونويسنده كتاب جنجالی" پايان تاريخ وآخرين انسان" و نومحافظه كاران درآمريكا را به لنين خونخوارتشبيه كرده است ميگه : وداع تلخ دخترپاكستان به شدت غمگينم كرد.

آبجی بوتوپس ازدوره  دانشجوئی علوم سياسی درهاروارد آمريكا وآكسفورد انگليس اولين زنی است كه درجهان اسلام درسن 35سالگی به نخست وزيری رسيده ودردوره دانشجوئی درسن 27سالگی ازطرف شورای دانشگاه وانجمن دانشجويان به رياست اتحاديه دانشجويان آسيائی برگزيده شده است كه اعتماد به نفس وقابليت او درسن جوانی است.  بازهم اگر سه تازن تو ايران پيدا بشه كه اعتماد به نفس او را داشته باشه خانم ابتكار وخانم كروبی و فخرالسادات محتشمی است كه الگوی‌ من است چون افراد تأثير پذير ازانجمن حجيته در تشكيلات نظارتی شورای نگهبان و مراكزتهيه بولتن برای برخی مسولين نظارتی ، روی افكار اعضاء شورای نگهبان تأثير گذاشته بطوری كه درانتخابات مجلس گذشته حرف مقام معظم رهبری را هم به تعبيركروبی وخاتمی زير پا گذاشتند من اميدی به مردان در عرصه سياسی نمی بينم لذا الگوی من فخرالسادات محتشمی است الگوی شما كيست !!!؟  

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

معلم شهيد رجائی

بزرگداشت معلم رياست جمهورشهيد رجائی جناب حسين وحيدی كه از لينك ابتكارسبز (معصومه ابتكار) تقديم دوستان عزيز زيتون ميگردد:

    گچ، تخته، شیدایی   

63 سال مدت زیادی هست، نه؟ از تمام عمر من که17- 18 سالی بیشتر است. حالا فکر کنید کسی 63 را نه زندگی، که تدریس کند و از این کلاس به آن کلاس پای تخته های سیاه، نقوش سفید بر سرنوشت شاگردانش کشیده باشد. آقای حسین وحیدی که بالای سن رفت و از او گفتند و او از خود گفت طول این سال ها را بیشتر احساس کردم. او درسال 1323 به استخدام آموزش و پرورش در آمده و آن طور که می گفت هنوز پس از این همه سال وقتی از سر کلاس باز می گردد سرحال تر و شاداب تر از قبل کلاس است.

آقای وحیدی با ظاهری بسیار آراسته [شيك]- که یکی از مشخصات او درسال های تدریس بوده - در مراسم بزرگداشتش به خاطراتی اشاره کرد. به دیدارش با امام در نجف، به احساسش نسبت به امام زمان (عج) و به اینکه نمی داند چرا اگر روزی 4 کلاس هم داشته باشد هیچکدام مثل هم نیست و درهر کدام حرف تازه ای دارد، به بعضی شاگردانش مثل شهید رجایی و ... 

فکر کنم این موضوع را باید در کتاب رکودهای گاینس ثبت کنند و از معلمی بنویسند که 63 سال است ریاضی تدریس می کند در حالی که هنوز هوش سرشار وهوشیاری کامل در او هویداست و اثری ازکهولت - مانند آنچه که ماها در این سن و سال دچارش می شویم و روزی چند بار احساس می کنیم عوارض آلزایمر و غیره و ذلک به سراغمان آمده-  دیده نمی شد. حالا شما اگر دور و برتان تخته هست به تخته بزنید، من هم می گویم ماشاءالله.

آقای وحیدی گله هایی هم داشت؛ از آموزش و پرورش و از اینکه چرا کسی از معلم به خصوص معلمین بازنشسته به درستی قدردانی نمی کند. آقای حداد عادل هم که در این مراسم حضور یافت به همین نکته اشاره کرد و گفت آموزش و پرورش تاکنون نتوانسته انتظارات انقلاب و جامعه را برآورده کند.

بله، متاسفانه همین طور است و تاسف بارتر اینکه در این دوره[احمدی نژاد] شاهد بیشترین عقب گرد، آشفتگی و سردرگمی در آموزش و پرورش بوده ایم. مثلا ایجاد مجدد معاونت پرورشی پس از اینکه کارشناسان نظر دیگری را در سال های قبل به اثبات رسانده بودند و یا موضوع واگذاری آموزش های دینی به یک موسسه خاص آموزشی در قم که افکار سیاسی شناخته شده ای دارد، یا افت شدید کیفیت تحصیلی و انگیزه های معلمی که صرفا به دلایل مادی نبوده بلکه بیشتر به دلیل فضای فکری به وجود آمده و و محدودیت ابراز نظر و هویت انسانی و انگیزشی معلم رخ داد... و بالاخره واگذاری 20 درصد از امکانات آموزش و پرورش به دانشگاه پیام نور که باید در این مورد گفت: نور علی نور!

باید به دوستان اصولگرا به خاطر این همه تحول و پیشرفت چشمگیر در مهم ترین عرصه فرهنگی کشور چشم روشنی داد و البته با کمی احتیاط هم پرسید:«این تذهبون - به کجا می روید؟». واقعا وقت آن نرسیده که روش های ناموفق و تجربه شده گذشته را کنار بگذاریم و اصلاحات اساسی را در نظام فرهنگی و آموزش و پرورش در جهت ترویج آزادی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی آغاز کنیم؟

اما بگذریم ... که از هر چه بگذریم سخن نکوداشت آقای وحیدی خوشتر است. معلمی که سال ها در کنار ریاضی دروس دینی را هم تدریس کرد. معلمی که شیدایی در حرکاتش هویدا بود و عشق و علاقه دیگر معلمان نسبت به او صحنه های زیبایی را در این مراسم آفرید. به یاد آن سخن امام علی (ع) افتادم که «من علمنی حرفا فقد سرینی عبدا - هر کس به من سخنی آموخت، مرا بنده خویش کرد».

غدیرش بر دوستدارانش مبارک 

شنبه، 8 دى، 1386 - معصومه ابتکار 

چی شد خانم ! نكند ما يك روح هستيم دردوجسم!من پست «من علمنی حرفا فقد صيرنی عبدا »را شب عيد غديرتقديم آبجی بوتو ايران ،فخرالسادات ، كردم. ياد مقاله 7-6سال قبل حجت الاسلام محمدرضا پروازی  افتادم كه گفت اينها(آن موسسه خاص» دارند كارميكنند ودارند ميايند حالا شما نوشته اید‌ كه آموزش های دينی ، معاونت پرورشی ، رابه آنها داده اند. آتش گرفتم ، آتش!

احسنت برشما ونوشته اتان ، سلام برشما وآگاهی بخشی تان ، واقعا «من علمنی‌ حرفا فقد صيرنی عبدا» شما مرا برای‌ فردا پرورديد . نحن ابناء الخمينی، آری ما فرزندان معنوی‌ خمينی‌ عزيز هستيم . ما فرزند غديريم ، تاكنون كه خط غدير غلبه داشته وحاكم بر روح ملت حنيف«حق گرا» ايران بوده وانشاءالله خواهد بود لذا دل نگرانی نداريم بگذاربااين روشها چند روز دلخوش باشند!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

هنرزن

 امام معصوم اول صلواة الله عليه:«مَن عـلّـمَنی‌ حَرفَا ، فَقَد صَيَّرنی‌ عَبدا»

من يك فمنيست نيستم ، يك بسيجيم، با سابقه جبهه قابل توجه! وكارگر،چند جزء قرآن را حفظ بودم ، كتابهای زيادی‌ درزمينه خداشناسی واخلاق خوانده ام ، سخنرانی‌ ها ، مقالات ومجله های بسياری گوش كرده وخوانده ام كتابهای مصباح يزدی را كه داشتم داخل پاكت زباله ريختم ودادم بردند با كتابهای آقای مشكينی وعبدالكريم سروش خداحافظی كردم  اونيكه منو ساخت يك دانشمند سرشناس نبود ، فيلسوف نبود كه به تعبيرشريعتی «فلاسفه پفيوزان تاريخند»[برخی فقهاء فيلسوفندكه استثناءهستندوخارج ازموضوع] الگوی ابن خلدون تيمورلنگ خونخواربود الگوی مصباح يزدی وسروش واكبرگنجی، ابوالقاسم خوئی است كه بعد ازخونخواری شاه وكشتار17شهريورتهران درسال 1357برای سلامتی شاه انگشترفرستاده است وبه تعبيرآيت الله عزيزدل وامين امام ،عباس خاتم يزدی درخاطراتش، حزب بعث دربرابرامام او را بزرگش كرده است(منبع: حزب قاعدين نوشته عمادالدين باقی وصحیفه امام خمينی سخنرانی 10/4/60) الگوی من فخرالسادات محتشمی است، آبجی بوتو ايران ، پرتلاشو ، دموكراسی خواه ،نه نه فخرالسادات ما روستائيان غدير براو مبارك .

اونيكه مرا پرورد آيكا بود همجنس فخرالسادات .وابسته به خانواده سادات . متولد سالی كه امامم ، خمينی  زيبا و شيك[مرحوم آيت الله اجتهادی:امام درجوانی به سيد شيك پوش معروف بود] گفت :«طرفداران من درقنداقه ودامان مادرانشان شيرميخورند» او با قلمش وصبرش مرا ساخت وپرداخت ،همواره قلم عباس عبدی را می ستايم اما اين قلمش رنگی از رنگ مادرداشت وجوهری ازرنگ خدا«صبغة الله ومن احسن من الله صبغه»كه "گوهروجودش"تفسير وچون تست رورشاخ قابل تفسير، به دلم نشست.هرچقدركم هم تغييرم داده باشد ديگه اونی نيستم كه قبلا بودم با اين همه الگوی من فخرالسادات محتشمی است الگوی شما كيست !!!!!!!

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

نامه امام به همسرش

رقص واژه ها دركلام  امام خمينی به همسرشان ازبيروت درجوانی كه عازم حج بوده اند وآقامصطفی ،فرزندشان ، شيرخواربوده كه نتوانسته اند باهم باشنــــد:

تصدقت شوم 

الهی قربات بروم

دراين مدت كه مبتلای به جدائی ازآن نورچشم عزيز و قوت قلبم  گرديدم متذكرشما هستم

وصورت زيبايت درآئينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قلبــــــم منقوش است

عزيزم،اميدوارم خداوند شما را به سلامت وخوشی درپناه خودش حفظ كند ، حال من با هرشدتی باشد ميگذرد ولی بحمدالله تاكنون هرچه پيش آمده خوش بوه والآن درشهرزيبای بيروت هستم حقيقتا جای شماخالی است فقط برای تماشای شهرودريا خيلی منظره خوش دارد

صد حيف كه محبوب عزيزم همراه نيست كه اين منظره عالی به دل بچسبد...جای شما خيلی خيلی خالی است دلم برای پسرت قدری تنگ شده است اميد است هردو به سلامت وسعادت تحت مراقبت آن عزيزومحافظت خدای متعال باشيد.

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

صداقت وامانت

عید غدیرمبارک

امانتداری وصداقت دو ويژگی ممتازدختران وپسران ، زنان ومردان طرفدار اسلام امام خمينی(اسلام ناب محمدی) است وعدم صداقت وخيانت درامانت دوصفت رذيله طرفداران اسلام صهيونيستی (آمريكائی) و"نژاد پرستی باندی وفرقه ای" است .

امام معصوم اول عليه السلام :

«به ركوع وسجود طولانی افراد ننگريد شايد ازروی‌ عادت باشد لكن به راستگوئی واداء امانت توسط آنها بنگريد... ولكن انظروا الی الصدق والامانه

امام معصوم هشتم عليه السلام :

«به صداقت واداء امانت افراد بنگريد»

شهيد والامقام دكترشريعتی : برای ‌شناخت هرمكتبی بايد دست پروردگان آن مكتب را شناخت برای شناخت اسلام محمدی وتشيع علوی بايد ابوذر- سلمان – مقداد- عمار...راشناخت[مضمون كلام]

يكی ازدست پروردگان مكتب خمينی عظيم الشأن، سيد محمد خاتمی‌است كه امام او را فرزند فاضل ومتعهد خود خطاب كردند وقتی او رئيس جمهورشد لطف الله ميثمی كه می توان رتبه تحليل گری‌ او را بعد ازهاشمی‌ رفسنجانی‌ وسيد مجتبی واحدی (سردبير روزنامه آفتاب يزد ومشاورسياسی كروبی) دانست درمجله چشم اندازايران نوشت «با آمدن خاتمی‌ صداقت دركشورنهادينه شد» .غالب تحليل گران سياسی هم دردفاع ازخاتمی می گويند تفاوت عمده دوره او اين بود كه دروغ نگفت .

يكی ازباندهای مخالف خاتمی ، باند حاكم برروزنامه كيهان است.اززمان مديرمسؤلی مهدی نصيری وبعد ازاو مديرمسولی حسين خان شريعتمداری‌ [خان يعنی بی اعتقاد به قانون وحرمت دانشمندان وانديشمندان خدمتگزاركشور]اين روزنامه ازاسلام امام خمينی فاصله گرفت ودر نهادينه كردن  بد اخلاقی سياسی(دروغ ) دركشورچه با درج نوشته دروغ درروزنامه ، چه درج توهين به دانشمندان بزرگ كشورمثل عبدالحسين زرين كوب كه شهيد مطهری خيلی ازمطالب كتاب خدمات متقابل اسلام وايران خود را ازاونقل كرده وسايردانشمندان وچه چاپ مجله هائی‌ مثل لثارات ارگان گروه انصار(باند حسين خان الله كرم ومسعودخان ده نمكی) كه درزمان انتخابات هفتم رياست جمهوری به علما طرفداراسلام امام خمينی توهين كرده بود كيهان نقش عمده ايفا كرد به نمونه ای ازدروغ های‌ كيهان از قلم فياض زاهد (روزنامه نگار) توجه كنيد «كيهان گزارش كرده اينجانب فياض زاهد با مقامات سيا درآمريكا ملاقات داشته ام – اينجانب تاكنون به آمريكا نرفته ام تا بخواهم با كسی ملاقات داشته باشم»

فياض زاهد نوشته «نويسندگان ودانشمندانی كه كيهان تاكنون عليه آنها نوشته  سرمايه های معنوی كشورهستند كه با اين روش كيهان مكدرشده اند ومثال زده وقتی انقلاب اكتبر روسيه پيروزشد لنين ازخروج تولستوی‌ داستان نويس نگران بود نامه نوشت وتولستوی را به كشورش برگرداند واوداستان "صلح وجنگ"را نوشت كه يكی از10اثربرجسته تاريخ ادبيات قصه نويسی جهان است »

معمولا با جوسازی (دروغ پراكنی) وفضاسازی برخی‌ ازدانشمندان برجسته كشور به ديگركشورها ميروند كه دانشجويان كشورازدانش آنها محروم ميشوند اخيرا دانشمند جامعه شناس طرازاول كشورحسين بشيريه استاد دانشگاه ازكشورخارج شد ه كه آقای‌اسدالله بيات ازاساتيد حوزه علميه قم به وی نامه نوشته وازخروج وی ابرازتأسف كرده است .

امام خمينی برای نوشتاردركشوراهميت قائل بود با اينكه دادگاه انقلاب ميتوانسته دراول انقلاب ارتشبد فردوست رئيس دفترويژه شاه وهمكارساواك را قصاص كند اما با تأكيد امام زنده نگه داشته شد وخاطراتش«خاطرات فردوست» را نوشت كه درافشاء رژيم شاه يك كتاب ارزشمند وكتاب اصلی تاريخ پليدی های پهلوی پلشت  است.

«و قُل ربَ ادخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ وَ اخرِجنی مُخرَجَ صِدقٍ واجعَل لّی مِن لَدُنکَ سُلطاناْ نَصیرا»"و بگو :پروردگارا! مرا در هر کار با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز و از سوی خود ٬حجتی یاری کننده برایم قرار ده"                                                            ((اسرا/۸۰)) 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

بوسه

بوسه يعني خلسه در اعماق شب

                     بوسه يعني مستي از مشروب عشق
                     بوسه يعني آتش و گرماي تب

بوسه يعني لذت از دلدادگي
لذت از شب، لذت از ديوانگي

                        بوسه يعني حس طعم خوب عشق
                        طعم شيريني به رنگ سادگي

بوسه آغازي براي ما شدن
لحظه ايي با دلبري تنها شدن

                                      بوسه سر فصل كتاب عاشقي
                                      بوسه رمز وارد دلها شدن

بوسه آتش مي زند بر جسم و حان
بوسه يعني عشق من ، با من بمان

           شرم در دلدادگي بي معني است
        بوسه بر مي دارد اين شرم از ميان

طعم شيرين عسل از بوسه است
پاسخ هر بوسه ايي بوسه است

                      بهترين هديه پس از يك انتظار
                      بشنويد از من فقط يك بوسه است

بوسه را تكرار مي بايد كرد
بوسه
يعني عشق وآوازوسرود

                          بوسه يعني وصل جانها از دو لب
                          بوسه يعني پر زدن، يعني صعود

نوشته شده در روز نادرجمعه 26 مرداد1386 به قلم داداش جليل (منو دوتا آبجيم النا ومريم)

Tanhaeshg.blogfa.com

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

سم بوتوليسم

موضوع وب نوشت زيتون  روان شناسی با روش تغذيه اعصاب است.ابتدا مقدمه درآرشيو اسفند 85 را مرورنمائيد سپس مطالب را كه به هم پيوسته وزنجيره اند درصورت تمايل مرور نمائيد.لينك های دوستان زيتون هم بيشتر درهمين راستا هستند زيتون يه دوست مجازي شماست تو واقعيت شما چنين كسی رو نخواهيد يافت .زيتون اتاق مشاوره است نظر وتجربه قشنگ شما رو به موضوع مورد مشاوره لينك ميده تجربه  بالاترين آموزگاره . مُراجع گرامی ابتدا مطالب را ذخيره كنيد ، رنگها را حذف كنيد سپس با فرصت مطالعه كنيد مطالب اين وب نوشت كاربردی‌ است  شايد نيازشد هرروزبه احاديث تغذيه رجوع نمائيدشما كه ازشهرتون تا مشهد ميرويدوعطرضريح امام رضا را اشتشمام ميكنيد تا آرشيو خرداد (مبانی تغذيه)هم برويدتاعطركلام امام رضا را استشمام كنيد.

سم ... دونفرو كشتش

رعنا پسردانشجوی اوس تقی نجار

شمشاد چوسرو، پسرمتاهل باقرچوپان(2/10/86)

پسراوس تقی كه ازسركلاس دانشگاه ازتهران آمده بود با  دوستش پسرباقرچوپان (محمدی)ازقم برای تفريح به روستای فردو رفتند ابتدا تصورميشد گازمنواكسيد كربن ، ازدود كش راستا كه گرين ابتكاركلی برای اضمحلالش زحمت كشيده آنها را كشته ، ولی ميگن سم بوتوليسم آنها رو كشته . روحشان شاد

سم بوتوليسم غيرهوازی است كه يك گرمش يك ميليون نفر را می كشد ما مدام درمعرض آن هستيم ولی چون هوا به آن ميخورد خنثی ميشود اما دركنسرو نجوشانده وغذاهای مانده كه هوا به آنها نميخورد غلظت آن زياد است هميشه بايد غذاهای مانده را تا 80درجه گرم كنيم وكنسرو را بمدت 15دقيق بجوشانيم تا سم بوتوليسم درآنها خنثی شود

الا ای قوم كنسروی ،صلا آمد صلا آمد !

اگرخورديد ماهی وبرفتيد وشنا كرديد(زيردوش آب سرد)

فلج گرديد فلج گرديد

الا[آگاه باشيد]

امروزه محرزباشد ای خواهر

 اگرخورديد كم خون ميشويد آخر[مواد نگهدارنده دارد مثل موزو...]

و درپی دارد آن،بيماری زودانزالی وسردمزاجی بسيار[عدم تمايل وتنفرزن ازشوهرسردمزاجی ،عدم ميل مرد به همسرزودانزالی]

وبا آبجی پلوعدس

 كه روزی 20جوان با خوردنش خودمردگی دارند(خودكشی)

همه افسرده وپراشگ ميگردند

عجب حالی دارد اين خواهر!اين فست فود

كه باخوردش

زهر4تاعروس ، يكی مطلقه ميگردد

چقدر زشت است اين فست فود

كه ما را كرده چون خروس جنگی خانه

----------------------------------

توتشييع جنازه ساعت 14(5/10/85)مجدد ازنزدكترين افراد به آنها پرسيدم گفتند غذا را نخورده بودند رو چراغ بوده ، خوابيدند ديگه نتوانستند بلند شوند درب اتاق به علت سرمای‌ شديد كپ بوده هوا وارد اتاق نشده ويكی ازآنها ظرف را ازروی‌ چراغ برداشته ولی نتوانسته درب اتاق را بازكند وبيرون بيايند كه علت فوت گازگرفتگی  می باشد ولی‌ سم بوتوليسم كه درغذاهای مانده است كشنده ميباشد كه بايد گرم شود .

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

سيد جعفرشهيدی

حسينيه ارشاد تهران ، بطنی ازانقلاب اسلامی‌ ومعبد مقدس انقلابيون بزرگ ايران اسلامی است آيت الله شهيدبهشتی ، آيت الله خامنه ای ، شهيدان مطهری وباهنروشريعتی،بسيجی مرحوم فخرالدين خمينی(حجازی)،علامه سيد جعفرشهيدی ، مفسرگرامی اكبرهاشمی رفسنجانی و...شجره طيبه وچنارهای كهن خرم آن حسينيه هستند كه چشم ملت حنيف ايران را به خود دوخته اند رئيس مؤسسه لغتنامه دهخدا ، حضرت علامه سيد جعفرشهيدی، را ازمطالعه كتاب محمد خاتم پيامبران كه انتشارات حسينيه ارشاد چاپ كرده ميشناختم امروز (3/10/86)روزنامه اعتماد ملی ، درباره بزرگداشت او نوشته كه شعرزير ازشاگرد وی‌ جناب مهدی مأخوذی‌ درزمان بيماری‌ استادش تقديم دوستان زيتون ميگردد(1)

صله من ، سلامت تن تست (عنوان ياد داشت مأخوذی كه شعرش هم تشبيه كلاس درس به كعبه است) صله = سلامت [ اشاره به حديث امام صادق است كه فرموده اند با ابرازمحبت بيمارانتان را مداوا كنيد البته روي صندوق های‌ صدقه  به اشتباه «با ابرازمحبت»" با جيرنگ جيرنگ" ترجمه شده ]

كعبه را شه عيان نمی بينم – ركن را درميان نمی‌ بينم -  آن مربع نشين كعبه فيض – درمقام بيان نمی بينم – صف دلدادگان حلقه او – درطواف آنچنان نمی بينم – اينت پروانگان سعی وسلوك – دريقينشان گمان نمی بينم – همه ايثارگرچواسماعيل- گر بر ابراهيمشان نمی بينم – مروه شد وزمزمه ازغمش چو صفا – زمزمه اينك روان نمی بينم – همه احرام بسته درتب وتاب – گردمی درمقام هروله اند – سعی را خوارسان نمی بينم – به نمازايستاده درعرفات – پرده ای جززبان نمی‌ بينم – سوی مشعرنهند روی نياز- ديده جزپاسبان نمی بينم -  ضجه ازدل كنند وقربانی – جزتو راستان نمی‌ بينم – همه چون قطره از زلال تواند – هيچ دريا چنان نمی بينم – قطره گربا تو درنپيوندد- قطره را درامان نمی بينم – فيض روح القدس كه دردم توست – هيچ دم ،درنشان نمی بينم – كرسی حلقه را حجرگيرند – كاستلامش نهان نمی بينم – ديو رنجوريت چو رمی‌ كنند – تيرجزبرنشان نمی بينم – عارفی برمقام كشف وشهود – نفست برزبان نمی بينم – رهروان راهماره سرتقصير- جزبراين آستان نمی بينم – به نيايش چو حج عمره كنند – هيچ نسكی گران نمی بينم- زبرای تمتع ازميقات – رسم بازارگان نمی بينم – همه لبيك گوی تلبيه خوان – ياس را كامران نمی بينم – بانگ «انی اجيب»حق به منا- شنوم گرعيان نمی بينم – به توضو، كلام حق شنوند – كه قرين ، جزقرآن نمی بينم – نه منم بوالعلا كه هجو كنم – نه ربيعم، كه شان نمی بينم – هم منم بوالعلا كه وصف كنم – هم ربيعم،گر"اَن" نمی بينم – صله من سلامت تن تست ، گرهمه جزروان نمی بينم - «غيرذی زرع» مكتب تو مباد – كزبد آن را نشان نمی بينم – جعفری‌خوی‌ وهاشمی نسبی – درمهارت خزان نمی بينم – نشناسد هرآنكه فضل تورا – خاك جزدردهان نمی بينم- نشنيدست كس مديح مرا- مدح را اين توان نمی بينم –مادحان را ستايش ازدرزرق – جزفسون زمان نمی‌بينم – مدح پروردگارفضل هنر- جفت مدح فلان نمی بينم – زی تو، زانوزدن كمين هنراست – چون تو كس را شبان نمی بينم – جان تورا ، كم زجان بپروردی - زين تعلق زيان نمی‌بينم – زی تو دلدادگان نهج خوانند – چون ترا ترجمان نمی بينم[مترجم نهج البلاغه]- بلغا درنهج فرو مانند - كان سخن را كران نمی بينم – هركه را عكس ديد مولانيست – اثرش جاودان نمی بينم - حق او راگزاردن نتوان – كه جزاو مستعان نمی بينم - به يقين جزبه كام اهل يقين - گردش آسمان نمی بينم- شصت وهشتی گذشت وآن نفسی است – نفسی‌ حرزجان نمیبينم – سربه زانوی‌ غم نهاده منم – كان مه دستان نمی‌بينم – اژدرنفس دام راه من است - زين بترهفت خان نمی‌بينم – نفس را هفت خان اگرشكنم - رستم داستان نمی بينم - درخود آوخ زبهرذبح عظيم – همتی شايگان نمی بينم – چون خليلم وحشت قرب- چه زيان ارامان نمی بينم – من وحج قبول ابراهيم - كه جزآن آرمان نمی‌بينم- حرم كعبه خواستگاه دل است – دل تبرزد گرآن نمی‌ بينم – جزبه ظل عنايت كرمش – خويش را درضمان نمی‌بينم – زين مديحت به جايگاه قبول – هيچ بيتی سمان نمی بينم – مشعرم نيست جزسرای جنون – كاندرآن سو زبان نمی‌بينم .

--------------------------------

1- درسال 1347كه حسينيه فعال شد عده ای‌ ازمقدس نمايان احمق كه به تعبيرامام درنامه سوم اسفند 67سربه آستان دربارمی سائيدند يك مرتبه متدين شده وبه افراد انقلابی وزجركشيده وزندان رفته تهمت وهابيت وبدترازوهابيت زدند.

درنامه مقدس نماها كه دريكي ازشماره هاي هفته نامه اعظم طالقاني «هاجر» افشاشده ، آنها گفته اند كه اين علما ميخواهند ريشه دين حنيف را بكنند [خط بلعم باعوراها را داشته باشيد تا به امروز برسيم .

كانه مقدس نمايان مدام بايد يكی را نشان كنند و او را آزار واذيت رسانند

مداح دهان دريده منصورخان ارضی كه ديروز درعصر خاتمی مدام از ميكرفن مراكز مقدس عليه انقلابيون وخاتمی سم پاشی ميكرد هفته گذشته ازهمان تريبون ها شهردارتهران را به عمرسعد قاتل امام حسين تشبيه كرد وگفته برخی كه درانتخابات نهم رياست جمهوری نامزد بودند اگربه ملك ری نرسيدند به جوی شهرداری‌ رسيدندلذا فرماندهان دفاع مقدس كه ديروز به انتقاد ازخاتمی نامه می نوشتند ازخواب خوش ايام بيدارشده ونامه شكايت ازمنصورخان ارضی نوشتند

درود برخاتمی عزيز كه عمدا نيامد وهيچ مسوليت رسمی نپذيرفت تا به اينها حالی كند اگر فروردگاه افتتاح شده امام خمينی را می بنديد ببنديد تا يواش يواش بيدارشويد.

مدتی قبل خانم ابتكار (لينك ابتكارسبز) يك پست نوشته بود وقتی حاج باقر صهيونيست ميشود كه برخی از افراد راست افراطی شورای شهر به قاليباف تهمت ارتباط با يك صهيونيست را زده بودند.عجيب است انگاراين مقدس نماها بايد هميشه يك نفرو نشون كنند وهدف قراردهند دفعه بعد نوبت كيه!!!!!!!!!؟

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

استرس (قسمت اول)

تنيدگی‌(فشارعصبی)stress[قسمت اول]

شبی مجنون به ليلی گفت : كه ای محبوب تنهايم ، كمی من استرس دارم .

وليلی درجوابش گفت : من هم همچنين هستم كمی قلبم تپش3 دارد.

 كمی كم خون وبيحالم ، كمی قندم پائين است وخسته ام .

 كمی سوزش سر معده ، كمی هم ميگرن دارم .

گهی نسيان گر (1)، گاه پرخواب وگه  بدخواب می گردم من2، گهی من با توهم ، گاه هذيان ، گاه رؤيايم وگاهی آرتروز دارم  كمی وزنم اضافه است وچاقم من وبعضی وقتها هم دست ُ پايم مورمور يا گزگز می گردد كمی درد مفاصل دارم ای دلدار ، گمانم پوكی استخوان دارم  و دوره ام سخت بی نظم است .

 مدام هم با آلرژی سخت می زييم . زهرچه مرد هست من تنقر دارم ای مجنون . وخيلی از موهايم ريخته مجنون ،كمی مانده كچل گردم .

 اگر لجباز هستم من دليلش استرس می باشد ای جانم . بيا باهم رويم دادگاه ، دادخواست طلاقم را از پيش (مانند كارخانه داران كه اول متن استعفاء كارگران قراردادی را می گيرند) امضاء كن .دلم بگرفته از دنيا .تمام  هستی ام را برتو می بخشم  بيا ازپيش طلاقم ده ، طلاقم ده ، طلاقم ده.

وخيلی پرتوقع گشته ام مجنون ، خوراكم گريه گرديده ، يقينا استرس دارم

گهی بی اشتها هستم وگه پراشتهايم من .

وخيلی سوء ظن دارم وبدبين وعجولم من ، نمی دانم چرا من اين چنين هستم

زكم روئی وتنهائی وعزلت گيری ای جانم، می دانی كه مو اندرتنم سيخ است ، گمانم استرس دارم

ومی ترسم

زارث مادرپيرم كه قندش بود بالا2 ودوچشمش كور گرديد وپايش قطع ، زكليه اش نپرس دلداده ودلجوی تنهايم كه گفتند استرس سرمنشأ آن بوده است جانم .

اگر  وسواس دارم من ، مپندای كه بيماريم  يقين دارم كه مثل تو كمی من استرس دارم .

پدر جدم سكته كرد وگفتند استرس بوده و می ترسم كه من هم مثل او گردم

زمانه زشت گرداندم پراز جوش وكك ومك گشته ام جانا، عقيق لب ندارم من زكم خونی وكم حالی ز بس پر استرس هستم . لبم خشك ودهانم زخم  وچشمانم پف كرده ، يقين دارم كمی من استرس دارم .

كمی كم عاطفه گشتم.اگرنازا نباشم من كه گفتند منشأآن استرس می باشد ای جانم گمانم كودك آينده ما سخت بی تكيه گاه امن می باشد.

گهی درخواب می گردم ودر كابوس ازبالا می افتم اگر گير می دهم اينقدر يقين دان استرس  دارم

بحث آنها تا صبح دم طول كشيد و

صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت      نازكم كن كه دراين باغ (سردی خوری) بسی چون تو شكفت

چرتشان برد ومنادی به آنها ندا داد ويتامين ب كم داريد بحث را بس كنيد كه دراين باغ زيتون و پياز زياد است برخاستند ومجنون گفت يك ليوان شربت عسل بايك قاشق روغن زيتون درست كردم بخوريم تا جاودان شويم. چون انديشه با انديشه پاسخ داده ميشه ، نه دشنه ونه تيشه . آنها مثل امروزی ها ازدشنه وتيشه وطلاق استفاده نكردند وقهرومشاجره ننمودند انديشه را با انديشه پاسخ زيبا دادند وبين خودشان تحكيم دموكراسی نمودند.

فرق بین استرس - ترس- وحشت:

وقتی استرس داری که می فهمی زنت حاملست!وقتی می ترسی که می فهمی نامزدت حاملست وقتی وحشت می کنی که می فهمی نامزدت زائيده !!!

وقتی طبع ما سرده ، زياد غذای با طبع سرد مثل برنج... بخوريم يا فشاركارودرس وزندگی كه باعث افت قند وفشارخون ميشوند وعدم جذب ويتامين ب را درپی دارنداسترس ايجاد ميشه.

استرس يعنی كمبود ويتامين «ب» وكم خونی دربدن (درخانم ها به دليل دوره"پريود" ماهانه شديدتراست) كه اگر اين كمبود از25% بالاتررود تمام كثافات فوق الذكر در داخل بدن را درپی دارد چون تمام آنها در استرس بالاي آن ايجاد ميشود .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- محققان آمريكائی دريافتند استرس بافعال كردن آنزيمی درمغزكه پروتئين كينازc(ثی)نام دارد حافظه كوتاه مدت وسايرفعاليتهای كورتكس مغز را كه بخش تصميم گيري درمغز است مختل ميكند وعامل فراموشی ميگردد. ومی‌تواند عامل جنون [شيزوفرنی ، اسكيزوفرنی]و اختلال عصبی خنده – گريه يا افسردگی - شيدائی [مانيك – دپرسيو، يا دوقطبی] شود(آفتاب يزد به نقل ازايسنا 1383)

2-  پژوهشگران سوئدی: استرس به همراه افزايش ميزان مقاومت سلول دربرابر انسولين می تواند سبب بروز ديابت نوع اول گردد.وحملات قلبی وكم خوابی وپرخوابی ودردبدن ومشكلات هورمونی ايجاد نمايد.(ايضا26/11/83) – ساعت اصلي خواب دررفتارشناسي ازساعت 22تا 2بادمداد"ساعت خواب امام خمينی" است قيلوله پيش ازظهر هم موثراست .« نخوابيدن درشب برافسردگی می افزايد وخطرناك ترازاسترس است وبيشتر سبب فرسودگی كارگران شب كارمی گردد(آفتاب يزد به نقل ازواحد علوم پزشگی دانشگاه تهران ومجله نيو ساينتيست23/10/83)»،«بی خوابی سبب افسردگی واسترس ميشود ونشانه افسردگی واسترس نيست «نشريه وب ام دي: بی خوابها 6برابربيشتربه افسردگی مبتلاميشوند ودرمان افسردگی آنها 17برابر منظم خوابها زمان می برد.اين نتيجه مطالعات محققان آزمايشگاه تحقيقات خواب وعصب شناسی دانشگاه راچسترومحققان انجمن متخصصان معالجه بی خوابی درشهردنورآمريكا، است مايكل پريلزمديرآزمايشگاه ميگويد قبلا تصورميشد افسردگي خوب شود بی خوابی درمان شود اما نتيجه بالعكس است .[به موقع ومنظم بايد خوابيد تا افسردگی درمان شود ] (آفتاب يزد 9/4/84) حسام روان پزشگ عضوانجمن روان شناسی اروپا :پسران بيشترازدختران دچار اختلال خواب (وحشت شبانه)ميشوند بطوريكه فرد با فرياد واضطراب بيدارشده دربسترمی نشيند كه سبب ناهنجاري عصبی جزئی درقسمت عمقی پيشانی وگيجگاهی است (آفتاب يزد به نقل ازايسنا1384)همچنين پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا دريافتند كه نوشابه خوردن كودكان ونوجوانان سبب اختلالات عصبي واختلال درخواب شبانه آنها ميگردد. وسبب پوسيدگي دندانها وچاقي فيزيولوژيك (عصبی) وازبين رفتن املاح وويتامين ها دربدن را سبب ميشود (آفتاب يزد5/3/83)

خبرمهم:

 طنز- پژوهشگران به گورپدرشون خنديدند!

چرا! كی! كجا! برای چی!چطوری !بروبابا پی كارد!دكان بازكردي! دانشمندان به گور پدرشان خنديدند! چی؟ خنديدند! خنديدند؟واسه چي ؟خب ! خندشون گرفته بود ! ای‌ ول ! بيا يه نوشابه بزن!!!!!!!!!يه چای هم بزنيم ! مشدی! 4تا قند اضافه بغل هراستكان چای بذار!!!مامان بگو شيرموز هم بياره !!!نه مامان جون اون ديگه هم شير وهم موز كم خونی‌مياره.پسته ميخرم بخور.عاليه! اون رفت دانشگاه!الان تو راه حالش بهم خورده يا سركلاس ضعفش گرفته چون صبح شير خورد ورفت !منظورم اين بود كه دانشمندان گفتند پسته عاليه.

پست بعدی ، تنيدگی وقلب

zatun

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى

استرس عاطفی

مرگ بستگان واسترس عاطفی

باعزيزی كه ازفوت مادروپدرش به اتفاق ، دچاراسترس وافسردگی بود تماس داشتم كه ابتدا پرسيدم پزشك چه برای شما تجويزكرده است .گفت آقای سيد جلال حسينی متخصص داخلی ، برايم قرص ويتامين ب وآهن تجويزكرده است تا آنجا كه من  اطلاع دارم وازدكترخرسند درهلند كه با تغذيه مداوا می نمايد بگذريم ميتوان گفت اين پزشگ بهترين پزشگ درقم(بلكه روی كره زمين) است كه باكمترين ومناسبترين دارو به مداوا ميپردازد. چون قبلا هم برای‌ عزيزی كه يك چشمش براثرسكته نابينا شده بود فقط ويتامين ب300تجويزكرده بود كه خوب شد .اين داروها خيلی به مطالبی كه برای آن عزيزميخواستم بگويم تناسب داشت. درنتيجه او زود متوجه شد .طبق نظرپريرخ دادستان حين ازدست دادن بستگان درجه يك 100%به ما استرس وارد ميشود استرس سبب افت قند وفشارخون ميشود كه ايشان هم فشارش 6بوده است وقتی اينها افتاد ويتامين ب جذب بدن نميشود درنتيجه استرس تبديل به افسردگی حاد وسپس مزمن ميگردد كه سردرد وميگرن ،هيجان وازدست دادن مايعات بدن ،كشش عضلانی و درد،سرفه ، سوزش سردل وسوهاضمه ، يبوست يا اسهال واستفراغ ، درخانم های زير48سال نامنظم شدن دوره ماهانه،تشديد دردهای سندرم قبل ازقاعدگی ودردهای دوران قاعدگی ، ناراحتی های‌ پوستی وخستگی زياد و...درپی دارد. كنترل استرس خيلی آسان است . خوردن روزی‌ چند ليوان شربت عسل .همين وبس. تمام مواد مورد نيازبدن تأمين ميشود وازغش پيشگيری می نمايد . اولا غش اختلال درخون رسانی به مغزاست ثانيا سوخت مغزقند طبيعی است كه با عسل تأمين ميشود .«العسل ويسر- عسل سبب نشاط ميشود/پيغمبر/لم يستشف مريض بمثل شربة عسل - هيچ چيزمانند شربت عسل موجب شفای بيمارنخواهد شد/امام معصوم اول/فيه شفاء للناس/قرآن» مصرف غذاهای ويتامين داروخرما مثل زيتون وروغن زيتون ، پيازخام ، مويزوكشمش آفتابی وماهی سفيد به شرطی كه طبع بيمارسردنباشد وتخم مرغ ، مرغ علفخوار(خانگی) و ...– ومصرف غذاهای كلسيم داركه خون سازهستند مثل كشك وپنيروماش ونخود  ولپه ولپه باقلا و... كه بهتراست درهفته اول برای اطرافيان متوفی بيشترشربت عسل به آنها داد وبه مرور كه ازهفتم فاصله می گيرند سايرغذاهائی كه ويتامين ب وكلسيم وآهن دارند .

به شرطها وشروطها :

به شرطی كه كبريت زيراين مواد نكشيم يعنی پشت سرش غذاهای استرس زاوهورمون دارمثل مرغ وتخم مرغ ماشينی‌ - موز- بيسكوبيت – كره مربا – شيرپاستوريزه – سوپ برنج – سانديس ونوشابه – چيپس – چای وقندوشكروهرچه درآن شكربه كاررفته يا مواد نگهدارنده دارد مثل كنسرو وكمپوت وسوسيس وكالباس و...نخوريم ونخوريم ونخوريم .

همه تغييرات مهم درزندگی‌ما استرس زا هستند نه تنها مرگ بستگان كه عروسی دختران نيزسبب 50% استرس ميگردد يكی ازبستگان ما كه عروسی داشت تا دوهفته بعد عروسی يك پايش به بيمارستان بود وحالت تهوع واسهال واستفراغش شديدترازسايرحالتهای فوق الذكربود .قهركردن خانواده های جوان وجدا زندگی كردن يا طلاق 70%، بيمارشدن53%بيمارشدن فرزند يا يكی ازاطرافيان تا 44% سبب استرس ما ميشود كه بحران زا می باشد وممكن است تمام حالاتی كه دربند فوت بستگان گفته شد برای‌ ما پيش آيد كه عسل درمان كننده فوريت دارآن وسپس سايرغذاهای ويتامين ب داروكلسيم دار.

سايرموقعيتهای تنيدگی‌ زاوتغييرات مهم درزندگی :

موقعی‌ كه به مسافرت كوتاه می رويم يعنی يك روزه يا مسافت طولانی مثل بندرعباس و...دوروزه – موقعی كه خانه جديد می خريم – موقع چك برگشتی‌ يا ورشكستگی – موقع شكست عشقی ياشكست درخواستگاری – موقع قبول نشدن دردانشگاه – بيكاری – زايمان – تصادف منجربه جرح – ديدن صحنه دلخراش تصادف يا ديدن صحنه های دلخراش ازتلوزيون – رسيدن به بلوغ دردختران وپسران[طولانی ترين دوره استرس] –  ورود به يائسگی – شغل مُـراجع داريا رودروبا افراد مثل پرستاری ، معلمی، مددكاری ، نان دراری، ... – شغل پُـرزدارمثل قاليبافی - چوب بُـری – شغلی كه آلودگی صوتی دارد – نشستن درجائی كه آلودگی صوتی اش زياد است مثل موقعيكه مداحان ميكروفن را روی لب گذاشته دعای كميل ودعای‌ توسل وروضه ميخوانند- موقع انتخابات بخوصوص اگرنامزدهای حزبی كه ما رأی به آن داده ايم رأی نياورند  – خوردن مدام غذاهای استرس زا مثل كنسرو وسوسيس وكالباس  وشكروغذاهای شكردار- ...

نكته مهم:

نقاط تلاقی مهم هستند تلاقی موقعيت استرس زا + خوردن غذای اسيدی واسترس زا مثل شركت دركنكوروخوردن موز وبرنج كنسرو يا ماست وبرنج يا عدس پلوبا طبع سرد، هواسردباشد وطبع ما هم سرد وكله پاچه وشيرپاستوريزه بخوريم  - پدريا مادر يابرادروخواهريا فرزند يكی مريض باشد سوپ برنج و سانديس وكمپوت وعدس پلو وپلومرغ و...بخورند.دقت درزمان تلاقی موقعيت استرس زا وهوای سردواسيددارزمستان وطبع سردواسيدی داشتن وغذای اسيدی خوردن حائزاهميت است .

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى